Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19.4.2016
Ποιὸς ἢ ποιὰ ἔχει πεῖρα, ἱκανότητες, ζωτικότητα καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθῇ καὶ τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸν ἔχει καταδικάσει σὲ μαρασμὸ καὶ στὸ μαρτύριο τῆς μάστιγας τῆς ἀνεργίας;

Σὲ καταπράσινους χώρους γύρω ἀπὸ τὴν μονοκατοικία καὶ φιλικὸ περιβάλλον, στὸ Ψυχικό, Γραφεῖο ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τόσον γιὰ ὑλικές, ὅσον καὶ γιὰ πνευματικὲς βοήθειες, ζητεῖ κύριο ἢ κυρία, μὴ καπνιστή, χειριστὴ Ἠλεκτρονικοῦ Ὑπολογιστή (PC), μὲ ἄριστη ὀρθογραφία καὶ συντακτικὸ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γερμανικὰ καὶ ἀγγλικά, νὰ εἶναι ἀκμαῖος, μὲ εὐελιξία καὶ ἀντίληψη γιὰ ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς ἐργασίες.
Προτιμοῦνται οἱ διαθέτοντες αὐτοκίνητο (γιὰ ἐξωτερικὲς ἐργασίες τοῦ γραφείου ἐμεῖς θὰ καταβάλωμε ἐπὶ πλέον τὰ καύσιμα).
Ὁ ΟΑΕΔ ἐπιδοτεῖ ἐγγεγραμμένους ὡς μακροχρόνια ἀνέργους στὸ μητρῶο ἀνέργων τοῦ ΟΑΕΔ, γιὰ χρονικὸ διάστημα ἄνω τῶν 12 μηνῶν, ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀνέργου μέχρι τὴν ̟πρόσληψh τους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἀσφαλίζωνται γιὰ νὰ ἔχουν μελλοντικῶς σύνταξη. Πρέπει νὰ ἔχουν συμ̟πληρώσει τὸ τυ̟ποποιημένο ἔντυ̟πο ἐξατομικευμένης προσέγγισης καὶ νὰ διαθέτουν συμ̟πληρωμένο ΑΣ∆.  
Ὁποιαδήποτε πληροφορία καὶ ἐὰν θελήσετε, εἴμεθα ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ στὴν διάθεσή σας.
ΤΗΛ.                 210-3254321
ΦΑΞ                 210-3236978
E-MAIL        fot_gram@otenet.gr
Ἐν ἀναμονῇ Φιλικώτατα
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Facebook:
Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA