Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Δήλωση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου

Η αγωνιστική ιστοσελίδα katanixis.gr με τη νέα της διαχείριση, σε συνεργασία με την αγωνιστική ιστοσελίδα του π.Νικολάου Μανώλη, katihisis.blogspot.gr, συνέταξαν και δημοσιεύουν την παρούσα υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από το απαράδεκτο μάθημα των θρησκευτικών για μαθητές Δημοτικού -Γυμνασίου-Λυκείου. Η ευχή όλων μας είναι να την χρησιμοποιήσουν όλοι οι ευλαβείς ορθόδοξοι χριστιανοί γονείς ώστε να προφυλάξουν τα παιδιά τους από τον κίνδυνο της οικουμενιστικής προπαγάνδας που απεργάζεται την άλωση της μαθητιώσας νεολαίας μας από την Πανθρησκεία της Νέας Εποχής.
Εκτυπώστε το αρχείο που υπάρχει συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση 
Δήλωση για την Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου:
Για λόγους προάσπισης της ελευθερίας της θρησκευτικής μου συνείδησης, δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ την απαλλαγή του παιδιού ή των παιδιών μου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο του παιδιού ή των παιδιών) από το μάθημα των Θρησκευτικών (αναφέρονται οι τάξεις των παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) επειδή σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) 2017-2018 του συγκεκριμένου μαθήματος, αξιολογείται ως παρωχημένος ο ορθόδοξος και ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2104/19.06.2017 σελ. 21048 και Οδηγός Εκπαιδευτικού στα θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου - Αναθεωρημένη έκδοση 2014 σελ. 31 )   σε αντίθεση με τον ισχύοντα Ν. 1566/1985 που προβλέπει οι μαθητές «να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη». Επιπλέον τα ΝΠΣ στα θρησκευτικά, συστήνουν στους δασκάλους να αναδείξουν στους μαθητές θετικά τις ποικίλες επινοημένες θρησκείες του κόσμου και απαιτούν απ’ αυτούς την άρνηση της Ορθόδοξης Χριστιανικής τους ιδιότητας (δογματική  αποστασιοποίηση) (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου - Αναθεωρημένη έκδοση 2014 σελ. 251)

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο χαρακτήρας του θρησκευτικού μαθήματος έπαψε να είναι, όπως μέχρι τώρα, ορθόδοξος και ομολογιακός. Κάτι που δημοσίως έχουν επιβεβαιώσει οι δύο τελευταίοι υπουργοί  Παιδείας της κυβέρνησης στα ΜΜΕ. Ο κ.  Ν. Φίλης στην  εφημ. Καθημερινή 2/9/2016 δήλωσε «Τα Θρησκευτικά θα είναι πλέον Θρησκειολογία», ενώ ο νυν Υπουργός κ. Κ. Γαβρόγλου συμφωνώντας με τον απελθόντα υπουργό κ. Ν. Φίλη σε συνέντευξή του  στην εφημ. Αυγή της  5/11/2016 δήλωσε με έμφαση: «– Πείτε μου μία χώρα της Ευρώπης όπου υπάρχει το μάθημα των Θρησκευτικών και διδάσκεται όπως στη χώρα μας».

Με όλα αυτά τα δεδομένα είναι φυσικό επακόλουθο, να επηρεάζεται αρνητικά και συστηματικά η θρησκευτική ταυτότητα του παιδιού μου, να θίγεται η θρησκευτική του ισονομία σε σχέση με άλλους Έλληνες που διδάσκονται τα ομολογιακά τους θρησκευτικά και βέβαια  το δικαίωμά του στην ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και ο θρησκευτικός του αυτοπροσδιορισμός. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2104/19.06.2017 σελ. 21050)
Παρακαλώ τον αξιότιμο κ. Διευθυντή του………….Σχολείου να προβεί σε όλες τις νόμιμες και αναγκαίες για το σκοπό αυτό ενέργειες με βάση και τα όσα ορίζονται στην  με Αρ. Πρωτ.12773/Δ2/23-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή ερμηνεύεται από την Απόφαση 94/2015 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση την οποία δίνεται το δικαίωμα στους γονείς που δεν επιθυμούν να παρακολουθεί το παιδί τους το μάθημα των Θρησκευτικών ή να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι αυτό Χριστιανός Ορθόδοξος ή εναλλακτικά να ζητούν την απαλλαγή του από την υποχρέωση παρακολούθησης με επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης οι οποίοι επιβάλλουν τη μη συμμετοχή του στο μάθημα των Θρησκευτικών. Η απαλλαγή αυτή για λόγους θρησκευτικής συνείδησης ερείδεται στις διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,9Α και 13 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπερνομοθετικής ισχύος Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος μου παρακαλώ να μου δοθεί αιτιολογημένη γραπτή απάντηση εντός των νομίμων προθεσμιών επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός μου.
Τόπος, Ημερομηνία
Ο Δηλών/Η Δηλούσα
(υπογραφή)
Όνομα και Επώνυμο γονέα
Σημ.: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 πρέπει να γίνουν και από τους δύο γονείς και οι υπογραφές τους να έχουν σφραγίδα με το γνήσιο της υπογραφής.
Υποβάλλονται στο Διευθυντή του Σχολείου