Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

                                                                                   
          6.4.2016
1. Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ζητοῦν συνεργάτες ἐθελοντὲς κυρίως γιὰ γραμματειακὴ ὑποστήριξι μὲ καλὴ γνώσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ξένων γλωσσῶν, ὥστε νὰ ἀποκτοῦν καὶ τὴν ἀναγκαία προϋπηρεσία γιὰ τὴν μελλοντικὴ σταδιοδρομία τους.

2. Θὰ προτιμηθοῦν ὅσες καὶ ὅσοι
γνωρίζουν περισσότερες γλῶσσες,
ἔχουν καλλίτερο βαθμὸ στοὺς τίτλους σπουδῶν τους,
ἔχουν δίπλωμα ὁδηγήσεως,
καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ συνεργασθοῦν μαζί μας.
Στὴν συνάντησί μας θέλουμε ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος / ἐνδιαφερομένη νὰ ἔχῃ χειρόγραφο τρισέλιδο μὲ θέμα:
«Ποιοὺς/ποιὲς θαυμάζετε ἢ ἀξιολογεῖτε ἢ ἐκτιμᾶτε καὶ γιατί; »
3. Ἄν ὑπάρξουν προγράμματα στὸν ΟΑΕΔ, ποὺ μᾶς ταιριάζουν, τότε ἡ ἐθελοντικὴ συνεργασία μας μπορεῖ νὰ μετατραπῆ σὲ μόνιμη –μισθοδοτούμενη.
4. Γιὰ σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
μπορεῖτε νὰ δῆτε στὶς ἀναρτήσεις τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr, τὰ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.
5. Γιὰ μᾶς, ποιοὶ εἴμεθα, σκοποὺς καὶ προοπτικὲς ἴδετε παρακαλοῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὸν σύνδεσμο 
 http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/994--48 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗΛ.                 210-3254321
ΦΑΞ                 210-3236978
E-MAIL        fot_gram@otenet.gr