Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η Καινή Διαθήκη και οι πλάνες του Δημοσθένη Λιακόπουλου

liakopoulos1.jpg
Πράξεις 4: 23 ᾿Απολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον. 24 οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 25 ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 26 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 27 συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ῾Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ, 28 ποιῆσαι ὅσα ἡ χείρ σου καὶ ἡ βουλή σου προώρισε γενέσθαι. 29 καὶ τὰ νῦν, Κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σου 30 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου ᾿Ιησοῦ. 31 καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας.
        Οι δύο Απόστολοι (Πέτρος και Ιωάννης) επιστρέφουν μετά την αποφυλάκισή τους προς του Χριστιανούς και «ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον». Οι Χριστιανοί αφού άκουσαν τα λεχθέντα υπό των Αποστόλων «ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον» - όλοι μαζί προσευχήθηκαν στον Θεό. Η θεόπνευστη Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί ότι τα λόγια που ακολουθούν αποτελούν προσευχή των Χριστιανών προς τον Αληθινό Θεό.
«Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς»
Οι Χριστιανοί αναγνωρίζουν ως Δεσπότη-Κύριό τους τον Θεό. Στην περίπτωση που εξετάζουμε Δεσπότης ονομάζεται ο Θεός Πατήρ. Αυτό το καταλαβαίνουμε διότι παρακάτω η προσευχή των Χριστιανών λέγει «τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας», ο Πατήρ έχρισε τον Υιόν του τον Ιησού. Στο εδάφιο όμως Ιούδας 4 αναφέρει η Καινή Διαθήκη:  «παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι». Ο Ιησούς ονομάζεται Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ως ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ με τον Πατέρα. Ο Πατήρ και ο Υιός είναι δύο Πρόσωπα αλλά ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ.
« Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν·  καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.  καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,  καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτακατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου» Λουκάς 2: 25-30.
            Ο Συμεών είχε λάβει χρηματισμό = αποκάλυψη, από το Άγιο Πνεύμα να μην πεθάνει πριν δει τον Μεσσία. Όταν είδε τον Μεσσία «εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου». Στο παρόν εδάφιο το Άγιο Πνεύμα που είχε δώσει τον χρηματισμό, την αποκάλυψη, στον Συμεών ονομάζεται από τον ίδιο ΔΕΣΠΟΤΗΣ και από την Γραφή ΘΕΟΣ. Μάλιστα μας αποκαλύπτει ο Συμεών τον τρόπο που έλαβε τον χρηματισμό από το Άγιο Πνεύμα – «κατὰ τὸ ρῆμά σου», με ρήμα, ΡΗΤΩΣ έλαβε την αποκάλυψη. ΡΗΤΩΣ όμως ομιλούν μόνο τα Πρόσωπα  !
Το ύδωρ και το αίμα για παράδειγμα δίνουν μαρτυρία αν και δεν είναι πρόσωπα – Α Ιωάννου 5: 7-8 – προσωποποιούνται δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίνει χρηματισμό ΡΗΤΩΣ διότι είναι Πρόσωπο, όχι προσωποποίηση, όπως το παρουσιάζουν οι αρνητές της Προσωπικότητος και Θεότητος του Αγίου Πνεύματος – «Το δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως» Α Τιμόθεον 4:1. Το Πνεύμα το Άγιον δεν λέγει απλώς, αλλά λέγει ΡΗΤΩΣ , ομιλεί ΡΗΤΩΣ διότι είναι Πρόσωπο ! Μόνο τα πρόσωπα ομιλούν με ρήματα, με πραγματικά λόγια –ρητώς .
«ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν» Β Κορινθίους 3: 17. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιον του Θεού.
            Άρα το Άγιον Πνεύμα που έδωσε τον χρηματισμό στον Συμεών, (διότι η Γραφή δεν λέγει ότι ο Πατήρ έδωσε την αποκάλυψη στον Συμεών ούτε ότι δύο φορές έλαβε χρηματισμό ο Συμεών,  αλλά ότι  το Άγιον Πνεύμα με ΡΗΜΑ πληροφόρησε τον Συμεών ), είναι λοιπόν το Άγιον Πνεύμα Πρόσωπο, ΘΕΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΤΗΣ και ομιλεί φυσικά  ΡΗΤΩΣ.
Ο Πατήρ είναι Δεσπότης και Κύριος, το Άγιον Πνεύμα είναι Δεσπότης και Κύριος και ο Ιησούς Χριστός ως ΟΜΟΟΥΣΙΟ Πρόσωπο με τα άλλα δύο, ως έχων κοινή την ΜΙΑ  θεία ουσία, είναι ως Θεός, ως όλη η θεία ουσία, Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ !
Και συνεχίζουν οι Χριστιανοί: «Σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς».
Ο Θεός είναι Αυτός που Δημιούργησε τα ΠΑΝΤΑ. Δημιούργησε την Γή την Θάλασσα και τον Ουρανό. Ο πλανεμένος όμως Δημοσθένης Λιακόπουλος (γνωστός τηλε-βιβλιοπώλης) και οι ακολουθούντες αυτόν στα ασεβή διδάγματά του, ισχυρίζονται ότι ο κόσμος που βλέπουμε είναι ψεύτικος! Είναι ένα Matrix όπως λέγουν  που το δημιούργησε ό Σατανάς- Σαμαέλ!!! Βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες την αντίφαση των διδασκαλιών Λιακόπουλου  - Καινής Διαθήκης; Δημιούργημα του Θεού ο κόσμος λέγει η Καινή Διαθήκη, Όχι ! Λέγει ο κύριος Λιακόπουλος, ο Διάβολος δημιούργησε τον ψεύτικο κόσμο που βλέπουμε!!!
Σκέψου αγαπητέ αναγνώστη τις ασεβείς συνέπειες μίας τέτοιας διδασκαλίας περί ψεύτικου- Matrix κόσμου δημιουργήματος του Σατανά.
Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που βρίσκονται στην Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι και αυτά μέρος του ψεύτικου κόσμου; Ναι ή όχι κύριε Λιακόπουλε; Το Σώμα του Χριστού ΠΟΙΟΣ το δημιούργησε; Πέθανε αληθώς ο Χριστός; Και πως γίνεται να πεθάνει αληθώς κάποιος αν ο κόσμος είναι ψεύτικος- Matrix; Αν δεν πέθανε ο Χριστός αληθώς, τότε ούτε αναστήθηκε αληθώς και άρα δεν σωθήκαμε αληθώς!!!
Να προσέξουν λοιπόν πολύ οι διάφοροι πειθήνιοι αναμεταδότες των βλασφημιών Λιακόπουλου.
Παρουσιάζεται ο Λιακόπουλος ως δήθεν Χριστιανός ενώ είναι φορέας Δαιμονικών διδασκαλιών.
« ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;  παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.  συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ῾Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ».
Οι Χριστιανοί αναφέρονται στον Προφητάνακτα Δαυῒδ και παραθέτουν απόσπασμα από τον 2ο Ψαλμό. Ο Δαυῒδ όμως είναι Προφήτης του Γιαχβέ.  Ο αιρετικός Λιακόπουλος  Δημοσθένης διδάσκει όμως  ότι ο Γιαχβέ δεν είναι ο αληθινός Θεός  των Χριστιανών αλλά ότι δήθεν ο Γιαχβέ είναι ο Διάβολος –Σαμαέλ !!! Επίσης ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του πολεμούν την Παλαιά Διαθήκη από την οποία όμως παραθέτει πολλές φορές η Καινή Διαθήκη ! Ας μην παριστάνουν λοιπόν τους οπαδούς του Ιησού οι υβριστές της Αγίας Γραφής.
Μάλιστα αν δούμε το Εβραϊκό κείμενο του αποσπάσματος του Ψαλμού που παραθέτει η Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι υπάρχει το ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ όνομα του Θεού (ΓΙΑΧΒΕ).
Ψαλμός 2: 1 ΙΝΑΤΙ ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου (Γιαχβέ)  καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ.
«καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας».
Αφού οι Χριστιανοί σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη προσευχήθηκαν στον Θεό του Δαυῒδ – τον Γιαχβέ δηλαδή – και παρέθεσαν μάλιστα και απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη που πολεμά ο Λιακόπουλος και οι συν αυτώ… «ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου» ! Αν ο Γιαχβέ δεν είναι ο αληθινός Θεός ημών των Χριστιανών θα επληρούντο οι Χριστιανοί με Άγιο Πνεύμα μετά την προσευχή προς τον Γιαχβέ ;
Όταν οι οπαδοί των  διδασκαλιών Λιακόπουλου φιμώνονται από την Καινή Διαθήκη και την σαφή διδασκαλία της την πολεμούν και αυτή λέγοντας ότι δήθεν έχει εμβόλιμα στοιχεία!!! Τί λέτε βρε υποκριτές; Αποδείξεις έχετε για αυτά που λέτε ; Και πως ο Παντοδύναμος Χριστός τον οποίο λέτε ότι ακολουθείτε επέτρεψε την νόθευση του Ευαγγελίου του Έχετε εσείς να μας υποδείξετε μία μη νοθευμένη έκδοση της Καινής  Διαθήκης;
Μακριά Χριστιανοί από τις πλάνες Λιακόπουλου !
Ζαχαρίας 3:2: «καὶ εἶπε Κύριος (Γιαχβέ) πρὸς τὸν διάβολον· ἐπιτιμήσαι Κύριος (Γιαχβέ) ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι Κύριος (Γιαχβέ) ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενος τὴν ῾Ιερουσαλήμ».
Λέγει ο Γιαχβέ στον Διάβολο: Είθε να σε επιτιμήσει ο Γιαχβέ !
Ο Γιαχβέ σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ομιλεί προς τον Διάβολο (άρα δεν είναι ο Διάβολος…) και απευθυνόμενος στον Διάβολο διακρίνει τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ !!! Υπάρχει διάκριση προσώπων στον Ένα Θεό !
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ