Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Αν δεν εγκρίνει ο λαός ούτε εκκλησιαστικές αποφάσεις ούτε πολιτικές έχουν ισχύ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 1, παράγραφος 2 και 3 τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος "θεμέλιο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τό λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ Ἔθνους καί ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τό Συνταγμα”. Ὁ λαός διαχρονικά εἶναι ὁ ὑπερασπιστής τοῦ συντάγματος καί τῆς Δημοκρατίας. Ἄν αὐτός δέν ἐγκρίνει, καμιά ἐξουσία δέν μπορεῖ νά σταθεῖ.