Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

«Προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ»

agiosioannisprodromos05.jpg
«εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·  καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται...

ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ Πνεύματος ῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,  καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον» Λουκάς 1: 13- 17.
        Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο υιός του Ιερέως Ζαχαρία, «προελεύσεται ἐνώπιον ΑΥΤΟΥ», θα προηγηθεί ΑΥΤΟΥ. Τίνος ΑΥΤΟΥ; Σε ποίον αναφέρεται η αντωνυμία ΑΥΤΟΥ; Εάν μελετήσουμε τα συμφραζόμενα βλέπουμε ότι ο Ιωάννης, σύμφωνα με τα λόγια του Αγγέλου, θα προηγηθεί του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, δηλαδή του Γιαχβέ! Αυτός ο λόγος είναι παραδοξότατος! Πώς είναι δυνατόν ο Ιωάννης – ένας άνθρωπος- να προηγηθεί του Θεού; Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, πως γίνεται ένας άνθρωπος να προηγηθεί του Θεού; Και με ποία έννοια να προηγηθεί; Τέτοιοι παράδοξοι λόγοι που ποτέ δεν θα πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου να ειπωθούν, αποδεικνύουν την Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή δεν είναι συνοθύλευμα ανθρώπινων επινοήσεων αλλά κείμενο θείας εμπνεύσεως !
Ο Ιωάννης προηγήθηκε του Γιαχβέ ως ανθρώπου. Ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος (Ιησούς Χριστός). Ο Ιησούς συνελήφθη εν μήτρα έξι μήνες μετά τον Ιωάννη. Επίσης ο Ιησούς άρχισε την δημόσια δράση του μετά τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης προηγήθηκε και ως προς την γέννηση και ως προς την έναρξη της δημόσιας δράσης του Ιησού.
Η Αγία Γραφή λοιπόν διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Διδάσκει ότι ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος. Πού είναι οι αρνητές της Θεότητας του Ιησού Χριστού ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά; Πού είναι οι αρνητές της σάρκωσης του Θεού οπαδοί του Ψευδοπροφήτη Μωάμεθ; Πού είναι οι Αντίχριστοι Ταλμουδιστές Εβραίοι; Πού είναι οι Ελληνολάτρες αρνητές του Γιαχβέ; Όλοι αυτοί έχουν μεγάλη πλάνη.
Το Ιερό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι σαφές: «πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν», Ο Κύριος ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο ΓΙΑΧΒΕ. «καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον». Ο  Ιωάννης είναι ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Γιαχβέ για τον Οποίο Γιαχβέ ετοιμάζει Λαό.
«ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας  καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» Ματθαίος 3: 1-3.
« φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου (Γιαχβέ κατά το Εβραϊκό κείμενο). εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» ῾Ησαΐας 40:3.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ