Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

tama_ethnous.jpg
23.8.2016
Στερούμενοι δυστυχῶς πεπειραμένου καὶ ἱκανοῦ προσωπικοῦ, ἀδυνατοῦμε ὄχι μόνο νὰ ἔχουμε 24 ὧρες τὸ 24ωρο ἔγκυρο καὶ σοβαρὴ ἐμφάνισι στὸ web t.v. ἀλλὰ καὶ γιὰ σωστὲς καὶ ἤρεμες ἀποστολὲς ἀναρτήσεων στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.grFacebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.
Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε τὰ μέλη, τοὺς φίλους καὶ τοὺς θαυμαστὲς τῶν φορέων μας :
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
νὰ εἰσέρχονται στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ νὰ βλέπουν ἐκεῖ τὰ διάφορα ἄρθρα μας.

Μὲ τὴν ὁμαδικὴ ἀποστολή, ποὺ κάνουν οἱ συνεργάτες μας προφανῶς οἱ περισσότεροι παραλῆπτες δυστυχῶς δὲν τὰ λαμβάνουν καθόλου ἢ πηγαίνουν λόγῳ φόρτου τοῦ e-mail τῶν παραληπτῶν στὰ spam.
Ἀγωνιζόμαστε καθημερινῶς νὰ καλλιτερεύουμε καὶ νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχονται, χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε ἢ πολιτικολογοῦμε…
Παρακαλοῦμε τὶς φίλες ἱστοσελίδες, facebook καὶ twitter νὰ ἀναρτοῦν τὰ διάφορα ἄρθρα μας καὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἱστοσελίδα ἂς μεταδίδουν περαιτέρω σὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς τους τὰ κείμενά μας.
Πρὸς τοῦτο εὐχαριστοῦμε ὅλους γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμβολή τους.
ΜΕΓΑΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ
(ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ)
Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἔζησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἄκρως δυσβάσταχτου μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ τῶν Τούρκων, ἐν τούτοις ὁ μικρόσωμος ἀσκητὴς Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Πατροκοσμὰς ἐγκατέλειψε τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ ἄρχισε περιοδεῖες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα προτρέποντας τοὺς γονεῖς νὰ ἀποστέλλουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο νὰ μαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Τώρα θὰ τρίζουν τὰ ὀστὰ τοῦ μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἁγιομάρτυρος Πατροκοσμᾶ, διότι ἰθύνοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μετὰ τὴν μεταπολίτευσι καθιέρωσαν οἱ μαθήτριες νὰ μὴ φοροῦν τὴν μαθητικὴ ποδιά, ἀλλὰ νὰ ἐνδύωνται μὲ τὶς κοντὲς φουστίστες ἢ τὰ κολλητὰ καὶ καυτὰ σορτσάκια, τὰ μικρὰ μπλουζάκια ἀφήνοντας τὸν ὀμφαλὸ καὶ τὸ στῆθος καὶ τὶς πλάτες σχεδὸν ἀκάλυπτες, νὰ ὀργανώνουν μαθητικὰ συμβούλια, νὰ κάνουν καταλήψεις, νὰ κλέβουν καὶ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «μπάχαλο» καὶ οἱ καθηγητὲς καὶ δάσκαλοι νὰ κάθωνται προσοχὴ μπροστὰ στὰ μειράκια, δηλαδὴ στά«παλλικαράκια» καὶ στὰ «κοριτσόπουλα» ! ! ! . . .
Δὲν προλάβαμε νὰ ἀποτινάξουμε τὸν φρικτὸ μωαμεθανικὸ ζυγό, σκλαβωθήκαμε δυστυχῶς στὸν παπισμό, τὸν προτεσταντισμὸ καὶ τὶς ἀντίχριστες «καμουφλαρισμένες» σατανικὲς ὀργανώσεις τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς πανσπερμίας τῶν αἰρέσεων, δηλαδὴ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἐπιβάλλουν στοὺς ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐνεργοῦν ὡς γενίτσαροι!!!...
Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίσθηκε μέχρι θανάτου ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς Πατροκοσμάς, ποὺ ἑορτάζει στὶς 24 Αὐγούστου, εἶναι ἡ πλουσιοτάτη γλῶσσα τοῦ κόσμου μὲ 80.000.000 λέξεις καὶ παράγωγα λέξεων. Ἐν τούτοις οἱ περισσότεροι ἑλληνόπαιδες γνωρίζουν καὶ καταλαβαίνουν μόνον μερικὲς χιλιάδες λέξεις, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων εἶναι βρώμικες καὶ τρισάθλιες…
Τοιουτοτρόπως διατρέχομεν τὸν μέγιστον κίνδυνον μετὰ ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες, ὅτι θὰ πρέπει νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανούς, Ἰσπανοὺς καὶ Γερμανοὺς Ἑλληνιστὲς γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ Ἑλληνόπαιδες Ἑλληνικά ! ! ! . . .
Εἶναι τρομερὸ πρᾶγμα τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Αὐστραλίας, Ἀγγλίας καὶ ἀλλοῦ νὰ μαθαίνουν καὶ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας τῆς Ἑλλάδος νὰ καταργοῦν ἢ νὰ περιορίζουν τὴν διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν!!!...
Ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς Πατροκοσμὰς ἐτόνιζε παντοῦ ὄχι μόνον νὰ μὴ κτίζωνται νέοι Ναοί, ἀλλὰ εἰ δυνατὸν νὰ γκρεμίζωνται Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ νὰ κτίζωνται Σχολεῖα, γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά. Καὶ ἐὰν εὑρίσκονταν πλούσιοι καὶ διέθεταν τὶς περιουσίες τους δίδοντας «μπαξίσι» στοὺς ἰθύνοντες Τούρκους τῆς περιοχῆς, ἐκτίζοντο Σχολεῖα. Ὁ ἴδιος ὁ Πατροκοσμὰς ἔκτισε ἑκατοντάδες τέτοια Σχολεῖα καὶ ὅπου δὲν ἐκτίζοντο σχολεῖα οἱ Ἑλληνὀπαιδες μετέβαιναν στὰ πλησιέστερα Μοναστήρια τὴν νύκτα, διὰ νὰ διδάσκωνται ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, τὰ ὁποῖα σήμερα οἱ ἰθύνοντες διαστρεβλώνουν καὶ πολεμοῦν μετὰ μανίας. Ἦταν δὲ εὐτυχέστατα τὰ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα, ὅταν ἦτο Πανσέληνος ἢ ἀστροφεγγιά. Εἶναι γνωστότατο τὸ συγκινητικό τους τραγούδι :
Φεγγαράκι μου λαμπρό
φέγγε μου νὰ περπατῶ
νὰ πηγαίνω στὸ σχολειό
νὰ μαθαίνω γράμματα
γράμματα σπουδάματα
τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα !!!
Εἶναι πολὺ αἰσχρὸν πρᾶγμα νὰ μὴ δύνανται νὰ συνεννοοῦνται οἱ Ἕλληνες στὰ ἑλληνικὰ καὶ νὰ νομίζουν οἱ Γερμανοὶ καὶ λοιποί, ὅτι ἐπειδὴ ἐμεῖς ἐμείναμε 50 χρόνια στὴν Γερμανία, ξεχάσαμε τὰ ἑλληνικά μας καὶ μᾶς ρωτοῦν μήπως θέλουμε νὰ μᾶς ἀποστείλουν κανένα διερμηνέα, γιὰ νὰ συνεννοούμαστε μὲ τοὺς Ἕλληνες στὰ Ἑλληνικά ; ; ;
Δὲν εἶναι καθόλου ὑπερβολικό, ἐὰν ἐπαναλάβουμε καὶ ἐμεῖς ὅτι, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Πατροκοσμάς, θὰ εἴχαμε ἀπωλέσει ὄχι μόνον τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὴν Ἑλληνικὴ συνείδησι καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ θὰ μᾶς φανάτιζαν καὶ ἐμᾶς τὰ ἱεροδιδασκαλεῖα τῶν μωαμεθανῶν, ἀλλὰ θὰ γινόμαστε τζιχαντιστές!!!... Ὁ Πατροκοσμὰς μᾶς λύτρωσε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κινδύνους ἀλλὰ οἱ παλιμβάρβαροι Ἕλληνες ἰθύνοντες μᾶς κατέστρεψαν γκρεμίζοντας αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα θυσιάστηκε καὶ ἐπλήρωσε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα του ὁ Σωτὴρ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τῆς Ἐθνικῆς μας Συνειδήσεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Πατροκοσμὰς νὰ μεσιτεύῃ στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα, γιὰ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων !!!...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΜΟΧΘΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
130116 EBZ
Αποτέλεσμα εικόνας για κλεινουν οι ελληνικεσ βιομηχανιεσ
petzetakis
neoset
sprider
ilektroniki
aspis
1. Δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι : «Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι, οὐδέποτε καταργοῦνται. Ἐὰν δὲ καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφή.» ! ! ! . . .
2. Ὁ καθένας μας βιώνει ὅτι ὅλα ὅσα λέγουν οἱ πολιτικοὶ καὶ διπλωμάτες δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται!!!...
Οἱ στὰ παρασκήνια δρῶντες πολιτικάντηδες μέσῳ τῶν φίλων τους μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν κάμνουν συστηματικὴ διαστρέβλωσι τῆς ἀληθείας παρουσιάζοντες τὸ μαῦρο γιὰ ἄσπρο, τὸ φῶς γιὰ σκότος, τὸ γλυκὸ ὡς πικρὸ κ.λπ. καὶ πασχίζουν νὰ ψηφίζωνται τέτοιοι νόμοι, οὕτως ὥστε νὰ γίνωνται φίμωτρο καὶ νὰ μὴ τολμάῃ κανένας νὰ χρησιμοποιῇ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας. Διότι κινδυνεύει νὰ σύρεται στὰ Δικαστήρια καὶ νὰ ἐγκλεισθῇ στὴν φυλακὴ μὲ τὴν κατηγορία δῆθεν περὶ διαδόσεως ψευδῶν εἰδήσεων καὶ νὰ κατατρομοκρατοῦνται ὅλοι οἱ μικροὶ καὶ ἀνίσχυροι. Διότι οἱ δυνατοὶ καὶ ἰσχυροὶ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν ἑκάστοτε ἀνίκανων κυβερνώντων ἀρχηγῶν, ποὺ γνωρίζουν μόνο νὰ ἀπαιτοῦν κομματικὴ πειθαρχία, νὰ ἐξαναγκάζουν ἀκόμη καὶ τοὺς εὐσυνείδητους βουλευτὲς νὰ ψηφίζουν ἀγεληδὸν ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ! ! ! . .
3. Ἀκόμη καὶ οἱ διατεινόμενοι ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀριστερές – σοσιαλιστικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς καταντοῦν «σοσιάλ-ληστές» καὶ ἀντὶ νὰ λάβουν τέτοια μέτρα νὰ βοηθήσουν τοὺς Ἕλληνες νὰ μὴ ὑπάρχῃ κανένας στὴν φτώχια, πασχίζουν νὰ τοὺς κάνουν σχεδὸν ὅλους πτωχούς!!!...
4. Κατ᾿ ἐντολὴν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος γιὰ λογαριασμὸ τῆς κυβερνήσεως ἔφερε ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμές, στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, εἰδικοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς Ἑνώσεως Μηχανικῶν Γερμανίας (NINO ENGINEERING) οἱ ὁποῖοι ἤλεγξαν δυνατότητες ἐπιβιώσεως τῶν τότε μεγάλων κλωστουφαντουργικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἀφοῦ ἤλεγξαν ἐπισταμένως ἐργασιακὸ καθεστώς, συνθῆκες παραγωγῆς, κόστος πρώτων ὑλῶν, παραγωγικότητα, χῶρες καταναλώσεως, ὅρους χρηματοδοτήσεων, τὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ κ.λπ., κατέληξαν στὸ συμπερασμα πότε θὰ κλείνῃ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη ἐπιχείρησι, πρᾶγμα ποὺ καὶ πραγματοποιήθη μὲ μαθητικὴ ἀκρίβεια, διότι ἦταν ἀδύνατο νὰ ἀντέξουν στὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ τῶν μεγάλων χωρῶν, ὅπου π.χ. οἱ χρηματοδοτήσεις εἶναι 5-6 φορὲς χαμηλότερες ἀπ᾿ ὅ,τι στὴν Ἑλλάδα!!!...
5. Παλαιότερα τὰ περισσότερα στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Τραπέζης Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως (ΕΤΒΑ), ποὺ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐκόπτετο γιὰ τὴν χρηματοδότησι τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων μὲ τὸ ἀζημίωτο, χορηγοῦσαν ἀδιακρίτως θαλασσοδάνεια στοὺς πάντες. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀδαεῖς, ποὺ ἤθελαν νὰ τὸ «παίξουν» βιομήχανοι καὶ ἦταν διατεθειμένοι νὰ ἔπαιρναν μόνο τὰ μισὰ ποσά, καὶ μέχρι τὰ ἄλλα μισὰ ποσὰ νὰ τὰ ἔπαιρναν οἱ ἀετονύχηδες τῆς ΕΤΒΑ, γιὰ νὰ φτιάξουν τόσο οἱ δῆθεν «βιομήχανοι», ὅσο καὶ οἱ ἀετονύχηδες τῆς ΕΤΒΑ πολυτελέστατες βίλες καὶ πολυτελῆ αὐτοκίνητα καὶ νὰ κάνουν πολυτελέστατους γάμους στὰ τέκνα τους!!!...
6. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀετονύχηδες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας χορηγοῦσαν τὰ τεράστια ποσὰ τῆς ΕΟΚ, τὰ ὁλοκληρωμένα Μεσογειακὰ Προγράμματα καὶ τῆς ΕΣΠΑ μόνο σὲ αὐτούς, ποὺ ἦταν διατεθειμένοι νὰ τὰ μοιραστοῦν μαζί τους ἤ μὲ συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς. Ἀκόμη καὶ καταγώγια – χαμαιτυπεῖα ἐλάμβαναν τεράστια ποσὰ ὡς δῆθεν ἐκπαιδευτήρια, ποὺ ἦσαν ὄντως ἐκπαιδευτήρια ἀλλὰ ἐκπαιδευτήρια διαφθορᾶς καὶ ἐκμαυλισμοῦ καὶ ὄχι ἐπιμορφώσεως καὶ ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων!!!...
7. Ἀστοιχείωτοι καὶ ἀνίκανοι νὰ ἀρθρώσουν λόγο συνδικαλιστὲς ἢ μὲ κομματικὴ ταυτότητα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ἑλλάδα στὶς διάφορες Ἐπιτροπὲς τῆς ΕΟΚ - Ἑνωμένης Εὐρώπης, υἱοθετοῦσαν σπουδαιότατες προτάσεις τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν, ἀλλὰ λίαν δυσμενεῖς καὶ καταστρεπτικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς π.χ. :
Α) γιὰ τὸν οἶνο δίδοντας στὴν Ἑλλάδα διάφορες μικρὲς ποσοστώσεις νὰ ἐκριζώνουν οἱ Ἕλληνες τοὺς ἀμπελῶνες τους ἔναντι πινακίου φακῆς καὶ νὰ ἐπωφελοῦνται διάφοροι Ἑβραῖοι καὶ Σιωνιστὲς Ἰσπανίας, Γαλλίας νὰ ἔχουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τεράστιες ἐκτάσεις ἀμπελώνων. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι γιὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ὑπάρχουν διατιμήσεις καὶ ἀνώτατα ποσά, ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ πωλοῦνται. Γιὰ τοὺς οἴνους δὲν ὑπάρχει κανένας περιορισμὸς καὶ ὁ καθένας δύναται νὰ πωλῇ τὸν οἶνο του ὅσο θέλει, μὲ τεράστια κέρδη !!!...
Β) Ὁλλανδοί, Βέλγοι, Γερμανοὶ κ.λπ. νὰ ἔχουν δυνατότητα παραγωγῆς πολλαπλάσιων ἑκατομμυρίων λίτρων γάλακτος καὶ γαλακτοειδῶν προϊόντων καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐλάχιστο, γιὰ νὰ μὴ ἐπαρκῇ οὔτε γιὰ τὴν κατανάλωσι τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ πουλερικὰ καὶ διάφορα ἄλλα σφάγια, καθὼς καὶ πληθώρα ἄλλων ὀπωροκηπευτικῶν προϊόντων. Ἐπίσης δέχθηκε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ ἐλάχιστες ποσοστώσεις παραγωγῆς κρέατος καὶ νὰ μὴ ἐπαρκῇ οὔτε γιὰ τὴν ἐπὶ μέρους κατανάλωσι καὶ νὰ ὑποχρεοῦται νὰ ἀγοράζῃ πολλαπλάσιες ποσότητες ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ὡς π.χ. Ὁλλανδία, Γαλλία, Γερμανία κ.λπ.!!!...
8. Διάφοροι Ὑπουργοὶ καὶ Πρωθυπουργοί, ὡς π.χ. τὸ ἀνθρωπάκι Σημίτης ἐπιδοτοῦσε ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ποὺ μετακόμιζαν καὶ ἐγκαθίσταντο στὴν Ἀλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία καὶ ἄλλες χῶρες, γιὰ νὰ ἔχουν ἀπασχόλησι Ἀλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Τοῦρκοι καὶ λοιποὶ ἐργάτες ἄλλων χωρῶν καὶ τὰ ἑλληνικὰ χέρια νὰ παρέμεναν ἄνεργα !!!...
9. Χιλιάδες παραδείγματα θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέρῃ κανένας, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ πόσο ἀνεγκέφαλοι ἢ πόσο δοτοὶ εἶναι Ἕλληνες ἰθύνοντες.
ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ  

ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1. Ἀκόμη καὶ σήμερα, παρ᾿ ὅλη τὴν μέγιστη ἀνεργία καὶ ἀνέχεια τῶν Ἑλλήνων, ἔχουν ἀφιονιστεῖ οἱ Ἕλληνες ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ νὰ ἀναφωνοῦν«ἄρτο καὶ θεάματα». Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία κόπτεται γιὰ τὴν ποδοσφαίρα καὶ λοιπὰ βάρβαρα παιχνίδια καὶ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν πόσο συνέβαλαν στὸ σημερινὸ κατάντημά μας, καὶ αὐτοὶ οἱ τρισκαταραμένοι Ὁλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, ποὺ ἀναλάβαμε τὸ 2004. Ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν γνωρίζουμε πόσα ἑκατομμύρια κατασπαταλήθηκαν γιὰ τὰ εὐτελέστατα Ὁλυμπιακὰ ἔργα, ποὺ ἀνέλαβε τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες καὶ ποὺ ἀνετέθησαν στὸ ξέφρενο γύναιο Γιάννα Ἀγγελοπούλου. Καὶ τώρα στενάζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὅρους τῶν τρισκαταραμένων μνημονίων καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ πωλοῦμε ὄχι μόνο τὶς ζημιογόνες ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ καὶ τὶς λίαν ἐπωφελεῖς, ὡς π.χ. ΠΡΟΠΟ, ΤΖΟΚΕΡ καὶ λοιπὰ τυχερὰ παιχνίδια ἔναντι εὐτελεστάτων ποσῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ μεγαλοεκδότες – μεγαλοκαναλάρχες καὶ μεγαλοεπιχειρηματίες.
2. Τὸ πανάκριβο φιλέτο τοῦ ὄρμου Βουλιαγμένης νὰ τὸ πωλοῦν σὲ ἀετονύχηδες Τουρκίας καὶ Ἀράβων μόνο ἔναντι 390.000.000 €, 
τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα μόνο ἔναντι 90.000.000 €, ποὺ μόνο τὸ κεντρικὸ κατάστημά της ἐπὶ τῆς Πανεπιστημίου ἄξιζε πολλαπλάσια. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα εἶναι ὑποθηκευμένες οἱ περισσότερες εὔφορες γαῖες τῆς Ἑλλάδος !!!... 
3. Ἔναντι πινακίου παρεδόθη καὶ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο – Post Bank στὸν ἀετονύχη Λάτση, ὁ ὁποῖος ἔβγαλε καὶ τὰ χρήματα τοῦ κοσμάκη ἔξω μὲ διάφορα «τρικ», καὶ ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὴν Eurobank γιὰ νὰ μὴ δώσῃ οὔτε 1 εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνακεφαλαίωσι.
Οἱ μετοχὲς τῶν Τραπεζῶν ἔπεσαν ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ μιὰ δεκάρα καὶ συνέχεια λαμβάνουμε θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ ἀνακεφαλαιώνονται οἱ Τράπεζες (δῆθεν ἀνακεφαλαιώνονται) ἀλλὰ μὲ τὶς καταθέσεις τοῦ κοσμάκη καὶ μὲ τὸ κόλπο τοῦ capital control ἐκβιάζονται αὐτοί, ποὺ στερήθηκαν μία ζωὴ ὁλόκληρη καὶ ἐμοχθοῦσαν νὰ δημιουργήσουν κάποιο «κομπόδεμα» γιὰ τὰ γεράματά τους ἢ νὰ παντρευτοῦν – νυμφευτοῦν τὰ παιδιά τους.
4. Οἱ ἐθνικοὶ μειοδότες πώλησαν ὅλα τὰ σπουδαῖα καὶ ζωτικῆς σημασίας ἀεροδρόμια καὶ λιμάνια ἐπίσης ἔναντι πινακίου φακῆς.
5. Ἀκόμη καὶ τὸν ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ τὸν ξεπούλησαν στοὺς Ἰταλοὺς μόνο γιὰ 45.000.000 €. Δηλαδὴ ὅσο - ὅσο ἀρκεῖ νὰ καταβληθοῦν κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ἢ σὲ λογαριασμοὺς συγγενῶν καὶ φίλων τεράστια ποσά!!!...
ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ
(μάστιγα τῶν προσφύγων – καμουφλαρισμένων ἐποίκων λαθρομεταναστῶν καὶ δoλιοφθορέων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν Τουρκίας καὶ λοιπῶν).
Τουρκικό σκάφος παρενόχλησε τη Θεία Λειτουργία στο νησάκι Παναγιά!
1. Ἀνίκανα πλάσματα τῶν κλαδικῶν ἐκπροσώπησαν τὴν Ἑλλάδα στὶς διάφορες συναθροίσεις τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἀπεδέχθησαν ὅτι ὅλοι οἱ φίλοι μας θὰ δύνανται νὰ ἀποστέλλουν - ἐπιστρέφουν τοὺς λαθρομετανάστες τζιχαντιστὲς καὶ ἄλλους «καμουφλαρισμένους» Ἀλγερινούς, Μαρονικοὺς κ.λπ. πίσω στὴν πρώτη χώρα εἰσόδου, ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα.
2. Ὅλοι ἔκλεισαν τὰ σύνορά τους μὲ τὴν Βόρεια Ἑλλάδα καὶ οἱ μὴ μετανάστες καὶ οἰκονομικοὶ πρόσφυγες θὰ μένουν στὴν Ἑλλάδα καὶ μὲ τὶς πολλαπλάσιες γεννήσεις, ποὺ ἔχουν οἱ μωαμεθανοὶ - ἀντιθέτως οἱ Ἑλληνίδες γεννοῦν 1 ἢ 2 παιδιά – θὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ δοτοὶ τῆς Ἑλλάδος στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ κόπτονται de facto νὰ ἀναγνωρίζουν μωαμεθανικὴ μειονότητα σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ καταργήσουν τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ποὺ προβλέπει προστασία μειονοτήτων μόνον στὴν Κομοτηνὴ καὶ τὴν Ξάνθη!!!...
Ὁ δὲ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐπέβαλε τὴν ὑποχρεωτικὴ προσέλευσι μὲ τὴν διαβόητη κομματικὴ πειθαρχία, γιὰ νὰ ὑπερψηφίσουν γιὰ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος ἀλλὰ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ νὰ μὴ «ἱδρώνῃ κανενὸς τὸ αὐτί» αὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ! ! ! . . .
3.Ἀντὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ Ἐθνικοῦ ἥρωος Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀνεπανάληπτου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ κόπτονται οἱ πάντες νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος παραχωρώντας τὴν Ναυτικὴ βάσι τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στὸν Βοτανικὸ καὶ σὲ ἐμᾶς, ποὺ φιλοδοξοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθῇ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία οὔτε μὲ τὴν παραμικρὴ δεκάρα, νὰ ἀρνοῦνται νὰ παραχωρήσουν ἕνα χῶρο. Μάλιστα δὲ ἐὰν μᾶς δώσουν κάποιο ξέφωτο κομμάτι στὸ κέντρο, ἀναλαμβάνουμε συμβατικῶς τὴν ὑποχρέωσι νὰ δημιουργήσουμε ἑκατοντάδες στρέμματα πνευμόνων πρασίνου. Ὅμως μᾶς ἐμπαίζουν καὶ παραγκωνίζουν συστηματικῶς καὶ μᾶς λέγουν «γραφικούς» τύπους. Ἐμεῖς ὄχι μόνο ἐν ζωῇ δὲν ἐπιδιώκουμε τιμές, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατό μας νὰ μὴ ἀναφερθῇ οὐδεμοῦ τὸ ὄνομά μας!!!...
4.Ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ οὐτοπικὸ σχέδιο πεζοδρομήσεως τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση οἱ μεγαλοεκδότες καὶ μεγαλοκαναλάρχες ἔκαναν ὁλόκληρα θέατρα νὰ προβάλλουν αὐτὴ τὴν ταφόπλακα τῆς Ἑλλάδος!!!...
5. Περὶ αὐτῶν ἴδατε παρακαλοῦμε
Α) Τὸ ἀπὸ 22.6.2016 Ψήφισμα Γεν. Δυνελεύσεως τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1093------22616-----
Β) Οἱ πάντες ἀχρειώθησαν ἄχρι ἑνός
Γ) Γιὰ τὰ ἀμύθητα ὀφέλη, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ Πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ἑλλάδα τὸ δισέλιδο
6. Στὸ τέμενος θὰ ἀλληλοεξοντώνωνται οἱ Σιίτες μὲ τοὺς Σουνίτες καὶ οἱ Χριστιανόπαιδες θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίες μὲ τοὺς φανατικούς - ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνους, τοὺς τζιχαντιστές!!!…
7. Ἕλληνες ἰθύνοντες ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀφήνουν τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς νὰ ἀποφασίζῃ καὶ νὰ διατάζῃ καὶ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ κάθωνται προσοχή !!!...
8. Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς ὀργανώνει καθημερινὲς ἀφίξεις πούλμαν μὲ ἑτοιμόγεννες τουρκάλες, ποὺ γεννοῦν σὲ ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα, λαμβάνουν τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα τὰ παιδιά τους καὶ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία !!!...
9. Ἡ Τουρκία ἐπὶ χρόνια ὁλόκληρα προκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα παντοιοτρόπως καὶ ἐμεῖς ὠσὰν «μουζίκοι» δεχόμεθα ὅλες αὐτὲς τὶς ταπεινωτικὲς προκλήσεις καὶ πρωτοστατοῦμε γιὰ νὰ εἰσέρχωνται χωρὶς βίζα Τοῦρκοι ὑπήκοοι στὶς χῶρες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης…
10. Σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν ἤδη ἀναλάβει τὴν ἐκπαιίδευσιν 6.000.000 Τούρκων πολιτῶν νὰ τοὺς ἐκπαιδεύσουν καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Ἑλλάδα μας, ὁπότε ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία στὸ κοινοβούλιο θὰ εἶναι προσεχῶς μωαμεθανοὶ καὶ αὐτοὶ θὰ ἀποφασίζουν καὶ θὰ διατάσσουν καὶ ἐμεῖς σὰν μειοψηφία ὀφείλουμε νὰ ὑποτασσόμαστε !!!...
11. Ἐξωμότες ὅπως ὁ Κων/νος Παπαϊωάννου (Γενικὸς Γραμματεὺς ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων) ἀποθρασύνθηκε καὶ μύνησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, ἐπειδὴ εἶχε θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ εἶπε μερικὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, λέγοντας ὅτι στοὺς μετανάστες ὑπάρχουν καὶ λαθρομετανάστες. Εἶναι ὁ ἀντιφασιστικὸς νόμος  - φίμωτρο, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας κ. Κονιδάρης τόνιζε : «οὐδὲν τρωτὸ εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο» !!!...
12. Ὅλα αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι μελετημένα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια καὶ μετατρέπουν τὴν Ἑλλάδα σὲ χῶρο Πομπηΐας καὶ Σοδόμων καὶ Γομόρων.
ΜΑΣΤΙΓΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
1. Ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ὑποθηκεύσει - ἐπιβαρύνει καὶ τὰ τρισέγγονά του γιὰ τὰ τρισκατάρατα μνημόνια καὶ ἡ Ἑλλάδα ὑφίσταται μία ἄγρια οἰκονομικὴ αἱμορραγία, γιὰ νὰ ἀνατρέφῃ καὶ σπουδάζῃ δωρεὰν τοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ μετοικοῦν σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ νὰ κερδίζουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ γιὰ τὶς οἰκογένειές τους.
2. Τοιουτοτρόπως συμβάλλουν στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι ξένων χωρῶν αὐτοὶ οἱ περίπου 450.000 Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ποὺ ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ὡραία Ἑλλάδα καὶ νὰ μετοικήσουν ἀλλοῦ, διότι ἐδῶ, ὡς προαναφέραμε, ἔχουν διαλύσει οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος τὴν παραγωγικότητα καὶ βαυκαλίζονται ὅτι ἔχουν μεγάλη βιομηχανία.
3. Ἔτσι θὰ πρέπῃ νὰ προσευχώμεθα νὰ μὴ εἶναι οἱ ἄλλες χῶρες εὐνοϊκώτερες καὶ νὰ ἔρχωνται οἱ ξένοι γιὰ τουρισμὸ σὲ ἐμᾶς, δηλαδὴ νὰ ἐξαρτόμαστε ἀπὸ τὶς ὁρέξεις ἢ ἀνώμαλες ἀνορεξίες τουριστῶν!!!...
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
1. Ἐπειδὴ ἔφτασε ὁ «κόμπος στὸ χτένι» δὲν μποροῦσαν οἱ ἰθύνοντες νὰ κρατοῦν περαιτέρω αἰχμάλωτους τοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ ἔτσι καθημερινῶς προσπαθοῦν νὰ μᾶς κάνουν «πλύσι ἐγκεφάλου» οἱ διάφοροι, ποὺ κινδυνεύουν νὰ μείνουν «ἔξω τοῦ νυμφώνος», ὅτι παραγκωνίζονται ! ! ! . . .
2. Ἐμεῖς δὲν κάναμε αἴτησι, διότι, ὅπως γράψαμε καὶ τὸ 1990, «δὲν ὑπάρχει χρηστὸ κράτος δικαίου, ἀλλὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μπανανία» καὶ στὶς «μπανανίες» βασιλεύουν οἱ θρασεῖς, οἱ ἀδίστακτοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες».
3. Ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύουμε τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦμε καὶ δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ κάνουμε ἀβαρία στὴν συνείδησί μας καὶ νὰ διαστρεβλώνουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὴν ἀλήθεια !!!...
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
1.Αὐτά, ποὺ συμβαίνουν εἶναι πραγματικὰ γεγονότα ἢ προβοκάτσια τοῦ Ἐρντογὰν καὶ ΣΙΑ, γιὰ νὰ μπορέσουν δικτάτορες νὰ ἰσχυροποιηθοῦν πιὸ πολὺ καὶ νὰ καταργηθοῦν ὅλα τὰ δημοκρατικὰ ἐπιτεύγματα ποὺ ἐπέτυχε ὁ λαὸς σὲ πολλὲς δεκαετίες ;
Ὅπως καὶ μὲ τοὺς Δίδυμους Πύργους πέτυχαν οἱ Ἀμερικανοὶ πολλαπλάσια ἀπ᾿ ὅ,τι ἐὰν ἔστελναν δεκάδες χιλιάδες στρατιῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο (τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους ἦταν Ἑβραῖοι, οὔτε ἕνας Ἑβραῖος δὲν σκοτώθηκε, ἀλλὰ Ἕλληνες, Κορεάτες, Ἰταλοί κ.λπ) !!!...
2. Τοιουτοτρόπως ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ὅλοι ἀναγκάσθησαν νὰ διευκολύνουν τὸν πλανητάρχη νὰ εἶναι ὁ χωροφύλακας τῆς οἰκουμένης καὶ μάλιστα ὄχι μόνο νὰ μὴν ἐμποδίζεται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ διευκολύνεται ἀπολύτως. Μήπως καὶ οἱ παλιμβάρβαρες ἐξτρεμιστικὲς ἐπεμβάσεις στὸ Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Γιουγκοσλαβία, Λιβύη καὶ ἀλλοῦ δὲν δημιουργοῦν τὶς ἐξτρεμιστικὲς ἀντιδράσεις λαῶν ἐναντίον τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας καὶ λοιπῶν χωρῶν ἐνισχύοντας παντοιοτρόπως μὲ ἀφθονα ὅπλα δωρεὰν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ πωλοῦν σὲ αἰσχρὰ καθεστῶτα σὲ πανάκριβες τιμὲς ὅπλα, γιὰ νὰ ἀλληλοεξοντώνωνται οἱ λαοὶ καὶ νὰ ἐπωφελοῦνται οἱ αἴτιοι τῶν πολέμων τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο, ἀέρια κ.λπ. ἀγαθά ; ; ; . . .
3. Στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, ὅπου διεξήχθησαν κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σφοδρότατες μάχες (δὲν ὑπάρχει γερμανικὴ οἰκογένεια ποὺ νὰ μὴ ἔχει χάσει μέλος της) καὶ ἡ ὁποία ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα μέλη τοῦ «Τρίτου Κόσμου», στοχοποιήθηκαν τὰ Ὀρθόδοξα τμήματά της καὶ ἰσοπεδόθησαν ἀπὸ τοὺς παλιμβάρβαρους νατοϊκούς. Ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων τοὺς ἔστελναν πυραύλους ποὺ ἔγραφαν ἐπάνω «Καλὸ Πάσχα, Καλὴ Ἀνάστασι» !!!...
4. Ἐβάπτισαν τὸν Ράντοβαν Κάρατζιτς, τ. πρόεδρον τῆς Σερβικῆς Δημοκρατίας τῆς Βοσνίας - Ἑρζεγοβίνης  ὡς δῆθεν σφαγέα τῶν φασιστῶν τῆς Κροατίας καὶ ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων τῆς Βοσνίας καὶ τὸν ἐπίσης δημοκρατικὰ ἐκλεγμένο τότε Πρόεδρον τῆς Σερβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτςὡς δῆθεν χασάπη, σφαγέα τῶν Βαλκανίων («εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»), τὸν ἀπήγαγαν στὴν Χάγη, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε τὴν 11 Μαρτίου 2006 ἀπὸ τὶς ψυχικὲς ὁδύνες ἀπὸ ψευδέστατες κατηγορίες ἤ μᾶλλον ἀπὸ δολία ἀγωγὴ φαρμάκων !!!...
Παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Μιλόσεβιτς ἀθώθηκε τὴν 24 Μαρτίου 2016, ἐν τούτοις ἐλάχιστοι ἐνημερώθηκαν μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ὅτι ἀθωώθηκε, διότι οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀποκαλυφθῆ καὶ γνωστοποιηθῆ ἡ ἀλήθεια καὶ ἀποκαλυφθοῦν τὰ εἰδεχθέσαττα ἐγκλήματα πολέμου τῶν νατοϊκῶν ἐναντίον τῶν ἀνίσχυρων καὶ μικρῶν λαῶν, γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ στὶς χῶρες ποὺ θέλουν νὰ ἐξωλοθρέψουν καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν, κυρίως τὸ μαῦρο χρυσὸ καὶ τὰ ἀέρια καθὼς καὶ τὰ πολύτιμα καὶ σπάνια μέταλλα (Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Συρία, Λυβίη, Γιουγκοσλαβία κλπ.).
Αὐτοὶ οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ ἔχουν ἐξασφαλίσει ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ὁδηγηθοῦν σὲ διεθνῆ δικαστήρια γιὰ τὶς ἀπαίσιες γενοκτονίες τους ! ! ! …
Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ ὑπάρχει καὶ τὸ ἄλλο Δικαστήριο, τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅπου θὰ ἀποδοθοῦν οἱ ἀθωώσεις τῶν δικαίων καὶ κατατρεγμένων καὶ οἱ καταδίκες τῶν παλιμβαρβάρων ! ! ! . . .
Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐπεκταθοῦμε περαιτέρω καὶ νὰ ἀναπτύξουμε ἄπειρα τέτοια παραδείγματα βρώμικων πολέμων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς ἔναντι τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων.
Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ἴδατε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.grFacebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA.
Παρακαλοῦμε διαδώσατε ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλήθειες παντοῦ
α) «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, 8, 32),  β) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΤΗΛ. 210-3254321
Πατήστε εδώ και ακολουθήστε την Κατάνυξη στο twitter. Ενημερωθείτε άμεσα για τις αναρτήσεις μας!!!