Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Θέμα: «Ἀνάκληση ὑπογραφῆς»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.               

                                                                 ΠΡΟΣ:


ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
        
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/10/2016
Θέμα: «Ἀνάκληση ὑπογραφῆς»
Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Μέ τήν παροῦσα Ἐπιστολή μου δηλώνω ὅτι ἀνακαλῶ τήν ὑπογραφή μου ἀπό τήν ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Συγκεκριμένα, ἡ ἀνάκληση τῆς ὑπογραφῆς μου ἀφορᾶ τήν παράγραφο, πού ἀναφέρεται στή «Διακοπή μνημοσύνου» (σ. 7-8). Καί τοῦτο, ἐπειδή δέν θέλω νά θεωρηθεῖ ὅτι μέ τά γραφόμενα στήν παράγραφο αὐτή ἐνθαρρύνω, καλύπτω ἤ ὅτι συμφωνῶ μέ ὅσους μεμονωμένα προβαίνουν σέ διακοπή μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου τους.
Παρακαλῶ καί γιά τίς δικές σας ἐνέργειες.
Μέ σεβασμό καί τιμή
Δημήτριος Τσελεγγίδης