Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Η Ελλάδα σε κλοιό κατακλυσμών

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
15.11.2017
Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.  
1. To περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμὴ» καὶ οἱ φορεῖς μας: «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.
Παραδείγματος χάριν τὴν 13 Ὀκτωβρίου 2009, εἰς τὴν δυναμικὴ Ἰστοσελίδα μας, www.fotgrammi.gr  ἀναπτύξαμε τὸ ἄρθρο μας:
Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009
ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Καὶ παλαιότερα εἴχαμε γράψει νὰ ἐκποιηθοῦν:
α. Οἱ ἐκτάσεις τῶν παλαιῶν πολιτικῶν ἀεροδρομίων (δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ).
β. Οἱ βάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου.
γ. Ἡ ἀμερικανικὴ βάσις.
Ὅλα εἰς τὸ Ἑλληνικό.
2. Καὶ ἄλλα  παρόμοια ἔγγραφά μας, τὰ εἴχαμε ἀποστείλει, ὄχι μόνο στὸ Ὑπερνομάρχη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τους Δημάρχους (συμπεριλαμβανομένους καὶ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς) καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ Πρωθυπουργούς. 
Τὸ περίεργο ὅμως, δὲν εἶναι ὅτι ἐκώφευσαν  καὶ ἀδιαφόρησαν σκανδαλωδῶς οἱ ἐθνοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ ἐκώφευσαν καὶ οἱ δῆθεν σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν πιστεύουν στὶς σοσιαλιστικὲς – κοινωνικὲς  ἰδέες, καὶ ἀρχὲς καὶ πράξεις, ἀλλὰ τὸ  λ ὶ  στὸ σοσιαλίστες πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ στὴν περίπτωσή τους μὲ  λ η, δηλαδὴ εἶναι σοσιαληστὲς τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
3. Ἐὰν ἐπωλεῖτο τὸ μέγιστο μέρος αὐτῶν τῶν ἀεροδρομίων, θὰ εἰσέπραττε τὸ κράτος ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρὼ γιὰ αὐτὰ τὰ πανέμορφα, ἄριστα καὶ ἀνεπανάληπτα «φιλέτα» ! ! !
Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια οἱ ἰθύνοντες θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξοφλήσουν τὰ θαλασσοδάνεια καὶ νὰ μὴ ἔχωμε ὑποδουλώσει καὶ τὰ τετρασσέγγονά μας! ! ! . . .
Θὰ περίσσευαν καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὄχι μόνον στὶς τρισάθλιες δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.
Εἶναι παγκοίνως γνωστὸν ὅτι πρὸ 10 ἐτῶν ἡ ἀξία τῆς γῆς ἦταν στὰ ὕψη καὶ στὴν κεντρικὴ καὶ ἀνεπτυγμένη περιοχὴ τῶν ἀεροδρομίων, μὲ τὶς ἄριστες βίλλες, τὰ ἐμπορικὰ κέντρα, ὅλες τὶς ὑποδομὲς καὶ συγκοινωνία Μετρὸ θὰ μποροῦσαν νὰ πουληθοῦν σχεδὸν  2.000.000 εὐρὼ τὸ στρέμμα.
4. Ἐὰν δὲν ἀπέβλεπαν οἱ ἰθύνοντες στὶς παχιὲς μίζες καὶ στὰ παχιὰ λαδώματα, θὰ ἐξοφλοῦσαν ὅλα τα θαλασσοδάνεια, ἂν δὲν τὰ δώριζαν στὶς Τράπεζες, στὶς λαίμαργες βδέλλες ποὺ κατ’ εὐφημισμὸ ὀνομάζονται Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.
Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 εὐρὼ θαλασσοδανείων , ἡ μερίδα τοῦ λέοντος, περίπου 240.000.000.000 εὐρὼ, διατέθησαν εἰς « ἀετονύχηδες » καὶ ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι, πανεπιστήμονες ὄντες, τὰ ἐφυγάδευσαν, γιὰ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὡς ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ ξένων Τραπεζῶν ἢ «ἀετονύχηδων » ξένων ἐπενδυτῶν.
Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς Λαὸς πιστεύει ὅτι συνήθως τὰ περισσότερα τῶν παρακρατουμένων μισθῶν τῶν ἐργαζομένων, τοὺς τὰ παίρνουν οἱ ἔμποροι καὶ προμηθευτὲς διαφόρων ἀγαθῶν καὶ ἂν οἱ ἔμποροι καὶ παραγωγοὶ δὲ   διαθέτουν δικά τους κεφάλαια, τοὺς τὰ «ληστεύουν» τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.
Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ἔμποροι καὶ παραγωγοί, ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ ποὺ ἔχουν οἱ ξένοι παραγωγοὶ καὶ ἔμποροι καὶ μὲ τὶς ὑποθῆκες ποὺ λαμβάνουν οἱ Τράπεζες τῶν ἀκινήτων τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ μὲ τὶς  ὑπερημέριες, τοὺς ἰδιοποιοῦνται οἱ Τράπεζες, ὄχι μόνο τα ἀκίνητά των ἀλλὰ τὰ σπίτια τους.
Ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν ὑποχρεώσεις τους (μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς κ.α., χρέη τους), ἀναγκάζονται νὰ πουλήσουν καὶ αὐτὲς τὶς κατοικίες τους καὶ νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους, μένουν στὸν δρόμο. Αὐτοὶ εἶναι ἐκ περιστάσεως ἄστεγοι καὶ πεινασμένοι καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι. Διὰ τοῦτο, νὰ μὴ λυπούμεθα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν συνηθίσει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ λαμβάνουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν τόλμη καὶ πεθαίνουν « σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι» ! ! ! . . .      
Ἔτσι θὰ ἔμεναν στὸ Κράτος πάρα πολλὰ δισεκατομμύρια γιὰ τὶς ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μὴ θρηνοῦνται χιλιάδες θύματα κάθε ἔτος, ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, πλημμύρες, αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα, πυρκαγιές, λόγῳ ἐλλείψεως μέτρων προλήψεως τῶν πυρκαγιῶν στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας. . .        «Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται ».
5. Τὸ ἄκρως ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι οἱ « καραγκιόζηδες » τῶν ΜΜΕ,  θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ἐνῷ στὴν οὐσία κόπτονται γιὰ τὰ ἰσχυρὰ ἀφεντικά τους, τὰ ὁποῖα, ὡς παντοδύναμα ὄργανα αὐτῶν, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ γίνονται ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια  τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
6. Αὐτὲς οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μέσω τῶν ΜΜΕὄχι ἐνημερώσεως, ἀλλὰ παραπληροφορήσεως, μέσῳ τῶν  «χαζοκουτιῶν» κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Μὲ τὰ ἀφθονότατα,  αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ἐκμαυλίζουν καὶ ἐξαχρειώνουν τόσο πολύ, ὄχι μόνο τους νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ὁπότε ἐξαθλιώνεται ὑλικὰ καὶ σωματικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ μεγίστη ἀβεβαιότης καὶ τὸ ἄγχος διὰ τὸ αὔριο τὸν ὁδηγεῖ στὶς αὐτοκτονίες ! ! !
Τὸ λυπηρὸ  εἶναι ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς τεθλασμένης, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, ὀμνύουσα καὶ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ  τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ δράματα τοῦ Λαοῦ . . .
7. Τὸ ἀκόμη λυπηρότερον καὶ ἀπογοητευτικότερο εἶναι ὅτι καὶ τινὲς  τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὑποκύπτουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἐφαρμόζουν τὸ πνεῦμα Ἰωάννη Προδρόμου:
 Οὐκ ἔξεστι σοὶ βιώνειν, πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν καὶ ἐφαρμόζειν τρισάθλιους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους».
8. Ἡ τρίτη στὴν τάξη τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα - Μπενάκη, προειδοποιοῦσε τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰ ἀντίρρηση, λέγοντάς του κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὴν 12.3.2005 :
 « Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».
9. Ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε ἐμεῖς σήμερα, μᾶς τὰ εἶχε προαναγγείλει ἡ κ. Μπενάκη καὶ  ἐμεῖς συνεχίσαμε νὰ «στρώνουμε» στραβὰ καὶ ἀνάποδα καὶ νὰ σπέρνουμε ἀδιαφορία καὶ τώρα ἔχουμε καὶ τὸ θράσος νὰ διαμαρτυρώμεθα γιὰ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ ποὺ θερίζουμε.
10. Αὐτὰ τὰ 160.000 στρέμματα τῶν ἀεροδρομίων ἐπωλήθησαν γιὰ μόνο 730.000.000 εὐρὼ καὶ ὁ μέγιστος κομπιναδόρος ἀγοραστὴς φέρεται ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια. Μάλιστα δέ, αὐτὸς φέρεται νὰ κατόρθωσε νὰ τοῦ κατασκευάσῃ ἡ Πολιτεία ὑπόγειες διαβάσεις καθ’΄ὅλον τὸ μῆκος τῆς παραλίας καὶ αὐτὲς οἱ ὑπόγειες διαβάσεις τῶν ποταμῶν τῶν ὀχημάτων φέρεται  νὰ κοστίσουν εἰς τὸν δύσμοιρο - βαρύτατα φορολογούμενο, πτωχὸ ἑλληνικὸ λαὸ ἀρκετὰ δισεκατομμύρια. Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, τότε ὁ δύσμοιρος λαὸς θὰ δουλεύῃ - θὰ καταβάλλῃ βαρύτατους φόρους  καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες! ! !
11. Ἂν δὲν εἶχαν καταργήσει οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ ὑπὲρ τῶν μεγαλοεκδοτῶν – μεγαλοεργολάβων δημοσίων ἔργων, ἡ ὁποία ἔφτιαχνε ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ δρόμους μὲ ἐλάχιστο κόστος καὶ τὰ ἔργα τῆς ΜΟΜΑ διατηροῦνται  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀνέπαφα (διότι ὁ στρατὸς τότε δὲν ἔκλεβε, τώρα δυστυχῶς ὅλοι ἐξαχρειώθησαν), δὲν θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τὰ παρατράγουδα κάθε χρόνο.
 « πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ.3, 12).
12. Α. Κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ οἱ ἀχρεῖοι γιὰ νὰ διευκολύνουν νὰ αἰσχροκερδοῦν οἱ μεγαλοεκδότες - μεγαλοεργολάβοι δημοσίων ἔργων μὲ τὰ τεράστια δημόσια  ἔργα, ποὺ κατασκευάζονται «ἅρπα κόλλα» καὶ γιὰ νὰ κόβουν κορδέλες εἰς εὐτελῆ ἔργα «Κυριακῆς χαρᾶς, Δευτέρας λύπης – Γ΄ κατηγορίας» οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ κομπορρημονοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν  νὰ ξεφτᾶνε αὐτὰ τὰ εὐτελέστατα ἔργα ! ! !
Β. Αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους ποὺ κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, γιὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς βοήθησαν νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία, πρέπει ἡ Ἱστορία νὰ τοὺς ἀναγράψῃ ὡς εἰδεχθέστατους ἐγκληματίας.
Γ. Παλαιότερα, ὡς γνωστό, ὀργίαζε γιὰ τὶς περιβόητες μίζες καὶ λαδώματα, ὄχι μόνο ἡ Πολεοδομία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀστυνομία ποὺ ἔναντι γενναίων «λαδωμάτων » καὶ μιζῶν, ἔκαναν τὰ  στραβὰ μάτια γιὰ αὐθαίρετα καὶ οἰκοδομικὲς παραβάσεις ἐντὸς δημοσίων ἢ κοινοχρήστων περιουσιῶν, ἐντὸς ρευμάτων καὶ ἐντὸς  μὴ ἀρτίων καὶ οἰκοδομήσιμων οἰκοπέδων. Τότε ἀσυνείδητοι καὶ ἀλμπάνηδες ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ἐκμεταλλεύονταν τοὺς φουκαράδες βιοπαλεστές καὶ ἐφαρμόζοντας τὸ «ἐμεῖς οἱ βλάχοι ὅπως λάχει», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» καί «ὅποιον πάρει ὁ χάρος». Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὶς φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ ἔχουν οἱ πτωχοί, ἀδύναμοι καὶ  ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα. 
Δ. Βλέποντας ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια ὅλες αὐτὲς τὶς  τρισάθλιες ἀτασθαλίες, μᾶς ἔχει ὑποβιβάσει στὴν 69η θέση στὴν διεθνὴ κατάταξη τῆς διαφάνειας τὸ 2016,  ἐπὶ συνόλου 168 χωρῶν, ἐνῷ τὸ 2015 ἡ Ἑλλάδα εἶχε βελτιώσει τὴν θέση της ἀνεβαίνοντας στὴν 58η θέση. Τώρα δηλαδὴ εἴμαστε πλησίον τῶν Μάου-Μάου καὶ Τὰμ-Τάμ. Ἄς ὄψονται καὶ αὐτοὶ ποὺ συμβάλουν νὰ στείλουν γρήγορα εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς τούς  πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς καὶ λοιπὰ θύματα ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων.
13. Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ἄλλο τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες ἐπιτρέψτε μας νὰ ἐπαναλάβουμε στίχους τοῦ Σουρῆ:
Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ  ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη
καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;
Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,
νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;
Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῶ αὐτοί σε κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;
* * *
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.
* * *
Ὅλα σ  αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
* * *
Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαι τὲ καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.
* * *
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.
* * *
Γὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!
* * *
Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.
* * *
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.
* * *
Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγάς.
Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ  χεῖ
στὸ  νὰ λουστρίνι, στ  ἄλλο τσαρούχι.
* * *
Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.
Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;
14. Αὐτοὶ οἱ κουτοπόνηροι ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν ὄχι μόνο το δόγμα τῆς δημοσιονομίας:
«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Καὶ ἂν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφὴ πάλι»,
ἀλλὰ  ὡς πιστοὶ μαθητὲς καὶ μέλη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμόζουν τὴν ἀκραία ὑπερφορολόγηση γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἰησουίτες ποὺ ἐφορμοῦσαν στοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ἅρπαζαν 100 εἰκόνες καὶ βγαίνοντας ἔξω ἔδιδαν 10 - 20 εἰκόνες, τὶς περισσότερες ἄχρηστες καὶ καταστραμένες, ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ.
15. Ἔτσι δημιουργοῦν καὶ πλεονάσματα, ὄχι ὅμως
γιὰ νὰ τὰ δίνουν σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστᾶν, ἢ  γιὰ τὴν ἀγορὰ κατάλληλων ἐναερίων πυροσβεστικῶν μέσων γιὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ πυργκαγιὲς τὰ πρῶτα λεπτά της ὥρας καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ Ἕλληνες τὰ ὄμορφα δάση τους, τοὺς πνεύμονες πρασίνου καὶ γενικὰ τὸν πολιτιμότατο φυσικὸ ἐθνικὸ πλοῦτο, ἢ  νὰ κάνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ νὰ μὴ μετατρέπωνται πόλεις καὶ χωριὰ σὲ νεκροταφεῖα ! ! ! . . .
ἢ γιὰ τὴν ὑγεία ποὺ πᾶν οἱ ἀσθενεῖς μὲ μία ἀρρώστια καὶ φεύγουν μὲ 100 ἢ γιὰ τὸ σπίτι τους ἢ γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς (καὶ πρέπει νὰ ντρεπώμαστε γιὰ τὰ  περισσότερα Νοσοκομεῖα μας),
ἢ γιὰ τὴ Παιδεία, τὴν ὁποία μετέτρεψαν σὲ α- παιδεία! ! !
Ντροπή μας ! ! !
ἀλλὰ γιὰ ἄγρα ψήφων.
16. Ἔτσι ἀναγκάζουν τὰ ἑλληνόπουλα – τὰ πιὸ φωτισμένα μυαλὰ μὲ τόλμην καὶ παῤῥησία νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα τους, τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καὶ νὰ πέρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενητειᾶς - νὰ φᾶν τὸ πικρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς  γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν σὰν ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες! ! !
17. Στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὸν Σουρῆ, ἀλλὰ στὴν εὐπρεπῆ καθαρεύουσα γλώσσα γράφει καὶ ὁ σπουδαιότατος λογοτέχνης μας, ὁ  «Ἅγιος των ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
18. Κλείνουμε μὲ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του :
«Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου! ! !
Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρη σώματα καὶ ψυχάς.
Τώρα ὅμως ἡ πράγματι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώδης ὑλισμός. Μόνον κατὰ πρόσχημα εἶναι ἡ χριστιανοσύνη » .                        
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-325432