Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Κάποιοι εκλαμβάνουν ως επιείκεια την ομολογία του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογο με τους πλανεμένους Μωαμεθανούς

__________________
Γιατί κάποιοι εξακολουθούν να μειώνουν την ομολογιακή στάση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, απέναντι σους πλανεμένους μωαμεθανούς;  Που είδαν επιείκεια από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, για τον θεομάχο Ισλαμισμό;  Ουδέ επ’ ελάχιστον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομιλεί επιεικώς για την Ισλαμική πλάνη.  Με Ορθόδοξη ποιμαντική έγνοια παίρνει αφορμές, για να ομιλήσει για τον Αληθινό Τριαδικό Θεό κλπ.  Όταν «ήλθον οι Χίοναι, ορισμώ του αυθέντου των Τούρκων εις το διαλεχθήναι τω Μητροπολίτη» (Διάλεξις προς τους αθέους Χιόνας.  Συγγραφείσα παρά ιατρού του Ταρωνείτου), ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσπάθησε με ιεραποστολική έγνοια να οδηγήσει τους πλανεμένους μωαμεθανούς στην αλήθεια.

Τις αφορμές τις λάμβανε για να ανασκευάσει την μωαμεθανική πλάνη και όχι για να υποδείξει λανθασμένα ‘’ομοιότητες’’.  Ως γνώστης της Πατερικής Θεολογίας, δεν εκλαμβάνει «τας βλασφημίας ως ευφημίας» (κατά τον  Άγιον Αθανάσιον).  Ποιος αμφιβάλλει ότι έχει ‘’κλέψει’’ ο Μωάμεθ, από την διδασκαλία της Αγίας Γραφής το έχει διαστρέψει;   Ομολόγησε ο  Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αλήθεια της Πίστεώς μας, προς τους πλανεμένους από την ισλαμική μάνητα. Δεν προσπάθησε ανθρωπάρεσκα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να εφεύρει τα ελάσσονα για να υποδείξει ‘’ομοιότητες’’, αλλά πήρε αφορμές για να ομιλήσει για τον Αληθινό Τριαδικό Θεό.

Αφορμάται λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς από τα λεγόμενα των, για να τους οδηγήσει στην Αληθινή Πίστη.  Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά από τα ανθρωπάρεσκα εφευρήματα των ‘’ελασσόνων’’, που σκοπό έχουν να καταδείξουν λιγότερες διαφορές προς χάριν της αλλοτρίου ‘’συνύπαρξης’’.  Για τούτο όταν ο προκαθήμενος των Χιόνων Παπαλάνος ανέφερε ότι «ο αυθέντης ορίζει σε ειπείν πως ημείς μεν δεχόμεθα τον Χριστόν και αγαπώμεν και τιμώμεν και λέγομεν αυτόν είναι του Θεού Λόγον και πνοήν, έχομεν δε και την μητέρα αυτού πλησίον του Θεού, υμείς ου δέχεσθε τον προφήτην ημών (Μωάμεθ) ουδέ αγαπάτε αυτόν», ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμάς απάντησε : «Ο μη πιστεύων τοις του διδασκάλου λόγοις ου δύναται αγαπήσαι τον διδάσκαλον· δια τούτο ουκ αγαπώμεν ημείς τον Μεχούμετ  (Μωάμεθ).  Είπε δε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός ότι πάλιν ελεύσεται  ίνα κρίνη τον κόσμον άπαντα και παρήγγειλεν ημίν μηδένα άλλον δέξασθαι μέχρι αν εκείνος αύθις προς επιδημήση.  Αλλά και προς τους απιστούντας αυτώ έλεγεν·  ‘’Εγώ ήλθον εν τω ονόματί του Πατρός μου, και ουκ εδέξασθέ με· εάν τις άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε (Ιω. 5,43) ».

Περί τίνος ομιλεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν αναφέρεται στον λόγον του Χριστού, «εάν τις άλλος έλθη εν τω ονόματι τω ιδίω, εκείνον λήψεσθε» (Ιω. 5,43);  Φυσικά περί του Αντιχρίστου.  Επακριβώς είναι αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για το Ισλάμ στο «Περί αιρέσεων» ΡΑ΄  «Έστι δε και  μέχρι του νυν κρατούσα λαοπλάνος θρησκεία των Ισμαηλιτών πρόδρομος ούσα του Αντιχρίστου».  Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Διο και ο μαθητής του Χριστού γράφει προς ημάς ότι · ‘’καν άγγελος ευαγγελίσηται υμίν παρ’ ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω’’».  Που η επιείκεια προς την Ισλαμική πλάνη;  Που η ανθρωπαρέσκεια;  Το «ανάθεμα έστω» δεν αρκεί και να καταλάβουν το μέγεθος της ομολογίας;

Το βλάσφημο Κοράνι λέει για τον Χριστό  : Kεφ. Ε, στιχ. 75 «Βλασφημούν όποιοι λένε ότι ‘’Ο Θεός είναι ο Χριστός ο γιός της Μαριάμ’’ ».  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανασκευάζει την ζοφώδη πλάνη της μη παραδοχής της Θεότητας του Χριστού από  τον Ισλαμισμό λέγοντας : «Ο του Θεού Λόγος προ πάντων των κτισμάτων ην και άκτιστος εστίν.  Άκτιστος δε ων ο του Θεού Λόγος, πως ουχί Θεός;  Μόνος γαρ ο Θεός άκτιστος εστίν».  

Άλλη πάλι πλάνη στο κοράνι (κεφ. ΙΘ, στιχ. 88-92)  αναφέρεται ως εξής :  «Και είπαν ‘’Ο Φιλάνθρωπος (Θεός) επήρε (γέννησε) ένα γιο!  Πραγματικά προσφέρατε κάτι το τερατώδες!  Λίγο έλειψε κι οι ουρανοί ήταν έτοιμοι να εκραγούν, η γη να χωριστεί στα δύο και τα βουνά να πέσουν κάτω σε ερείπια.  Κι αυτό γιατί είχαν επικαλεστεί ένα γιο για τον  Φιλάνθρωπο (Θεό).  Και δεν μπορεί να διευκρινιστεί πως η (μεγαλειότητα) του Φιλάνθρωπου (Θεού) ήταν δυνατό να πάρει (να γεννήσει) ένα γιο! » «Για τούτο ουκ αγαπώμεν ημείς τον Μεχούμετ  (Μωάμεθ)», λέγει ευθαρσώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Που είναι η επιείκεια εις την φράση, «δια τούτο ουκ αγαπώμεν ημείς τον Μεχούμετ  (Μωάμεθ)»        Που μείωση των λόγων της αληθείας;  Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, που η ανθρωπαρέσκεια;   Ο Μωάμεθ βλασφημεί τον Αληθινό Τριαδικό Θεό.  Η κορανική πλάνη ζοφωδώς αναφέρεται στην Αγία Τριάδα : ‘‘Πιστεύετε λοιπόν στο Θεό και στους Αποστόλους του και μη λέτε Τριάδα’’ Κοράνι, κεφ. Δ, στιχ. 171        και αλλού πάλι βλασφημολογεί «Πράγματι βλαστήμησαν όποιοι είπαν:  ο Θεός είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας, γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός από αυτόν» Κοράνι, κεφ. Ε, στιχ. 76  (κοράνι των εκδόσεων Λάτση).  Βλασφημείται η Αγία Τριάς από τον πλάνο Μωάμεθ.

Ομολόγησε και πάλιν  ο  Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αλήθεια της Πίστεώς μας προς τους πλανεμένους μωαμεθανούς  λέγοντας «Εν γουν τα τρία και τα τρία εν»  και «ούτω και τον Λόγον του Θεού λέγοντες Θεόν και το Πνεύμα το Άγιον, ουκ άλλον Θεόν ανάρχως και αϊδίως συν ανάρχω Λόγω και Πνεύματι θεωρούμενον».  Αντιλαμβανόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την πλάνη των, επεξηγεί το «μυστήριον της καθ’ ημάς ευσεβείας». Δια το ομολογιακό αυτού κάλλος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σχεδόν αμέσως μετά την κοίμησή του ετιμάτο ως Άγιος.

Το να ‘’εφεύρει’’ κάποιος κάποια δήθεν ‘’κοινά’’ προς χάριν της ειρήνης του κόσμου τούτου, δεν βοηθά τους μωαμεθανούς να αφήσουν την πλάνη των.  Η ανθρωπάρεσκη ‘’συνύπαρξη’’ όπως κάποιοι την εννοούν, δεν είναι η εν Χριστώ αγάπη προς τους πλανεμένους συνανθρώπους μας.  Που λοιπόν η επιείκεια;  Γιατί η τόση προσπάθεια για αναζήτηση ‘’επιείκειας’’ σε θέματα αληθείας;  Η αναζήτηση της στρεβλής επιείκειας καταδεικνύει το ανοίκειο κάποιων σε θέματα ομολογίας της Πίστεως.

Πουθενά δεν αναφέρθηκε ο Άγιος για να καταδείξει ‘’ομοιότητες’’, όπως κάποιοι διαθρησκειακοί οικουμενιστές, που εναγωνίως προσπαθούν να εφεύρουν δι’ αυτών ότι δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας Ορθοδοξία και θεομάχου Ισλάμ.  Αυτό που αναφέρεται στο τέλος της διάλεξής του με τους πλανεμένους μωαμεθανούς,  καταρρίπτει και τα μειωτικά που αρέσκονται να λέγουν οι διαθρησκειακοί οικουμενιστές περί δήθεν επιείκειας : «Ως ουν οι Χίοναι και οι Τούρκοι ουκ είχον απολογίαν εις τούτο…».  Τους αποστόμωσε δηλαδή ο Ομολογητής Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και όχι επιεικώς συνομίλησε περί την πλάνην των.