Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Τάμα του Έθνους, χορηγός επικοινωνίας στο συλλαλητήριο

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4.2.2018
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ              
 1.2.2018
1. Ὅπως ἐτονίσαμε στὴν συνέντευξη Τύπου ὑπὲρ τοῦ Συλλαλητηρίου ὅλων τῶν ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν ἑλληνοψύχων, οἱ φορεῖς μας - ποὺ θηριομαχοῦν δεκαετίες ὁλόκληρες ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν - δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ τασσόμεθα ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας. Ἐβροντοφωνήσαμε μὲ ὅλην τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσέλθουν ἄνω τῶν 3.000.000 ἑλληνόψυχων, γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὰ συνταγματικά τους δικαιώματα.
Κάτω τῶν 3.000.000 θὰ εἶναι ἀποτυχία. Μόνον ἄνω τῶν 3.000.000 θὰ ἔχωμε ἐπιτυχία.
2. Ἐπισυνάπτουμε κατάσταση τῶν συνδιοργανωτῶν καὶ τῶν Χορηγῶν Ἐπικοινωνίας, στὶς ὁποῖες ἀπὸ τοὺς πρώτους εἶναι καὶ οἱ φορεῖς μας.
3. Ἐπειδὴ μία ἀπὸ τὶς κακὲς ἀρετὲς τῆς φυλῆς μας εἶναι, δυστυχῶς,  καὶ τὸ «καπετανάτο», καὶ αὐτὸς ὁ ἄμετρος ἐγωισμὸς καθίσταται λίαν καταστρεπτικὸς γιὰ τὴν φυλή μας, ἐπεβλήθησαν τελικῶς οἱ κάτωθι ὡς ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ὡς εἰς συνημμένη φωτογραφία.                                    
4. Στὴν συνέντευξη Τύπου στὸ Ξενοδοχεῖον «Τιτάνια», ἀπὸ τοὺς Διοργανωτές (ὅπως στὴν συνημμένη φωτογραφία, καὶ τὰ ὀνόματα ἀναγράφονται ἐξ ἀριστερὼν πρὸς τὰ δεξιά χωρὶς διακρίσεις, διὰ νὰ βλέπουν οἱ ἐπισκέπτες μας  τὰ πρόσωπά των) τονίσθηκαν :
Α) Οἱ κύριοι Γεώργιος Τάτσιος καὶ Μιχάλης Πάτσικας ἐτόνισαν ὅτι διοργανωτὴς τοῦ Συλλαλητηρίου ἐπάνω ἀπ΄ ὅλους εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς, ποὺ γνωρίζει πῶς νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συνταγματικά του δικαιώματα καὶ ἑλληνόψυχος ὤν, ἐμφορεῖται  ἀπὸ τὸ πιστεύω τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, Πατέρα τῶν Φιλοσόφων τῆς Οἰκουμένης, Σωκράτους:
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»,
(Ἀπόδοσις εἰς τὴν ἁπλῆ : Πάνω ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς ἄλλους προγόνους, σεμνότερο καὶ ἁγιώτερο εἶναι ἡ πατρίδα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μυαλό)   καὶ ὄχι οἱ κομματάρχες, ὡς εἴθισται. Διότι ἀντιθέτως διὰ παθιασμένους μαρξιστάς – σοσιαληστὰς καὶ ἐθνοκαπήλους πάνω ἀπ΄ ὅλα εἶναι:
α. ὁ ἄμετρος ἐγωισμός, ἡ οἴησις, ἡ ἀλαζονεία, ἡ φιλαυτία.
β. ἡ κοιλία  («Φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν»)
γ. ὧν ὁ Θεὸς, ἡ κοιλία.
Αἰτία δὲ συμφορᾶς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτὴ ἡ τριάδα τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀντιχρίστων, ποὺ δόγμα των εἶναι :
α. l'étatc'est moi.
β. τὰ ἐσὰ ἐμά.
γ. τὰ ἐμὰ ἐμά. (διότι ἀν τολμήσῃ κάποιος νὰ μοῦ τὰ πάρῃ, Ἀλλοίμονο του : θὰ τὸν στείλω στὸ Ἀνιάτων ἢ στὴν φυλακὴ ἢ στὸν τάφο).
 Β) Ἐτονίσθη ὅτι ἔχομε τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Πολιτεία θὰ σταθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅτι ἡ Ἀστυνομία θὰ προστατεύση τοὺς ἰδεολόγους συμμετέχοντες εἰς τὸ ἐθνικὸν προσκλητήριον.
Πέραν δὲ αὐτῶν ἐλέγχθη ὅτι καὶ ἡμεῖς θὰ ἔχωμεν κάποια ὑποτυπώδη προστασίαν ὄχι μόνον διὰ τοὺς εἰς τὸ Βῆμα εὑρισκομένους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἑκατομμύρια ἰδεολόγων. Οἱ ἰδεολόγοι ἑλληνόψυχοι εἶναι τόσον πικραμένοι καὶ οἱ ἰθύνοντες δὲν θὰ τολμήσουν νὰ κάνουν ἕνα ἀνοσιούργημα, νὰ τοὺς προκαλέσουν νὰ ἀμυνθοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι ἐπιθυμοῦν μίαν εἰρηνικὴν ἐπανάστασιν καὶ ὄχι γκρέμισμα τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου διὰ τῆς βίας. Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει χαρακτηρίσει τὴν βιαίαν ἀνατροπὴν μὲ τό :
«φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ»
Οἱ ἑλληνόψυχοι δὲν ἐμφοροῦνται μόνον ἀπὸ τὴν ἀρετὴν τῆς φιλοπατρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας ποὺ εἶναι τὸ ἐνσυνείδητον βίωμα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὰ revolution, ἀλλὰ τὰ evolution ποὺ εἶναι ἡ ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ ἀντικατάσταση τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου.
Γ) Ἐτονίσθη ἀπὸ τὴν κ. Νίνα Γκατζούλη  ὅτι ὁ κύριος Mathiew Nimits δὲν ἐπρότεινε κανένα ὄνομα, ὅμως εἰς τὴν Συνέντευξη Τύπου ἀπεκαλύφθη ὅτι ἤδη εἶχε δώσει πέντε ὀνόματα.  
Ἐπίσης ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο ὑπὸ τὸν Μάθιου Νίμιτς «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (CDRSEE), ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη, ὁδ. Κρίσκου 9, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδίδει βιβλία, ποὺ παραποιοῦν τὴν ἱστορία. Χορηγοὶ εἶναι ἡ COCA COLA τοῦ Σιωνιστοῦ Ἑβραίου Δαυΐδ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τοῦ Ρότσιλντ, ποὺ τὸ 1927 ἵδρυσε τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος. Δέον νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5 δισεκατομμύρια εὐρὼ τὴν ἡμέρα κέρδη. Φέρεται ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ρότσιλντ, ποὺ εἶναι καὶ σύβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τὸ Μαξίμου, ὅτι δωρίζει 11 δισεκατομμύρια εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ νὰ διαμένουν οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων ἀκωλύτως.
Ἡ Ὀρθοδοξία μας ὅμως βροντοφωνεῖ, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προστατεύη ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων.
Αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ βιβλία τὰ κυκλοφοροῦν διάφοροι ψευδοδιανοούμενοι καὶ μαρξίζοντες – σοσιαληστές, ὅπως ἡ Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη.
Δ) Ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὸν συνταγματολόγο Γεώργιο Κασιμάτη.
Τὸ πολὺ ἀξιοπρόσεκτο καὶ ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἀναγκάσθηκε νὰ κάνῃ  στροφὴ 180 μοιρῶν μπροστὰ στὴ καθολικὴ διαμαρτυρία. Πρὸς τοῦτο ἀποστέλλει τρεῖς Μητροπολίτες γιὰ νὰ ἀναγνώσουν τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ.
Μακάρι, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ τὸ πολεμᾶ δαιμονιωδῶς.    
Χαιρετισμοὺς θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέων.  
Ἴσως νὰ ἐπιτραπῇ καὶ σὲ μερικοὺς ἐγνωσμένους ἰδεολόγους μὲ ἔμπρακτο κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργον ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους, ποὺ σπέρνουν καὶ θερίζουν ἄλλοι.
Οι συνδιοργανωτές είναι οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, ήτοι:
• Παμμακεδονική Ένωση Η.Π.Α.
• Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας
• Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
• Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης
• Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων
• International HellenicAssociation
• Ελληνοαμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο
• Μακεδονικοί Σύλλογοι Αθηνών
• 10αδες Μακεδονικές Ομογενειακές Οργανώσεις ανά τον κόσμο
• Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Θεσσαλονίκης
• Παμμακεδονική Συνομοσπονδία
• Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων ‘ΜΑΚΕΔΝΟΣ’
• Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Αμερικής, Καναδά & Μεξικού
• Σύνδεσμος Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην Μακεδών
- Το κεντρικό αίτημα του συλλαλητηρίου για την μη χρήση της λέξης Μακεδονία ή παράγωγα αυτής στηρίζει η Ελλαδική Εκκλησία με την απόφασης της ΔΙΣ της 10ης Ιανουαρίου 2018
- Το πνεύμα αλλά και την αγωνία που εκφράζει  το συλλαλητήριο της Αθήνας στην πλατεία συντάγματος της 4ης Φεβρουαρίου στηρίζει και επαινεί με σχετική ανακοίνωση της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας  στης 26ης Ιανουαρίου 2018
- Η Ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης με σχετική ανακοίνωση της 16ης Ιανουαρίου 2018
- Η Εκκλησία και οι Μητροπόλεις του Πατρώου Εορτολογίου (ΓΟΧ) Ελλάδος και ΗΠΑ
- Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος (βλ. Σχετικό ανακοινωθέν της 30ης Ιανουαρίου 2018)
- 10αδες Αγιορείτες Μοναχοί και Ιερές Μονές ανά την Ελλάδα, την Κρήτη και την Κύπρο
- Επίσης με ανακοινώσεις προσκλήσεις, εγκυκλίους των Ιεραρχών τους και λαϊκή μαζική προσέλευση θα υπάρξει σχεδόν από όλο το φάσμα της Ελλαδικής Εκκλησίας και τις 82 Μητροπόλεις. Ενδεικτικά* αναφέρονται  παρακάτω οι Μητροπόλεις που με προσκλήσεις κηρύγματα αλλά και εγκυκλίους τους έχουν  αναφερθεί και έχουν απευθύνει κάλεσμα πρόσκληση συμμετοχής στο Συλλαλητήριο
-               Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
-               Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως
-               Ιερά Μητρόπολη Βεροίας
-              Ιερά  Μητρόπολη Έδεσσας
-              Ιερά Μητρόπολη Θηβών
-              Ιερά  Μητρόπολη Ζακύνθου
-              Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
-              Ιερά Μητρόπολη Σερβιών κ Κοζάνης
-              Ιερά Μητρόπολη Σάμου
-              Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων
-              Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου
-              Ιερά Μητρόπολη Χίου
-              Ιερά Μητρόπολη Ν. Σμύρνης
-              Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδος
-              Ιερά Μητρόπολης Κηφισίας
-              Ιερά Μητρόπολη Σπάρτης
-              Ιερά Μητρόπολη Γορτυνίας
-              Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας
-              Ιερά Μητρόπολη Ηλείας
-              Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου
-              Ιερά Μητρόπολη Άρτης
-               Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας
-               Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσης
-               Ιερά Μητρόπολη Ιερισού
-              Ιερά Μητρόπολη Κίτρους
-              Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας
-              Ιερά Μητρόπολη Καρυστείας
-              Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας
-              Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης
-              Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού
-              Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
-              Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος
-              Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος
-              Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας
-              Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας
-              Ιερά Μητρόπολη Σιδιροκάστρου
-              Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος
-              Ιερά Μητρόπολη Σισανίου
-              Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου
-              Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος
-              Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως
-              Ιερά Μητρόπολη Μυθήμνης
-              Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου
-              Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης
-              Ιερά Μητρόπολη Σταγών & Μετεώρων
-             Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος
-            100αδες ενορίες από όλη την Ελλαδική επικράτεια
-            ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
-             Ο ΔΙΟΡΘΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
-            Το ίδρυμα Ηθικών και Πνευματικών Αξιών
Από τις ΗΠΑ έχουν υπογράψει σχετικό ψήφισμα  σε συνεδρίαση στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης  στις 14  Ιανουαρίου του 2018 το οποίο συνυπέγραψαν οι :
-              Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Υόρκης
-              Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νέας Αγγλίας
-              Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Ιλινόις
-              Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Φιλαδέλφειας
-              Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Νιου Τζέρσει
-              Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικής Νεολαίας
-              Παγκορινθιακή Ομοσπονδία
-              Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας ΗΠΑ
-              Ομοσπονδία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων
-              Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών ΗΠΑ
-              Πανηλειακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά
-              Χιακή Ομοσπονδία
-              Παναρκαδική Ομοσπονδία ΗΠΑ
-              Πανηπειρωτική Ομοσπονδία ΗΠΑ
-              Ομοσπονδία Μυτιληνιών
-              Ιόνιος Πολιτιστική Ομοσπονδία
-              Ποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά
-              Παμμεσηνιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ
-              Πανθρακική Ομοσπονδία ΗΠΑ
-              Παγκρητική Ένωση Αμερικής
Από ΕΛΛΑΔΑ στο πλευρό των παραπάνω Μακεδονικών ανά τον κόσμο  φορέων που συνδιοργανώνουν το συλλαλητήριο  συμπαρίστανται και συμμετέχουν  επίσης :
 • οι Αθηναϊκοί Σύλλογοι Μακεδόνων
 • Κίνηση «Θερμαϊκός Ώρα Μηδέν – Ακομμάτιστοι Πολίτες»
 • Σωματείο Ειδικών Φρουρών (ΣΕ.ΦΕ.Α.Α )
-               Ένωση απόστρατων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.)
-               Ένωση απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.)
-               Ένωση απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.)
-               Ελληνοκαναδικό Εθνικό Συμβούλιο
-               Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθήνας
-               Πανελλήνια Συνομοσπονδία Σαρακατσαναίων
-               Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων
-               Πανελλήνια Ομοσπονδία Βλάχων
-               Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
-               Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς
-               Σύνδεσμος  Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών
-              100αδες εναλλακτικά διαδικτυακά ΜΜΕ (blog, site, protals)
 • Επιτροπή Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων
 • Σύνδεσμος Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην Μακεδών
 • Η συντονιστική επιτροπής Κρήτης
 • Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος
 • Ενωμένη Ρωμιοσύνη (Ε.ΡΩ.),
 • Σύλλογος “Μετεώρων Λιθόπολις”
 • Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Η Χριστιανική Αγωγή» (Γ.Ε.Χ.Α.)
 • Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων Ν. Τρικάλων
 • Σύλλογος Φίλων Παραδοσιακής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης «Ο Άγιος Βησσαρίων»
 • Ορθόδοξος Σύλλογος «Ομοθυμαδόν»
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότης «Ελεήμων Σαμαρείτης»
 • Σύλλογος Ορθόδοξης Ιεραποστολής «Μέγας Βασίλειος»
 • Σύλλογος Πολυτέκνων ν. Τρικάλων
 • Σύλλογος Τριτέκνων ν. Τρικάλων
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)
 • Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Παράρτημα Τρικάλων
 • Σύλλογος ΕφέδρωνΑξιωματικών ν. Τρικάλων
 • Λέσχη Εδικών Δυνάμεων Πολλαπλών Αποστολών Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης ν. Τρικάλων "Παναγούδα"
 • Σύλλογος Ηπειρωτών ν. Τρικάλων
 • Σύλλογος Αργιθεατών ν. Τρικάλων
 • Ομάδα Πρωτοβουλίας Χασιωτῶν
 • Βετεράνοι Κύπρου 1974 (ΕΛΔΥΚ) ν. Τρικάλων
 • · Ποντιακός σύλλογος Κολχικού«Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας»
 • · Ποντιακός σύλλογος Πολυδενδρίου -Ασκού «Ο Φάρος»
 • · Φιλοπροοδευτικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Πολυδενδρίου Λαγκαδά
 • · 10αδες σύλλογοι και σωματεία που έχουν στείλει σχετικά mail
 • · 10αδες Δήμοι ανά την Ελλάδα την Κρήτη τα 12νησα τις Κυκλαδες, το Ιόνιο, τις Β. Σποράδες, το Αιγαίο, Αργωσαρωνικού με ανακοινώσεις τους
 • · 1000αδες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitterktl)
 • · Πολιτικά κόμματα {ΑΝ.ΕΛ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΛΑΟΣ} και πολιτικές κινήσεις
 • · Μεμονωμένες προσωπικότητες του δημόσιου βίου
 • Μεμονωμένοι Βουλευτές του Ελλληνικού Κοινοβουλίου
                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321