Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Τάμα του Έθνους, συλλαλητήριο για το Σκοπιανό. Επανόρθωση εις το ορθό...

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ. ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟ
τῆς ἀπὸ 1.2.18 ἀναρτήσεως μας,
ποὺ ἐστάλη ἐκ ζήλου καὶ ταχύτητος καὶ ὄχι ἐκ προθέσεως ἤ ἰδιοτέλειας ἤ ἐπιδείξεως ἤ ἀναδείξεως ἤ ὑστεροφημίας. Δυστυχῶς ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι οὐδόλως ἀνταποκρίνονται οἱ καχυποψίες κάποιων ὅτι δῆθεν ἐμεῖς ὅ,τι κάνουμε, δὲν τὸ κάνουμε ἐξ ἀγαθῆς προθέσεως. Τοῦτο τοὺς διαψεύδει παταγωδέστατα, διότι ἐμεῖς, ὡς τὰ γεγονότα νοοῦν καὶ ὅπως Ἕλληνες καὶ ξένοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἄνω τῶν 60 Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν ἀλλὰ κλαὶ προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν ὀνομάσαμε τὸ Ἵδρυμά μας  εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἐπιθέτου μας ἤ κάποιου προσφιλοῦς προσώπου μας ἀλλὰ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν ἈΞιῶν. Καὶ τοῦτο πρὸς
Α) ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ
Β)  ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης
Γ) καθ’ ὅτι ἐμεῖς θέλομε νὰ προσαρμοζόμαστε εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου :
Γ 1 ) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).
Γ 2 ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).
Γ 3 ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).
Γ 4 ) «...ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6)
Γ 5) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32).
Γ 6 ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
Γ 7 ) «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Μαρκ. 13,13).
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4.2.2018
(δυστυχῶς ἐκ παραδρομῆς τῆς γραμματέως ἀνεγράφη συνοργανωτὴς ἀντὶ συμπαραστάτης - ὑποστηρικτής)
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ              
1.2.2018
1. Ὅπως τονίσαμε στὴν συνέντευξη Τύπου ὑπὲρ τοῦ Συλλαλητηρίου ὅλων τῶν ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν ἑλληνοψύχων, οἱ φορεῖς μας - ποὺ θηριομαχοῦν δεκαετίες ὁλόκληρες ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν - δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ τασσόμεθα  ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας. Ἐβροντοφωνήσαμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσέλθουν ἄνω τῶν 3.000.000 ἑλληνόψυχων, γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὰ συνταγματικά τους δικαιώματα.
Κάτω τῶν 3.000.000 θὰ εἶναι ἀποτυχία. Μόνον ἄνω τῶν 3.000.000 θὰ ἔχωμε λαμπρὴ ἐπιτυχία.
Τοῦτο δὲ εἶναι ἐφικτό, διότι:
A) στὴν Ἀττικὴ κατοικεῖ ἄνω τοῦ ἡμίσεως τῶν Ἑλλήνων  
B) οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν βαθύτατες ρίζες στὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία μας καὶ στὶς ἄλλες ἀνεκτίμητες ἀρετὲς τῆς φυλῆς μας, ὅπως ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια, αἰώνιος ἑλληνοχριαστιανικὸς πολιτισμός, ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα,
Γ) εἶναι ἑλληνόψυχοι καὶ ὄχι μαμόθρευτα παιδιὰ τῆς ψευτοαριστοκρατίας!!!...
Αὐτὰ τὰ ὄχι μαμόθρευτα ποὺ εἶναι ἑλληνόψυχοι σπεύδουν μετὰ χαρᾶς, πρὸς προάσπιση ὅλων αὐτῶν τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας καὶ ἔχουν ὑπηρετήσει τὶς στρατιωτικές τους ὑποχρεώσεις εἰς τὴν παραμεθόριο διότι δὲν ἔχουν μπάρμπα στὴν Κορώνη.
2. Στὴν συνέντευξη Τύπου στὸ Ξενοδοχεῖον «Τιτάνια», ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές τονίσθηκαν (ὅσα ἐπὶ λέξει εἶπαν οἱ ὁμιλητὲς εἶναι ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Οἱ προσθῆκες μας εἶναι ἤ ἐντὸς παρενθέσεως ἤ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν) :
Α) Οἱ κύριοι Γεώργιος Τάτσιος καὶ Μιχάλης Πάτσικας ἐτόνισαν ὅτι : «διοργανωτὴς τοῦ Συλλαλητηρίου ἐπάνω ἀπ΄ ὅλους εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαός».
Ὁ λαός μας, ποὺ γνωρίζει πῶς νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συνταγματικά του δικαιώματα, ἑλληνόψυχος ὤν, ἐμφορεῖται  ἀπὸ τὸ πιστεύω τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, Πατέρα τῶν Φιλοσόφων τῆς Οἰκουμένης, Σωκράτους:
«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»
(Ἀπόδοσις εἰς τὴν ἁπλῆ ἑλληνική : Πάνω ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς ἄλλους προγόνους, σεμνότερο καὶ ἁγιώτερο εἶναι ἡ πατρίδα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μυαλό).  
Καὶ ὄχι οἱ κομματάρχες καὶ ὁ συρφετὸς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας ἤ τῶν ἑκάστοτε συνδικαλιστῶν, ὡς εἴθισται. Διότι ἀντιθέτως διὰ παθιασμένους μαρξιστές – σοσιαληστές καὶ ἐθνοκαπήλους πάνω ἀπ΄ ὅλα εἶναι:
α. ὁ ἄμετρος ἐγωισμός, ἡ οἴησις, ἡ ἀλαζονεία, ἡ φιλαυτία.
β. ἡ κοιλία  («Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν» (Α Κορινθ. 15, 32),
καθὼς καὶ «ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιπ. 3, 19).
γ. Τὸ ὑπογάστριο εἶναι ἡ κεντρομόλος δύναμη ἐνεργειῶν τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων
Αἰτία δὲ συμφορᾶς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτὴ ἡ τριάδα τῶν φαύλων, τῶν σιωνιστῶν, τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀντιχρίστων, ποὺ δόγματά των εἶναι καί :
α. l'étatc'est moi.
β. τὰ ἐσὰ ἐμά.
γ. τὰ ἐμὰ ἐμά. (διότι ἄν τολμήσῃ κάποιος νὰ μοῦ τὰ πάρῃ, Ἀλλοίμονο του : θὰ τὸν στείλω στὸ Ἀνιάτων ἢ στὴν φυλακὴ ἢ στὸν τάφο)!!!...
 Β) Ἐτονίσθη ὅτι:
«ἔχομε τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Πολιτεία θὰ σταθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅτι ἡ Ἀστυνομία θὰ προστατεύση τοὺς ἰδεολόγους συμμετέχοντες εἰς τὸ ἐθνικὸ προσκλητήριο».
Πέραν δὲ αὐτῶν ἐλέγχθη ὅτι καὶ ὅτι : «οἱ διοργανωτὲς θὰ ἔχουν κάποια ὑποτυπώδη περιφρούρηση ὄχι μόνον διὰ τοὺς εἰς τὸ Βῆμα εὑρισκομένους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἑκατομμύρια ἰδεολόγων».
Οἱ ἰδεολόγοι ἑλληνόψυχοι εἶναι τόσον πικραμένοι καὶ οἱ ἰθύνοντες δὲν θὰ τολμήσουν νὰ κάνουν ἕνα ἀνοσιούργημα, νὰ τοὺς προκαλέσουν νὰ ἀμυνθοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι ἐπιθυμοῦν μία εἰρηνικὴ ἐπανάσταση καὶ ὄχι γκρέμισμα τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου διὰ τῆς βίας. Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει χαρακτηρίσει τὴν βιαία ἀνατροπὴ μὲ τό:
«φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ».
Οἱ ἑλληνόψυχοι δὲν ἐμφοροῦνται μόνον ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῆς φιλοπατρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας ποὺ εἶναι τὸ ἐνσυνείδητο βίωμα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὰ revolution, ἀλλὰ τὰ evolution ποὺ εἶναι ἡ ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ ἀντικατάσταση τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου.
Γ) Ἐτονίσθη ἀπὸ τὴν κ. Νίνα Γκατζούλη  ὅτι :
«ὁ κύριος Mathiew Nimits δὲν ἐπρότεινε κανένα ὄνομα, ὅμως  ἀπεκάκυψε (ἡ κ. Νίνα Γκατζούλη) ὅτι ἤδη εἶχε δώσει πέντε ὀνόματα.  
Ἐπίσης, ἀπεκάλυψε, ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο. ὑπὸ τὸν Μάθιου Νίμιτς «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (CDRSEE), ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη, ὁδ. Κρίσκου 9, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδίδει βιβλία, ποὺ παραποιοῦν τὴν ἱστορία. Χορηγοὶ εἶναι ἡ COCA COLA (σ.σ.τοῦ Σιωνιστοῦ Ἑβραίου Δαυΐδ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα» (σ.σ.τοῦ Ρότσιλντ, ἀπὸ τὸ 1841 βασιλεύει ἐκεῖ καὶ τὸ 1927 ἵδρυσε τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος,,.
Δέον νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5 δισεκατομμύρια εὐρὼ τὴν ἡμέρα κέρδη. Φέρεται ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ρότσιλντ, ποὺ εἶναι καὶ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τὸ Μαξίμου, ὅτι δωρίζει 11 δισεκατομμύρια εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ νὰ διαμένουν οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων ἀκωλύτως.
Ἡ Ὀρθοδοξία μας ὅμως βροντοφωνεῖ, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προστατεύη ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων.
Αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ βιβλία τὰ κυκλοφοροῦν διάφοροι ψευδοδιανοούμενοι καὶ μαρξίζοντες – «σοσιαληστές», ὅπως ἡ Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη.
Δ) Ὁμιλητὲς τὴν 4.2.2019 θὰ εἶναι ὁ μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὸν  συνταγματολόγο Γεώργιο Κασιμάτη.
Τὸ πολὺ ἀξιοπρόσεκτο καὶ ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἀναγκάσθηκε νὰ κάνῃ  στροφὴ 180 μοιρῶν μπροστὰ στὴ καθολικὴ διαμαρτυρία. Πρὸς τοῦτο ἀποστέλλει τρεῖς Μητροπολίτες γιὰ νὰ ἀναγνώσουν τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ.
Μακάρι, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ τὸ πολεμᾶ περαιτέρω δαιμονιωδῶς.    
Χαιρετισμοὺς θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέων. Ἴσως νὰ ἐπιτραπῇ καὶ σὲ μερικοὺς ἐγνωσμένους ἰδεολόγους μὲ ἔμπρακτο κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργον ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους, ποὺ σπέρνουν καὶ θερίζουν ἄλλοι.
Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ὅμως τοὺς φίλους διοργανωτές - ὁμιλητές, ἀλλὰ καὶ τὶς χιλιάδες φίλους θαυμαστές, συνεργάτες, μέλη τῶν φορέων μας – καὶ νὰ μὴ καταναλώνουμε τὸν χρόνο τους καὶ τὸν χρόνο μας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ πασχίζουμε νὰ ἐνημερώνουμε, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ μὴ τὸν ἔχουμε διαφωτίσει καὶ νὰ προτρέπουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ νὰ ἐπιστρατεύσουν χιλιάδες φίλους καὶ ἔτσι νὰ προσέλθουν ὄντως ἄνω τῶν 3.000.000 καὶ νὰ   μετατραπῆ τὸ συλλαλητήριό μας σὲ κοσμοθάλασσα ἐναντίον τῶν σκοπιανῶν ποὺ σφετερίζονται τὴν Μακεδονία  μας καὶ τὰ λοιπά.
Ἔτσι δὲν θὰ ἐφαρμοσθῆ η λαϊκὴ παροιμία τῶν γερμανῶν : «Ἐὰν ἔχουμε μία τοιαύτη ἐνασχόληση μεταξύ μας ποῦ νὰ βροῦμε χρόνον διὰ τὴν δουλειά» – τὸ συλλαλητήριό μας. Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν διπλῶν πρακτόρων. Ἀργότερα, μετὰ τὸ συλλαλητήριο, πρέπει νὰ συγγραφῆ τόμος ὁλόκληρος.
                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321