Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Π. Ιωάννης Διώτης: Προδοτικαί διαπραγματεύσεις

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος

Αἱ περιβόητοι διαπραγματεύσεις διὰ τὴν ὀνομασίαν τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων καὶ μάλιστα μὲ διαμεσολαβητὴν τρίτου κράτους εἶναι προδοτικαὶ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Οἱ κυβερνῶντες, κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον, διαπραγματεύονται, ἐπὶ ἴσοις ὅροις, κατ' οὐσίαν τὴν ἀδιαπραγμάτευτον ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Τὸ Κράτος τῆς Ἑλλάδος, ἐν προκειμένῳ, δὲν ἔχει οὐδὲν πρόβλημα. Κατέχει τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν χιλιετιῶν. Οἱ Σλάβοι πρόγονοι τῶν σημερινῶν Σκοπιανῶν ἦλθον εἰς τὰ Βαλκάνια κατὰ τὸν ἕκτον (6ον) αἰῶνα μ.Χ. καὶ δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Μακεδονίαν καὶ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον. Ἡ ὀνομασία τῶν Σκοπίων εἶναι καθαρῶς ἐσωτερικὸν θέμα αὐτοῦ τοῦ κρατιδίου, τὸ ὁποῖον οὐδὲν δικαίωμα ἔχει νὰ χρησιμοποιήσῃ ὄνομα τμήματος ἄλλου κράτους. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς τὰ Σκόπια ὑποχρεοῦνται νὰ ἀφαιρέσουν ἀπὸ τὸ Σύνταγμά των τὰς ἐκτρωματικὰς ὀνοματοδοτικὰς αὐθαιρεσίας. Οὔτε διμερὲς ζήτημα ὑπάρχει μὲ τὴν Ἑλλάδα. Πρὸς τί λοιπὸν ἡ ἀνθελληνικὴ ἀνάμειξις τοῦ κ. Νίμιτς ὡς θεσμικοῦ διαπραγματευτοῦ;
Ἐδημοσιοποιήθη ὅτι μία πιθανὴ ὀνομασία τῶν Σκοπίων εἶναι «Νέα Μακεδονία». Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ εἶναι Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖοι μετεκινήθησαν, ὅπως κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ὑόρκης τῆς Ἀγγλίας ἐδημιούργησαν τὴν Νέαν Ὑόρκην, πρόσφυγες τῆς Σμύρνης ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν περιοχὴν ἡ ὁποία ὠνομάσθη Νέα Σμύρνη καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς. Ἐπίσης καὶ αἱ συζητούμεναι ἄλλαι ὀνομασίαι «Βορεία Μακεδονία» καὶ « Ἄνω Μακεδονία» πάλιν σηματοδοτοῦν ὅτι οἱ ἐκεῖ κάτοικοι εἶναι Ἕλληνες Μακεδόνες. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν προκλητικὴν νόθευσιν τῆς Ἱστορίας καὶ καταφανῆ παραποίησιν τῆς πραγματικότητος.
Ὁ πρώην Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ εἶπε: «Ἡμεῖς εἴμεθα Σλάβοι. Δὲν ἔχομεν οὐδεμίαν σύνδεσιν μὲ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον. Ἤλθομεν εἰς τὴν περιοχὴν τὸν 6ον αἰῶνα μ.Χ.» (″http://infognomonpolitics.blogspot.gr”, 25-10-09).
Ἀδελφοὶ Ἕλληνες, γρηγορεῖτε. Ἡ Πατρίς μας πολεμεῖται ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Ὅσοι ἐκ τῶν ὑπευθύνων πολιτικῶν ὑποκύψουν εἰς παντοίας ἀφανεῖς ἐχθρικὰς πιέσεις καὶ ἀποδεχθοῦν νὰ δοθῇ εἰς τὰ Σκόπια τὸ ἱεροεθνικὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν, θὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὸν χῶρον τῆς πολιτικῆς Ἡγεσίας. Προτείνω νὰ διοργανωθῇ πανελλαδικὸν κίνημα καταψηφίσεως εἰς τὰς βουλευτικὰς ἐκλογὰς τῶν τοιούτων καιροσκόπων καὶ ἀσυνειδήτων ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Τὰ ὀνόματα αὐτῶν νὰ δημοσιευθοῦν εἰς τὸ Διαδίκτυον καὶ εἰς τὸν Τύπον. Αὐτοί, πρὶν τυχὸν διαπράξουν τὴν προδοσίαν, νὰ σκεφθοῦν τὴν λαοθάλασσαν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὰς δυναμικὰς ἀντιδράσεις ὁλοκλήρου τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ.