Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου, ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Anastasi1.jpg
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια·
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις,
τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται».
        Ἀγαπητοί μου,
Ἡ πρώτη κίνηση τοῦ Θεοῦ ἦταν νά φανερώσει τόν ἑαυτό του. Καί εἶπε: «Γενηθήτω φῶς». «Καί ἐγένετο φῶς». Πρόβαλλε τόν ἑαυτό του.
Ὅταν ἐνανθρώπησε εἶπε: «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου», ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ δέν θά περπατήσει στό σκοτάδι ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς. 
Καί στήν Ἀποκάλυψη, γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «καί νύξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, καί χρείαν οὐκ ἔχουσι λύχνου καί φωτός ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεός φωτιεῖ αὐτούς…»
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ προβολή Του στόν κόσμο, εἶναι τό φῶς πού «φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον».
Νά εὐχηθοῦμε, ὥστε νά αὐξάνεται ἡ πίστη μας στό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά ζοῦμε «ἐν τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως», νά γίνουμε «υἱοί φωτός καί ἡμέρας, οὐχί νυκτός καί σκότους» καί νά ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ φωτός. 
Μέ ἀναστάσιμες εὐχές
Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου