Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Ρωμηοί Ορθόδοξοι Ελληνοκύπριοι


Πρόλογος περί Ρωμηοσύνης, Ἁγίου Ὄρους καί Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας

Μεγάλη θλίψη, στενοχώρια, ἀθυμία καί ἐθνική ἀπόγνωση μᾶς κατέλαβαν, ὅταν ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων κατά πλειοψηφία ἐψήφισε τήν νομιμοποίηση τοῦ δικαιώματος περί ἀλλαγῆς φύλου ἀπό τά (15) δεκαπέντε ἔτη τῶν Ἑλληνοπαίδων, ἄν τό ἐπιθυμοῦν.
Ἐφθάσαμε ἐκεῖ, διότι, λέγει ἕνας ὑψηλῆς θέσεως πολιτικός, ἔχουμε δεσμευθεῖ σέ διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων καί δέν μποροῦμε νά κάνουμε διαφορετικά. Ἄν δέν τά ἐψηφίζαμε, θά μᾶς ἔκοβαν τίς χρηματικές ἐπιχορηγήσεις, θά μᾶς ἐμείωναν τά ἐθνικά ἐδάφη σιγά - σιγά καί θά ἐπέβαλαν στήν Ἑλλάδα καί ἄλλες πολιτικές καί οἰκονομικές κυρώσεις.
Ἐπίσης, μᾶς κατέλαβε ἀπελπισία ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί διά βίου μαθήσεως γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δηλαδή, τό μάθημα αὐτό νά εἶναι θρησκειολογικό, μαθητοκεντρικό καί ἀτομικοποιημένο. Ὁ φάκελλος τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν θά περιλαμβάνει «ἰσοτίμως» καί «ἀντικειμενικῶς» κείμενα γιά τούς ἀρχηγούς τῶν μεγάλων θρησκειῶν τοῦ κόσμου. Τά παιδιά, ἀπό τό Δημοτικό σχολεῖο, στό Γυμνάσιο καί μετά στό Λύκειο, θά διαβάζουν, θά κριτικάρουν, θά ἀξιολογοῦν καί θά παίρνουν ὅλα τά καλά στοιχεῖα ἀπό τήν κάθε θρησκεία, καί τότε ὁ κάθε μαθητής ξεχωριστά θά μπορεῖ νά φτιάξει μιά ἀτομική θρησκεία, διαφορετική ἀπό τίς μεγάλες θρησκεῖες καί ἀπό τήν κάθε μία ἀτομική θρησκεία τῶν ἄλλων μαθητῶν. Θά γίνουν ὅλοι οἱ μαθητές προτεστάντες.
Αὐτά, πού γράψαμε ὡς τώρα γιά τήν ἀλλαγή φύλου στά (15) δεκαπέντε χρόνια, ἄν θέλουν οἱ Ἐλληνόπαιδες, καί τό νέο θρησκειολογικό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τά πληροφορηθήκαμε ἀπό διάφορα ἐκκλησιαστικά περιοδικά καί ἐφημερίδες, κυρίως ἀπό τά τεύχη τῆς μηνιαίας ἐφημερίδας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση». Συμφωνοῦμε καί ἐπαυξάνουμε μέ ὅσα λέγει καί γράφει ὁ νέος ὁμολογητής, ὀρθόδοξος, νηπτικός θεολόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. κ. Ἱερόθεος Βλάχος.
Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας νά φθάσουμε σέ αὐτά τά χάλια;
Λέγει ὁ μακαριστός ἅγιος Γέροντας Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης - Γρηγοριάτης, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, τά ἑξῆς :
«Ἡ παγκόσμια πνευματική καί οἰκονομική κρίση ὀφείλεται στίς παγκόσμιες πορνεῖες, μοιχεῖες, ὁμοφυλοφιλίες καί στίς (350.000.000) τριακόσιες πενήντα ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις, πού γίνονται κάθε χρόνο τά τελευταῖα (20) εἴκοσι χρόνια. Μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀπό τό 1986 - 2017, πού νομιμοποιήθηκαν οἱ ἐκτρώσεις ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, γίνονται (400.000) τετρακόσιες χιλιάδες ἐκτρώσεις κάθε χρόνο. Αὐτοκτονοῦμε. Ὅμως, ἄν μετανοήσουμε εἰλικρινά, τότε ὁ Θεός θά μᾶς εὐλογήσει : «Μετανοεῖτε˙ ἔφθασε κοντά σας ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».
Ὅμως, τήν ἀπόγνωσή μας αὐτή τήν διώχνουν οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγίου Γέροντος Παϊσίου Καππαδόκη Ἁγιορείτη. Λέγει ὁ ἅγιος Παΐσιος :
«Κάποτε ἡ Ρωμανία - Ρωμηοσύνη - Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἐδημιούργησε τό Ἅγιον Ὄρος, ὡς μοναστικό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τώρα, ἦλθε ὁ καιρός τό Ἅγιον Ὄρος νά δημιουργήσει ξανά τήν Ρωμηοσύνη - Ρωμανία - Βυζάντιο, ὄχι ὡς παγκόσμιο κράτος, ἀλλά ὡς παγκόσμια Ἐκκλησία».
Ἄλλη προφητεία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου εἶναι : «Θά γίνη κάποτε, δέν ξέρουμε πότε, ἕνας παγκόσμιος πόλεμος. Μετά τόν παγκόσμιον αὐτόν πόλεμο, θά ἐπικρατήσει σέ ὅλη τήν Γῆ ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία. Ὅλα τά ἔθνη θά ζητοῦν νά κατηχηθοῦν, νά βαπτισθοῦν, νά χρισθοῦν καί νά γίνουν ἔτσι ὀρθόδοξα. Θά βλέπετε ἀπό τήν τηλεόραση ὁλόκληρα ἔθνη νά βαπτίζονται ὀρθοδόξως καί Ἀνατολικῶς στίς παραλίες τῶν θαλασσῶν, στίς λίμνες καί στά ποτάμια, διότι δέν θά τούς χωρᾶνε οἱ ναοί».
Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη πρός τόν Τριαδικό Θεό, ὅτι : «Μετά τήν μπόρα τήν δαιμονική, θά ἔλθη ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή» (ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης).
Μέσα σέ αὐτό τό πνευματικό κλῖμα τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης καί ἐμεῖς οἱ Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι Ἑλληνοκύπριοι, πού βρισκόμαστε στό νησί τῆς Παναγίας καί τῶν ἁγίων, στήν Κύπρο, στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, τό Ἅγιον Ὄρος, στήν Ἀθήνα, Πειραιᾶ καί Θεσσαλονίκη, ἀποφασίσαμε νά ἐκδόσουμε ἠλεκτρονικά καί νά διαδώσουμε διάφορα θεολογικά, φιλολογικά καί ἱστορικοῦ περιεχομένου κείμενα διαφόρων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί Ἑλληνοκυπρίων Ρωμηῶν, μελετητῶν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως, Ζωῆς, Πολιτισμοῦ, Θεολογίας καί Πνευματικότητος. Ἐλπίζουμε νά ἐνημερωθεῖτε ἐπιστημονικά καί νά ζήσετε, ὅπως αὐτά τά κείμενα διαλαμβάνουν καί φανερώνουν.
Αὐτά τά κείμενα τιτλοφοροῦνται ὡς ἑξῆς. Τά ἀναφέρουμε πιό κάτω :
α)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Προϋποθέσεις γιά μιά Ὀρθόδοξη κατήχηση».
β)        Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι Ἑλληνοκύπριοι, «Ἐπιστολή πρός τήν δασκάλα καί μαθητές Δημοτικοῦ Σχολείου στήν Λάρισα».
γ)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ἡ ζωή στό Ἅγιον Ὄρος».
δ)        Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι Ἑλληνοκύπριοι, «Τό Ἅγιον Ὄρος καί ἡ Παιδεία τοῦ Γένους μας».
ε)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ἡ μουσική τῆς φιλαυτίας» (Α΄ μέρος καί Β΄ μέρος).
στ)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ὁ Ὀρθόδοξος θεολόγος σήμερα».
ζ)        Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι Ἑλληνοκύπριοι, «Παρατηρήσεις σχετικές μέ τό βιβλίο τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ, «Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους», Β’ ἐκδόση ἀναθεωρημένη, ἐκδόσεις Γρηγόρη, Ἀθήνα 1979».
η)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ὁ Χάρυ Πόττερ καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη παιδεία μας».
θ)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ἐπιστολή πρός τόν κ. Ἄγγελο καί κ. Αἰκατερίνη Τσιαλίδη».
ι)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ὁ ἀθλητισμός ὑπό τό βλέμμα ἑνός Ἁγιορείτη μοναχοῦ, πρώην ἀθλητή».
ια)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ριζουχία» (Διάλογος γιά την γλώσσα).
ιβ)        Νεοφύτου μοναχοῦ Γρηγοριάτη, «Ἐπιστολή πρός Ἑλληνορθοδόξους Κυπρίους μαθητές καί φοιτητές».
Δέν πρέπει νά κάνουμε πειραματόζωα τούς μαθητές, τίς μαθήτριες, τούς φοιτητές, τίς φοιτήτριες καί τήν ἐργαζομένη νεολαία, σύμφωνα μέ τήν λογικοκρατία, τήν αὐτοδικαίωση, τόν στεῖρο ἠθικισμό καί τήν αὐτοειδωλοποίηση (Μέγας Κανόνας, ἁγίου Ἀνδρέου, ἀρχιεπισκόπου Κρήτης). Τά πιό πάνω κείμενα φανερώνουν ὅτι μέσα στήν Ρωμηοσύνη μας, στό Ἅγιον Ὄρος μας, στήν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία μας, ὑπάρχουν ὅλες οἱ λύσεις στά σύγχρονα ἀδιέξοδα, δικά μας ἤ τῶν ἄλλων ἐθνῶν καί ἀνθρώπων.
Ἡ Ρωμηοσύνη, τό Ἅγιον Ὄρος καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία στηρίζονται στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, πού ἀπαιτεῖ νά ἀλλάξουν πρός τό πνευματικώτερο, θεολογικώτερο καί ἠθικά καλύτερο ὁ νόμος γιά τήν ἀλλαγή φύλου τῶν Ἑλληνοπαίδων καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς χώρας.
Ἡ ἀπαίτηση αὐτή στηρίζεται καί στά λόγια τοῦ ἁγίου Παϊσίου Καππαδόκη Ἁγιορείτη. Λέγει ὁ ἅγιος Παΐσιος[1] :
«Ἡ γυναίκα ἔχει λιγότερη λογική καί περισσότερη καρδιά. Ὁ ἄνδρας ἔχει περισσότερη λογική καί λιγότερη καρδιά. Τό Εὐαγγέλιο μόνο τήν γυναίκα λέγει «πόρνη» καί ὄχι τόν ἄνδρα, διότι ἡ γυναίκα στόν ἔρωτα δίνει καί τήν καρδιά της, ἐνῶ ὁ ἄνδρας δίνει μόνο τό σῶμα του, συνήθως γιά νά ἱκανοποιήσει τίς ὁρμές του. Ἡ γυναίκα θέλει ἀγάπη καί πρέπει νά τῆς δίνουμε ἀγάπη. Ὁ ἄνδρας πρέπει νά δίνει ἀγάπη στήν γυναῖκα του, γιατί τά σοῦπερ-μάρκετ (ὑπεραγορές - πολυκαταστήματα) δέν πουλᾶνε ἀγάπη…».
«… Ἡ μάνα, πού τεμπελιάζει καί δέν θηλάζει τό παιδί της, μεταδίδει τήν τεμπελιά καί στό παιδί… Δέν θηλάζουν οἱ μάνες τά παιδιά, ὁπότε τά παιδιά μεγαλώνουν ἀπαρηγόρητα. Ποιός θά τούς δώσει στοργή καί ἀγάπη; Τό κουτί μέ τό γάλα τῆς ἀγελάδας; Θηλάζουν ἀπό «τό παγωμένο» μπουκάλι καί παγώνει ἡ καρδιά τους. Ὕστερα, ὅταν μεγαλώσουν, ζητοῦν παρηγοριά στό μπουκάλι (τοῦ κρασιοῦ), στίς ταβέρνες καί γίνονται ἀλκοολικοί (μέθυσοι)».
«Ὁ νοῶν νοείτω», δηλαδή τί ἐννοεῖ μέ αὐτά τά λόγια ὁ ἅγιος Παΐσιος. Καί ὁ ἅγιος Γέροντας παπά - Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης λέγει ὅτι «Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ξεκινάει ἀπό τήν ἡμέρα τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου μιᾶς γυναίκας καί ἑνός ἄνδρα, ὄχι πολιτικοῦ γάμου, ὄχι συμβολαίου ἐλεύθερης συμβιώσεως, ὄχι γάμου ὁμοφυλοφίλων ἤ λεσβίων. Πρέπει νά ζοῦν οἱ σύζυγοι χριστιανική ζωή καί ὀρθόδοξη πίστη νά ἔχουν, νά ψάλλουν, νά εἶναι ἤρεμοι, εἰρηνικοί τόν περισσότερο καιρό καί νά ἀφιερώνουν πολύ χρόνο καί φροντίδα στά παιδιά. Ἐπειδή δέν ἀφιερώνουν πολλοί γονεῖς χρόνο στά παιδιά, γι’ αὐτό ἐφθάσαμε σέ αὐτά τά τραγικά πνευματικά καί προσωπικά καί οἰκογενειακά προβλήματα καί ἀδιέξοδα παγκοσμίως, πανελληνίως καί παγκυπρίως».
Αὐτά θέλαμε νά ποῦμε πρός τό παρόν. Ἄς κλείσουμε τόν πρόλογο αὐτό, μέ τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ : «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ». Ἀμήν.

[1] Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτη, Χαριτωμένες Διδαχές (Μέ παραβολές καί παραδείγματα), ἐπιμέλεια : Σωτήριος Λυσίκατος, Β' ἔκδοση βελτιωμένη καί συμπληρωμένη, ἐκδ. «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 134 - 136.