Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ: «ΒΓΕΣ ΕΞΩ»

agia-sofia-diathriskiakos-naos.jpg
ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ: «ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ»!
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ: «ΒΓΕΣ ΕΞΩ» !
ΟΤΑΝ ΛΥΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ’’ ΣΟΥ, ΑΥΤΟΣ ΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ! ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΒΓΕΣ ΕΞΩ «ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ»!
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
Δύο λέξεις βγαλμένες από το προφητικό στόμα του αείμνηστου π. Αυγουστίνου Καντιώτη φτάνουν για να πάρεις φωτιά. Υπάρχει άραγε ζυγαριά για να τοποθετήσουμε πάνω της τα λόγια του γέροντα ,τα βιβλία του, την καρδιά του, και να ζυγίσουμε το ειδικό τους βάρος; Σίγουρα κάθε ένας από εμάς που βρέθηκε μπροστά στον Δεσποτικό θρόνο και ήκουσε τη δεσπόζουσα και ζώσα  φωνή του, σίγουρα έχει το προνόμιο ή καλύτερα το κλειδί για να ανοίξει μία κανονική πόρτα (ενν. του 15ου  Ι. Κανόνα της ΑΒ) προς μία ηρωική – ιερή έξοδο από την καθημερινότητα του κόσμου και της εκκοσμικευμένης Ανατολικής Εκκλησίας μας  («μέχρις ότου» ο Κύριος νικήσει και υποτάξει τους εχθρούς Του υπό των ποδών Του). Και μαζί να βγει έξω από τον παλαιό εαυτό του που ομοιάζει με σπίτι που από ώρα σε ώρα γκρεμίζεται και πέφτει πάνω στην κεφαλή του και πάνω στα κεφάλια των παιδιών  (λόγω του ότι παραμένουν μέσα σε πεπαλαιωμένους ανίερους ναούς και ‘’σχολεία’’ που είναι υποταγμένα σε νέο - ψευδεπισκόπους και νέο - ψευδοδιδασκάλους)! Εδώ ο λόγος του π. Γεωργίου Μεταλληνού είναι και πάλι επίκαιρος: «Σε λίγο μέσα εις τις Ακολουθίες μας θα λέμε βλαστήμιες και θα θεωρούνται ότι είναι Ορθοδοξία» [1]. Στο ερώτημα που το συνθέτουν οι πέντε λέξεις: ‘’Τί θὰ πῇ «καινὴ κτίσις»;’’, ο π. Αυγουστίνος απαντά!   «Βγες έξω»! Ας είδωμεν…
ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ, «ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ»!
Α΄. Ο π. Αυγουστίνος προειδοποιεί: «Τί θὰ πῇ «καινὴ κτίσις»; Τὸ ἁπλοποιῶ. Εἶνε σὰν νὰ κάθεσαι σ᾿ ἕνα σπίτι παλιό, ποὺ πέφτουν οἱ σοβᾶδεςκαὶ τρίζει ὁλόκληρο, καὶ σοῦ λέει κάποιος· Βγὲς ἔξω, νὰ σοῦ δώσω ἕνα σπίτι καινούργιο νὰ μπῇς μέσα νὰ καθίσῃς. Κάτι τέτοιο ἐννοοῦν τὰ λόγιααὐτὰ τοῦ Παύλου. Τὸ παλιὸ τὸ σπίτι, ποὺ καθόμαστε κ᾽ εἶνε ἕτοιμο ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα νὰ γκρεμιστῇ καὶ νὰ μᾶς πλακώσῃ, ἐνῷ ὁ Θεὸς μᾶςπροειδοποιώ νὰ βγοῦμε ἔξω καὶ λέει «Ἐξέλθετε ἐκεῖθεν» (Ἠσ. 52,11. Β΄ Κορ. 6,17)»[2]…
 Β΄. Ο Ησαΐας ειδοποιεί: «ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῆς, ἀφορίσθητε, οἱφέροντες τὰ σκεύη Κυρίου» (Ησ. 52,11)! Απομακρυνθήτε – λέγει - απομακρυνθήτε από την Βαβυλώνα, ω Ιουδαίοι. Εβγάτε έξω από εκεί, μηνεγγίζετε τίποτε το ακάθαρτον, εβγάτε ανάμεσα από αυτήν, ξεχωρίσατε τους εαυτούς σας, σεις, που μεταφέρετε τα ιερά σκεύη του Κυρίου…
Γ΄. Και ο απόστολος του Χριστού Παύλος  που ομιλούσε μυστικώς εις το αυτί του Ιερού Χρυσοστόμου γράφει εν σχέσει με τον «αληθινό ναό του Θεού » προς τους Κορινθίους: «διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαιὑμᾶς» (Β Κορ. 6,17)!  Δι' αυτό –λέγε ι- εξέλθετε ανάμεσα από τους απίστους και ξεχωρισθήτε από αυτούς με τον τρόπον της ζωής σας, λέγει ο Κύριος, και μην πιάνετε τίποτε το ακάθαρτον. Και εγώ θα σας δεχθώ με στοργήν εις την βασιλείαν μου…
Δ΄. Τον επίλογο εν σχέσει με τον τρόπον της εκκοσμικευμένης χριστιανικής μας ζωής βάζει ο π. Αυγουστίνος: «ὁ Θεὸς μᾶςπροειδοποιεῖ νὰ βγοῦμε ἔξω καὶ λέει «Ἐξέλθετε ἐκεῖθεν» (Ἠσ. 52,11. Β΄ Κορ. 6,17), τὸ παλιὸ σπίτι εἶνε τὸ ἄθλιο ἐγώ μας, «ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος» κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο (Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9). Τὸ καινούργιο σπίτι, τὸ θεϊκό, εἶνε ἡ «καινὴ κτίσις». Δηλαδή· εἶνε ἡ νέα ζωή, ὄχι ἡ παλιά, ἡ νέα ζωὴ ποὺ δίδαξε καὶ ἔζησε στὴν ἐντέλεια ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός…» [2].
ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ: «ΒΓΕΣ ΕΞΩ»
(Απομακρυνθήτε, απομακρυνθήτε από την Βαβυλώνα του Επισκοπικού Οικουμενισμού, ω Έλληνες. Εβγάτε έξω!)
Αγαπητοί, εν σχέση με τη «νέα ζωὴ ποὺ δίδαξε καὶ ἔζησε στὴν ἐντέλεια ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός» θέλω να θυμίσω στην αγάπη σας  λίγα ρητά από  την Αγία Γραφή.
1ο: «Και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού· και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδομάς του ιερού· ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς· ου βλέπετε ταύτα πάντα; αμήν λέγω υμίν, ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον, ος ου καταλυθήσεται. καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτώ οι μαθηταί κατ’ ιδίαν λέγοντες· ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται, και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος; και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· βλέπετε μη τις υμάς πλανήση» (Ματθ. κδ’ 1-4).
2ο «Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ (που θα βεβηλώνουν το Ιερό Ναό τηςΑγίας Πόλης ) - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω -  τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη»  (Ματθ. 24 ,15-16). Τότε – λέγει - όταν θα δήτε αυτήν την βεβήλωσιν του ιερού, όσοι ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φύγουν  εις τα βουνά, διά να κρυβούν» (Ματθ. 24,15). [Οι Απόστολοι ως γνωστό γλύτωσαν λόγω του ότι βρίσκονταν έξω από τα τείχη της Ιεράς Πόλης όταν το 70 μ.Χ. ο Ρωμαίος Στρατηγός Τίτος εξεστράτευσε εναντίον της  Ιερουσαλήμ!].
3ο «ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον» (Ιω. 19,5).
4ο «πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι (Κάθε ένας που κάνει τον εαυτόν του βασιλέα αντιτίθεται κατά του Καίσαρος), ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν  Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ·» (Ιω. 19, 12-13).
5ο «Παρέλαβον δὲ τὸν  Ἰησοῦν καὶ ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεταιἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ» ( Ιω. 19,17). Δηλαδή, Επήραν οι στρατιώται τον Ιησούν και τον ωδήγησαν στον τόπον της σταυρώσεως· και αυτόςβαστάζων στον ώμον του τον σταυρόν του εβγήκεν έξω από  την πόλιν (ενν. έξω από τα τείχη της Ιερής Πόλης!) και ήλθε εις τοποθεσίαν, που λέγεται Κρανίου τόπος, Εβραϊκά δε Γολγοθά.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ‘’ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ’’;
Όσοι κακόδοξα πιστεύουν, ότι έχει ημερομηνία λήξεως η βασιλεία του Χριστού! Και ότι «η υποταγή του Υιού στον Πατέρα» συνεπάγεται την υποταγεί των λαϊκών και των χαμηλόβαθμων μοναχών και κληρικών στον επίσκοπο πλανώνται πλάνην οικτράν! Είναι αξιοθρήνητη  και εσφαλμένη η κρίση των παπικών που θεωρούν τον Πάπα ως επίγειο «Πατέρα» των λαϊκών αλλά και ως επίσκοπο των επισκόπων, δηλαδή ως «βασιλέα των επί γης βασιλευόντων» (μιας και  ο Ιησούς Χριστός γι’ αυτούς ανελήφθη στους ουρανούς και όπως φαίνεται παρέδωσε πρόσφατα στην Κρήτη την βασιλεία Του στους δύο Πατέρες μας, στον πάπα Βαρθολομαίο και στον Πάπα της Δύσης! Αλλά απαράδεκτη είναι και η άγνοια των επισκόπων μας ως προς τη θέση και τον ρόλο των λαϊκών εν τη Εκκλησία και πάλι ότι οι μοναχοί, οι κληρικοί και οι λαϊκοί ως σώμα Χριστού είναι όλοι μαζί το ‘’βασίλειον ιεράτευμα’’! Ο απόστολος Πέτρος  στην πρώτη του Καθολική επιστολή γράφει: «ὑμεῖς δὲ γένοςἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸθαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·» (Α΄  Πετρ. 2,9).
Ο Μιχάλης Μαυροφοράκης λέγει σχετικά: Το «έως ότου» και η «παράδοση» δεν σημαίνουν ότι παύει από τότε και στο εξής να βασιλεύει, απλώς ολοκληρώνεται το έργον της συγκεκριμένης βασιλείας και πλέον η βασιλεία του Θεού παίρνει άλλη μορφή, δεδομένου ότι αλλάζει σκοπό» [3].
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ («έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος»), ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΚΑΙ «Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ» ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΗ…. «πλέον η βασιλεία του Θεού παίρνει άλλη μορφή, δεδομένου ότι αλλάζει σκοπό» ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ (ΚΑΙ) ΤΟΝ  ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ!
-          ΚΑΙ «η εξουσία Αυτού, εξουσία αιώνιος ήτις ου παρελεύσεται και η βασιλεία Αυτού ου διαφθαρήσεται» [Δανιήλ 7,14]
-          ΚΑΙ  «της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος», καθώς είπε ο Αρχάγγελος προς την Παρθένο, όπως φαίνεται στο Λουκ.1,33.
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός
Υ.Γ
«Δυο λέξεις είναι αυτές, «καινή κτίσις», που δεν υπάρχει ζυγαριά να τις ζυγίσουμε. Λόγια θεϊκά· αν μπορούσαμε κ᾽ εμείς να τις νιώσουμε!» (Η φωνή του π. Αυγουστίνου του Ακρίτα της Φλώρινας )