Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Κυκλοφορεί το φύλλον της 12.10.12 του «Ορθοδόξου Τύπου»


Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 12ης Ὀκτωβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
◇ Αἶσχος: Βλάσφημος παράστασις ἐμφανίζει τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους. Δυστυχῶς αἱ ἀντιδράσεις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἱ. Μονῶν εἶναι ἀνύπαρκτοι.
◇ Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κρατᾶ «ὑψηλὰ τὰ λάβαρα» τοῦ ἀντιπαπισμοῦ καὶ θέτει τὴν Ἱεραρχίαν πρὸ τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν της.
◇ Χιλιάδες λαοῦ εἰς τὴν ἡμερίδα ἐναντίον τῆς νέας ταυτότητος, ἡ ὁποία ὑπονομεύει τὴν ἐλευθερίαν μας.
◇ Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀ­θη­νῶν ἀπαντᾶ εἰς τήν συκοφαντικήν ἐπίθεσιν τοῦ «Σπίγ­κελ» ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν πληρώνει φόρους.
◇ Ἐμμένει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον εἰς τάς διαθρησκειακάς παρά τάς διώξεις καί σφαγάς τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Ἀφρικήν.
◇ Ἡ Παραβολὴ τοῦ Σπορέως. (Ματθ. 13, 4–23 καὶ Λουκ. 8, 5–15, Μᾶρκ. δ´ 3–20). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
◇ Νὰ συρρικνωθοῦν αἱ ἀποστάσεις, αἱ ὁποῖαι μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Πατρίδα. Ἐπισημαίνει ὁ Ναύαρχος ἐ.ἀ. ἐπίτιμος Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ κ. Χρῆστος Λυμπέρης.
◇ Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεζήτησε διά τήν ποιμαντικήν τῆς Ἐκ­κλησίας τήν ἐποχήν τῆς πτωχείας καί τῆς συγχύσεως.
◇ Ὁ μακαριστός Γέρων π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περί τῆς ἐκλογῆς Ἀρ­χιερέων καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.
◇ Οἱ νέοι Μητροπολῖται Πρεβέζης καί Ἱερισσοῦ.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.