Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: Ομολογία της ορθής πίστης

«Καύχημα καί ἔπαινος καί σωτηρία τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστης, καί τό νά μή συμφωνεῖ κανεῖς καί νά μή γίνεται φίλος μʹ αὐτούς πού φρονοῦν τά ἀντίθετα, ἀλλά νά τηρεῖ τήν ἐντολή καί τήν παρακαταθήκη ᾄσπιλη, ἄψογη καί ἀνόθευτη ἀπό κάθε αἵρεση, ὥς τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησου Χριστοῦ.»
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος
Λόγος περί Περί φιλοπτωχίας Τόμος Ε΄ σελ. 140