Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ


Σωματεῖον 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
FacebookOι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ !
ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   4.8.17
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΥΜΑ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ» ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ, Ή ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ εἶναι συναντιλήπτωρ σας, διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἐρευνᾶτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐφαρμόζετε τὸ γραφικόν : «ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
1. Ὡς γνωστόν, πρόσφατα ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα  Δούρου ζητάει ἐπιχειρηματίες, διὰ νὰ ἐπενδύσουν εἰς τὸ  Πεδίον τοῦ Ἄρεως.
2. Κοινοποιοῦμε ἀντίγραφον τοῦ  ὑπ᾽ ἀριθμ.  560/11.7.2017  ἐγγράφου μας, ποὺ ἔλαβε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου εἰς τὴν Περιφέρειαν 150419/18.7.17,  μὲ τὸ ὁποῖο  δηλωνόμεθα καὶ προσφερόμεθα σὲ αὐτὸ τὸ κάλεσμα τῆς κ. Δούρου. 
Ἐκεῖ προβάλλονται λεπτομερῶς σκοποὶ καὶ προοπτικές τῶν φορέων μας. Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀναλωθῶμε καὶ νὰ ἐπενδύσωμε ὅλο τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης μόχθον τοῦ βίου μας, γιὰ τὸ κοινὸ καλό – γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! ! . . .
3. Συμβατικῶς, ἀναλαμβάνομε τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μετατρέψωμε τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἀπὸ ἄνδρο ἀκολασίας (ἐμπορίου λευκῆς σαρκός, ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ φόβου καὶ τρόμου) σὲ ἐπίγειο παράδεισο.
4. Ἐπιθυμοῦμε, ἐκεῖ ποὺ ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθο ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὴν 30ην Μαρτίου 1930, νὰ πραγματοποιηθῇ, σὲ αὐτὸ τὸ ἀποψιλωμένο (χωρὶς δένδρα καὶ θάμνους) σημεῖο τὸ ΜΝΗΜΕΙΟ δοξολογίας, εὐχαριστίας εὐγνωμοσύνης, λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Κολοκοτρώνη, τοῦ Καποδιστρίου καὶ ὅλων των ἀειμνήστων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
                                                            (βλ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τ. 70)
5. Δεσμευόμεθα, ὅτι, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν 10 - 20  φυτά, θὰ φυτεύσουμε χιλιαπλάσια :
ἐντός τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως,
κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας εἰς τὸ μεσαῖον διάζωμα καὶ
τὰ πεζοδρόμια ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι Πατησίων,
τὴν πλατεῖα Αἰγύπτου - ὁδὸς Μαυροματαίων,
στὸ Ἐθνικὸν Μουσεῖον
καὶ νὰ ποτίζωνται μὲ τὰ «θαμμένα» νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ Ἁγίας Φιλοθέης, Ἰλισσοῦ καὶ τῶν 700 παραποτάμων, πηγῶν, ρυακίων, ποὺ ἔθαψαν οἱ «κακοῦργοι» κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν καὶ ὁδῶν καὶ χύνονται εἰς τὴν θάλασσα.                            
                         
Περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμήτεῦχος 66, Πλατεῖα Συντάγματος
6.Ὅλες οἱ πολλαπλὲς ἐπενδύσεις,  ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὸ ἔγγραφόν μας, πρὸς τὴν κυρίαν Περιφερειάρχη, θὰ προσφέρωνται τελείως δωρεάν, γιὰ νὰ δύνανται καὶ οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι νὰ ἀπολαμβάνουν.
7. Τὰ τεράστια ἐλαττώματά μας ποὺ ἐμποδίζουν τὴν πραγματοποίησι τοῦ ἔργου εἶναι :
α) ὅτι δὲν δίνομε μίζες καὶ λαδώματα,
β)  καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν διαχειρίζεται μία αὐστηροτάτη ἐπιτροπὴ μὲ ἄκρα διαφάνεια καὶ ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια,
γ) δὲν θέλομε οὔτε μία τρύπια δεκάρα ἀπὸ τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο καὶ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν ἀπαιτήσεις νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα τρωκτικά», γιὰ νὰ κόπτωνται νὰ ἐξασφαλίζουν, μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονά των, ὡς εἴθισται,
δ) ὄχι μόνον ἐν ζωῇ, ἀλλὰ οὔτε κἄν μετὰ θάνατο νὰ μὴ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ. Ἐπιθυμεῖ νὰ κλείση τοὺς ὀφθαλμούς του καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης,
ε) τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα θὰ δημοσιεύωνται μηνιαίως εἰς τὸ διαδίκτυο,
στ) ἡ καταμέτρησις τῶν εἰσφορῶν – δωρεῶν θὰ γίνεται εἰς βιντεοσκοπούμενο χῶρο καὶ μέλη τῆς αὐστηροτάτης Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ ἐπαγρυπνοῦν γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθουν εἰς πειρασμὸ μερικοὶ νὰ κάνουν «ταχυδακτυλουργίες» καὶ τοποθετοῦν τὰ χοντρὰ νομίσματα στὶς τσέπες τους,
ζ) ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι καὶ ἡ τελευταία δεκάρα πρέπει νὰ ἀξιοποιῆται γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ ὄχι νὰ  ἰδιοποιοῦνται αὐτὰ τὰ ἔσοδα «τρωκτικά» καὶ «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς,  ποὺ ἔχουν συνηθίσει «μὲ ξένα κόλυβα νὰ κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα».
η) τό Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκη εἰς τὸ Ἑλληνικὸν κράτος, ἀλλὰ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξία, τοὺς Πανέλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τοὺς Φιλέλληνες.
8. Λόγω αὐτῶν τῶν αὐστηροτάτων προτύπων ἰδεῶν, οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ὄχι μόνον δὲν θέλησαν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μᾶς λασπολογοῦν, μᾶς κατατρέχουν καὶ μᾶς ἐμποδίζουν παντοιοτρόπως.
9. Ἐὰν ἐγένετο δημοψήφισμα, ἐπὶ ἴσοις ὄροις (προσβάσεις εἰς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ἐφημερίδες κ.τ.λ.), τὸ 80% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ ἐτάσσετο ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Μάλιστα δὲ τώρα  ποὺ πλησιάζει ἡ 200 ἢ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας διερωτῶνται ὅλοι οἱ σύγχρονοι ἔντιμοι Ἕλληνες: «Τί σόι πανυγηρισμοὺς θὰ τελέσωμεν τὴν 25 Μαρτίου 2021 ; ; ;» .
10. Οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας κόπτονται γιὰ τὸ μωμεθανικὸ τέμενος, τὸ ὁποῖο θὰ κοστίση δῆθεν γιὰ στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων 800.000 εὐρὼ, ἐνῶ ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τὸ εἶχε θεσμοθετήσει 80.000.000 εὐρὼ καὶ κατὰ μυστικὴ ἔκθεσι τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου θὰ κοστίση 130.000.000. Τὰ ὑπόλοιπα προτίθενται προφανῶς νὰ τὰ διαθέσουν ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ θὰ πάρουν πολλαπλάσια ἀπὸ τὰ ἐμιράτα καὶ τὴν Σαουδαβικὴ Ἀραβίαν ! ! ! ! . . . . .
11.Ἡ δὲ οἰκογένεια Ρότσιλδ,  ποὺ βασιλεύει ἀπὸ τὸ 1841 εἰς τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ 1927 εἰς τήν, κατ’ εὐφημισμόν, Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, οὐσιαστικά τῶν Ρότσιλδ καὶ ἀποφασίζει καὶ διατάσσει γιὰ τὴν καθόλου πολιτικὴ τοῦ καρτὲλ τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ Ρότσιλδ εἶναι καὶ ἐπίσημα ὁ σύμβουλος τῆς κυβερνήσεως καὶ ἀπὸ τοῦ Μαξίμου ἀποφασίζει καὶ διατάσσει, ἔχει 5.000.000.000 εὐρὼ ἡμερησίως κέρδος μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους. Αὐτὸς ὁ δῆθεν Φιλέλλην διαθέτει 11.000.000.000 εὐρὼ γιὰ νὰ ἔρχωνται λαθρομετανάστες, ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἐποικιστές, ἐξτρεμιστές, μουσουλμάνοι καὶ νὰ ἐγκαθίστανται εἰς τὴν Ἑλλάδα...
12. Τί ἔχουν νὰ δοῦν τὰ μάτια μας, διότι : «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὀδυνῶν».
Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἐφαρμόζονται συστηματικὰ ἀπὸ τὶς ξενόδουλες πολιτικὲς ἡγεσίες, γιὰ δὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία,  ποὺ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀναρριχηθοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ἐφαρμόζεται τό : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων, ἡμεῖς ἄδομεν», τὸ ὁποῖο σημαίνει «ἐνῷ καίγονται τὰ σπίτια μας καὶ καταστρεφόμεθα, ἐμεῖς χοροπηδᾶμε».
Ἄς ὀργανωθοῦμε, ἄς συμπτυχθοῦμε καὶ ἄς ἀγωνισθοῦμε παντοιοτρόπως νὰ προλάβουμε τὸ κακόν, διότι διαφορετικὰ αὔριο θὰ εἶναι «ζήτω  ποὺ καήκαμε» καὶ θὰ εἴμεθα ἄκρως ἀνυπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
Φιλικώτατα
Ὁ Πρόεδρος                                 Ἡ Γεν. Γραμματεύς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος                               Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΥΠ ΑΡ560/11.7.2017  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 70

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 66