Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Αν η είδηση αυτή είναι βάσιμη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στους κόλπους της Ιεραρχίας …


Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 1.4.2016 του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ η είδηση ότι μεταξύ των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος κυκλοφορεί προς υπογραφή μία “ιεροκανονική διακοίνωση”,  που ουσιαστικά συνιστά ευθεία αντίδραση κατά του (όντως ελλειματικού) αντιπροσωπευτικού τρόπου συμμετοχής των ιεραρχών στη μέλλουσα να συνέλθει την Πεντηκοστή στο Κολυμπάρι Χανίων “Αγία και Μεγάλη  Πανορθόδοξη Σύνοδο”.

            Μάλιστα ευθέως διατυπώνεται η πρόθεση, όσων προσχωρούν στην κίνηση αυτή, αν εμποδισθεί η διεκδικούμενη συμμμετοχή τους στην Πανορθόδοξη σύνοδο, να συγκαλέσουν στην Αθήνα άλλη Σύνοδο με ορθόδοξες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η είδηση και η “ιεροκανονική διακοίνωση”  ΕΔΩ
         Στην διακινούμενη “ιεροκανονική διακοίνωση” ο υπογράφων αρχιερέας (σύμφωνα με την είδηση) δηλώνει ότι:
            “… ως γνήσιος Διάδοχος των Αποστόλων, κατά την υποχρέωσιν την οποίαν έχω εκ των Ιερών Κανόνων και εκ του Ιερού Ευαγγελίου,  θα προσέλθω, συν Θεώ, αυτοπροσώπως, αυτοδικαίως και αυτοβούλως, εις την Μεγάλην Σύνοδον, καθώς εποίησαν και άπαντες οι Απόστολοι κατά την Αγίαν Αποστολικήν Σύνοδον (το 48 μ.Χ. εις Ιεροσόλυμα), καθότι, υπ’ ουδενός επιτρέπεται να αντιπροσωπευθώ, και ούτε εξουσιοδοτώ τινά να με κπροσωπήση εν Συνόδω. Εάν δε ήθελον παρεμποδισθή, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, άμεσον η έμμεσον, πολιτικόν η Εκκλησιαστικόν, ώστε να παραστώ και να επιτελέσω εν συν­ειδήσει το Συνοδικόν μου Αρχιερατικόν καθήκον, τότε προτίθεμαι μετά των αδελφών, να προβώ εις τας  κάτωθι βασικάς Ιεροκανονικάς ενεργείας και κινήσεις:
            Θα προσέλθω αυτοδικαίως εις Μεγάλην Κανονικήν Σύνοδον, συγκροτουμένην εξ όλων των Ιεραρχών, η οποία θα συγκληθή, συν Θεώ, εις τα Αθήνας, λογικόν τινά χρόνον, μετά την παρεμπόδισιν εμού και των άλλων αδελφών,  των Αποστολικών Διαδόχων.
            Έκαστος εκ των Αποστολικών Διαδόχων, κατά τον Ιερόν Ευαγγέλιον και τους Ιερούς Κανόνας θα διαθέτη αυτόβουλον ελευθέραν γνώμην και ΜΙΑΝ ισχυράν προσωπικήν ψήφον. Δεν θα έχη ουδεμία δυσκολία η εμπόδιο να μετατρέπη την άποψί του εις ψήφον. Προφανώς όχι, όπως ίσως να επισυμβή εις την αυτοαποκαλουμένη «Μεγάλη Σύνοδο», όπου επιβάλλεται η αχαρακτήριστος πρακτική, ώστε να καθιερωθή το νεοφανές αντικανονικόν και αντιευαγγελικόν ολίσθημα της μιας ψήφου ανά Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν. Εκεί, ο καθείς εκ των Αρχιερέων εκάστης 24-μελούς αντιπροσωπίας θα έχη το «1/24 μιας ψήφου», κάτι εντελώς πρωτόφαντον και απαράδεκτον.
          Εις την Μεγάλην ταύτην Κανονικήν Σύνοδον, θα Προεδρεύσουν κατά σειράν, οι έχοντες τα Πρεσβεία Χειροτονίας Αρχιερείς, (εφ’ όσον θα απουσιάζουν οι Προκαθήμενοι), τας δε ευθύνας της οργανώσεως, θα επωμισθή αριθμός τις Επισκόπων, εκ των νεωτέρων κατά τα πρεσβεία, ως Ιερογραμματείς. (Οι Προεδρεύοντες και οι Ιερογραμματείς θα είναι εξ όλων των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών).
          Η ούτως συγκροτηθησομένη Μεγάλη Ιερά Σύνοδος της Ορθοδοξίας, εν Πνεύματι Αγίω, εκπροσωπούσα ολόκληρον τον ευσεβή λαόν, ως και τους Κληρικούς και Μοναχούς της Οικουμένης, θα ενδιατρίψη δεόντως, επί των υπαρχόντων κορυφαίων ζητημάτων και θεμάτων. Επί πλεον, η εξ “αυτοδιορισμένων” αυθαιρέτως αντιπροσώπων συγκροτηθησομένη «Συνάντησις», η αυτοαποκαλουμένη «Μεγάλη Σύνοδος», ούσα «Λειψή και Ελλιπής» εκ του συνόλου των Επισκόπων, θα οριοθετηθή με τας δεούσας Ιεροκανονικάς διατυπώσεις, κάτι το οποίον ασφαλώς θα αποδώση και η Εκκλησιαστική Ιστορία.
          Επισημειούμεν ότι, προσδιορίζομεν ως τόπον αυτής της Συνόδου τας Αθήνας, την Παύλου Πόλιν, καθαρά δια λόγους διαχρονικού συμβολικού τονισμού, καθότι είναι, μία εκ των Αποστολικών Πόλεων, αλλά η μόνη, σήμερον, Ελευθέρα Πρωτεύουσα Ορθοδόξου Χριστιανικού Εθνους, εις ολόκληρον την Οικουμένην»….
                Η εφημερίδα  (Ο.Τ.) εκφράζει τον φόβο ότι “εάν δεν συμμετάσχουν απαξάπαντες οι Αρχιερείς, τότε θα  προκληθούν εσωτερικοί αναβρασμοί, μυστικοί «πόλεμοι», σχίσματα και συγκρουσιακές καταστάσεις, εντός των τειχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, προς άφατον χαράν των εχθρών και αντιπάλων της, ακόμη δε και αυτού του Διαβόλου. Καθίσταται φανερόν πως, εις κάθε περίπτωσιν παρεμποδίσεως συμμετοχής των Επισκόπων, θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες δια την ακώλυτον και ελευθέραν λειτουργίαν του Ιεροσυνοδικού μας Συστήματος και θα εμφυτευθούν αφανή ναρκοπέδια δια την ουσιαστικήν εσωτερικήν ενότητα της Εκκλησίας μας…”