Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Η διευρυμένη εκπαίδευση των ελληνοπαίδων

(ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΞΕΘΥΜΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ)
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
ΘΕΜΑ: ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

"Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής" (Αποκ. 2,10)

Αγαπητοί,
Μετά από τις "Αντιθέσεις και Συνθέσεις" των Οικουμενιστών αλλά και τις Αντίθετες θέσεις τους ως προς τις Δογματικές θέσεις και όρους της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, ο λόγος θα μικραίνει για να φτάσει στο ύψος ενός μικρού παιδιού, λόγω του ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια, απ' όταν ήμασταν μαθητές Νηπιαγωγείου, οι αιρετικοί παράγοντες που συμμετέχουν και συνθέτουν το ΠΣΕ ύφαναν τα νέα  Προγράμματα Σπουδών της Ενωμένης Ευρώπης (ΠΣΕΕ) και ανάρτησαν αυτά στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό ιστό μαζί με την πολύχρωμη - πολυπολιτισμική οικουμενιστική σημαία τους, συνθέτοντας φυσικά ποικίλους θρησκευτικοπολιτισμικούς ύμνους σε διάφορες γλώσσες και γραφές δήθεν ιερές. Εικόνα Αποκάλυψης;
Ο αλατισμένος και μαζί φωτισμένος π. Αυγουστίνος Καντιώτης μιλώντας για την αξία του Ιερού Βιβλίου της Αποκάλυψης και για τον φόβο του Ιεροκήρυκα "μήπως ομιλών επί της Αποκαλύψεως εμπέση εις τον λαβύρινθον των ποικίλων αλληλοσυγκρουομένων ερμηνειών" [1], προτείνει στους αναγνώστες του έναν άλλο τρόπο - μέθοδο διδασκαλίας του ιερού Βιβλίου, έναν πρακτικό και όχι θεωρητικό - επιστημονικό τρόπο με σκοπό την "πνευματικήν του ακροατηρίου ωφέλειαν"! Παρομοιάζει παραβολικώς την υπόθεση της μελέτης του αναγνωρισμένου ιερού Βιβλίου της Αποκάλυψης και της διδασκαλίας Αυτού με έναν αρχάριο κολυμβητή! Και με λίγο υπομονή θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο άγιος επίσκοπος Φλωρίνης συνθέτει τον δικό του ύμνο "προς τον αναγνώστη" καθώς συνδέει σ' αυτόν το παγκόσμιο δράμα της ανθρωπότητας (που όσο περνάει ο καιρός "εξελίσσεται και βαίνει προς την λύση του") με ένα μικρό παιδί!
Ο π. Αυγουστίνος: "Ως ο αρχάριος κολυμβητής δεν ρίπτεται αμέσως εις τα βαθέα της θαλάσσης... ούτως πως και ο ιεροκήρυξ, έχων συναίσθησιν και της δυσκολίας του εγχειρήματος και της αυτού αδυναμίας... Ο ιεροκήρυξ συνηθίζων εαυτόν και τους ακροατάς του εις την θεωρίαν των ευκολοτέρων βαθμιαίως θα προχωρή εις την θεωρίαν των δυσκολωτέρων. 'Επειτα ας μη λησμονώμεν, ότι όσον διέρχονται οι αιώνες και το παγκόσμιο δράμα εξελίσσεται και βαίνει προς την λύσιν του, επί τοσούτον και περισσότερον φως θα χύνεται και εις τας δυσκολοτέρας ακόμη προφητικάς εικόνας της Αποκαλύψεως... Η ανθρωπότης θα μείνη έκθαμβος προ της πιστής εκπληρώσεως των προφητευμένων. Και εκείνοτο οποίο σήμερον (1955) και ο βαθύτερος των ερμηνευτών της Αποκαλύψεως δεν δύναται να κατανοήση, τότε και ένας μικρός παις θα εννοή και θα ερμηνεύη ευκόλως*...
* Σχετικώς με την συν τω χρόνω βαθμιαίαν ερμηνείαν της Αποκαλύψεως ως ένα παράδειγμα αναφέρομεν το εξής: Εν τη Αποκαλύψει (κεφ. 9, 1-10) γίνεται λόγος περί ακρίδων, αι οποίαι θα έχουν "θώρακας ως θώρακας σιδηρούς" και των οποίων "η φωνή των πτερύγων αυτών ως φωνή αρμάτων ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον". Τίνες οι ακρίδες αύται;...

Έγραφον εν Κοζάνη τη 14 Σεπτεμβρίου 1955,
εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
Αρχιμ.  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ" [1].

ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αδελφοί, η ιδέα του Διευρυμένου σχολείου, που πλέον έχει γίνει πιο ΕΥΡΥ - ΠΛΑΤΥ από ό,τι ήταν, καθώς αντιμετωπίζει το ζήτημα  της Σωτηρίας του κόσμου από πολλές οπτικές (ενν. πολιτιστικές) γωνίες σε συνδυασμό με την ανιστόρητη - προδοτική πράξη ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ του ενός σχολείου σε πολλά μικρά κομμάτια τύπου Κοινότητας ή αλλιώς σε Σχολικές Μονάδες (!), θεμελιώνεται σε Προτεσταντικές αιρετικές δοξασίες και συγκεκριμένα στην αρχή της Περιεκτικότητας! Βλέπετε; 71 χρόνια (1948-2017) όχι απλής συμμετοχής αλλά ως ιδρυτικά "μέλη" του ΠΣΕ η Εκκλησία της Κύπρου, το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αλλά και η Ελλαδική Εκκλησία κάτι πήραν  - κάτι πρόδωσαν! Η τάξη των Φαρισαίων που είχε συσταθεί 200 χρόνια πριν από την έλευση του Μεσσία και μισούσε θανάσιμα τον Ιησού Χριστό λόγω του ότι "έκαμνε τον Εαυτό Του ίσο με τον Θεό Πατέρα και καταργούσε την αργία του Σαββάτου", κατέβαλαν στα χέρια του Ιούδα τα τριάκοντα "αργύρια" έναντι της προδοσίας Του. Κι αυτός με μία χούφτα ομοεθνείς του πρόδωσαν τον Κύριο της Δόξας! Οι Οικουμενιστές σήμερα που μισούν θανάσιμα τους μαθητές Του και προδίδουν την Εκκλησία Του ποιόν λέτε να βρήκαν και πόσα να του έδωσαν;  Και με ποιά ομάδα εργασίας λέτε να οργανώσει τη νυκτερινή του δράση; Ε, αυτό είναι θέμα Αποκάλυψης και λόγος Αποτείχισης ...
Αλήθεια,
  "Τίνες οι ακρίδες αύται;" (+επίσκοπος Αυγουστίνος) και ποιά "η φωνή των πτερύγων αυτών"; Μην είναι οι "φάκελοι" αυτών , των Οικουμενιστών, που φυλάγονταν στην Δεξιά πτέρυγα του Πλάνου και των Δυτικών Οικουμενιστών; Τέλος τί ορίζει η αρχή της Περιεκτικότητας ή αλλιώς - κατά τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα- "η ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ανοχή, η διευκολύνουσα την πρόσληψιν εις την αυτήν εκκλησίαν της επισήμου Αγγλικής Εκκλησίας ως οίον τε περισσότερα ΜΕΛΗ, χωρίς παρά τις μεταξύ των ΔΙΑΦΟΡΕΣ εις ζητήματα πίστεως, διαφοράς να αισθάνωνται την ανάγκην της διασπάσεως της μετ' αλλήλων εκκλησιαστικής κοινωνίας"; [2].

Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός ΠΕ11

[1] "ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ". ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,ΕΚΔΟΣΙΣ (Γ') ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ", ΑΘΗΝΑΙ 1992, ΣΕΛ. 6-7
[2] "ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ", Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΑΘΗΝΑΙ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976, ΣΕΛ.126.