Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ http://odysseia.tv/ τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00

http://1.bp.blogspot.com/-YrDcqujBkWA/U6CHwgQzQlI/AAAAAAAAGRQ/C1m5nbVeWxc/s1600/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%99%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%84+%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7.png
19.7.16
1. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε νὰ εἴμαστε μιὰ ἀπὸ τὰ ἴδια μὲ τοὺς «ἀετονύχηδες», τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἑκάστοτε ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἐλάβαμε συχνότητες γιὰ Ραδιοφωνικὸ καὶ Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ «Φωτεινῆς Γραμμῆς», καὶ τώρα οὔτε κἂν ἐπανήλθαμε γιὰ ἀδειοδότησι, διότι ἐκ τῶν προτέρων οἱ ἄδειες ἔχουν προαποφασισθῆ καὶ συμπεφωνηθῆ καὶ θὰ τὶς λάβουν οἱ στὰ παρασκήνια δρῶντες ἰθύνοντες τοῦ ἑκάστοτε αἰσχροῦ κατεστημένου.

Σὲ μία φάσι τῶν ἀδειοδοτήσεων μὲ εἶχε πάρει τὸ «παράπονο» καὶ ἔγραφα ἐδὼ καὶ 26 ὁλόκληρα ἔτη :
«Ἔχομεν νὰ κάνωμεν πραγματικῶς μὲ σοβαρὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας καὶ μὲ χρηστὸν κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται κανεὶς νὰ ἐλπίζῃ καὶ νὰ βασίζεται, ἢ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ κράτος ἀναξιόπιστον, εἰς τὸ ὁποῖον μόνον πονηροὶ καὶ γόητες, Ἕρποντες, γλείφοντες καὶ μὲ τὰ κέρατά των, θὰ κατορθώνουν νὰ ἐπιπλέουν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν θέλησίν των, μὲ ἔμμεσον ἢ ἄμεσον συνεργὸν εἰς τοῦτο τὸ ἐπίσημον κράτος ; Ἐπευλογεῖ τὸ κράτος ἀδικίας καὶ ἀτιμίας ἐπισήμως ;
Εἶμαι ὁ μόνος, ποὺ θὰ είσαγάγῃ ἀρχικῶς 12 ἑκατομμύρια γερμανικὰ μάρκα - σχεδὸν 1,5 δις δρχ. διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἔργου τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐξαγάγῃ οὔτε μίαν δεκάραν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι σταθμοὶ ἐξάγουν πολύτιμον συνάλλαγμα.
Ἐνῷ συνήθως εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τίποτε προσπαθοῦν νὰ παραστήσουν τοὺς μεγάλους ἐπιχειρηματίας καὶ μὲ ΄΄λαδώματα΄΄ κατορθώνουν νὰ ὑπάγωνται εἰς ἀναπτυξαικοὺς νόμους  καὶ νὰ εἰσπράττουν πρίμ, ἐπιχορηγήσεις μέχρι καὶ 60 ἢ 70% κ.λπ. κ.λπ., ἐγὼ μὲ τὸ σταυρὸ στὸ χέρι παρακαλῶ, μὲ ἀπόλυτον ἐντιμότητα, νὰ μὴ μὲ παραγκωνίζουν, ἀλλὰ δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι, ἐπειδὴζῶ ὑπὲρ τριακονταετίαν είς τὴν Γεμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος, ὅπου οἱ πάντες ἀξιοκρατικῶς έπιτυγχάνουν τὰ πάντα, ἐλησμόνησα ὅτι κατάγομαι ἀπὸ μίαν χώραν, εἰς τὴν ὁποίαν, ὅπως τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸν τελευταῖον λόγον ἔχει ἡ ἀπάτη, ἡ ΄΄κομπίνα΄΄, τὸ ΄΄λάδωμα΄΄, ἡ θρασύτης, ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀθέτησις τῶν ὑποχρεώσεων. Ἐλησμόνησα, ὅτι πρόκειται διὰ μίαν χώραν, ὅπου σφαγιάζονται τὰ δίκαια τῶν τιμίων καὶ νομοταγῶν πολιτῶν, καὶ κατορθώνονται νὰ ριζώνουν καὶ νὰ ἐπιβάλλονται οἱ παρανομοῦντες καὶ οἱ πραξικοπηματικῶς ἐνεργοῦντες. Ἐλησμόνησα, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ΄΄ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε ν᾿ ἄχῃς΄΄, καὶ τότε μόνον εἶσαι ἱκανός, ἐὰν ἠμπορῇς ὡς κλέπτης νὰ κρυφθῇς. Ἐλησμόνησα ὅτι ἡ Πατρίς μου εἶναι χώρα, ὅπου βασιλεύουν οἱ θρασεῖς καὶ οἱ ἀδίστακτοι.
Ἐπὶ δεκαετίαν παραγκωνίζομαι συστηματικώτατα καὶ οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ μοῦ κάνουν πλύσιν ἐγκεφάλου διὰ νὰ μὲ πείσουν, ὅτι κακῶς διαμαρτύρομαι. Ἐκπλήσσονται διότι δὲν εἶμαι μαζοχιστὴς διὰ νὰ ἐκλαμβάνω τὴν καταταλαιπώρησίν μου ὡς ἐξυπηρέτησιν καὶ τὸν σαδισμὸν ὡς εὐεργεσίαν. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω τίποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω. Αὐτὰ εἶναι ἀρκετά. Τὰ ἔξοδα, ἡ ταλαιπωρία, ἡ άγωνία καὶ οἱ ματαιούμεναι κάθε φορὰ ἐλπίδες. Ἀλλὰ καὶ ἡ μεγίστη ἀποθάρρυνσις νὰ διαθέσω ὅλον τὸν μόχθον τῆς ζωῆς μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν…»  
Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ λέγει : «πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.» (Τιμ. Β΄ 3, 12-13).
2. Πρὸς τοῦτο μετατρέψαμε τὸν τίτλο τοῦ Τηλεοπτικοῦ καὶ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» σὲ περιοδικό, τὸ ὁποῖο ἀποστέλλουμε σὲ 60.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο δωρεάν. Οἱ μεγαλοκαναλάρχες καὶ οἱ μεγαλοεκδότες ὄχι μόνο δὲν ὑποστηρίζουν τὴν φωνή μας, ἀλλὰ ἀπεναντίας πασχίζουν παντοιοτρόπως μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ μᾶς εὐτελίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποράρουν». 
3. Πρὸς τοῦτο εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ παρακαλοῦμε καὶ ἄλλα ἔγκυρα καὶ ἔγκριτα Μ.Μ.Ε. γραπτῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων νὰ ἀναδημοσιεύουν τὰ ἄρθρα μας καὶ νὰ μᾶς συνδράμουν.
4. Τὴν Πέμπτην 21.7.2016 καὶ ὥρα 21.00 – 22.00 θὰ μεταδοθῇ ἡ συνέντευξις, ποὺ ἐδώσαμε στὴν ἔγκυρη καὶ σοβαρὴ ἱστοσελίδα http://odysseia.tv/ καὶ παρακαλοῦνται τὰ μέλη, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτῆ Σωτῆρα Χριστὸ - τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς παραμένουν ἀφορισμένοι καὶ ὁ ἀφορισμός τους πρέπει νὰ ἀρθῇ ἀμέσως ἐπισήμως, νὰ τὴν παρακολουθήσουν.
5. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἂς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321 γιὰ νὰ τοὺς τὸ ἀποστέλωμεν δωρεάν.
Γιὰ ἔμπρακτη κατανόησί σας θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΗΛ. 210-3254321