Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Τελική επιστολή στο πρεσβυτέριο της «Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας»

Πορφυρίτης
Ἀγαπητό πρεσβυτέριο τῆς λεγομένης «Ἐλεύθερης Εὐαγγελικής Ἐκκλησίας»,
θά ἤθελα πολύ νά σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό «χαίρετε!», ἀλλά δυστυχῶς δέν μοῦ  τό ἐπιτρέπει, ὅπως πολύ καλά θά γνωρίζετε ἀφοῦ διαβάζετε τήν Καινή Διαθήκη, ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, Εὐαγγελιστής Ἰωάννης· σᾶς θυμίζω: «Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.»[1].
Στίς 28 Ἀπριλίου 2017, σᾶς ἔστειλα τήν ἀπάντησή μου στήν ἀπαντητική ἐπιστολή σας, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε τήν ἴδια ἡμέρα ἀπό τά ἰστολόγια «Ἀκτῖνες» καί «Κατάνυξις»[2]. Μοῦ ἀπαντήσατε ἀμέσως μέ ἠλεκτρονικό μήνυμα: «Λάβαμε την απάντησή σας. Θα την μελετήσουμε και θα σας απαντήσουμε». Ἔχουν περάσει περίπου ἔξι μῆνες ἀπό τότε, καί ἀπάντηση δέν ἔχω λάβει ἀκόμη.
Μάλιστα, εἴχατε ἀνησυχήσει, διότι μοῦ γράψατε στό ἴδιο μήνυμα: «Σχετικά με τις δύο ιστοσελίδες που ανήρτησαν την επιστολή σας (ἐννοεῖ τήν πρώτη μου ἐπιστολή), δεν βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που σας γράφουμε την απάντηση που σας στείλαμε και εσείς θα την στέλνατε σ' αυτούς. Διερωτιόμαστε, γιατί άραγε; Μια δημόσια συζήτηση είναι αντικειμενική, όσον αφορά την επικοινωνία, όταν και οι δύο πλευρές ακούγονται και προβάλλονται εξίσου. Αν δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση και επιδίωξη, τότε ας μείνει η επικοινωνία "ιδιωτική", δηλαδή μεταξύ μας.»!
Ὁ σκοπός τῶν δύο μου ἐπιστολῶν, ἦταν διττός: α. Νά σᾶς ἀποδείξω, μέσα ἀπό ἀτράνταχτα ἁγιογραφικά ἐπιχειρήματα καί τήν δισχιλιόχρονη ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ἡ πίστη πού ὑπηρετεῖτε ὡς κήρυκες ἀλλά καί μέλη, εἶναι νεκρή, ψεύτικη καί ΔΕΝ ὁδηγεῖ στήν ποθούμενη σωτηρία, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, διότι εἶναι αἵρεση! Ἤλπιζα καί ἐλπίζω στήν καλή προαίρεσή σας καί στήν μετάνοιά σας. Βεβαίως, κάποιοι το σχολίασαν αὐτό σάν ἀφέλεια, δέν μέ ἐνοχλεῖ. Οὐδείς, πέραν τοῦ Θεοῦ, δέν γνωρίζει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί φυσικά, οὐδείς πέραν Αὐτοῦ, δέν εἶναι ὁ Κριτής καί ὁ Γνωρίζων τό τέλος τοῦ καθένα ἀπό ἐμᾶς! Ἡ Ἐκκλησία περιμένει ὅλους τούς πλανεμένους μέ ἀνοικτές ἀγκάλες. Πανηγύρι θά γίνει στόν Οὐρανό καί στήν γή ἀπό τήν ἐπιστροφή σας στήν Ἐκκλησία!
β. Γιά νά γνωρίσουν οἱ Χριστιανοί τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὅσοι δέν ἀνήκουν σέ αὐτήν, τίς παγίδες τοῦ Διαβόλου, τίς αἱρέσεις καί συγκεκριμένα τήν αἵρεση τῶν «Εὐαγγελικῶν» ἤ «Διαμαρτυρόμενων» ἤ «Προτεσταντῶν»! Σέ καμιά περίπτωση, δέν υπάρχει ρεβανσισμός, χαιρεκακία ἤ ἐκδικητικότητα. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, καίτοι πολύ ἁμαρτωλοί, πονᾶμε γιά τούς πλανεμένους ἀδελφούς μας καί ἔχουμε χρέος καί ἐντολή ἀπό τόν Κύριό μας, νά τούς ἐνημερώνουμε γιά τήν Πίστη μας. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ὅλα ἔγκεινται στόν Σωτήρα Χριστό, δέν θά σώσουμε ἐμεῖς τόν κόσμο, καί στόν ἀκούοντα τόν λόγο μας, πού δέν εἶναι δικός μας, ἀλλά τοῦ Χριστοῦ!
Ἀπογοητεύτηκα ἀπό τό μεγάλο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε χωρίς νά λάβω νέα σας· κάποιοι δε, μέ ἀπογοήτευσαν περισσότερο, λέγοντάς μου ὅτι δέν πρόκειται νά μοῦ ἀπαντήσετε. Ἀποφάσισα λοιπόν, νά σᾶς γράψω τήν τελευταῖα μου ἐπιστολή, συμμορφούμενος καί μέ τήν ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.»[3]. Μακάρι βεβαίως, νά ἔχετε ξεφύγει ἀπό τήν αἵρεση καί νά μήν σᾶς ἁφορᾶ πλέον αὐτός ὁ φοβερός λόγος. Μακάρι νά κάνατε τό μεγάλο, γενναῖο καί σωτήριο βῆμα, χωρίς νά σκεφτεῖτε τί θά ποῦν οἱ ἄλλοι γι’αυτό, πῶς θά ζήσετε οἰκονομικά καί γενικά, τίς ἀμφιβολίες καί τά ἐμπόδια πού θά σᾶς βάλει ὁ ἀρχηγός καί Πατέρας τῶν αἱρέσεων καί αἱρετικῶν, ὁ Διάβολος. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει πώς ἀποκλείεται ὁ ταπεινός ἄνθρωπος νά μήν ὁδηγηθεῖ στήν Ἐκκλησία!
Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω, διότι ἐσεῖς εἴχατε τουλάχιστον τήν εὐγένεια νά μοῦ ἀπαντήσετε στήν πρώτη μου ἐπιστολή. Ἀντίθετα, δέν καταδέχτηκε ἤ δέν τόλμησε νά ἀνταποκριθεῖ στό διαδικτυακό κάλεσμά μου[4], ἀλλά καί στό ἠλεκτρονικό μου μήνυμα, ὁ κύριος Ἰωνάθαν Μακρῆς, πρόεδρος τῆς  προτεσταντικῆς κίνησης μέ τόν εὐφάνταστο καί εὔηχο τίτλο: «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἔνωση»!
Τέλος, σᾶς συνιστῶ, γιά περαιτέρω μελέτη πρός ἀναζήτηση τῆς Ἀληθείας, ἐάν τελικά σᾶς ἐνδιαφέρει καί μετά ἀπό συμβουλή τοῦ πνευματικοῦ μου Πατρός, τό βιβλίο τοῦ πατρός Ἰωήλ Γιαννακόπουλου,  «Διάλογος Ὀρθοδόξου καί Εὐαγγελικῶν» καί σᾶς προσκαλῶ μέ τό ἀγαπητικό κάλεσμα τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου πρός τόν Ναθαναήλ[5]: «ἔρχου καὶ ἴδε»!
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
Πορφυρίτης
[1] Ἰω. Β΄ 9-11
[3] Πρός Τίτον 3, 10-11
[5] Ἰω. 1, 44 - 52