Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

''Αύριον είναι εορτή προς τιμή του Κυρίου' (Εξοδ. Κεφ. 32)

KANA.jpg


Αισθανόμενοι την αγωνία του μακαριστού γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη αλλά και την οπτική γωνία του Φλωρίνης Θεόκλητου

Δημήτριος Β.Εμμανουήλ
ΘΕΜΑ: ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Αγαπητοί,
Όσοι οραματίζονται το αύριον της επικράτησης του Οικουμενισμού, είτε επίσκοποι είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, επικαιροποιούν σήμερα τον άχαρο λόγο του Ααρών προς τους Ισραηλίτες, ''αύριον είναι εορτή προς τιμήν του Κυρίου'' (Εξοδ. 32, 5)! Αναστατωμένος γύρω από τον Προφήτη του Θεού Ααρών μετά την Έξοδό του από την γη της δουλείας μαζεύτηκε ο σκληροκάρδιος Ισραηλιτικός λαός εξαιτίας της αργοπορίας του Μωυσή που βρισκόταν πάνω στο όρος Σινά. Με την δικαιολογία αυτή μαζεύτηκαν οι υιοί και οι θυγατέρες του Ισραήλ - λίγο πριν τους παραδοθεί ο Θείος Νόμος - απαιτώντας απ΄ τον προφήτη του Θεού δήθεν οδηγούς πνευματικούς ικανούς να γκρεμίζουν τείχη αλλά και να χτίζουν γέφυρες σαν τον Μωυσή τον περαστή που γεφύρωσε τα δυο άκρα της Ερυθράς Θαλάσσης!
Έλεγαν λοιπόν στον Ααρών:“σήκω και κατασκεύασέ μας θεούς, οι οποίοι θα προπορεύονται και θα μας οδηγούν. Διότι δεν γνωρίζομεν τι έχει συμβή στον άνθρωπον αυτόν, τον Μωϋσέα, ο οποίος μας έβγαλε από την χώραν της Αιγύπτου”. Ο προφήτης ζήτησε τότε το χρυσάφι που κρεμόταν στα αυτιά των γυναικών και θυγατέρων του Ισραήλ - τα σκουλαρίκια τους - και αφού χάλασε το σχήμα των σχηματοποιών - σχισματοποιών έδωσε στην άμορφη χρυσή μάζα νέα μορφή και είδος! ''Εκείνος τα επήρε από τα χέρια των, τα επεξειργάσθη και τα εκαθάρισε με την σμίλην, τα έρριψε στο χυτήριον και έκαμε μόσχον χυτόν. Και είπεν στον λαόν· “Ισραηλίται, αυτοί είναι οι θεοί σου, οι οποίοι σε επήραν από την γην της Αιγύπτου και σε ανεβίβασαν εδώ” (Εξ. 32,4). Ο προφήτης - που το όνομά του σημαίνει ''ο βλέπων'' - βλέποντας ότι: ''αυτό ηυχαρίστησε τους Ισραηλίτας έκτισε θυσιαστήριον απέναντι του χρυσού μόσχου και δια κήρυκος εφώναξε προς τον λαόν · “αύριον είναι εορτή προς τιμήν του Κυρίου” (Εξοδ. 32, 5)!
Η συνέχεια είναι γνωστή, καθώς και οι τρεις χιλιάδες νεκροί του στρατοπέδου! ''Ο λαός μετά την προσφοράν των θυσιών εκάθισεν, έφαγε και έπιε και μετά το φαγοπότι εσηκώθησαν διά να παίξουν και να χορεύσουν..." μα όταν έφτασε ο περαστής της Ερυθράς  διέταξε διαταγή που έβαψε την άμμο της ερήμου με χρώμα κόκκινο από το αίμα των ανδρών!
Και επειδή γιορτή σημαίνει ημέρα μνήμης, ο λόγος του Ααρών: ''αύριον είναι εορτή προς τιμήν του Κυρίου'' ας θυμίζει σε όλους μας το άδοξο τέλος όλων αυτών που απελευθερώθησαν από την δουλεία του Διαβόλου και παίξανε ανά τους αιώνες ανίερα παιχνίδια εν ονόματι του Θεού μεθυσμένοι από την νομοθετική εξουσία του αξιώματός τους (απ' όπου και η θετική ανταπόκρισή τους, η ονομαζόμενη "οικονομία" και δήθεν συγκατάβαση στις νέες παράλογες, παράνομες και αντιευαγγελικές απαιτήσεις του νέου κόσμου της πρωτοπορίας και της καινοτομίας)!
''Είδεν ο Μωϋσής ότι ο μεθυσμένος πλέον λαός είχε διασκορπισθή, διότι τους έφερε εις έξαλλον κατάστασιν και τους διεσκόρπισεν ο Ααρών προς μεγάλην χαράν των εχθρών των...'' (Εξοδ. 32,25). Και, "εστάθη όρθιος ο Μωϋσής εις την είσοδον του στρατοπέδου και είπεν· “όποιος είναι με τον Κύριον, ας έλθη προς εμέ”. Συνεκεντρώθησαν άμεσως γύρω από αυτόν όλοι οι της φυλής Λευϊ. Είπε προς αυτούς Ο Μωϋσής·“τάδε λέγει Κυριος ο Θεός Ισραήλ· Ζωσθήτε ο καθένας σας και θέσατε την ρομφαίαν σας στον μηρόν, διέλθετε και επανέλθετε από την μίαν είσοδον του στρατοπέδου μέχρι της άλλης, περάσατε διά μέσου του στρατοπέδου και θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Πριν όμως: ''Εκάλεσεν ο Μωϋσής τον Ααρών και του είπε·“τι σου έκαμε αυτός ο λαός και επέσυρες επάνω του τόσον μεγάλην αμαρτίαν και ενοχήν; Ο Ααρών απήντησε προς τον Μωϋσήν· “μη οργίζεσαι, κύριε, εναντίον μου, διότι συ γνωρίζεις πολύ καλά την ορμητικότητα αυτού του λαού'' (Εξοδ. 32, 21-22).
Αγαπητοί, αφορμή των παραπάνω λόγων και ενθυμήσεων στάθηκε η ανάγνωση ενός βιβλίου με τίτλο, ''ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ, Η ευλογία μιάς αμαρτίας''...
Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά για την ορμητικότητα των παιδιών μας που έπαψαν να ρωτούν για την πίστη των Πατέρων τους, που δεν έπαψαν να ερωτοτροπούν με αιρετικούς, αλλόθρησκους και αθέους, και που κυρίως δεν σταμάτησαν να απαιτούν από τους επισκόπους μας να ευλογούν την αμαρτία ταύτην που είναι μεγάλη μιάς και ο Γάμος "εν Κυρίω" είναι "Μυστήριο μέγα".
Δεν θα κρύψω από τα μάτια σας έναν ακόμη λόγο που γράφω τούτες τις ευθείες γραμμές και που έχει σχέση με τον θρήνο ενός άλλου μεγάλου Προφήτη, του Ιερεμία. Επειδή πολλοί ψευδεπίσκοποι κόπτονται και θρηνούν για το ότι ορισμένα πνευματικά τους παιδιά παύουν να έχουν εκκλησιαστική σχέση μαζί τους λόγω αποτείχισης, όπως π.χ. ο Φλωρίνης Θεόκλητος που πρόσφατα "ευλόγησε" μικτό γάμο πνευματικού του τέκνου (που έγινε στην Μύκονο), θυμίζω στην αγάπη σας λίγα από τα γραφόμενα των σελίδων 213 και 214 του εν λόγω βιβλίου: "Ας είμαστε ρεαλιστές. Ζούμε σε μία εποχή πρωτοφανούς αποστασίας από την Πίστη... Όπως έγραφε πριν από σαράντα περίπου χρόνια ο τότε αρχιμανδρίτης και μετέπειτα επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος "ουδέποτε άλλοτε ο κόσμος κατεπάτησε τας εντολάς της Θεότητος όσον σήμερον". Και μέσα στον "κόσμο" αυτό και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πολλοί από τους οποίους ζουν σήμερα μία ζωή περισσότερο ειδωλολατρική παρά χριστιανική.
Η αποστασία αυτή έχει εισέλθει και μέσα στην Εκκλησία και την έχει παραμορφώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε, εάν ζούσε σήμερα ο Προφήτης Ιερεμίας θα θρηνούσε για το κατάντημά της, όπως έκανε στην εποχή του για την ηθικοθρησκευτική κατάπτωση του Ισραηλιτικού λαού. Την αγωνία του Ιερεμία αισθανόμενος και ο μακαριστός Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έγραφε ολίγα χρόνια πριν την κοίμησή του: "Οίμοι! Οίμοι, ψυχή μου! Στέναξον, κλαύσον, θρήνησον,... θρήνησον δια την εκλεκτήν Νύμφην του Χριστού, την ακηλίδωτον και άμωμον,... Δι' αυτήν θρήνησον, διότι οι Επίσκοποι και φύλακες αυτής εκοιμήθησαν, οι δε ποιμένες αυτής ήνοιξαν διάπλατα τας θύρας, διά να εισέλθουν ακωλύτως οι λυμώδεις λύκοι και θύσουν, αρπάξουν και σκορπίσουν τα πρόβατα, υπέρ ων Χριστός το Αίμα αυτού εξέχεε..."[1]
Μετά τιμής
Δημήτριος Β.Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός, Ιεροψάλτης
Λάρνακα 19 Σεπτεμβρίου 2017
Υ.Γ.
"Ας αποφεύγωμεν τους μικτούς γάμους οίτινες αποτελούν την οδόν προς τον εξαφανισμόν μας και ως θρησκείας και ως φυλής" (+ Πρωτ. Κωνσταντίνος Καλλίνικος)
[1] ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ, Χρήστου Κων. Λιβανού, Έκδοση Ελληνορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος "Ο Μέγας Αθανάσιος",  ΕΚΔΟΣΗ Β', Τορόντο, Καναδά 2001