Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 71

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Καταπολεμούμενο λυσσσαλέως  ὑπὸ ἰθυνόντων
6.8.2017
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
1.Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Σωματείου μας Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ καλέσουμε ὅλα τὰ μέλη, συνεργάτες, ἐθελοντὲς καὶ φίλους τῶν σκοπῶν, προοπτικῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας σὲ πανελλήνιο Θεία Λειτουργία.
2.Ἐπειδὴ ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων γινόμεθα καθημερινῶς περισσότερο μαλθακοὶ καὶ λίαν εὐαίσθητοι καὶ ἀποκάμνωμε μὲ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες καὶ ὅλοι οἱ , κουρασμένοι, δραπετεύουν σὰν τὶς ,ἀκρίδες, εἰς τὶς ἀμμουδιὲς καὶ τὰ ὄρη καὶ δὲν δύνανται ἤ δὲν θέλουν νὰ ὑφίστανται θυσίες καὶ ταλαιπωρίες, ἀπαλάσσουμε τοὺς φίλους ἀπὸ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία.
ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Ἀντὶ τούτου τοὺς παρακαλοῦμε :
α) νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν σύντομη προσευχή :
«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς καὶ τοὺς δαιμονιωδῶς συγχρόνους Ἰοῦδες, τί δεῖ ἡμᾶς ποεῖν καὶ λέγειν».
β) νὰ μελετήσουν τὸ τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς 71, ποὺ πρέπει νὰ παρέλαβαν καὶ νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες παντοῦ.
Ἰδίως τὶς σελίδες 48 καὶ 49.
Τότε ὁ Θεὸς θὰ φωτίσῃ χιλιάδες Μ.Μ.Ε.  ὅπως τὴν ἱστοσελίδα  anazhthseis-elenablogspot.gr ἀπὸ Ἰούνιον 2017 (σελ. 48).
Ἐπίσης τὸ περίφημο πνευματικὸ κείμενο τοῦ μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ. Χαραλάμπους Μ. Μπούσια (σελ.49).
Ἔτσι θὰ βρεθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι ποὺ θὰ γράφουν περισσότερο στρωτὰ καὶ περισσότερο καταληπτὰ γιὰ τοὺς ὀλιγογράμματους ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ    S O S
1.Ποῦ μᾶς κατήντησαν οἱ ἰθύνοντες πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας : τὰ  Ἑλληνόπουλα νὰ μὴ γνωρίζουν σωστὰ Ἑλληνικά ! ! ! ! ! . . .
Ὅταν παρακαλέσαμε φίλο ἀρχιμανδρίτη νὰ μᾶς συστήσει κάποιο μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ γιὰ ἐργασία, μᾶς ἀπήντησε :
«μὲ ἄριστα ἀγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά ἀκόμη καὶ κινέζικα νὰ σᾶς βρῶ, μὲ ἑλληνικὰ ὄχι».
2.Ἀκόμη καὶ φιλόλογοι γλωσσολογίας δὲν γνωρίζουν γραμματική, συντακτικὸ καὶ παρουσίασιν ἑνὸς ἐγγράφου!!!
3. Διότι ἁπλούστατα ἤ οἱ καθηγητές των εἶναι ἡμιμαθεῖς ἤ ἀκολουθοῦντες τὰ ἑκάστοτε ρεύματα πασχίζουν παντοιοτρόπως ὄχι μόνον νὰ διατηρηθοῦν ἀλλά, εἰ δυνατόν, νὰ ἀνέλθουν ἀκόμη πιὸ ψηλά διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, παραγκωνίζοντας ἄλλες ἱκανὲς καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας προσωπικότητες.
4. Σὲ μερικὲς δεκαετίες κινδυνεύομε νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανούς, Ἱσπανοὺς καὶ Γερμανοὺς Ἑλληνιστὲς γιὰ νὰ διδἀσκωνται οἱ ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά.
Καὶ οἱ ἰθύνοντες συμβάλλουν ἀφαντάστως πρὸς τοῦτο.  
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
1.Τὸ λίαν καθυστερημένο τεῦχος 71 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς θὰ φθάσῃ, δυστυχῶς,  εἰς τὰ χέρια τῶν παραληπτῶν ἀρχὲς Αὐγούστου ἀντὶ τέλος Ἰουνίου 2017.
Πέραν τῶν ἄλλων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων ἀναμέναμε  καὶ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, μήπως συνειδητοποιήσει ὅτι θὰ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν ἀνήθικο, ἀντιορθόδοξο καὶ ἀντεθνικό, νὰ λάβουν χώρα ἐθνικοὶ πανηγυρισμοί γιὰ τὴν 200ὴ ἐπέτειο τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπονενοημένου τολμήματος γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀφόρητου μωαμεθανικοῦ - τούρκικου ζυγοῦ  (τὴν  25.3.2021) μὲ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος διὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία, δυστυχῶς, ἔδωσε τὴν εὐλογία της ἐνῶ γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο Δοξολογίας, Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης καὶ Λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ  νὰ  «μὴ ἱδρώνῃ τὸ αὐτὶ κανενός»  καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Καὶ τοῦτο διότι ἐμεῖς τονίζομε ὅτι ἡ παραμικρὰ «τρύπια δεκάρα» πρέπει νὰ ἐπενδύεται διὰ τὴν συντήρησι τῶν ἔργων, τὴν μισθοδοσία τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ, τὴν  ἀσφάλεια τοῦ προσωπικοῦ, τὴν  δημιουργία πνευμόνων πρασίνου καὶ ἀναλόγως τὰ ἔσοδα καὶ δωρεές, ποὺ θὰ ἔχωμε, νὰ διατίθεται καὶ τὸ «τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας»  διὰ ὈρφανοτροφεῖαΓηροκομεῖαΣτέγες ἈγάπηςἘκπαιδευτήρια κ.τ.λ.,  γιὰ ἀνακούφισι ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ μὴ τὰ διαχειρίζωνται «ἡμέτερα τρωκτικά».
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1.Ὁ διαθέτων τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες μόχθο τοῦ βίου του,  τονίζει νὰ μὴ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του οὔτε μετὰ θάνατο. Νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.
2.Τὸ Πανελλήνιο αὐτὸ Προσκύνημα νὰ διοικῆται ἀπὸ μία Ἐπιτροπὴ εἰς τὴν ὁποία θὰ προεδρεύῃ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ κάθε ἔτος ἀπὸ 6 Συνοδικούς3 ἀπὸ τὶς νέες χῶρες καὶ 3 ἀπὸ τὶς παλαιές. Ὅμως, εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ θὰ συμμετέχουν καὶ ταπεινές, εὐλαβεῖς προσωπικότητες μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ φήμη.
3.Αὐτὸ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸ κράτοςοὔτε εἰς κάποια Ἀρχιεπισκοπή, ἀλλὰ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὴν παγκόσμιο Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
1.Οἱ  εἰσφορέςδωρεὲς καὶ προσφορὲς θὰ καταμετρῶνται σὲ αἴθουσα, ποὺ  θὰ βιντεοσκοπῆται καὶ 5μελής Ἐπιτροπὴ  θὰ ἐπαγρυπνῇ,  νὰ μὴ πέφτῃ κανένας σὲ πειρασμὸ καὶ τὰ «χονδρὰ νομίσματα»  «χώνωνται»  σὲ θυλάκια  ἀδύναμων χαρακτήρων  καὶ  ὅλα τὰ χρήματα νὰ διατίθενται διὰ  ἀγαθοεργεῖς  σκοποὺς   μὲ    ἄ κ ρ α       δ ι α φ ά ν ε ι α        καὶ        ἀ π ό λ υ τ ο       ἀ ν ι δ ι ο τ έ λ ε ι α .
2.Ὅμως, αὐτὸ δὲν ἀρέσει στοὺς ἰθύνοντες, διότι θέλουν νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα τρωκτικά», ὅπως ἔχουν συνηθίσει!!!...
Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ , κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης
1.Εἰς τὸ ἐξώφυλλο τοῦ τεύχους 71,  ἐγράψαμε :
«ἐὰν ἔζῃ (εἰς τὴν στρατευομένην Ἐκκλησία), ὁ εἰς πάντα διαπρέψας  ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου,  θρυλικὸς κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θὰ ἐχρησιμοποίη τὴν μάχαιρα τοῦ πνεύματος καὶ θὰ κατατρόπωνε ὅλους αὐτούς, ποὺ σαμποτάρουν τὸ ἐν λόγῳ κολοσσιαῖο  ἔργο καὶ   θὰ παρουσίαζε τὰ γεγονότα περισσότερο ἐναργῆ ».
2. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ ἐν λόγῳ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία  νὰ ἔχῃ θάρρος παρρησίας πρὸς τὸν Θεάνθρωπο - Θεόνὰ φωτίζῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἐπαναλαμβάνομεν,  μόνον  ἔτσι,  θὰ ἴδωμε πραγματοποιούμενον τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Διαφορετικὰ θὰ παραμείνῃ καὶ αὐτὸ σὰν  ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄς ὄψωνται οἱ Ἰοῦδες διὰ  μέσῳ τῶν αἰώνων.
ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Τότε καὶ ἐμεῖς μπορεῖ νὰ ἀποτανθοῦμε ἀλλοῦ, εἰς ἄλλα Πατριαρχεῖα ἢ νὰ συνεργασθοῦμε καὶ μὲ ἄλλους φορεῖς ἀναγράφοντες μὲ  σπιθαμιαῖα μελανὰ γράμματα: «εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων συγχρόνων Ἰούδων».
Ἐπαναλαμβάνομε τὴν ἔκκλησίν μας πρὸς ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς Ἑλληνόψυχους Χριστιανοὺς μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας, ἀδιαλλείπτως νὰ προσευχώμεθα :
«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς καὶ τοὺς δαιμονιωδῶς συγχρόνους Ἰοῦδες, τί δεῖ ἡμᾶς ποεῖν καὶ λέγειν».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων διὰ εὐρεῖα μετάδοσι τῶν γραφομένων  μας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 210-3254321