Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξυμνεί την Σύνοδο του Κολυμπαρίου με έκδοση Τόμου

Φανάρι και Μόσχα διαγωνίζονται ποιος θα αγκαλιάσει περισσότερο το Βατικανό: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξυμνεί την Σύνοδο του Κολυμπαρίου και επιτίθεται στους αντιδρώντες
(Τονισμός: katanixis.gr) Κι ενώ η Ορθοδοξία διέρχεται μια από τις κρισιμότερες περιόδους της ιστορίας της, με το Φανάρι και την Μόσχα να διαγωνίζονται ποιος θα αγκαλιάσει περισσότερο το Βατικανό, την Βουλγαρική Εκκλησία να προσφέρει παράτυπα “μητρική αγκαλιά” στους σχισματικούς των Σκοπίων, το Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα να γιγαντώνεται, το θέμα του Κατάρ να διχάζει ακόμη Ιεροσόλυμα & Αντιόχεια και ένα σωρό ακόμη ανοιχτά θέματα να τρέχουν , οι Φαναριώτες ευλογούν τα γένια τους για την Σύνοδο του Κολυμπαρίου.
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν σε Τόμο όλες οι επίσημες ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου που πραγματοποίησε τις παραμονές και κατά τη διάρκεια της Συνόδου του 2016 στην Κρήτη.
Ο Τόμος ΈΧΕΙ τίτλο, «Πατριαρχικός Λόγος περί την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον», και περιλαμβάνει όλες τις ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Σύνοδο της Κρήτης και εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Αδελφότητα Οφφικιάλιων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «Παναγία η Παμμακάριστος».
Ιδιαίτερα προκλητικός πάντως είναι ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης προλογίζοντας τον τόμοΜε καυστικές αναφορές στους απόντες αλλά και στην δήθεν σημασία, δυναμική και ισχύ των αποφάσεων της Συνόδου αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πορεύεται στην οδό της απομόνωσής του από την Ορθοδοξία. Μιλάει για ενότητα παρά τις απουσίες και τα ανοιχτά μέτωπα, μιλάει για συνοδικότητα όταν ο Αχιεπίσκοπος Κύπρου έβαζε υπογραφές και για όσους δεν δέχτηκαν και δεν υπέγραψαν τα κείμενα, και δεν παραλείπει να κατηγορήσει τους αντιδρώντες λέγοντας: “θεολογικώς αρτιώτατα συνοδικά κείμενα ακυρώνουν εκ των προτέρων και τους θορυβώδεις αυτοκλήτους κριτάς της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, οι οποίοι, με τον ου κατ’ επίγνωσιν ζήλον των, αμφισβητούν την κανονικότητα αυτής και την ορθοδοξίαν των αποφάσεών της, σκανδαλίζοντες ούτω και διχάζοντες τον λαόν του Θεού”.
«Αυτό τούτο το γεγονός της Συνόδου και αι αποφάσεις αυτής αποτελούν σημαντικόν κεφάλαιον της συνοδικής ιστορίας της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και βεβαίαν παρακαταθήκην διά τας επερχομένας γενεάς των Ορθοδόξων», επισημαίνει, προλογίζοντας την έκδοση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνεχίζει: «Ως εσημειώθη εις το Μήνυμα της Συνάξεως των Ορθοδόξων Προκαθημένων τον Μάρτιον του 2014, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη “διά να μαρτυρήση την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ευθύνην και την στοργήν αυτής προς τον σύγχρονον κόσμον”. Το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προς τον Ορθόδοξον λαόν και κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως επιβεβαιώνει ότι “βασική προτεραιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου υπήρξε η διακήρυξη της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας”».
Στο προλογικό σημειώμα του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην αιφνίδια απόφαση τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών να μην συμμετάσχουν στις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. «Η ανακοινωθείσα την δωδεκάτην ώραν απόφασις τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών να μη συμμετάσχουν εις τας εργασίας της Συνόδου προυκάλεσε θλίψιν πολλήν, ουδόλως όμως έθιξε την συνοδικήν ταυτότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθ’ ότι προφανέστατα αύτη δεν ελήφθη επί τη βάσει εκκλησιολογικών ή άλλων θεολογικών κριτηρίων».
Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «εκφράζουν αυθεντικώς την πιστότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την αδιαλείπτως βιωθείσαν και βιουμένην εν αυτή Παράδοσιν της Αληθείας και αποτελούν πολύτιμον πνευματικόν θησαυρόν διά την ανά την οικουμένην Ορθοδοξίαν. […] Προβάλλουν την αυτοσυνειδησίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την ευαισθησίαν και την θεάρεστον μέριμναν αυτής διά τον άνθρωπον και την εν Χριστώ και κατά Χριστόν βιοτήν αυτού, υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον της Ορθοδοξίας διά την κτίσιν, διά την κοινωνίαν και τον πολιτισμόν. Δίδουν τοιουτοτρόπως επί τη βάσει των κεντρικών θεολογικών παραδοχών της πίστεώς μας απάντησιν εις όλους εκείνους, οι οποίοι επιρρίπτουν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν αδιαφορίαν διά τον κόσμον και την ιστορίαν εν ονόματι του ουρανού και της αιωνιότητος. Τα θεολογικώς αρτιώτατα συνοδικά κείμενα ακυρώνουν εκ των προτέρων και τους θορυβώδεις αυτοκλήτους κριτάς της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, οι οποίοι, με τον ου κατ’ επίγνωσιν ζήλον των, αμφισβητούν την κανονικότητα αυτής και την ορθοδοξίαν των αποφάσεών της, σκανδαλίζοντες ούτω και διχάζοντες τον λαόν του Θεού».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος και εμπεριστατωμένη θεολογική συζήτηση για την Σύνοδο. «Πάντως, ευρισκόμεθα ακόμη εις την αρχήν της διαδικασίας προσλήψεως και αξιολογήσεως των αποφάσεων και της αποτιμήσεως του συνολικού έργου της Αγίας και Μεγάλης ταύτης Συνόδου. Έχομεν την ακράδαντον βεβαιότητα ότι ο φιλανθρώπως τα πάντα οικονομών Θεός της αγάπης, ο ευλογήσας την προετοιμασίαν και την διεξαγωγήν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, θα στηρίξη και την “σύνοδον μετά την Σύνοδον”, επ’ αγαθώ της λογικής Αυτού ποίμνης».
Ο Τόμος, που κυκλοφορεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εμπεριέχει, επίσης, και τις Πατριαρχικές ομιλίες στις λειτουργικές Συνάξεις και στις επίσημες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου ενώ, στο «Παράρτημα», περιλαμβάνονται οι “Αποφάσεις της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών” (Σαμπεζύ, 2016), με τις οποίες καθορίστηκε η Ημερήσια Διάταξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και ορίστηκε ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της, η «Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος επί τη συγκλήσει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας», αλλά και τα κείμενα της Εγκυκλίου και του Μηνύματος της Συνόδου, τα οποία, όπως σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «αναδεικνύουν την κοινήν μαρτυρίαν των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εν τω κόσμω και το αμέριστον ενδιαφέρον αυτών διά τον άνθρωπον, εν αναφορά πάντοτε προς τον αιώνιον αυτού προορισμόν και την εσχατολογικήν τελείωσιν των πάντων».