Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Στά πλαίσια τῆς 43ης Κληρικο-Λαϊκῆς Συνελεύσεώς μας στό Nashville, Tennessee)
“.. ἀνάγκη νά προβοῦμε σέ μιά πλήρη ἐκτίμηση καί σοβαρή ἀναθεώρηση τοῦ ὑλικοῦ καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν πηγῶν καί μέσων πού χρησιμοποιοῦμε στήν ἐκκλησία μας για τήν προώθηση τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀληθείας τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀπό Ἐκεῖνον στό Εὐαγγέλιο..
Ἐπιτρέψατέ με παρακαλῶ νά προσφέρω μερικές συμπερασματικές παρατηρήσεις οἱ ὁποῖες τονίζουν τήν ἀνάγκη νά ἀναλάβουμε τρεῖς μείζονες προσπάθειες.
Προσπάθεια ὑπ' ἀριθμ. 1:
Ἡ ἀνάγκη νά προβοῦμε σέ μιά πλήρη ἐκτίμηση καί σοβαρή ἀναθεώρηση τοῦ ὑλικοῦ καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν πηγῶν καί μέσων πού χρησιμοποιοῦμε στήν ἐκκλησία μας για τήν προώθηση τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἀληθείας τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀπό Ἐκεῖνον στό Εὐαγγέλιο. Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ χωρίς μιά βαθειά γνώση καί σύνδεση μαζί Του καί μιά κατανόηση τῶν περιεχομένων τῆς σωτηριώδους διδασκαλίας Του, εἰδικά ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τίς μεγάλες προκλήσεις ἑνός μεταβαλλόμενου κόσμου.
Προσπάθεια ὑπ' ἀριθμ. 2:
 Πρέπει νά πλησιάσουμε καί νά γίνουμε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀδελφούς καί ἀδελφές μας πού δέν συνδέονται μέ ἰσχυρό τρόπο μέ τίς ἐνορίες μας καί ἔρχονται στήν Ἐκκλησία μόνο τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τά Χριστούγεννα. Ἡ προσπάθεια αὐτή πρέπει νά ὀργανωθεῖ συστηματικά καί νά συμπεριλάβει σέ δημιουργική δραστηριότητα ὅλα τά μέλη τῶν ἐνοριῶν μας. Παρακαλῶ σκεφθεῖτε ἰδιαίτερα τίς μή συνδεδεμένες μέ τήν Ἐκκλησία οἰκογένειες τῶν μικτῶν γάμων, βοηθῆστε τις νά ἀκούσουν μέσω ὑμῶν τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία τίς καλεῖ νά συνδεθοῦν μέ τίς ἐνορίες μας, ἐνορίες χάριτος καί εἰρήνης μέσα σέ ἕναν ταραγμένο κόσμο.
Προσπάθεια ὑπ' ἀριθμ. 3:
Πρέπει νά καλλιεργήσουμε καί νά ὀργανώσουμε τά μέλη τῶν Κοινοτήτων μας μέ τρόπο που θά ἀναγνωρίζουν τήν ἐπείγουσα ἀνάγκη νά ἐξέλθουν καί νά εἶναι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά ἐκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι σέ κατάσταση ἀπωλείας και συγχύσεως μέσα σ' ἕναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
Στήν πρόσφατη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Κρήτη αὐτή ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη περιγράφηκε καί ἀκούστηκε κατ' ἐπανάληψη καί ἐπιμόνως. Οἱ Κοινότητές μας δέν μποροῦν νά εἶναι κλεισμένες στόν ἐαυτό τους καί νά ζοῦν μέσα σ' ἕνα πνευματικό γκέτο, πρέπει να ἐξέλθουμε πρός τόν κόσμο. Ἡ φωνή μας ὡς φωνή τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά ἀκουστεῖ ἔξω ἀπό τά τείχη τῶν ἐνοριῶν μας. Ὁλόκληρη ἡ Ἀμερική εἶναι τό πεδίο ἐντός τοῦ ὁποίου θά ἀντηχήσει ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ.
Παρακαλῶ ὅμως ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ὡς γλῶσσα, πού χρησιμοποιήθηκε ἀπό Ἐκεῖνον ἦτο μιά πανίσχυρη φωνή. Ἄν διαβάσουμε τά Εὐαγγέλια προσεκτικά δέν θά συναντήσουμε περίπτωση κατά τήν ὁποία οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἀκούστηκαν καί δέν παρήγαγαν ἄμεσα ἀποτελέσματα εἴτε σέ περιπτώσεις ἰάσεων, ἐξορκισμῶν ἤ ἀσυνήθων ἀλλαγῶν τῶν φυσικῶν συνθηκῶν.
Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα test γιά μᾶς : ὅταν εἴμαστε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ γιά τούς ἀνθρώπους, πού δέν γνωρίζουν πόσο ἀποτελεσματική εἶναι ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ, κάνουμε αὐτό τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἔκανε, δηλαδή παράγουμε ἔργα; Στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ὁ Κύριος πρό τοῦ πάθους Του καθώς δίδασκε τούς μαθητές του προσέφερε σ' αὐτούς μία ὄντως ἐκπληκτική ὑπόσχεση ὅταν εἶπε: ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει. (Ιωαν. 14 : 12). Ἐάν εἴμεθα ἡ φωνή Του, ἐάν ἔχουμε κληθεῖ νά συνεχίσουμε τό ἔργο Του, εἴμαστε οἱ ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς θαυμαστῆς ὑποσχέσεως. Εἴμαστε ἕτοιμοι νά κάνουμε πράγματι ὅ,τι ἔκανε ὁ Χριστός καί μάλιστα περισσότερο; Εἴμαστε ἕτοιμοι νά γίνουμε ἡ ἰσχυρή ἰαματική καί φωτιστική φωνή Του; Ἔχουμε τή θέληση καί εἴμεθα ἔτοιμοι νά μεταβάλλουμε τόν μεταβαλλόμενο κόσμο;
Ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό νά εἶναι μαζί μας σ' αὐτό τό τεράστιο καί ἱερώτατο ἔργο, τό ὁποῖο Ἐκεῖνος ἀνοίγει γιά μᾶς.
http://www.goarch.org/news/43clc-keynote-address-07042016-el