Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Στην δημοσιότητα και η δεύτερη επιστολή του μοναχού Νεκταρίου

ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.jpg
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ
Μοναχός Νεκτάριος:
«Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω στὸν κατήφορο ποῦ πήρατε καὶ σᾶς δηλώνω ὅτι ἀπὸ σήμερα 17/7/2017 ἀνήμερα τῆς Ἄγ. Μεγαλομ. Μαρίνης, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σας καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμία κοινωνία μαζί σας βάσει τῶν Ἱ.Κανόνων ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν α’ ἐπισυναπτόμενη…»
Β'. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ
π.Νεκτάριος  Μοναχὸς
(μέλλουσα  καὶ  εἴθε νὰ γίνει μὲ τὶς εὐχές σας)
Ἱερὰ  Μονὴ  Ἁγίας Παρασκευῆς Μάνδρας
Τ.Κ. : 300 08  Θέρμο Αἰτωλοακαρνανίας
τηλ.κιν. : 6975607150
                                                                         ‘Εν  Ἱερᾶ Μονῆ  τῆ 17η ‘Ιουλίου 2017
Πρὸς :
τὸν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
π.Κοσμᾶ.   Εἰς  Ἱερὰν πόλιν Μεσολογγίου
Β’ Ἐπιστολή
Σεβασμιώτατε,
στὶς 07/07/2017 ἐνῶ εἶχε ἤδη γραφεῖ ἡ α’ἐπισυναπτόμενη ἐπιστολή μου, ἔγινε ἡ πρώτη Πανηγυρικὴ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐν Σκλαβένοις. Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ προσκαλέσατε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ τοὺς Μητροπολ. Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιο καὶ Πρεβέζης Χρυσόστομο, σκανδαλίζοντας τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴν ληστρικὴ σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου καὶ ὑπέγραψαν προδίδοντες τὸν Χριστό, τοὺς ὁποίους προσφωνήσατε, εὐχαριστή-σατε καὶ συλλειτουργήσατε μαζί τους, ἀνταλλάσσοντας τὸν Λειτουργικὸ ἀσπασμό, σὰν νὰ μὴν ἔκαναν τίποτε τὸ ἐπιλήψιμο. Ἐπίσης εὐχαριστήσατε ἰδιαιτέρως τὸν ‘‘Παναγιώτατον οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ.Βαρθολομαῖον καὶ τὴν Πατριαρχικὴν Σύνοδον’’, γιὰ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου μας, καθὼς καὶ ‘‘τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Δ.Ι.Σ. γιὰ ὅλες τὶς ἀπαιτούμενες ἐνέργειες’’ ὅπως ἀναφέρετε στὸ ἐπίσημο Ἰστολόγιό της. Ι.Μητροπόλεως. Καὶ τὸ περασμένο ἔτος, στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγ.Κοσμᾶ προσκαλέσατε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εἰρηναῖο πρωτεργάτη καὶ διοργανωτὴ τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου  καὶ δεινὸν ἐπαινετὴ τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεών της, οἰκουμενιστῆ, ὁ ὁποῖος δέχεται τὸν πάπα ὡς κανονικὸν ἐπίσκοπον, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε ‘‘τὸν πάπα νὰ καταράσθε γιατί αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία’’. Αὐτὸν λοιπὸν φέρατε τάχα νὰ λαμπρύνει τὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγ.Κοσμᾶ; Καὶ μήπως ὁ Ἅγιος νουθετώντας σας, ἐπέτρεψε ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες νὰ παταχθεῖ ὁ αὐχένας σας καὶ νὰ μὴν μπορεῖτε νὰ σηκώσετε τὸ κεφάλι σας, (παρὰ μόνο μὲ τὸ χέρι σας), θέλοντας νὰ σᾶς κάνει νὰ καταλάβετε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅτι σὰν κεφαλὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Αἰτολοακαρνανίας, πέσατε, λόγω τῆς συμμείξεώς σας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς προδότες τῆς πίστεως  οἰκουμενιστᾶς, τοὺς ὁποίους προσκαλέσατε ὡς μὴ ὀφείλατε στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου, ἀμαυρώνοντας τὴν; Συντάσεσθε λοιπὸν μὲ τοὺς προδότες τῆς Ἀμωμήτου Πίστεώς μας Σὲβ/τατε; Ἐφ’ ὅσον τοὺς προσφωνεῖτε, τοὺς ἀσπάζεσθε, τοὺς εὐχαριστεῖτε, ταυτίζεσθε μὲ αὐτοὺς τοὺς βαρεῖς λύκους (δὲν εἶναι δικός μου ὁ χαρακτηρισμὸς ἀλλὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πράξ.Κ’29) καὶ τοὺς προβάλλετε στὸν λαό, δὲν προωθεῖτε καὶ σεῖς τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Ἀλλά ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων δὲν θὰ καταστραφεῖ, ‘‘οὐδὲ πύλαι ἅδου κατισχύσουσιν αὐτῆς’’. Τὸ ποίμνιο κινδυνεύει σήμερα ὂχι κυρίως ἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς, ἀλλά δυστυ-χῶς ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντας ἰδίους  ποιμένας του.
Ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ μερικοὶ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ στὶς ‘‘προδοτικὲς’’(ὅπως ὁ ἴδιος εἴπατε στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἄγ.Βλασίου)  μέρες μας, ποὺ ἀντιστέκονται μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θὰ προδώσουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους, οὔτε  θὰ  τὴν  παραδώσουν στοὺς ἀνόμους αἱρετικούς. Θὰ πολεμή-σουν μέχρις ρανίδος αἵματός τους, ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι  καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ νικήσουν (γιατί ‘‘ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήση’’). Ἀλίμονο σ’αὐτοὺς ποὺ θὰ βρεθοῦν ἀπέναντί Του. Θὰ τοὺς λικμήσει σὰν τὸ ἄχυρο καὶ θὰ τοὺς ἐξαφανίσει. Καὶ σεῖς Σὲβ/τατε μετὰ τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμ-βαρίου δὲν στραφήκατε ἐναντίον Του, ἐφόσον συντάσεσθε μὲ τοὺς ἐχθρούς Του;
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω στὸν κατήφορο ποῦ πήρατε καὶ σᾶς δηλώνω ὅτι ἀπὸ σήμερα 17/7/2017 ἀνήμερα τῆς Ἄγ. Μεγαλομ. Μαρίνης, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σας καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμία κοινωνία μαζί σας βάσει τῶν Ἱ.Κανόνων ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν α’ ἐπισυναπτόμενη, διότι:
Α) Δὲν καταγγείλατε δημοσίως τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης παρ’ὅλο ὅτι ἔχει περάσει ἕνας ὁλόκληρος χρόνος ἀπὸ τὴν σύγκλησή της,
Β) Ἀποδεχθήκατε στὴν πράξη τὴν ψευδοσύνοδο, μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέψετε τὴν διανομὴ τῆς ψευδοανακοινώσεως πρὸς τὸν λαό, τῆς Ι.Σ.Ε.Ε. στοὺς Ι.Ναοὺς τῆς  Μητροπόλεως καὶ ἔτσι κηρύξατε αἵρεση γυμνῆ τῆ κεφαλῆ.
Γ) Προσκαλεῖτε καὶ προβάλλετε τοὺς οἰκουμενιστᾶς (ἤτοι κακῶς συναναστρέφεσθε*) στὸ ποίμνιό σας, ἀντὶ νὰ τοὺς πολεμᾶτε μὲ τὰ ὄπλα τῆς Πατερικῆς Ἀληθείας καὶ νὰ τοὺς ἀπομακρύνετε ἀπὸ τὸ ποίμνιο.
Δ) Δεν καταγγείλατε τον Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν και τους Μητροπολίτες που ἐκάλεσαν τους αἱρετικούς και ἀλλοθρήσκους σε συμπροσευχή ἐντός ταῶν Ἱ.Ὀρθοδόξων Ναῶν, με ἀποτέλεσμα να μολύνεται το ποίμνιο και να εἶναι συνάμει ἀφορισμένο ἀπο τους Ἱ.Κανόνες.
Ε) Δικαιολογεῖτε τὶς συμπροσευχὲς Ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεως μὲ τοὺς αἱρετικοὺς χωρὶς κἂν νὰ τὸν ἐπιτιμεῖτε παρὰ τοὺς Ἱ.Κανόνες τῆς  Ἐκκλησίας μας, καθὼς καὶ τὴν αἳρεση, ὅτι ‘‘τὸ Πηδάλιο σήμερα δὲν ἐφαρμόζεται’’.
ΣΤ) Κοινωνεῖτε μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ψευδοσύνοδο, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχήθηκαν Συνοδικῶς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καρδινάλιους καὶ πρωτεστάντες ἐντός του Ἱ.Ναοῦ τοῦ Ἄγ.Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, κατὰ τὴν περίοδο διεξαγωγῆς τῆς ψευδοσυνόδου καὶ σύμφωνα μὲ τὸν β’ Ἀντιοχείας εἶναι ἀκοινώνητοι.
Δια τῆς παρούσης δηλώνω ὃτι ἀνήκω στην μίαν Ἁγίαν καθολικήν και Ἀποστολικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χωρίς να ἐχω προσχωρήσει σε ὁποιαδήποτε παράταξη παλαιοημερολογητῶν ἢ ἂλλων ὀμάδων ἐκτός Ἐκκλησίας. Περιμένω  και σᾶς Σεβ/τατε και ὃσους ἐξέπεσαν της Ὀρθοδόξου πίστεως, συντασσόμενοι με τους παναιρετικούς οἱκουμενιστάς, να ἐπιστρέψετε στην  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπάρχει ἐκεῖ, ὃπου εἶναι και ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως (1) και τότε θα με βρῆτε ἐκεῖ και θα ἀσπασθοῦμε ἀλλήλοις. Ἀμήν γένοιτο.
Μερικά ἀποφθέγματα Ἁγίων Πατέρων περί τῶν αἱρέσεων-αἱρετικῶν:
1) Ὁ Εὐγγελιστής Ἰωάννης: ‘‘εἲ τις ἒρχεται προς ἡμᾶς και ταύτην την διδαχήν μη φέρει, χαίρειν αὐτῶ μη λέγετε και εἰς οἰκίαν μη λαμβάνητε’’ (β’Ἰωάννου 10)
2) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: ‘‘ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος οἱ ὂντες ὀφθαλμοί τῆς  Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρῆ αὐτούς ἐκβάλλετε. Συμφέρον γάρ ἂνευ αὐτῶν συναθροίζεσθε εἰς εὐκτήριον οἲκον, ἢ μετ’αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἂννα και Καϊάφα εἰς την γέεννα τοῦ πυρός (ΒΕΠΕΣ 33, 199).
3) Ὁ Ἃγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος: ‘‘κάθε κληρικό τοῦ ὁποίου ἡ πίστις, οἱ λόγοι και τα ἒργα, δεν συμφω-νοῦν με τις διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, να τον ἀποστρεφόμεθα και να τον μισοῦμε ὡς δαίμονα, ἒστω κι ἂν ἀνασταίνει νεκρούς και κάνει ἂλλα μύρια θαύματα’’.    
4) Οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι: ‘‘πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις’’ (Πράξ.5,39)
5) Ὁ Μέγας Φώτιος: ‘‘αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί. Φεῦγε την κοινωνίαν αὐτοῦ ὡς ἰόν ὃφεως’’.
6) Ἐπίσης: ‘‘Ἐν τοῖς περί πίστεως και το παρεκκλῖναι μικρόν, ἁμαρτεῖν ἐστιν ἁμαρτίαν την πρός θάνατον’’ (Μ.Φώτιος P.G. 102, 604C)  
7) Ὁ Ἃγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός: ‘‘ὁ λατινοφρονῶν, μετά τῶν λατίνων κριθήσεται και ὡς παραβάτης τῆς πἰστεως λογισθήσεται’’ (Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἐπιστολή προς Θεοφάνην, P.G. 160, 1097D, 1100A).        
8) Ὁ Ἃγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων/πόλεως: ‘‘Ὃσοι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστέ τέκνα γνήσια, φεύγειν ὃλῳ ποδί τῆ λατινικῆ ὑποταγῆ και μηδέ εὐλογίαν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν λαμβάνειν την τυχοῦσαν.Κρεῖσσον γαρ ἐστιν ἐν τοῖς οἲκοις ὑμῶν τῶ Θεῶ προσεύχεσθε κατά μόνας, ἢ ἐπ’ἐκκλησίαις συνάγεσθε μετά λατινοφρόνων’’.
               
--------------
(1) Ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὃτι οἱ αἱρετικοί ‘‘οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί, ὡς μη τῆς ἀληθείας ὁντες’’ (Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἃπαντα β’627.Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου 2-4)