Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware: Ο πρώτος επίσκοπος που έδωσε τα Άχραντα Μυστήρια εις τους αιρετικωτάτους Κόπτας!!!

Την 3ην Ιουνίου το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα ανακηρύξη επίτιμον διδάκτορά του τον Μητροπολίτην Διοκλείας Κάλλιστον Ware. Αλήθεια, πόσο έχασαν την αξίαν των οι τίτλοι εις την εποχήν μας!
Ο Μητροπολίτης Κάλλιστος Ware εκοινωνούσε τους Κόπτας φοιτητάς της Οξφόρδης. Οι Ιεροί Κανόνες προβλέπουν δια το έγκλημα αυτό, την απόπειρα δηλαδή «δολοφονίας» κατά της Ορθοδοξίας μας την αυστηράν τιμωρίαν της καθαιρέσεως. Οι «δολοφόνοι» πρέπει να απογυμνώνωνται από κάθε ιερατικήν εξουσίαν, διότι δεν είναι πλέον επίσκοποι, αλλά προδόται. Ηθικός αυτουργός δι’αυτήν την «απόπειρα δολοφονίας» καθίσταται πλέον επισήμως και η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης!!

Εν συνεχεία παραθέτουμε τα σχετικά δημοσιεύματα του «Ορθοδόξου Τύπου» (10-2-1984 & 2-3-1984):

Ο Ορθόδοξος Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζούλιας (πνευματικόν τέκνον του Σωφρονίου του Essex) και ο Σωφρονιακός αντιπρόεδρος και μεταδότης των θείων μυστηρίων εις τους Κόπτας, Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware, εις παπικήν λειτουργίαν. Βατικανό 2006

«Υπεύθυνος ύλης Μάριος Ι. Πηλαβάκης. Τόπος εκδόσεως: Θεσσαλονίκη»

«THE ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ STAR OF EPHESOS» ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ PERIODICAL PUBLICATION «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ» OF THE ORTHODOX CENTRE FOR PATRISTIC STUDIES ΜΑΡΚΟΥ τοῦ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
“ST. MARKOS EUGENIKOS” 600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ
 MARKOS EUGENIKOS WAY, 600-66 METHONE - PIERIA www.markoseugenikos.gr
MACEDONIA ·- GREECE e-mail: info@markoseugenikos.gr
«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» P.G.160, 105C
1392-1444 Περιοδικὴ Ἔκδοσις ἔτος κα’ Ιούνιος 2015 Ἀριθμὸς 48 June 2015 No 48 ISSN 1106-2843
« All the teachers of the Church, all the Councils and all the divine Scriptures advise us to flee the heterodox and to stay away from their communion».