Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

«Η ισχύς εν τη ενώσει» 29 ΜΑΪΟΥ 1453 - Τάμα του ΈθνουςΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 29 ΜΑΪΟΥ 1453 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


24.5.2016
Πιστεύοντας ἀπολύτως εἰς τὸ δόγμα «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ὅτι σὲ κάθε ἀγαθὴ πρωτοβουλία πρέπει νὰ συμμετέχουμε καὶ ὑπερθεματίζουμε οἱ πάντες, θεωροῦμε καθῆκον μας καὶ ἠθικὴ ὑποχρέωσι, ὅπως συμμετέχουμε ὅλοι, ὅσοι δύνανται προσωπικῶς καὶ οἱ ἀδυνατοῦντες λόγῳ ἀποστάσεως, ἀσθενειῶν ἢ ἄλλων σπουδαιοτάτων κωλυμάτων, πνευματικῶς, καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε ἀδιακόπως ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀκεραίας Πατρίδος, διότι τοὺς τελευταίους καιροὺς πηγαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, ὅπως καθημερινῶς τὰ «γεγονότα βοοῦν».
Γιὰ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου θὰ λάβουν χώρα οἱ ἑξῆς συναθροίσεις :
1. Τὴν 27.5.2016 καὶ ὥρα 19.00 στὴν Ἑταιρεία Φίλων τοῦ Λαοῦ, ὡς συνημμένως.
2. Δυστυχῶς τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὥρα στὸν Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός» θὰ λάβῃ χώρα ἡ ὁμιλία τοῦ ὁμότιμου Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς κ. Βασιλείου Κέκη, ὡς συνημμένως.
3. Τὴν 29.5.2016 καὶ ὥρα 18.00 στὴν Ἀρφάρα Μεσσηνίας ὁ φίλος, ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κων/νος Νιάρχος συντονίζει τὴν ἐκδήλωσι:
«ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (29 ΜΑΪΟΥ 1453 μ.Χ.), ὡς συνημμένως.
Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε ὅλες τὶς ἔγκυρες καὶ ἔγκριτες ἱστοσελίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., ὅπως γνωστοποιοῦν τὶς ὡς ἄνω 3 συναθροίσεις, γιὰ νὰ προσέλθουν ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ φρονοῦντες Ἕλληνες.  
  Διὰ ἔμπρακτον κατανόησιν, θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.


Τὰ Δ.Σ. τῶν φορέων μας
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ