Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016

21.7.16
1. Δυστυχῶς τὸ αἰσχρὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο μᾶς προσφέρει ἀφρόνως τὰ πάντα καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ γίνουμε μαλθακοί, ἑτεροκίνητοι καὶ ἀντὶ νὰ προσκυνοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ πιστεύουμε θεωρητικὰ καὶ κυρίως πρακτικὰ σὲ ἑτέρα τριάδα :
α) ἄμετρο ἐγωϊσμό - ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ἀδιαλλαξία
β) γαστέρα
γ) ὑπογάστριο.
Καὶ κυρίως ἡ κεντρομόλος δύναμι νὰ εἶναι στὸ ὑπογάστριο.

2. Ὁπότε ἐφαρμόζονται οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ «τὸ γὰρ πολὺ τοῦ ἔρωτος γεννᾶ παραφροσύνη».
Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικό :
«καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13).     Δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ πλάσθηκε κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ δὲν στάθηκε στὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε σὰν τὰ ἀνόητα κτήνη, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μερικὰ κτήνη εἶναι πιὸ ἔντιμα, πιὸ ἠθικά, πιὸ ἐνάρετα, πιὸ πιστά, πιὸ στοργικὰ ἀπ᾿ ὅ,τι τὰ δίποδα ὄντα, ὅταν γίνονται παλιμβάρβαροι!!!...
3. Διαπιστώνοντας αὐτὰ οἱ ἔμποροι, οἱ φεουδάρχες, οἱ βιομήχανοι καὶ οἱ λαίμαργες «βδέλλες», καὶ προπαντὸς οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ποὺ λέγονται τραπεζίτες, κηρύττουν ἄγρια ἐκμετάλλευσι τῶν πάντων, ἰδίως τῶν λαϊκῶν στρωμάτων. Οἱ «πολιτικάντηδες», πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὑπόσχονται καὶ προσφέρουν στὶς λαϊκὲς μάζες, ποὺ φωνασκοῦν γιὰ ἄρτο καὶ θεάματα, ἀφθονότατα αἰσχρὰ θεάματα,  γιὰ νὰ τὶς ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ τὶς ἐξαθλιώνουν μὲ ἐλάχιστο ἄρτο. Καὶ οὔσα κακομαθημένη ἡ πλειοψηφία τῶν μαζῶν, κατὰ τὴν περίοδον τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, ὁδηγεῖται στὶς αὐτοκτονίες.
4. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία εἶναι καὶ αὐτὴ τόσο πολὺ ἐκμαυλισμένη καὶ ἐξαχρειωμένη, ποὺ δὲν λαμβάνει θέσι ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν πτωχῶν, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλὰ ἢ τουλάχιστον «νὰ κολλήσῃ στὴν καρέκλα», ποὺ ἀναδείχθηκε διὰ τῆς φαυλοκρατίας - ἀναξιοκρατίας.
Καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων, πασχίζει νὰ ἀκολουθῇ τὰ ρεύματα τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ:
«τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».  
5. Λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ 6η Αὐγούστου συμπίπτει στὴν αἰχμὴ τοῦ θέρους καὶ ὅλοι οἱ «κουρασμένοι» θέλουν νὰ «ξεκουραστοῦν» στὰ ἐξοχικά τους, τὶς ἀμμουδιές τους ἢ τὰ χωριουδάκια τους, ἢ ταξίδια ἀναψυχῆς στὸ ἐξωτερικό, δὲν εἴμαστε δυστυχῶς σὲ θέσι νὰ καλέσουμε τὰ μέλη μας, τοὺς φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας νὰ συγκεντρωθοῦμε σὲ κάποιο συγκεκριμένο Ναὸ ἢ αἴθουσα καὶ νὰ προσευχηθοῦμε καὶ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
6. Καὶ γιὰ τὸ μέλλον μᾶς τονίζουν πολλοὶ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅτι πρέπει τὴν πανήγυρι νὰ τὴν τελοῦμε σὲ κάποια ἄλλη ἐποχή, π.χ. :
τὴν 25η Μαρτίου, ποὺ εἶναι «διττὴ ἑορτὴ μεγάλη, μισὴ εἶναι τῆς ἐλευθεριᾶς καὶ τοῦ Χριστοῦ ἡ ἄλλη».
Ἡ δεύτερη πανήγυρι νὰ λαμβάνῃ χώρα τὴν 6η Αύγούστου καὶ
ἡ τρίτη πανήγυρι νὰ λαμβάνῃ χώρα τῆς Ἁγίας Σκέπης τὴν 1η Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία ἔχει μεταφερθῆ γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου.
Ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν κάθε φίλο καὶ θαυμαστὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ ἐπιλέξῃ ποῦ θὰ πάῃ νὰ ἐκκλησιαστῇ.
«Οὐ ὁ τόπος, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον προσευχόμεθα», ἔχει μεγίστην ἀξία καὶ σημασία.
Διότι, κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο: «Ἑορτὴ Ἁγίου μίμησις Ἁγίου».
7. Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς τὸ ξεκαθαρίζει στὸν διάλογό του μὲ τὴν Σαμαρείτιδα : «Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωαν. Δ, 24) !  !  !
8. Μακάρι λοιπὸν νὰ ἔχουμε βαθιὰ πίστι ἀναφωνοῦντες:
«Πιστεύω Κύριε, βοήθοι μοι τῆ ἀπιστίᾳ».
Να ἔχουμε ἄκρα ταπείνωσι συναισθανόμενοι τὴν ἐλεεινότητα τοῦ χαρακτῆρα μας καὶ νὰ ἐπικαλούμαστε τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὴν σατανικὴ ἀρνητικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλεπηβόλου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.
9. Ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεὸς ἐὰν διαπιστώσει ποταμοὺς δακρύων εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Χριστιανῶν, θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντες νὰ παύσουν νὰ ἀντιδροῦν διαμωνιωδῶς.
Ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια ἐκείνου θὰ μπορέσουμε νὰ ἐργαστοῦμε πυρετωδῶς, γιὰ νὰ τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος ἐντὸς τοῦ 2016 καὶ τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν πανηγυρικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, νὰ ἑορτάσουμε λαμπρῶς τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενσία, νὰ τιμήσουμε τοὺς ἥρωες προγόνους μας καὶ νὰ ὑμνήσουμε, δοξολογήσουμε καὶ εὐχαριστήσουμε δεόντως τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, τελοῦντες τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦἜθνους.
ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ

Κατωτέρω ἀκολουθεῖ  καὶ τὸ κείμενον προσευχῆς τοῦ Ὑμνογράφου Δρ Χαραλάμπους Μπούσια.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΗΛ. 210-3254321
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον,
τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων
καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων
διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
        Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, η΄ 32), ὁ εὔσπλαγχνος καὶ πανευΐλατος καὶ πανοικτίρμων καὶ πολυέλεος Σωτὴρ τοῦ γένους ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς Σῆς ἀναστάσεως συνθλάσας τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν μετὰ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἐπάκουσον νῦν ἡμῶν δεομένων Σου καὶ παράσχου ἡμῖν τοῖς ἐκθύμως δοξάζουσί Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐλεύθερον καὶ ἀνέσπερον ἦμαρ καὶ δύναμιν τὴν ἐκ Σοῦ ἐκπορευομένην τοῦ ἐφαρμόζειν ἀπαρεγκλίτως τὸ Παύλειον· «Τῇ ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. δ΄ 1). Ναί, Κύριε Παντοκράτορ, ὁ ἐλευθερώσας καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἀπίστων ἐκγόνων τῆς Ἄγαρ καὶ ἐκ παντὸς αὐτοῦ ἐπιβούλου, βοήθησον ἡμῖν ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον διάγειν καὶ τῇ πανσθενεῖ χάριτι Σου συντρίβειν τὰ βέλη τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἡμῶν ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας. Τήρησον ἡμᾶς ἐν ἠθικῇ ἐλευθερίᾳ τοὺς αἰχμαλώτους τῇ ἀσυδοσίᾳ καὶ κραιπάλῃ καὶ ἐκζητήσει τῶν περιττῶν καὶ οὐχὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀπαραιτήτων. Ἀποδίωξον ἀφ’ ἡμῶν τὴν ἀχλὺν τῆς δουλείας ἀγνοίας τῶν ἐντολῶν Σου, ψεύδους, ὑποκρισίας, παθῶν ψυχοκτόνων καὶ χαμαιζήλων καὶ πρωτίστως ἐλλείψεως γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν ἑαυτοῦ.
        Ἔτι δεόμεθά Σου, ἐλευθερωτὰ Κύριε, Σῶτερ φιλάνθρωπε· Φώτισον τὰς καρδίας τῶν κρατούντων ἐπιθυμεῖν τὴν ἀνέγερσιν περικαλλοῦς καὶ περιδόξου Ναοῦ τῇ Σῇ Μεταμορφώσει, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, καὶ δὴ εἰς περίοπτον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν, ὅπερ ὀφείλομέν Σοι καθηκόντως, τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ βαρυτάτης καὶ τυραννικῆς δουλείας. Καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὰς εὐγενεῖς καὶ τιμίας τοῦ γένους ἡμῶν ῥίζας, ἐξ ὧν ἐβλαστήσαμεν, καὶ ἐν ταὐτῷ τοὺς Ἄρχοντας ἡμῶν, Ἱεράρχας καὶ Κυβερνήτας εἰς τρίβον ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος αὐτοῦ γενόμενος οὐράνιος ἀρωγὸς τοῦ Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου τῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἵνα ἐν μιᾷ φωνῇ καὶ καρδίᾳ δοξάζομεν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, Σῶτερ, Ἐλευθερωτὰ καὶ προασπιστὰ τῶν ἀγαπώντων Σε, καὶ ἐξαιρέτως τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ δοξάσαντός Σε κατὰ τὸ ῥῆμά Σου, ὃν τήρησον ἐσαεὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐλεύθερον καὶ κακῶν ἀνεπίβουλον.
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας