Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας

(Δια του Διευθυντού του 21ου Δ.Σ. Καβάλας)
Θέμα: «Διορισμός Αναπληρωτού Διευθυντού)
Καβάλα, 28/11/2017
Το έτος 2013 παραπέμφθηκα υπό την ιδιότητα του Διευθυντού του 17ου Δ.Σ. Καβάλας από την Πρωτοβάθμια Καβάλας προς το Α΄ Πειθαρχικόν Συμβούλιον της Περιφέρειας με διαδικασίαν η οποία όπως αναφέρεται και εις την Απαλλακτικήν Έκθεσιν αμφισβήτησα, με τρία (3) πειθαρχικά παραπτώματα, δύο (2) εκ των οποίων εξήχθησαν όλως αντικανονικώς και απαραδέκτως από την Απολογίαν μου και εξηναγκάσθην να προσέλθω διά να δικαστώ κατά τα 2/3 αναπολόγητος. Το δε, προκύψαν από ΕΔΕ, με προφανή από τα κατατεθέντα στοιχεία ανύπαρκτα γεγονότα, αόριστες, αναιτιολόγητες ή ψευδείς μαρτυρίες και κατηγορίες, καταφανέστατα ελλιπείς εκθέσεις, ισχυρισμούς διά αποδεδειγμένως ανύπαρκτες επισκέψεις τέως Διευθυντού Π.Ε. Καβάλας προς δήθεν έρευνές του στις οποίες τάχα προέκυπταν έριδες και αντιπαλότητες εξ’ αιτίας εμού εις τους χώρους του Σχολείου, χρονικώς μετά από την ανεξήγητον κατάθεσιν λιβελλογραφήματος εναντίον μου υπό μορφήν ψευδεστάτης καταγγελίας ομάδος υποκινούμενων γονέων μαθητών, με τους οποίους ουδεμίαν επαφήν είχα ούτε εγνώριζα πλην ελαχίστων, με την δολίαν συλλογήν υπογραφών διά άσχετα θέματα εις λευκήν ανεξάρτητον κόλλαν Α4 και την μετέπειτα επισύναψίν της εν αγνοία των περισσοτέρων εις τον προαναφερθέντα λίβελλον.
Επακολούθησε προκαταρκτική έρευνα υπό την μορφήν σκηνοθετικής διεξαγωγής παραπλανητικώς εσπερινού δήθεν Βιωματικού Εργαστηρίου εις τους χώρους του σχολείου εις το οποίον ενώ δεν συμμετείχα εκατηγορήθην επιπροσθέτως δι’ άρνησιν συνεργασίας εις αυτό, με αποτέλεσμα την στοιχειοθέτησιν του πειθαρχικού παραπτώματος της «ατελούς εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος», πράγματα που με οδήγησαν εις την επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου και κατά παντός υπευθύνου. Άλλωστε, δι’ αυτές ακριβώς τις επισημάνσεις μου προήλθεν η εξωφρενική αιτιολόγησις της εξαγωγής των «απολογητικών» παραπτωμάτων της «κριτικής προς την προϊσταμένην αρχήν» και της «απειλής προς την υπηρεσίαν».
Ότι απαλλάχθηκα ομοφώνως με αμετάκλητη πλήρως αιτιολογημένη Έκθεση και Απόφαση από τα φερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα το 2014, τούτο συνέβη εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον εις την Κομοτηνή και ουχί εις την Πρωτοβάθμιαν Καβάλας. Έκτοτε, εξ’ όσων γνωρίζω, ουδεμίας μορφής αντίδρασις δι’ όσα συνέβησαν υπήρξεν από την τοπικήν υπηρεσίαν, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, ως προς την τότε γνωστήν στάσιν της Πρωτοβάθμιας Καβάλας και στελεχών της τα οποία συμμετείχαν ενεργώς διά λόγους που εκείνα γνωρίζουν και με παρέπεμψαν με τον τρόπον που με παρέπεμψαν διά να διωχθώ αδίκως και λάβω εξοντωτικές ποινές, παρά την πληθώρα αθωωτικών τεκμηρίων που τους παρουσίαζα και απέστελλα αρμοδίως προς πλήρην ανατροπήν των συκοφαντιών, καταδικαστική Πράξη από τον Σ.Δ. της Καταγγελίας, επιστολή Συλλόγου Γονέων για άριστη συνεργασία, ανακλητικές δηλώσεις καταγγελλόντων, δύο (2) Σχολικά Συμβούλια με το ίδιο θέμα, απογευματινές συναντήσεις γονέων κατά τάξη παρόντων των εκπαιδευτικών στις οποίες ουδέν αξιοσημείωτον αναφέρθη, και τα οποία στελέχη σήμερα ευρίσκονται εν ενεργεία σε διευθυντικές θέσεις, κατόπιν επιλογής της Πρωτοβάθμιας Καβάλας η δε, έως την σήμερον στάσις της διοικήσεως προς εμέ διά τα γεγονότα αυτά, καθ’ όλα ουδετέρα και κατά την κρίσιν μου ουδόλως δικαιοπρακτική.
Συνεπώς, και υπό τις συνθήκες αυτές, εκ των πραγμάτων τίθεται ανθρωπίνως θέμα συνεργασίας μου από πιθανήν θέσιν ευθύνης, με όσα στελέχη της Πρωτοβάθμιας εμπλεκόμενα εις μίαν υπόθεσιν λίαν σοβαράν που με έφθειρε τα μέγιστα και κατ’ εμέ παραμένει έτι ανοικτή, και μειωμένου κύρους μου, πλην εάν τελεσιδικήσει πορεία ποινικών και αστικών δικών οι οποίες δρουν εν εξελίξει ή θα προκύψουν άλλες μελλοντικώς, προσδοκώντας να αποκαταστήσουν το θιγέν κύρος μου ως δασκάλου εκπαιδευτικού και επιδικάσουν  ετυμηγορώντας δίκαιες ποινές προς τους ενόχους και αποζημιώσεις εις εμέ, προς ηθικήν μου αποκατάστασιν, λόγω ηθικής βλάβης την οποίαν υπέστην από φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς και η οποία είναι και παραμένει τεράστια.
Διά ταύτα, και εν όψει των διορισμών Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων διά το τρέχον διδακτικόν έτος 2017-2018, εφόσον σε Πράξη τού Συλλόγου Διδασκόντων ουδείς εκ των συνυπηρετούντων συναδέλφων εξέφρασε την επιθυμίαν να λάβει την ανάλογον θέσιν, και επειδή κατά σειράν τυγχάνω ο αρχαιότερος εις την Σχολικήν Μονάδα που  υπηρετώ οργανικώς, παρακαλώ υμάς όπως μην προέβητε εις τοποθέτησίν μου ως Αναπληρωτού Διευθυντού του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. Άλλως, θα με φέρετε εις την δύσκολον θέσιν να υποβάλω άμεσα την παραίτησή μου από αυτήν, διά τους αυτούς ακριβώς λόγους.
Απόστολος Κανδιανού Σαραντίδης
Δάσκαλος ΠΕ70 στην Καβάλα