Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Η αρνητική πορεία του Τάματος του Έθνους

tama_ethnous.jpg
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
                                                                                                15.6.2017
«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».
(Ματθ. 5, 13).
1. Ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μᾶς ἐμπόδισε νὰ τηρήσουμε τὴν ἀνακοίνωσί μας, ὅτι θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα νὰ δημοσιεύουμε τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.
2. Σήμερα, εὐχόμενοι εἰς τὸν Μακαριώτατον κατ’ἀρχὰς ὑγεία καὶ δύναμι, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ἰδιατέρως παρακαλοῦμε τὸν Κύριον νὰ τὸν φωτίσῃ νὰ μὴ ἀσχολεῖται μὲ εὐτελῆ καὶ νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν γιὰ τὰ σπουδαῖα. Νὰ μὴ μεριμνᾶ καὶ τυρβάζει περὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ περὶ σπουδαίων καὶ ζωτικῶν μακροχρονίων πολλῶν προβλημάτων καὶ νὰ μὴ ἐνεργῇ κατόπιν ἑορτῆς γιὰ τὰ ζωτικότατα προβλήματα τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους.
Οὐδέποτε νὰ ἐφαρμόζεται διὰ τοὺς ἰθύνοντας τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε….» (ἐνῷ καίγεται τὸ σπίτι σας ἐσεῖς χοροπηδᾶτε).
3. Εἴθε οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ νὰ ἀλλάξουν ρόλους καὶ νὰ συνευοχοῦνται μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀθέους ὄχι γιὰ νὰ τοὺς στηρίζουν εἰς τὴν ἀπιστία των καὶ εἰς τὴν ἀντίχριστον συμπεριφοράν των ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν εἰς μετάνοιαν.
4. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε πολὺ δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντας τό:
Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.
Ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, ὁ ὁποῖος εἴτε ἑκουσίως εἴτε τὸν παρασύρουν κάκιστοι συνεργάτες του - δολιοφθορεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ποδηγετοῦν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν Κοινωνία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐν γένει τὴν Ἑλλάδα μας εἰς τὸ βάραθρο. Οἱ κατόπιν ἑορτῆς σπασμωδικὲς ἐνέργειες εἶναι μόνον στάκτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων! ! ! 
Ὁ Ἡρακλὴς πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ Ἰόλαους γιὰ νὰ καυτηριάζουν ἀμέσως τὰ κεφάλια τῆς  Λερναίας Ὕδρας πρὶν νὰ πολλαπλασισθοῦν  ! ! ! . . .
Μακάρι καὶ τώρα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἀντιληφθῆ τὶς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνὲς προθέσεις μας, καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ δημοσιεύουμε ὅλα τὰ ἄλλα ἀναπάντητα ἔγγραφά μας, ὅπως τὰ Δ.Σ. μας ἔχουν ἀποφασίσει.
5.Εἰς τὸ σήμερα δημοσιευόμενο – κοινοποιούμενο ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016, ποὺ ἔλαβε ἀριθμ. πρωτοκ. 121/15.1.2016 εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ὰθηνῶν καὶ 192/15.1.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν παράγαρφο 28 τοῦ ἐγράφαμε 
«… 28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε θερμῶς ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσετε ὥστε μέχρι τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας…».
4. Ἀντὶ ἀπαντήσεως των πρὸς ἡμᾶς, ἐστάλη περιέργως καὶ ἀδιανοήτως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ ἔκδοσις Προεδρικοῦ Διατάγματος γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Εὐελπιστοῦμε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἔντιμοι πολίτες, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, ποὺ πιστεύουν στὴ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ στὴν ἀκεραία Ἑλλάδα νὰ ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἁρμοδίους μὲ τὸ  quo vandis (ποῦ πᾶμε) ;  
Εἴμαστε στὴν διάθεσι ὅσων ἔχουν ὁποιανδήποτε ἀπορία.                      
                                    ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
                                     Τηλ. 210-3254321