Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Παρουσίαση βιβλίων της κ. Δήμητρας Δελιμιχάλη - Γεωργιάδη

Αποτέλεσμα εικόνας για δημητρα γεωργιαδη ΣΜΥΡΝΗ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
                                                         
   28.6.2017
Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη - Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίες ὁλόκληρες διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων, διαφορετικὰ θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν  καταγωγή των καὶ τὸν προορισμὸ των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν».
Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ καταστρέψουν τὴν σθεναρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν σὲ πειθήνια, τυφλὰ ὄργανά των.
Ἡ σπουδαιοτάτη καὶ ἱκανοτάτη πανεπιστήμων, καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντούβαλου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνέλθῃ διὰ τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ παραδώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, δὲν ἀνεγνωρίσθη ἀκόμη ὡς καθηγήτρια, θὰ παρουσιάσῃ τὰ ἔργα τῆς κυρίας Γεωργιάδη – Δελιγιάννη.
Οἱ φορεῖς μας, ἡ ἱστοσελίδα μας, τὰ Facebook: Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Φωτεινὴ Γραμμὴ καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ποὺ εἶναι πάντοτε διὰ τὸ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ἔχουν ὡς δόγμα των, νὰ ἐπαινοῦν τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, χωρὶς νὰ λασπολογοῦν, συνιστοῦν ἐνθέρμως τόσον τὰ γλαφυρὰ καὶ ὠφέλιμα βιβλία τῆς συγγραφέως, ὅσον καὶ τὰ νοήματα τῆς παρουσιάστριας κυρίας Μαρίας Μαντούβαλου.
Ἀξίζει τὸν κόπον νὰ ἐγκαταλείψωμε πληθώρα ἄλλων ὑποχρεώσεών μας καὶ νὰ παρακολουθήσωμε τὴν ἐν λόγῳ παρουσίασι. Θὰ ἀποζημιωθῶμε πολλαπλάσια, ἰδίως πνευματικά.
Ἀναρτῶμε τὸ κείμενον τῆς προκλήσεως διὰ τὴν ἐν λόγῳ σπουδαιοτάτη ἐκδήλωσιν, εὐχόμενοι καλὴ ἐπιτυχίαν καὶ καλὴ συνάντησιν.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
«Σμύρνη Ἀγάπη μου»  (ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος), Ἱστορικό, Λαογραφικὸ καὶ Ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο.
καί
«Σμυρνέϊκα Καλούδια στὸ τραπέζι μας», Ὑγιεινὴ Μεσογειακὴ Διατροφὴ (ἐκδόσεις Δούκας Μυτιλήνη), ἀπὸ τὴν Ἀναπληρωματικὴ Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κα Μαντούβαλου Μαρία.
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
Κων/νου Παλαιολόγου 1 , Νέα Σμύρνη /  Αἴθουσα Βιβλιοθήκης
Τετάρτη 28 Ἰουνίου 2017    Ὥρα 19:00
Διατελοῦμε φιλικώτατα
Τό Σωματείον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
            ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ          
       ΤΗΛ. 210-3254321