Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Η Αναφορά της 1/9 ως ημέρα προσευχής για το περιβάλλον στο μήνυμα της ψευδοσυνόδου

19260315_1987734031458103_2304435569162277365_n.jpg
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ» ΣΥΝΟΔΟΥ(MANY LANGUAGES)

''8) Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι προφανές ὅτι ὀφείλεται σέ πνευματικά καί ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωισμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί τήν κλιματική ἀλλαγή. Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στήν ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ἄνθρωπο τῆς συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονόμος», καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενεές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά φυσικά ἀγαθά, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός. Γιά αὐτό τό λόγο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει ἐνεργῶς στίς διάφορες διεθνεῖς οἰκολογικές προσπάθειες. Ὅρισε δέ τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
''ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/06/blog-post_342.html
8) It is clear that the present-day ecological crisis is due to spiritual and moral causes. Its roots are connected with greed, avarice and egoism, which lead to the thoughtless use of natural resources, the filling of the atmosphere with damaging pollutants, and to climate change. The Christian response to the problem demands repentance for the abuses, an ascetic frame of mind as an antidote to overconsumption, and at the same time a cultivation of the consciousness that man is a "steward " and not a possessor of creation. The Church never ceases to emphasise that future generations also have a right to the the natural resources that the Creator has given us. For this reason, the Orthodox Church takes an active part in the various international ecological initiatives and has ordained the 1st September as a day of prayer for the protection of the natural environment.

MESSAGE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH

8) La odierna crisi ecologica è evidente che è dovuta a cause spirituali ed etiche. Le sue radici si collegano con la avidità, la ingordigia e l’egoismo, che conducono allo sconsiderato utilizzo delle risorse naturali, il peggioramento dell’atmosfera con dannose sostanze inquinanti e il cambiamento climatico. Il modo di affrontare cristiano del problema richiede un ravvedimento per gli abusi, moderazione ed ethos ascetico, che costituiscono un antidoto nell’eccesso di consumo, e allo stesso tempo di coltivare nell’uomo la coscienza che è “economo” e non possessore della creazione. Non cessa di accentuare che le future generazioni hanno diritto sui beni naturali, che il Creatore ci ha affidato. Per questo motivo la Chiesa Ortodossa partecipa attivamente alle diverse iniziative ecologiche internazionali. Ha istituito il 1° settembre come giorno di preghiera per la protezione dell’ambiente naturale.

MESSAGGIO DEL SANTO E GRANDE SINODO DELLA CHIESA ORTODOSSA, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/07/messaggio-del-santo-e-grande-sinodo.html

8. A atual crise ecológica é, evidentemente, devido a causas espirituais e éticas. Suas raízes estão vinculadas a concupiscência, luxúria, ganância e egoísmo, que conduzem ao uso irracional dos recursos naturais, a contaminação da atmosfera por elementos nocivos e ao aquecimento global. A resposta cristã para estes problemas exige o arrependimento («metanoia») em relação a esses abusos, a abstinência e a ética ascéticas como um antídoto para o consumo excessivo, tomando-se consciência cada vez mais que a pessoa humana é a «ecônoma» da criação e não sua proprietária. Sublinha ainda que as gerações futuras têm também direitos sobre estes bens naturais que nos foram confiadas pelo Criador. Por esta razão, a Igreja Ortodoxa está ativamente envolvida em vários esforços internacionais em favor do meio ambiente. Instituiu o dia 1º de setembro como o Dia de Oração para a Proteção do Meio Ambiente.,

MENSAGEM DO SANTO E GRANDE CONCÍLIO DA IGREJA ORTODOXA, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/07/mensagem-do-santo-e-grande-concilio-da.html

8) Kriza e sotme ekologjike është e qartë se ka shkaqe shpirtërore dhe morale. Rrënjët e saj lidhen me lakminë, pangopësinë dhe egoizmin, të cilat çojnë drejt shpërdorimit të burimeve natyrore, në rëndimin e atmosferës me ndotje të dëmshme dhe në ndryshimin klimatik. Përballimi i krishterë i problemit kërkon pendim për shpërdorimet, vetëpërmbajtje dhe moral asketik, që janë antidot ndaj hiperkonsumizmit dhe njëkohësisht kultivojnë te njeriu ndërgjegjësimin se është “kujdestar” dhe jo pronar i krijesës. Nuk resht së theksuari se edhe brezat e ardhshëm kanë të drejtë mbi të mirat natyrore, që Krijuesi na i ka besuar. Për këtë arsye Kisha Orthodhokse merr pjesë aktive në përpjekje të ndryshme ekologjike në rrafshin ndërkombëtar. Ajo ka caktuar 1 shtatorin si ditën e lutjes për mbrojtjen e mjedisit natyror.

MESAZHI I SINODIT TE SHENJTE DHE TE MADH PER POPULLIN ORTHODHOKS DHE PER CDO NJERI ME VULLNET TE MIRE, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/07/mesazhi-i-sinodit-te-shenjte-dhe-te.html

La crise écologique actuelle est évidemment due à des causes spirituelles et éthiques. Ses racines sont liées à la cupidité, l’avidité et l’égoïsme, conduisant à une utilisation irrationnelle des ressources naturelles, à la pollution de l’atmosphère par des polluants nuisibles, et au réchauffement climatique. La réponse chrétienne contre ces problèmes exige le repentir (metanoia) par rapport à ces abus, l’abstinence, et l’éthique ascétique comme l’antidote à la surconsommation, tout en prenant conscience de plus en plus que la personne humaine est l’« économe » de la création et non son propriétaire. Elle souligne aussi que les générations futures possèdent elles aussi des droits sur ces biens naturels que nous a remis avec confiance le Créateur. C’est pour cette raison que l’Église orthodoxe participe activement aux différents efforts internationaux en faveur de l’environnement. Elle a fait du 1er septembre le jour de prière pour la protection de l’environnement naturel.MESSAGE DU SAINT ET GRAND CONCILE DE L’EGLISE ORTHODOXE, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/06/message-du-saint-et-grand-concile-de.html
8. Современный экологический кризис возник по духовным и этическим причинам. Корни его связаны с алчностью, жадностью и эгоизмом, что приводит к нерациональному использованию природных ресурсов, загрязнению атмосферы вредными выбросами и парниковому эффекту. Христианский подход к решению этой проблемы требует от человека раскаяния в злоупотреблении природой, воздержания и аскетического этоса, который является противоядием против чрезмерного потребительства, и одновременно культивирует в человеке сознание, что он лишь «домоустроитель», а не властелин творения. Церковь не перестаёт подчёркивать, что будущее поколение имеет право на обладание природными благами, которые нам доверил Творец. По этой причине Православная Церковь активно участвует в различных международных усилиях в области экологии и провозгласила 1 сентября днём молитвы об охране природной окружающей среды.

ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/06/blog-post_429.html