Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ο Μέγας Αλέξανδρος ενώνει τους Έλληνες

megas-alexandros-001.jpg
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  1.7.2017  ΩΡΑ 21.00
29.6.2017
«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται» (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 10, 22 - ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 13,13)

  1. Ὁ σπουδαῖος καὶ περίφημος τενόρος Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθεῖ τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, ἀλλὰ ἐφαρμόζει τό: «ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (Πέτρου 2,21)  καὶ κάνει βιοτὴν του τίς προσταγὲς τοῦ Θεανθρώπου, παραγκωνίζεται. Ἀμοραλιστές, ἄθεοι καὶ ἀντίχριστοι καλλιτέχνες τὸν θεωροῦν ὡς «ξένη κότα» μέσα στὸ  «κοτέτσι». . .
2. Τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο ἀναγνωρίζει, προβάλλει τὶς μετριότητες, τοὺς φελλούς, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὸ σθένος, τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία, καθὼς καὶ τὴν λεβεντιὰ νὰ πηγαίνουν κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα.
3. Ὁ σπουδαιότατος καλλιτέχνης Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας δὲν ψυχοκτονεῖ ἀλλὰ ψυχαγωγεῖ, μεταρσιώνει τοὺς ποθοῦντας νὰ ἀνέλθουν εἰς πνευματικὲς ἐνατενίσεις καὶ νὰ πορεύωνται, νὰ ἀνέρχωνται ὑψηλά.
Κατωτέρω ἀναρτῶμεν τὴν ἀνακοίνωσίν του, ὅτι τὸ Σάββατον 1 Ἰουλίου 2017 καὶ ὥρα 21:00 στὴν ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  θὰ παρουσιάσῃ  τὸ λιμπρέττο τοῦ Γεωργίου Λεκάκη «Ἀλέξανδρος καὶ Ρωξάνη» σὲ πρώτη παγκόσμια παρουσίασι.
4. Ὁ ἀρχαῖος ἠμῶν πρόγονος Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, ὡς γνωστόν, ἀναφωνοῦσεν τὸ σπουδαιότατον ἀπόφθεγμά του: «εἰς μὲν τὸν πατέρα μου (αὐτονόητον ὅτι ἐννοοῦσε καὶ τὴν μητέρα του) ὠφείλω τὸ ζῆν, εἰς δὲ τὸ διδασκαλόν μου, τὸ εὐ ζῆν». Καὶ τοῦτο παρ᾽ ὅτι ὁ πατήρ του ὁ Φίλιππος Β’ διὰ τῆς ὅλης βιοτῆς του, ἐδίδασκεν τὰ ἴδια καὶ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ διδάγματα τοῦ Ἀριστοτέλους.
5. Ὡς γνωστόν, ὁ Φίλιππος παρ᾽ ὅλον ποὺ εἶχε πολυτελέστατα παλάτια κατὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ ὅλοι οἱ ἄλλοι ζοῦσαν σὲ εὐτελέστατες καλύβες καὶ τρῶγλες καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ὀργιάζῃ καὶ θὰ ἠδύναντο νὰ ἔχῃ χιλιάδες «μανούλια», δυστυχισμένα πλάσματα νὰ τὸν χαϊδεύουν καὶ νὰ τὸν ἀναζωογονοῦν, ἐν τούτοις εἶχε ἕνα στρατιώτη, ποὺ τοῦ «χτυποῦσε» τὴν πόρτα κάθε πρωί, λέγοντάς του: «Φίλιππε, μέμνησο ὅτι θνητὸς εἶ». Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἐνεργοῦσε καὶ συμπεριφέρετο μέχρι τὸ ἑσπέρας καὶ ἀντὶ  νὰ κάνῃ χοροεσπερίδες με τὴν ἀριστοκρατία = κοπροκρατία καὶ νὰ εὐφραίνεται μὲ παλλακίδες καὶ μὲ «τρελοπουλακίδες» καὶ λοιπὰ δυστυχισμένα πλάσματα, ἀπεσύρετο εἰς τὰ ἴδια μὲ τὶς σκέψεις : «Τί δὲν ἔκανα σήμερα, τί θὰ μποροῦσα νὰ κάνω καὶ τί  δὲν μπόρεσα νὰ ὁλοκληρώσω» καὶ μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις παρέδιδε τὸ πνεῦμα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Μορφέως.
6. Αὐτὲς τὶς βιοτὲς δὲν τὶς διδάσκουν στὴν πράξι  ἀκόμη καὶ  περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὰ παιδιά τους. Εἶναι στὴν πράξι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» καὶ διδάσκουν τὸ: «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).
7. Μάλιστα δὲ μερικοὶ γονεῖς διὰ νὰ τρέφουν ψευδαισθήσεις  ὅτι ἀναθρέφουν τὰ τέκνα των «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ἐπιβάλλουν στὰ τέκνα τους νὰ μεταβοῦν στὴν ἐκκλησία, ἐνῶ οἱ ἴδιοι στὴν πράξι διδάσκουν «ἀντίχριστη βιοτή». Ἔτσι τὰ τέκνα των γίνονται ἀντιδραστικά, ἀτίθασα, ἀνάγωγα, «γονεῦσιν ἀπειθῆ», ἄστοργα, ἀνήμερα, ἀφιλάγαθα, προδότες, προπετῆ, ἄνθρωποι «τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένη» , ὁπότε ἐπιτυγχάνουν τελείως τὸ ἀντίθετον.
8. Ὅμως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος κατώρθωσε διὰ τῆς ἐμπράκτου διδασκαλίας τῶν γονέων του καὶ τῆς θεωρητικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἔγινε Μέγας καὶ Τρανὸς καὶ μέχρι τὰ 33 του ἔτη ἐκπολίτισε ὅλες τὶς βάρβαρες φυλὲς καὶ τὶς ἕνωσε νὰ διαβιοῦν εἰρηνικά, νὰ εἶναι ἀγαθοποιοὶ καὶ νὰ ἐργάζωνται διὰ τὴν εὐημερία καὶ πρόοδο τοῦ συνόλου.Ὅσοι θεωροῦμε καὶ ἐκτιμοῦμε τὸν Μεγάλο Ἀλέξανδρο ὡς πρόγονό μας, ἄς ἐφαρμόζωμεν τὴν διδασκαλία του καὶ τὸ ἀπόφθεγμά του: «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται»
9. Συνιστῶμε ἐνθέρμως στοὺς ὑγιῶς Ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες νὰ παρευρεθοῦμε ὅλοι μαζί τὸ Σάββατον 1 Ἰουλίου 2017 καὶ ὥρα 21:00 στὴν ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ καθότι εἶναι καὶ δωρεὰν ἡ εἴσοδος.
10. Ἂν ταλαιπωρηθῆτε λιγάκι ἀπὸ τὴν ζέστη τοῦ θέρους, θὰ ἀνταμειφθῆτε καὶ θὰ δροσισθῆτε ἀπὸ τὴν ὑπέροχη παρουσίασι τοῦ λιμπρέττου «Ἀλέξανδρος Ρωξάνη» τοῦ κ. Γεωργίου Λεκάκη, μὲ τενόρο τὸν κ. Κωνσταντίνο Παλιατσάρα, σὲ πρώτη παγκόσμια προβολή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ                                    
ΤΗΛ 2103254321