Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Γενικές Συνελεύσεις Τάματος του Έθνους και Διορθοδόξου Συνδέσμου

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ 
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ὡς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει,  καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ Σωματείου μας
εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσι
τὴν 15 Ἰουνίου 2016 καί ὥραν 18.30.
Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερο,
ἡ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώρα ὁριστικά τὴν
22 Ἰουνίου 2016
καί ὥρα 18.30
εἰς τὴν κλιματιζομένη αἴθουσα
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ
Εὐριπίδου 12 - Ἀθήνα
1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως γιὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2015.
γ. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2015.
δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν χρῆσιν 2015.
ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2016.
στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2015.
ζ. Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
η. Προγραμματισμὸς περαιτέρω ἀποφασιστικῶν ἐνεργειῶν μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν ἐπὶ τέλους τοῦ σκοποῦ μας, τουτέστιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ι. Συγκεκριμένως ἐπιβεβαιώσεις διὰ μία εἰσέτι φορὰ διὰ σύμπραξιν  μὲ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καὶ τοῦτο διότι τὸ Ἵδρυμα ἔχει τὴν περιουσία καὶ συνεστήθη μὲ Προεδρικὸ Διάταγμα, ΦΕΚ 853Β/25.9.1997.
Ἀντιθέτως τὸ Σωματεῖον, ὡς γνωστόν, ἐνεκρίθη ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖον καὶ τόσον ἡ Πολιτεία ὅσον καὶ ἡ Ἐκκλησία μόνον μὲ ἱδρύματα εἶναι δυνατὸν νὰ συνεργασθοῦν καὶ νὰ ἐκδίδουν νομοθετικὰ διατάγματα.
ΙΙ. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι, ἐὰν μέχρι τέλος Ἰουνίου δὲν σταματήσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς περιθωριοποιοῦν, νὰ μᾶς ἐμπαίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν» σατανικῶς, θὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μνημείον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας σὲ συνεργασία μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἢ σὲ ἰδικά μας οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι σὲ κεντρικὰ σημεῖα, ἀλλὰ ἀπόμερα καὶ στεροῦνται συγκοινωνιῶν καὶ ἔργων ὑποδομῶν.
Ὅμως δὲν δυνάμεθα νὰ ἀχεχθῶμεν περαιτέρω τὸν σατανικὸν παραγκωνισμόν μας.
ΙΙΙ. Οἱ ἰθύνοντες ἔχουν γιὰ τοὺς πάντες ὄχι μόνο τεράστιες πανάκριβες ἐκτάσεις νὰ τὶς παραχωροῦν ἀλλὰ καὶ δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ χρήματα γιὰ ἀνθρωπάκια, ποὺ πασχίζουν νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὀνοματάκι των καὶ μετὰ θάνατον.
ΙV. Ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς φανατικοὺς καὶ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους ἔχουν ἐκτάσεις καὶ ἄφθονα χρήματα.
Ὅμως γιὰ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ἔχουν θέλησιν ἢ μᾶλλον δὲν τοὺς ἀφήνουν τὰ ἀφεντικά τους, οἰκογένειες Ρότσιλντ καὶ ΣΙΑ. Ἐξωμότες ἰθύνοντες ἔχουν καταντήσει τυφλὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
V. Πρὸς τοῦτο ἡ οἰκοδόμησις εἰς ἀπόκεντρον ἰδιόκτητον οἰκόπεδόν μας θὰ εἶναι εἰς αἰώνιον καταισχύνην καὶ ἐντροπὴν τῶν ἐπὶ 187 ἔτη ἰθυνόντων. Τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βροντοφωνοῦν :
«Ἀνάθεμα εἰς τοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς ἀγωνισθήκαμε καὶ κάναμε τὸ κορμί μας ‘’κόσκινο’’, διὰ νὰ ἐκδιώξωμεν μερικὲς ἑκατοντάδες φανατικῶν μουσουλμάνων τοῦ βαρύτατου ὀθωμανικοῦ - τουρκικοῦ ζυγοῦ καὶ αὐτοί, ἀνάξιοι ὄντες, ὑποδούλώσαν τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν παπισμό, τὸν οἰκουμενισμό, τὴν νέαν ἐποχήν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμοιοποίησιν καὶ ἔφεραν ἑκατομμύρια μουσουλμάνους.
VI. Βάσει τοῦ ἄρθρου 7- παράγραφος γ τοῦ καταστατικοῦ μας τὸ Δ.Σ. προτείνει εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ ταμίου κ. Παναγιώτη Ζαμάνη ὡς ἐπιτίμου ταμίου τοῦ Σωματείου  «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Τέλος παρακαλοῦνται τὰ μέλη νὰ ἔχουν τακτοποιήσει τὶς οἰκονομικὲς τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Γεν. Συνελεύσεως (5 € δικαίωμα ἐγγραφῆς καὶ  5 € τὴν ἐτησία συνδρομή), διὰ νὰ δύνανται ὄχι μόνον νὰ παρευρεθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβουν τὸν λόγον διὰ διόρθωσιν τῶν «κακῶς κειμένων» καὶ τὴν ἐντατικοποίησιν ἐνεργειῶν μας καὶ νὰ θέσουμε τέρμα εἰς τὸ συστηματικὸν κατάπτυστον καὶ σατανικὸν παραγκωνισμόν, ποὺ μᾶς κάνουν οἱ ἰθύνοντες ἐπὶ ὁλόκληρον δεκαετίαν.
Ἐν ἀναμονῇ …  
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Μὴ εὑρίσκοντες, δυστυχῶς, κατανόησιν οὔτε καὶ ἀπὸ τὰ μέλη μας διὰ ἐθελοντικὴν προσφοράν καὶ ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν στενάζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, καὶ ἀφετέρου τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ προπαντὸς τὸ ἄκρως ἐπισφαλὲς τῆς ὑγείας μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐργαζόμεθα ἐντατικώτατα περισσότερο ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι καὶ τὴ 1 ἢ 2 τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος.
Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργανώνωμεν κάθε τόσο καὶ λιγάκι συνάξεις τῶν φορέων μας. Διὰ τοῦτο, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, θὰ πρέπῃ νὰ ἐπιδώσωμεν τὴν 22αν Ἰουνίου, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Γεν. Συνελεύσεως καὶ τὶς τιμητικὲς διακρίσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς ἐκεῖνες τὶς προσωπικότητες, ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ προσέλθουν εἰς τὴν Ἱερὰν Πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν 14.5.2016.
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Ὡς τὸ ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει,
καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου μας
εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσιν
τὴν 15.6.2016 καί ὥραν 20.00
Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον,
ἡ Συνέλευσις  θὰ  γίνῃ  ὁριστικά  τὴν
22 Ἰουνίου 2016
καί ὥραν 20.00
εἰς τὴν κλιματιζομένη Αἴθουσα
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ
Εὐριπίδου 12 - Ἀθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως
2. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2015.
3. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2015.
4. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2015.
5. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2016.
6. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2015.
7. α. Προτάσεις διὰ νὰ «ἀνασκουμπωθοῦμε» καὶ νὰ πραγματοποιοῦμε σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς καὶ τοῦ φορέως μας «Διορθοθόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Πρὸς τοῦτο περιττότατον νὰ τονίσωμεν ὅτι ἀπὸ μόνα τους τὰ τὰ ἀγαπητά μέλη πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην ὄχι μόνον νὰ, ἀλλὰ καὶ νὰ φέρουν καὶ πολλοὺς ἄλλους νέους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν τὴν ἱκανότητα καὶ προπαντὸς αὐτοθυσία καὶ «μεράκι» νὰ μᾶς  συνδράμουν εἰς τὴν προσπάθειάν μας διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Δυστυχῶς ἡ συγκυρία τὰ ἔφερεν ἔτσι, οὕτως ὥστε πάρα πολλοί, ποὺ παλαιότερα μᾶς συνέδραμαν, ἔχουν οἱ ἴδιοι μεγίστην ἀνάγκην βοηθείας.
β. Ἰδιοτελῆ Μ.Μ.Ε. προβάλλουν συνεχῶς ἄλλους φορεῖς ποὺ διαθέτουν στρατιὰ ὁλόκληρη ὄχι μόνο ἐθελοντῶν, ἀλλὰ καὶ ἀμειβομένων, μέσα μεταφορᾶς, κτίρια Ἱερῶν Ναῶν κ.λπ., κ.λπ. εἰς τὶς κατὰ τόπους συνοικίες καὶ συλλέγουν τὴν «μερίδα τοῦ λέοντος» ἀπὸ τὰ προσφερόμενα ἀπὸ εὐλαβεῖς φιλανθρώπους. . .
γ. Ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐπιδοτεῖ ὄχι μόνον τὰ νωπά, ἀλλὰ καὶ τὰ τυποποιημένα ἀγροτικὰ προϊόντα, ποὺ ἦταν νὰ ἐξαχθοῦν εἰς τὴν Ρωσίαν. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ κάνουμε τὸ πᾶν πρὸς τοὺς ἰθύνοντες νὰ μὴ παραγκωνίζουν ἐμᾶς, ποὺ εἴμαστε 2 δεκαετίες ὁλόκληρες ἀμιγὴς φιλανθρωπικὴ ὀργάνωσις καὶ τὸ μόνο ἐλάττωμα, ποὺ ἔχουμε, εἶναι νὰ μὴ εἴμαστε τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ δὲν ἔχουμε συνδικαλιστικὴ ἰδιότητα. Ἀλλὰ ὡς ἰδεολόγοι ἀνθρωπιστὲς ἀγωνιζόμεθα καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ μὴ νοσφίζεται ἀπὸ ἰδιοτελεῖς, διότι σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν εὐλαβεῖς καὶ φιλάνθρωποι δίδουν διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ κυρίως, ἐὰν ἀποστέλωνται οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες στοὺς τόπους προορισμοῦ τους καὶ προπαντὸς ποῦ καταλήγουν.
δ.Ἐπαναλαμβάνουμε:
Στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν δυστυχῶς νὰ ἐργαζόμεθα πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι τὴ 1-2 ἢ 3 τὴν νύκτα σὲ διαρκέστατην ὑπερέντασιν ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος. Κατὰ συνέπειαν ἀναμένομεν κατεπειγόντως ἰδεολόγους ἐθελοντὲς νὰ μᾶς συνδράμουν προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά!!!...
ε. Βάσει τοῦ ἄρθρου 2 - παράγραφος β τοῦ καταστατικοῦ μας, τὸ Δ.Σ. προτείνει εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ ταμίου κ. Παναγιώτη Ζαμάνη ὡς ἐπιτίμου ταμίου τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη νὰ ἔχουν τακτοποιήσει τὶς οἰκονομικὲς τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Γεν. Συνελεύσεως, διὰ νὰ δύνανται ὄχι μόνον νὰ παρευρεθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβουν τὸν λόγον διὰ διόρθωσιν τῶν «κακῶς κειμένων» καὶ τὴν ἐντατικοποίησιν ἐνεργειῶν μας.
Διὰ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
Μέρα νύκτα προετοιμάζουμε καὶ διανέμουμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες σὲ πραγματικὰ πάσχοντες συνέλληνες