Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ελέγχει τον Οικουμενιστή Πατριάρχη Αθηναγόρα!

http://www.egolpion.com/img/popovits.jpg

Ὁ Ἄγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
ἐλέγχει τόν Οἰκουμενιστή Πατριάρχη Ἀθηναγόρα!

Τί θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος ἐν ἔτει 2014 γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τήν μέλλουσαν Σύνοδον;...
 https://lh3.googleusercontent.com/Qiyh8pTOkuwFdscMvw-ko-6464i3PhZnis7Zg1G8DyVImZ0FEEEZCBE2HJOvnIi9VbkGOJrBh1rdW47TYmAq9X0j0MIDiNNSkU_eH3YnFb8mDm2fj0oMk3zo5w
"...ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας; Αὐτός μέ τήν νεοπαπιστικήν συμπεριφοράν του εἰς τούς λόγους καί εἰς τάς πράξεις σκανδαλίζει ἐπί μίαν ἤδη δεκαετίαν τάς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνούμενος τήν μοναδικήν καί πανσωστικήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πίστεως, ἀναγνωρίζων τάς Ρωμαϊκάς καί ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μέ τήν Ἀλήθειαν, ἀναγνωρίζων τόν Ρωμαῖον Ἄκρον Ποντίφικα μέ ὅλην τήν δαιμονικήν ἀντιεκλλησιασικήν ὑπερηφάνειάν του. Καί προετοιμάζει μέ αὐτοκτονικήν ταχύτητα καί ἐπιπολαιότητα, κατά τό παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτήν τήν ἰδικήν του λεγομένην "Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον", ὄχι ὅμως με τό βασικόν εὐαγγελικόν καί ἁγιοπαραδοσιακόν θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ καθαρῶς σχολαστικό-προτεσταντικήν θεματολογίαν. Τήν προετοιμάζει μάλιστα εἰς τόν Πύργον τῆς Βαβέλ τοῦ συγχρόνου ἀναρχικοῦ καί μηδενιστικοῦ κόσμου ἄνευ τῆς συμμετοχῆς τῶν πραγματικῶν ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν, φορέων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Θεολογίας, Παραδόσεως καί Ἐκκλησιαστικότητος. Τόν τελευταῖον καιρόν αὐτός ἔχει γίνει πηγή ἀναρχισμοῦ καί μηδενισμοῦ εἰς τόν ὀρθόδοξον κόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως τόν ὀνομάζουν αἱρετικόν καί ἀποστάτην εἰς τάς ἐπιστολάς των, τάς ἀπευθυνομένας πρός αὐτόν ἀνοικτῶς διά τοῦ Τύπου...".
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἀριθμ. 145-6, 1-15 Σεπτεμβρίου 1971
0.jpg
Μήπως καί σήμερα πολλοί τῶν προκαθημένων ὀρθδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Κληρικῶν καί Θεολόγων δέν ἐνεργοῦν κατά τόν εὐαγγελικόν νόμον καί τούς ἱερούς Κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;...Αὐτό φανερώνουν οἱ προσπάθειες ὑπέρ τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἀναγνωρίσεως ἱερωσύνης, θείας χάριτος καί ἀληθείας εἰς τούς καταδεδικασμένους ὡς αἱρετικούς· καιρός νά φυλαχθοῦμε ἀπό λυκοποιμένας, ἀλλά καί νά ἀγωνισθοῦμε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μέχρι θανάτου!
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Ἐκδόσεις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ