Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ: Οἱ οἰκουμενιστἐς-λατινόφρονες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... Πάπα

moni-chilandariou-01.jpg
Ενημερώνουμε ότι οί ηλεκτρονικές διευθύνσεις τηλέφωνα επισυνάπτονται μαζί με την επιστολή των Αγιορειτών Πατέρων   γιά  το ζήτημα Χιλανδαρίου περί διωγμό Αγιορειτών  Πατέρων, ώστε ο κάθε ευσεβής ορθόδοξος πιστός να στέλνει τα παράπονα του εγγράφως πρός  τις κάτωθι Ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Εν Ἁγίῳ Ὃρει τῇ 27/6/2016 ἐκκλησιαστικό ἡμερολόγιο (10/7/2014 πολιτικό ἡμερολόγιο) Κυριακή Νεομαρτύρων
Ἡ τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορική, σερβική, Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἃγιον Ὂρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἂχρις αἳματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.
Ἡ άχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση τῶν: Λουκᾶ μοναχοῦ, Δαμιανοῦ μοναχοῦ, Ὀνουφρίου μοναχοῦ καί Δανιήλ δ. μοναχοῦ, προέβην στήν ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.
Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ὃτι δύο εἷναι τά κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος καἰ ἐπιπλέον ἓνας προϊστάμενος, ΠΡΏΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων.
Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἒκανε, ἐντός τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό "κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων διά λόγων καί ἒργων ὃτι στό φρόνημα παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο παπικός ἀπό πρίν! Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὃτι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὂτι παραβαίνουν βασικές διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὂρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως καί θά ὂφειλαν νά τό παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὂργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὃμως προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...
Θεωρήσαμε πρέπον ὢστε τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽ ἀποστολῆς email στίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὢστε νά ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἠγεσίας τῆς Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου.
Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων ἀντιστάσεων ἀπό τήν οίκουμενιστική φάλαγγα τῶν  ἀποστατῶν δέν πρόκειται νά περάσει!
 Ἁγιορεῖτες Πατέρες,Τ.Θ.76 -ΚΑΡΥΑΙ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ιερά Μονή  Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG [1]
Τηλ.Μονής
2377023797  Κέντρο
2377023108   Γραμματεία
2377023129    Επίτροποι
2377023281   Αντιπροσωπείο
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο
ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Α.ΟΡΟΥΣ athos.kinotis@gmail.com
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΗΣ
Πρεσβεία της Σερβίας
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΔΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)