Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Εορδαία!!!


Ο πατριάρχης, που εμπράκτως και δημοσίως καταπάτησε το κύρος των δεκάδων Αγίων Συνόδων και προσέβαλε την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων που αναθεμάτισαν τον Παπισμό, που περιφρόνησε το μαρτύριο χιλιάδων Αγίων που αντιστάθηκαν στους παπικούς, και θανατώθηκαν από αυτούς, διέρχεται την Αγιωτόκο  Μακεδονία . Στην Βέροια, την πόλη του αντιαιρετικού Αποστόλου Παύλου (και του αντιπαπικού Αγ. Γρηγορίου Παλαμά), οι πιστοί είπαν: ΜΑΡΑΝ-ΑΘΑ (=Εκκαθαριστέως).

*Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης είπε: «Υψηλὰ τα λάβαρα! Έλεγχος και κριτήριον της αξίας ή απαξίας ενὸς εκάστου…. έστω ο λόγος του Αποστόλου Παύλου: «Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα˙ μαρὰν ἀθᾶ» (Α΄ Κορινθ. 16, 22)
*Ο Άγιος Θεόδωρος  Στουδίτης είπε: «Εχθροί του Θεού δεν είναι μόνο οι αιρετικοί, αλλά και όσοι κοινωνούν μαζί τους ».
*Ο Άγιος Γερμανός είπε: «Να φεύγετε ολοταχώς από ιερείς που υπέκυψαν στην Λατινική υποταγή. Να μη συγκεντρώνεστε μαζί  τους στην εκκλησία, ούτε να δέχεστε από τα χέρια τους καμία ευλογία. Διότι είναι καλύτερο να προσεύχεστε μόνοι στα σπίτια σας παρά να συνάγεσθε στην εκκλησία με τους Λατινόφρονες. Να μη προδίδετε κανένα από τα ορθά δόγματα τα οποία έχετε παραλάβει από παλιά».-
Καλούμε τον ευσεβή λαό να μη συμμετάσχει σε καμία εκκλησιαστική ή κοινωνική εκδήλωση με τους επίσημους εργάτες της νοθείας της Πίστης.
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σχίσμα δεν υφίσταται μεταξύ Ορθοδόξου και ‘‘εχθρού του Θεού’’, αλλά μεταξύ  Ορθοδόξου και Ορθοδόξου αδελφού (και φίλου του ‘’Υβριστή’’!).
-ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ-
Ορθόδοξοι Πολίτες Εορδαίας και φίλοι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
*«Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΑ. Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΟΧΙ»!!! (Απάντηση από την Κωνσταντίνα, την Ορθόδοξη αδελφή μας)!!!
*«ΤΕΛΙΚΑ, Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Ο  Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Σ Μ Ο Σ»;
-Απάντηση: «Αυτήν την ερώτηση, παιδί μου, μου την έχει κάνει κι ένας ακόμη νωρίτερα από σένα. Εγώ, εδώ πέρα επάνω, βρίσκομαι σαράντα χρόνια στα βράχια (...) αλλά μ’ αυτό το θέμα δεν έχω ασχοληθεί. Γι᾿ αυτό, επειδή έπρεπε να του απαντήσω, αφού δέχθηκα ερώτημα και δεν είχα καμία γνώμη πάνω στο θέμα, πήγα στο κελλί μου και προσευχήθηκα και ρώτησα τον Χριστό να με πληροφορήσει τι είναι ὁ Οικουμενισμός. Πήρα την απάντησή Του, η οποία είναι ότι ὁ Οικουμενισμὸς έχει πνεύμα πονηρίας και κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα». Στην ερώτηση του καθηγητού πως ακρι­­βώς πιστοποιήθηκε αυτό, ο π. Εφραὶμ α­πάν­τησε πως «μετά την προσευχή γέμισε το κελλί μου από αφόρητη δυσωδία, ἡ οποία μου έφερνε ασφυξία στην ψυχή, δεν μπορούσα να αναπνεύσω πνευματικά (...). Και ο αοίδιμος γέρων κατέληξε: «Έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Οικουμενισμὸς δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το πνεύμα το ακάθαρτο».{Η σχετική(προσωπική) μαρτυρία προέρχεται από τον καθηγητή της Δογματικής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη}.
- Απάντηση: «Επιχειρείται θεσμική νομιμοποίηση του συγκρητισμού-οικουμενισμού από την Μεγάλη Σύνοδο»{κ. Δημ. Τσελεγγίδης}
*Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:«Αλλά μ ̓ αυτό το θέμα δεν έχω ασχοληθεί»!!!
-Απάντηση : «Εις τους καιρούς μας βλέπομεν ότι πολλά πιστά τέ­κνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν, δυ­στυχώς, αποσχισθή από αυτήν, εξ αιτίας των φιλενωτικών», «Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματι­κοί. Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των εντολών του Κυρίου……
Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκ­κλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ίεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλη­σία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερ­νάει». ».{Άγιος Παΐσιος}.
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑϊΔΑ 30  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 {+Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων }