Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Επιστολή προς Ελληνορθοδόξους Κυπρίους μαθητές και φοιτητές

Νεόφυτος μοναχός Γρηγοριάτης
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ μαθητές καί φοιτητές, τέκνα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
Εὐλογεῖτε!
Δέν αἰσθάνομαι ὅτι ἔχω τό δικαίωμα νά σᾶς διδάξω κάτι. Οὔτε εἶμαι μαθητοπατέρας ἤ ἐργατοπατέρας ἤ φοιτητοπατέρας. Αἰσθάνομαι παιδί, ἔφηβος, νέος, διότι, ὅπως ἔλεγαν καί οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, «ἕλληνες ἀεί παῖδες». Δηλαδή «οἱ Ἕλληνες εἴμαστε πάντα παιδιά»
Ἤθελα μόνο νά σᾶς ἐπιστήσω τήν προσοχή στό ἑξῆς θέμα: Τώρα μπαίνετε στήν ζωή, στήν κοινωνία, στόν ἀνταγωνισμό, στήν βιοπάλη. Μπροστά σας τό μέλλον φαίνεται ζοφερό, ἀβέβαιο, ἀσταθές, χωρίς προοπτική καί στόχους αἰώνιους καί ἀληθινούς. Ἄν προσέξετε τά ἑξῆς, πού θά σᾶς πῶ, πιστεύω ὅτι ἐσωτερικά θά ἀποκτήσετε τέτοια δύναμη καί ἐλευθερία στίς κινήσεις τοῦ νοός, τῆς καρδίας, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός σας, πού θά ἐκπλήξετε, ὄχι μόνο τόν ἑαυτό σας, ἀλλά καί τούς συγγενεῖς καί φίλους σας.
Ὁ μακαριστός ἅγιος Γέρων Παΐσιος, Καππαδόκης Ἁγιορείτης, μοῦ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς στήν ἐρώτησή μου: « - Ποιές εἶναι οἱ ἀπαραίτητες πνευματικές προϋποθέσεις τῆς νοερᾶς, καρδιακῆς καί μονολόγιστης εὐχῆς, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν μέ τόν ἁμαρτωλόν», ὥστε, ὅταν τήν ἀσκοῦμε, νά μή μᾶς παρασύρει ὁ διάβολος, νά μᾶς πλανέψει»;
Γέρων Παΐσιος: - Οἱ ἀπαραίτητες πνευματικές προϋποθέσεις τῆς νοερᾶς προσευχῆς εἶναι:
α)        Ἐνθύμηση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
β)        Αὐτομεμψία, αὐτοκατάκριση, αὐτοκατηγορία γιά τίς ἁμαρτίες μας.
γ)        Μνήμη θανάτου, Κρίσεως καί Κολάσεως.
δ)        Συχνή συμμετοχή στά θεία Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κυρίως μετάνοια, ἐξομολόγηση, θεία Κοινωνία,
ε)        Νά ἔχουμε ταπείνωση, πού ἑλκύει τήν ἄκτιστο Θεία Χάρη.
Ἄν κάνουμε αὐτά, τότε μποροῦμε νά ἀσκοῦμε τήν νοερά, καρδιακή καί μονολόγιστη προσευχή, χωρίς κίνδυνο νά πλανεθοῦμε, νά παρασυρθοῦμε ἀπό τόν διάβολο.
Τά ἀνέφερα αὐτά, γιά νά σᾶς δείξω ἕνα νέο, προοδευτικό, σύγχρονο καί συγχρόνως παλαιό τρόπο νά νικᾶτε τόν διάβολο καί τά ὄργανά του, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πλέον ρίξει κάτω τίς μάσκες καί τά προσωπεῖα τους καί ἐπιτίθενται αὐτοπροσώπως κατά τό πλεῖστον, στήν ἐποχή μας. Πῶς πολεμᾶ ὁ διάβολος τούς ἀνθρώπους σήμερα, ἰδίως τούς νέους; Ὁ διάβολος πολεμᾶ σήμερα ἰδίως τούς νέους:
α)        Μέ τίς προγαμιαῖες, γενετήσιες (σεξουαλικές) σχέσεις.
β)        Μέ τά ναρκωτικά καί τά τσιγάρα.
γ)        Μέ τό ποτό καί τήν διασκέδαση.
δ)        Μέ τήν προσήλωση, τυφλή καί παθιασμένη, στήν σύγχρονη τεχνολογία, καί
ε)        Μέ τά Μέσα Εὐρείας Ἐπικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ἔντυπα περιοδικά, ἐφημερίδες, διαδίκτυο (ἴντερνετ) καί ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές).
Ἴσως κάποιος θά φέρει ἀντίρρηση: «Δέν θά γίνουμε καλόγεροι ἐμεῖς. Θέλουμε νά ἀκολουθοῦμε τό ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καί δέν ἀπορρίπτουμε τήν τεχνολογία».
Λέω καί ἐγώ πώς δέν εἴμαστε ἐναντίον τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ἀλλά εἴμαστε ἐναντίον τῆς κακῆς καί φθοροποιοῦ χρήσεως τῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Ἐπίσης, αὐτά, πού εἶπα προηγουμένως, δέν τά ἀνέφερα, γιά νά σᾶς κάνω πλύση ἐγκεφάλου, μέ σκοπό νά σᾶς κάνω καλογέρους. Ἀλοίμονο…
Τά ἀνέφερα, γιά νά σᾶς βοηθήσω νά φθάσετε ἀπό τό «κατ' εἰκόνα» στό «καθ'ὁμοίωσιν Θεοῦ», τήν θέωση, τήν πραγματοποίηση δηλαδή τοῦ ἀνθρωπίνου σας προσώπου, πού εἶναι καί τό ζητούμενο, ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἄν κρατήσετε τό σῶμα καί τήν ψυχή σας ὁ καθένας ξεχωριστά καί ὅλοι μαζί, ἁγνά, καθαρά, ἀμόλυντα μέχρι τόν γάμο, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ. Ἄν ἀποφύγετε τά ναρκωτικά, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ. Ἄν δέν καπνίζετε τσιγάρα, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ. Ἄν δέν κάνετε κακή χρήση τοῦ ποτοῦ, τῆς διασκεδάσεως, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ. Ἄν δέν προσκολληθεῖτε, τυφλά καί παθιασμένα, στήν σύγχρονη τεχνολογία, ἀλλά κάνετε καλή χρήση της, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ.
Ἄν δέν παρακολουθεῖτε τά Μέσα Εὐρείας Ἐπικοινωνίας καί ἐπιδιώκετε νά ἔχετε κοινωνία μέ τούς γονεῖς σας, τά ἀδέλφια σας, μέ νέα παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, πρόσωπο πρός πρόσωπο, ἐσεῖς θά κερδίσετε καί ὄχι ἐγώ.
Τά θέματα, πού ἐθίγησαν ἐδῶ, εἶναι μεγάλα καί θέλουν πολλή ἀνάλυση καί γόνιμη συζήτηση. Παρακαλέστε τόν πνευματικό σας καθοδηγητή καί πατέρα, νά ἑτοιμασθεῖ πνευματικά, κατάλληλα, εἰς βάθος καί προχωρεῖστε μαζί του στή μελέτη τῶν θεμάτων αὐτῶν. Δέν θά ὠφεληθεῖτε, ὅμως, σχεδόν καθόλου, ἐάν δέν βγάλετε ὁρισμένα συμπεράσματα καί ἐάν δέν πάρετε τήν γενναία ἀπόφαση νά τά ἐφαρμόσετε στήν ζωή σας. Εὔχομαι νά σᾶς φωτίζει ὁ Θεός, νά σᾶς ἐνδυναμώνει, προστατεύει καί ὁδηγεῖ στό φῶς τῆς θεογνωσίας καί αὐτογνωσίας. Νά γνωρίσετε πρῶτα τόν ἑαυτό σας καί μετά νά γνωρίσετε τόν Θεό[1]. Θά βρεῖτε τότε πολλή χαρά νά πλημμυρίζει τίς καρδιές, τίς ψυχές καί σώματά σας. «Γνῶθι σεαυτόν» (Γνώρισε τόν ἑαυτό σου), ἔλεγε ὁ Πλάτωνας, ὁ Ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος. «Πρόσεχε σεαυτῷ» (Νά προσέξεις καί νά χαλιναγωγήσεις τόν ἑαυτό σου),  ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος, συμπληρώνοντας τόν Πλάτωνα.
Βλέπετε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός εἶναι μεγέθη ἀλληλοσυμπληρούμενα καί ἀλληλοϋποστηριζόμενα. Συγκεκριμένα ἡ Ὀρθοδοξία ἐπῆρε, προσέλαβε καί ἐβάπτισε καί μετεμόρφωσε καί ἀνύψωσε ὡς τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, τόν Ἑλληνισμό, διώχνοντας μακρυά ἀπό αὐτόν τήν εἰδωλολατρεία, τήν ἀθεΐα, τήν λογικοκρατία, τήν αἵρεση. Νά εἴμαστε καί νά εἴσαστε ὑπερήφανοι ἐν Χριστῷ, διότι ἐγεννηθήκαμε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, διότι, ὅπως λένε σώφρονες καί ἀντικειμενικοί ἐπιστήμονες, ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμός, Θεολογία καί Πνευματικότητα εἶναι ἡ κορυφή ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων πολιτισμῶν, εἶναι ἀξεπέραστη, ἀσύγκριτη καί μοναδική. Μέσα στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση θά βρεῖτε τίς λύσεις ὅλων τῶν προβλημάτων, πού σᾶς ἀπασχολοῦν, λύσεις τέλειες, πού θά σᾶς ἀναπαύουν πνευματικά καί σωματικά κατ' ἐπέκτασιν. Θά βιώσετε τήν πραγματοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου σας, ὁ καθένας ξεχωριστά καί ὅλοι μαζί. Μέσα στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση θά ζήσετε καί τήν κοινωνία θεώσεως, τήν κοινωνία τῆς πίστεως, ἐλπίδος καί ἀγάπης, πού εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τό Ἅγιον Σῶμα του ζῶντος Θεοῦ Χριστοῦ.

[1] ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, «Συμβουλές γιά τό ἧθος τῶν ἀνθρώπων σέ 170 κεφάλαια», Φιλοκαλία, τ. Α', Θεσ/κη 1984, σ. 29.