Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 2016: Σύνοψη ειδήσεων τελευταίας ημέρας (συνεχής ανανέωση)

Επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Μεγάλης Συνόδου περί αυτονόμου, νηστείας και γάμου

holyandgreat_logo-666x399.png
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Τὸ Δελτίον τοῦτο ἀποτελεῖ ἔντυπον πρὸς πληροφόρησιν τῶν Παρατηρητῶν καὶ τῶν διαπεπιστευμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Αἱ μεταφράσεις εἰς ἑτέρας γλώσσας δὲν ἔχουν ἐπίσημον χαρακτῆρα.


ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις
Παρασκευή 24 Ἰουνίου 2016
Ἀριθ. 03
Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης 18-27 Ἰουνίου 2016
Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν,
εἰς ΕΝΟΤΗΤΑ πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
(Κοντάκιον Πεντηκοστῆς).
Τὸ Δελτίον τοῦτο ἀποτελεῖ ἔντυπον πρὸς πληροφόρησιν τῶν Παρατηρητῶν καὶ τῶν διαπεπιστευμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Αἱ μεταφράσεις εἰς ἑτέρας γλώσσας δὲν ἔχουν ἐπίσημον χαρακτῆρα.
Τὸ Δελτίον τοῦτο δημοσιεύεται εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου:https://www.holycouncil.org/
Δελτίον Ἐνημερώσεως 22ας καί 23ης  Ἰουνίου 2016
διά τήν πορείαν τῶν ἐργασιῶν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης  Συνόδου
ΕΡΓΑΣΙΑΙ Τετάρτης 22  Ἰουνίου
Εὐχαί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 22ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασεν ἐξ ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Συνόδου τάς εὐχάς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας διά τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν  αὐτοῦ, ἀνεκοίνωσε τήν μή τελικήν ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τῶν κειμένων περί τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμονκαί περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, λόγῳ μή ὁλοκληρώσεως τῆς ρωσσικῆς μεταφράσεως αὐτῶν καί εἰσήγαγε πρός συζήτησιν τό κείμενον περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Περί Αὐτονόμου.
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος παρουσίασε τήν κατατεθεῖσαν ὑπό τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν μή ἵδρυσιν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν εἰς περιοχάς, τό ἐκκλησιαστικόν καθεστώς τῶν ὁποίων ἔχει ἤδη καθορισθῆ διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἤ διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, ὑπονοῶν προφανῶς τάς ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι καί εἰς τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου, καλουμένας «Νέας Χώρας».
Θέσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπεδοκίμασε τούς σκοπίμως θορυβοῦντας εἰς τό ζήτημα αὐτό ὄχι μόνον διά νά παρεμποδίσουν τό ἔργον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀλλά καί διά νά πλήξουν τάς ἁρμονικάς ἀδελφικάς σχέσεις τῆς Μητρός μετά τῆς θυγατρός Ἐκκλησίας. Οὕτω, διεκήρυξεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶναι εὐγνώμων, διότι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη προθύμως τήν ἐπιτροπικήν διοίκησιν τῶν ἐν ταῖς λεγομέναις «Νέαις Χώραις» ἐπαρχιῶν αὐτῆς, διό καί οὔτε διενοήθη ποτέ, οὔτε πρόκειται εἰς τό μέλλον νά ζητήσῃ τήν ἀλλαγήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος αὐτῶν ἤ τήν ἀνακήρυξιν τῆς αὐτονομίας αὐτῶν. Συνεπῶς, αὐτά εἶναι νοσηραί φαντασιώσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς ἁρμονικῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Προκαθημένων καί Συνέδρων ἐπί τοῦ Αὐτονόμου.
Ἐπί τοῦ θέματος ἔλαβον τόν λόγον πολλοί Προκαθήμενοι καί ἀρχιερεῖς διά νά ὑποστηρίξουν ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ κειμένου ἀποδυναμώνουν τά κανονικῶς κατωχυρωμένα ἐξαιρετικά προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀνοίγουν μίαν ἐπικίνδυνον ἀτραπόν τῆς διοικητικῆς πολυδιασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας, μέ ἀπροβλέπτους μάλιστα ἀρνητικάς συνεπείας διά τήν ἑνότητα αὐτῆς. Ἄλλοι ἀρχιερεῖς ὑπεστήριξαν ὅτι συρρικνώνεται τό καθιερωμένον εἰς τήν Ὀρθόδοξον κανονικήν παράδοσιν καθεστώς τοῦ Αὐτονόμου, καθ’ ὅσον ἑκάστη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία δύναται νά ἐπιβάλῃ διαφορετικόν τύπον Αὐτονόμου καί ἐξαρτήσεως ἀπό τήν εἰς ἥν ἀναφέρεται Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν. Τελικῶς τό κείμενον ἔγινεν ἀποδεκτόν μετά τινων φραστικῶν βελτιώσεων καί διευκρινήσεων.
ΘΕΜΑ: Περί τῆς Νηστείας.
Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰσήχθη πρός συζήτησιν τό κείμενον ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον». Το κείμενον ἐθεωρήθη γενικῶς ὡς μία ἀρτία καί περιεκτική ἔκφρασις τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς ὅλης μακραίωνος ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, διό καί ὑπέστη ἐλαχίστας τροποποιήσεις μετά τήν ὁμόφωνον ἀποδοχήν αὐτοῦ ὑπό τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 1986). Κατά τάς συζητήσεις ἐπί τοῦ θέματος ἐξεφράσθη ἡ πλήρης ἱκανοποίησις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τόσον ὡς πρός τήν πληρότητα, ὅσον καί πρός τήν εὐρύτητα τῶν προοπτικῶν τοῦ κειμένου διά τήν ποιμαντικήν διάκρισινμεταξύ τῆς κανονικῆς ἀκριβείας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας κατά τήν ἐφαρμογήν τῶν θέσεων αὐτῶν ὑπό τῶν κατά τόπων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Συνεπῶς, ἐκρίθη ὅτι αἱ διατυπωθεῖσαι θεολογικαί παρατηρήσεις δέν ἀνεφέροντο εἰς τήν οὐσίαν τοῦ θέματος, διό καί ἐγένετο ὁμοφώνως δεκτόν ὡς ἔχει.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ Πέμπτης 23ης Ἰουνίου
Α΄. Περί ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Πέμπτης 23ης  Ἰουνίου 2016 ἀνεγνώσθη καί ἐνεκρίθη ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου μετά τινων προσθηκῶν ἤ τροπολογιῶν.
Β΄. Τό θέμα περί Γάμου
Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεγνώσθη καί εἰσήχθη πρός συζήτησιν εἰς τήν Ὁλομέλειαν τό κείμενον «Περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί τῶν κωλυμάτων αὐτοῦ», ὅπως αὐτό ἀνεπτύχθη καί συνεπληρώθη ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Σαμπεζύ, Ἰαν. 2016).  Αἱ συζητήσεις καί αἱ προτάσεις τροπολογιῶν καί προσθηκῶν ἐπεβεβαίωσαν τόσον τήν ἀρτιότητα τοῦ κειμένου, ὅσον καί τήν ἀναγκαιότητα τῶν προβαλλομένων εἰς αὐτό θέσεων διά τήν προστασίαν ὄχι μόνον τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, ἀλλά καί τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ἡ συζήτησις περιεστράφη κυρίως εἰς τήν τροποίησιν τῆς διατυπώσεως τῆς παραγράφου τοῦ κειμένου περί τῶν μικτῶν γάμων, διά τήν ὁποίαν εἶχε προβάλει ἐντόνους ἀντιρρήσεις ἡ μή ὑπογράψασα τό σχετικόν κείμενον ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. Οὕτω, αἱ προταθεῖσαι τροπολογίαι, αἱ ὁποῖαι ἀπεσκόπουν κυρίως εἰς τήν διευκρίνησιν τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς συγκεκριμένης παραγράφου, ὑπεστηρίχθησαν ὑπό πάντων τῶν  Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ὑπό πάντων τῶν λαβόντων τόν λόγον ἀρχιερέων, διό καί ἐκαλύφθησαν αἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ὡς πρός τά ὅρια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας εἰς τούς μικτούς γάμους.

Αντιπαράθεση και ανατροπές στην 5η μέρα των εργασιών

barh_holy.jpg
Αντιπαράθεση, παρασκήνιο, εκπλήξεις και ανατροπές επιφύλασσε η 5η μέρα εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Μέσα στο επόμενο 24ωρο λοιπόν, θα πρέπει να "κλείσουν" αρκετά ακανθώδη θέματα σε πνεύμα ομοψυχίας, όσο κι αν αυτό φαίνεται δύσκολο, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
Ενώ έχουν εγκριθεί κάποια κείμενα (Αυτόνομο, Διασπορά), δεν έχουν γνωστοποιηθεί με το πρόσχημα ότι υπογράφονται όχι μόνο από τους Προκαθήμενους, αλλά και από 290 Επισκόπους σε 4 γλώσσες.
Εκτός αυτού, ενώ είχε λεχθεί ότι σήμερα θα "έκλειναν" τα κείμενα για το γάμο και τα κωλύματά του και  αυτό για τη νηστεία, εν τέλει συζητήθηκε μεν το κείμενο της νηστείας το οποίο υφίσταται από το 1985, όμως ο γάμος και οι σχέσεις της ορθοδοξίας με άλλες εκκλησίες μπήκαν στο συρτάρι, ενώ συζητήθηκε επίσης και η αποστολή της ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο.
Ένα 24ωρο μένει για να ολοκληρωθούν τα κείμενα με ανοιχτά ακανθώδη ζητήματα.
Οι εκπρόσωποι Τύπου ανέφεραν ότι σήμερα δαπανήθηκε χρόνος και στην εγκύκλιο της συνόδου που θα είναι το μήνυμα που θα απευθύνουν οι Προκαθήμενοι κατά το κλείσιμο των εργασιών, αιτιολογώντας τις καθυστερήσεις κατά κάποιο τρόπο.
Επανήλθε το ζήτημα των Νέων Χωρών από τους δημοσιογράφους με τους εκπροσώπους τύπου φανερά ενοχλημένους, να παραπέμπουν στις 2 ανακοινώσεις τύπου, που αναφέρουν το ίδιο πράγμα με διαφορετική σύνταξη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο θέμα στις σχέσεις Φαναρίου και Αθήνας. Δε δίστασαν μάλιστα να σχολιάσουν την "εμμονή" των δημοσιογράφων στο θέμα ως αντίλαλο στην αίθουσα..
Ένταση επικράτησε όταν δημοσιογράφος από τη Ρωσία θέλησε να θέσει παραπάνω του ενός ερωτήματα με βασικό της ερώτημα το ζήτημα της υπογραφής ή μη των κειμένων από τους 4 απόντες για να λάβει από τον Ουκρανό εκπρόσωπο τύπου, την εξής.. ερώτηση ως απάντηση: Ζείτε σε μια δημοκρατική χώρα, εάν δεν ψηφίσουν όλοι, δεν θα είναι πια δημοκρατική; Κλείνοντας έτσι, με αυτή την σκληρή τοποθέτηση, το ενδεχόμενο του να μην υπερψηφίσουν τα κείμενα της συνόδου οι 4 απούσες εκκλησίες.
Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει λόγος για την ενδεχόμενη απόσχιση της ουκρανικής εκκλησίας από τη ρωσική, ως αιτία μη παράστασης στη σύνοδο της ρωσικής εκκλησίας, με το ως άνω περιστατικό να έχει ως "πρωταγωνιστές", Ρωσίδα δημοσιογράφο και τον ουκρανικής καταγωγής Αρχιεπίσκοπο Τελμησσού κ. Ιώβ που επελέγη για την θέση του εκπροσώπου Τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Ρεπορτάζ: Ματθαίος Καπετανάκης

 

Με την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος προστατεύεται η Ορθόδοξη εκκλησιολογία

20062016_sinod_1.jpg
Εις το ευαίσθητον κείμενον το οποίο αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στοιχούσα το πνεύμα της Ιεραρχίας, προέτεινε εις την παράγραφον 6η αντί του: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», το «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης αποδοχή της προτάσεως και να επέλθει ομοφωνία.

Συγκεκριμένα ο Μακαριώτατος παρουσιάζοντας την πρόταση δήλωσε τα εξής: «Μέ τήν τροπολογίαν αὐτήν πετυχαίνουμε μία συνοδική ἀπόφαση πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία περιορίζει τό ἱστορικό πλαίσιο τῶν σχέσεων πρός τούς ἑτεροδόξους ὄχι στήν ὕπαρξη, ἀλλά ΜΟΝΟ στήν ἱστορική ὀνομασία αὐτῶν ὡς ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν. Οἱ ἐκκλησιολογικές συνέπειες τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς εἶναι αὐτονόητες. Όχι μόνο δέν ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς μέ ὁποιοδήποτε τρόπο τή μακραίωνη ὀρθόδοξη παράδοση, ἀλλ’ ἀντιθέτως προστατεύεται μέ πολύ σαφή τρόπο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία».

Ολονύκτιο «παζάρι» για τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία

55D2CA99CD7685D4C28DB10561D36B8B.jpg
Τελικώς επετεύχθη ομοφωνία στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τη ιστορική ονομασία άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών». Με την φράση αυτή στο κείμενο για τις σχέσεις με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο επιτυγχάνεται η ομοφωνία που είναι απαραίτητη για την λήψη αποφάσεων της Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
Είχε προηγηθεί ένα ολονύκτιο «παζάρι» μεταξύ των Μητροπολιτών των Ορθοδόξων Εκκλησιών και εντάσεις ανάμεσα στους Προκαθημένους με κορυφαία στιγμή την αντιπαράθεση των Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου και Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Η Εκκλησία της Ελλάδος επέμεινε να μην αποδέχεται μέχρι και την τελευταία στιγμή τον όρο «ετερόδοξες Εκκλησίες», καθώς παρέμεινε σταθερή στη θέση της ότι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ότι όπου υπάρχει ο όρος «Εκκλησία» στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου πρέπει ν αντικατασταθούν με την φράση «Χριστιανικές κοινότητες ή ομολογίες».
Οι συνεδριάσεις συνεχίζονται και αναμένονται ν ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα με το μήνυμα που θα απευθυνθεί από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στους Ορθόδοξους πιστούς.  
Εκκλησία της Ελλάδας: Αναγνωρίζουμε μόνο την ιστορική ονομασία
Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι «Εις το ευαίσθητον κείμενον το οποίο αφορούσε τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον η Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στοιχούσα το πνεύμα της Ιεραρχίας, προέτεινε εις την παράγραφον 6η αντί του: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», το «Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών», με αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης αποδοχή της προτάσεως και να επέλθει ομοφωνία».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «ο Μακριώτατος παρουσιάζοντας την πρόταση δήλωσε τα εξής: «Μέ τήν τροπολογίαν αὐτήν πετυχαίνουμε μία συνοδική ἀπόφαση πού γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία περιορίζει τό ἱστορικό πλαίσιο τῶν σχέσεων πρός τούς ἑτεροδόξους ὄχι στήν ὕπαρξη, ἀλλά  ΜΟΝΟ στήν ἱστορική ὀνομασία αὐτῶν ὡς ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ Ὁμολογιῶν. Οἱ ἐκκλησιολογικές συνέπειες τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς εἶναι αὐτονόητες. Όχι μόνο δέν ἐπηρεάζουν ἀρνητικῶς μέ ὁποιοδήποτε τρόπο τή μακραίωνη ὀρθόδοξη παράδοση, ἀλλ’ ἀντιθέτως προστατεύεται μέ πολύ σαφή τρόπο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία».

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: ''Να καταδικαστεί η Ουνία''

ieronimos_sinodos21.jpg
Πρόταση να καταδικαστεί η Ουνία εκανε πριν από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών την Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, πρότεινε να καταδικαστεί η Ουνία ως μέθοδος που απάδει του Ορθόδοξου φρονήματος.
"Πρέπει να καταδικαστεί από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες" τόνισε χαρακτηριστικά ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνυμού, εγινε αποδεκτή από τα μέλη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και θα περάσει στα επίσημα κείμενα.
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που κατοχυρώνεται σε συνοδικό επίπεδο η καταδίκη της Ουνίας.

Hillary Clinton: Όλοι πρέπει να χαιρετίσουμε τη σύγκληση της Πανορθόδοξης Συνόδου

clinton-hillary.jpg
Δήλωση της Χίλαρι Κλίντον για την Πανορθόδοξη Σύνοδο
        Η υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή τη Σύνοδο των Προκαθημένων της ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κρήτη.
        "Όλοι οι πιστοί πρέπει να χαιρετίσουμε τη σύγκληση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο της πρώτης μετά από 1200 χρόνια Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είχα το προνόμιο να δω την πνευματική ηγεσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και είμαι αισιόδοξη ότι τη Σύνοδος θα ανανεώσει τους δεσμούς που έχουν ξεφτίσει στο πέρασμα των αιώνων, επειδή μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Βγήκαν «πατερίτσες» στην Πανορθόδοξη Σύνοδο

A9697BD85826FC1D3288517A421B78E3.jpg

Γράφει η Αντωνιάδου Μαρία
Άρχισαν οι διαμάχες με αφορμή τη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους ετερόδοξους.
Ένταση κυριαρχεί σήμερα, Παρασκευή, προ τελευταία ημέρα των συνεδριάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης και ολόκληρη την Παρασκευή οι αρχιερείς «διασταυρώνουν τις πατερίτσες τους» με αφορμή το κείμενο για τις σχέσεις της «Ορθοδόξου Εκκλησίες προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο». Αφορμή στάθηκε η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι ο όρος Εκκλησία για τους ετεροδόξους πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «Χριστιανικές κοινότητες και ομολογίες». «Δεν μπορείτε να κρατάτε "αιχμάλωτη" τη Σύνοδο», φέρεται να είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. «Να διαγραφεί από τα πρακτικά. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά» απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.
Η συζήτηση του θέματος αναμένεται να συνεχιστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών έχει συσκέψεις με στενούς του συνεργάτες καθώς η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δέχεται ούτε τον προσδιορισμό ετερόδοξες Εκκλησίες.
«40 χρόνια συζητείται αυτό το κείμενο. Πέρασαν διαπρεπείς, κορυφαίοι και σεπτοί ιεράρχες από τις προσυνοδικές συνεδριάσεις και ουδέποτε έθεσαν ζήτημα και τώρα τα ανατρέπεται όλα» επέμεινε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διεξόδου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και άλλοι Προκαθήμενοι πρότειναν να υπάρξει πριν από τον όρο Εκκλησίες η λέξη «ετερόδοξες Εκκλησίες». Αυτή τη λύση, φαίνεται, ότι οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων Ορθοδόξων Εκκλησιών την αποδέχονται.