Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Αντιπατερικός και οικουμενιστικός ο Λόγος του μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

vlcsnap-2014-08-20-23h14m43s79.jpg
Ἀντιπατερικός καί οἰκουμενιστικός ὁ Λόγος τοῦ μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Αθανασίου [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
Συνταχθέν ὑπό τῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἰστολογίου Κατάνυξις
        Ἐναγωνίως ἀναζητοῦμε ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, "μὲ κότσια" ὅπως λέγει ὁ λαός, νὰ ὀρθώσουν ἀνάστημα στὴν λαίλαπα ποὺ καταστρέφει τὴν Πίστη τῶν Χριστιανῶν καὶ λέγεται Οἰκουμενισμός. Σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία, παγκοσμίως, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἐναπομείναντες ἐπίσκοποι μὲ ὀρθόδοξο φρόνημα ποὺ νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν ἀνάγκη αὐτή. Οἱ περισσότεροι εἴτε ἀνήκουν στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἴτε κρύβονται στὰ πέριξ αὐτῆς, προσποιούμενοι τοὺς ὀρθοδόξους, καταφέρνοντας μὲ αὐτὴν τὴ στάση τους νὰ ἐφαρμόσουν τὴ διατεταγμένη ὑπηρεσία ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ. Μία ὑπηρεσία ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἄριστά τούς σκοποὺς τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τὸν συγκριτισμὸ πού ἐφαρμόζει. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὴ ἡ σύνδεση τῆς αἱρέσεως αὐτῆς μὲ τὴ Μασονία.[1] 
        Τοὺς λίγους ὀρθοδόξους ἐπισκόπους ποὺ ὀρθώνουν τὸ παράστημά τους[2] καὶ ἐνθουσιάζουν τοὺς χριστιανούς, εἶναι φυσικὸ ὅλες οἱ χριστιανικὲς[3] ἐφημερίδες, ἱστολόγια κτλ., νὰ τοὺς περιβάλουν μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό. Νὰ παρακολουθοῦν τὶς δράσεις τους καὶ νὰ τὶς στηρίζουν. Ταυτόχρονα, ὅλοι προσευχόμαστε, στὶς τάξεις αὐτῶν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ἀγώνας ὅλων μας μὲ νέα κεφάλαια πνευματικά. Ὅλοι ἐλπίζουμε στὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἐξολόθρευση τῆς παναιρέσεως καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν οἰκουμενιστῶν Πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων στὴν Ὀρθοδοξία ἐν μετανοία!
        Εἶναι ὅμως πράγμα ἀνυπόφορο, ποὺ γεμίζει θλίψη καὶ ἀπογοήτευση τὶς ψυχές μας, ὅταν διαπιστώσουμε πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ ἐμπιστευόμασταν, παρεκκλίνει τῆς Πατερικῆς γραμμῆς. Ὁ μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ποὺ ἀπολαμβάνει τῆς ἐκτιμήσεως πάρα πολλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ποὺ θεωρεῖται ἕνας παραδοσιακὸς ἐπίσκοπος μὲ ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρία, σὲ πρόσφατη Ὁμιλία του ἐκφράστηκε φλοοικουμενιστικά. Ἡ ἀπάντησή του σὲ συγκεκριμένη ἐρώτηση περὶ συμπροσευχῶν, μᾶς ἄφησε ἄναυδους. Ἁγιορεῖτες Πατέρες ποὺ ἄκουσαν ἀπὸ τὸ τηλέφωνο τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα τῆς Ὁμιλίας, θορυβήθηκαν καὶ ἀποδοκίμασαν τὶς θέσεις τοῦ σεβασμιωτάτου. Οἱ δηλώσεις του αὐτὲς μᾶς πληγώνουν ὅλους καὶ μᾶς προβληματίζουν.  
        Εἶναι πολὺ βαρὺ ἕνας ἐκλεκτὸς νὰ παρασύρεται προσφέροντας χαρὰ στοὺς αἱρετικούς.  Ὅταν κάποιος, ποὺ θεωρούσαμε παραδοσιακό, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς αἵρεσης μεταχειρίζεται γλυκανάλατη διπλωματία ὅμοια μὲ ἐκείνη τῶν οἰκουμενιστῶν, μᾶς δημιουργεῖ κοινὰ συναισθήματα μὲ ἐκεῖνα ποὺ περιγράφει ὁ Μ. Βασίλειος γιὰ ἀνάλογες περιπτώσεις. «Καί ἡ περισσότερα λύπη μας προῆλθεν ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτοί οἱ νεωτερισταί καί αἱρετικοί ἐνομίζαμεν ὅτι ἦσαν ἀπό τούς ἰδικούς μας. Ἐπειδή τό νά πάθη κανείς κάτι ἀπό φανερόν ἐχθρόν, ὅσον καί ἄν εἶναι σκληρόν, εἶναι κάπως ὑποφερτόν. Ἀλλά τό νά πάθης βλάβην ἀπό ἄνθρωπον ἰδικόν σου καί ὁμόψυχον, αὐτό δύσκολα τό ὑπομένει κανείς καί δέν ὑπάρχει δι' αὐτό καμμία παρηγορία. Διότι, ἐκεῖνον τόν ὁποῖον ἐνομίζαμεν ὅτι θά τόν ἔχωμεν συμπολεμιστήν ὑπέρ τῆς ἀληθείας, τόν εὐρήκαμεν τώρα ἐμπόδιον διά τούς σωζομένους, καί τούς λόγους του ἀποπλάνησιν  ἀπό τά ὀρθά δόγματα. Καθ' ὅσον, ποῖον πρᾶγμα παράτολμον δέν ἔπραξαν αὐτοί οἰ νεωτερισταί; Ἐξ αἰτίας των ἐχωρίσθη ἡ Ἐκκλησία, καί ἐσχίσθησαν ἀπό τούς ὀρθοδόξους καί ἐσχημάτισαν ἰδικήν  τους παρασυναγωγήν. Ἐμπαίζεται ἀπό αὐτούς τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας, μέ τάς θολεράς καί σκοτεινάς καινοτομίας των... Δι' ὅλα αὐτά ἐκάλυψε τά πρόσωπά μας ἡ ἐντροπή, καί ἐπλήρωσε τάς καρδίας μας βαρεῖα λύπη.»[4]
        Ὅλοι οἱ οἰκουμενιστὲς χρησιμοποιοῦν ὁρισμένες φράσεις γιὰ νὰ πείσουν τὸ λαὸ νὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν Ἐκκλησία. Δηλαδή στη διοίκηση της Εκκλησίας. Τὶς ἴδιες κοινὲς φράσεις χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ σεβασμιώτατος Λεμεσοῦ!!! Ἔχει ἀπόλυτη ταύτιση!!!
        «Νὰ εἶστε ἥσυχοι, ὁ Χριστὸς φυλάγει τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁποία ὑποσχέθηκε πὼς  «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ὅσα λάθη καὶ νὰ κάνουν οἱ κληρικοί, ἐπίσκοποι, Πατριάρχες, δὲ βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸν ἴδιο μόνον ποὺ ἔκανε τὸ λάθος.[5] Ὅποιος λέγει διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι εἶπε ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Πατέρες, αὐτὸς δυστυχῶς ζημιώνει τὸν ἑαυτό του καὶ μόνον αὐτόν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν παθαίνει κάτι γιατί τὴν φυλάγει ὁ Κύριος. Ἔχουμε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴ δυνατότητα νὰ μὴ συμφωνήσουμε μὲ ὅλες τὶς πράξεις τῶν ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν. Μπορεῖ ο καθένας νὰ ἔχει τὶς ἀπόψεις του. Ἀλλὰ προσοχὴ νὰ μὴ χωριστοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, νὰ μὴ κάνουμε σχίσμα. Ἂν κάποιοι ἐπίσκοποι συλλειτουργήσουν μὲ αἱρετικοὺς ἢ κοινωνήσουν αἱρετικούς, δὲν βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ μόνον τὸν ἑαυτό τους. Οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ κάνουν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦν. Ἡ ἀντίδραση ὁδηγεῖ στὸ σχίσμα καὶ στὴν καταστροφή. Ὅσοι κατακρίνουν τὶς πράξεις τῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων, ὅσοι στηλιτεύουν καὶ καταδικάζουν τὶς πράξεις τους, αὐτοὶ δὲν ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ στηρίζεις τοὺς ἐπισκόπους, ἀσχέτως μὲ τὸ τί θὰ κάνουν αὐτοί. Ἀλλιῶς θὰ καταντήσεις σχισματικός. Στηρίξτε τὴν Ἐκκλησία καὶ μὴ φοβᾶστε»!
        Παρακολουθῆστε τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα καὶ βγάλτε τὰ συμπεράσματα μόνοι σας. Ομιλία π. Αθανασίου (Λεμεσού) στο Dortmund της Γερμανίας " Η εν Χριστώ ζωή στην πράξη".
Ὁλόκληρη τὴν Ὁμιλία μπορεῖτε νὰ τὴν δεῖτε ἐδῶ.

[1] Σπουδαία μελέτη έχει κάνει για το θέμα αυτό ο μοναχός Σεραφείμ και έχει φιλοξενηθεί στον Ορθόδοξο τύπο αλλά και σε χριστιανικούς ιστοτόπους, με τίτλο: «Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού». http://katanixis.blogspot.gr/2014/04/6.html
[2] Υπόμνημα πέντε Μητροπολιτών κατά των αποφάσεων του Π.Σ.Ε. εν Πουσάν http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_4410.html 
Διαμαρτυρία του Πειραιώς κ. Σεραφείμ προς την ΔΙΣ για τα διαδραματισθέντα στο Πουσάν http://www.katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5726.html 
[3] Τα αντιοικουμενιστικά έντυπα και ιστολόγια
[4] ρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία κδοσις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ" πό πιστολάς το Μεγάλου Βασιλείου Πρός κάποιους πισκόπους ο ποοι ξωρίσθησαν περμαχοντες πέρ τς πίστεως! http://katanixis.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1381.html
[5] Είναι χαρακτηριστικό ότι τις αιρετικές πρακτικές οι οικουμενιστές τις λέγουν «λάθη». Λες και το να κάνει αιρετικά πράγματα κανείς, είναι το ίδιο «λάθος» με το να βρίσει ή το να καπνίσει ή το να πορνεύσει! Φυσικά η αίρεση δεν είναι απλά «λάθος», δηλαδή απλώς αμαρτία, γιατί η αίρεση σε αποκόπτει από τον Χριστό, από την Ορθοδοξία, σε αποκόπτει από τη δυνατότητα μετάνοιας! Σε οδηγεί έξω από την Εκκλησία! Σου στερεί τη δυνατότητα Σωτηρίας!