Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Γεώργιος Πάσχος, Λόγοι αποτειχίσεως και διακοπής κοινωνίας

Τί τό όφελος, εί ημείς οί ναός Θεού, καί όντες και λεγόμενοι, ηχρειώθημέν, καί αψύχους οίκους περιεποιησάμεθα; (επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου πρός Ευστράτιον Ηγούμενον).
«Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τήν μερίδα μου...» (Ἱερ. ΙΒ´ 10).
«Ώ της τόλμης των δρασάντων! οίς όσον το κατάκριμα τής των θείων νόμων, μάλλον δέ του Ευαγγελίου και πάντων σχεδόν κανόνων καθυβρίσεως» (Επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου προς Ιωσήφ αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης).
«Οὗτοι οἱ Ἐπίσκοποι πορεύονται  πρὸς τὸν Κύριό μας κακῶς καὶ διεστραμμένως. Κι Ἐκεῖνος θὰ φανεῖ πρὸς αὐτοὺς μὲ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση» (Προφητικά  λόγια του Γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη).
Εθελοτυφλοί, Τυφλούς ανιεροπρεπώς εν βορβορωμένω βόθρω αιρέσεων και απωλείας τους πιστούς ρίπτωσι.
Απώθησαν την Αέναη Μνήμη του Θεού από την καρδιά τους και ήλθε ο σκοτασμός του νοός των.
Εκπεσόντες ψευδοσυνοδικώς στέρησαν την υπεράσπιση των ορθοδόξων θέσεων και δογμάτων αντιαποστολικώς και ανιεροπρεπώς.
Νομιμοποιήσαν την  ανομία, και επικύρωσαν την αμαρτία. Πρόβαλαν έναν  αντίχριστο Χριστιανισμό και την εικόνα ενός αντίθεου Θεού.
Με τον οικουμενισμό ανάστησαν τον απέλπιδα συγκρητισμό και εκκολάψαν την εκκλησία του αντιχρίστου, ανακατεύοντας τεχνηέντως το ψεύδος με μισές αλήθειες «πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς».
Κωφάλαλοι στην Παναίρεση, εκκωφαντικοί στην σιωπή  του αντίχριστου Οικουμενισμού.
Απαρνήθηκαν τὴν Αγία Πίστη, και απόλεσαν τα πάντα, έτσι έμειναν με την ψευτοαγάπη τους.
Οι  αμετανόητοι Δεσπότες, έκαναν θεό τον πάπα και ως καταφρονηταί εκμηδένησαν την δύναμη του Θεού!
Έγιναν εργαστήριον κάθε ψεύδους και ιεροσυλίας, παρασκεπτόμενοι και παραμορφούμενοι οδηγοί της Πίστης ημών.
Έπλεξαν διθυράμβους και εγκωμιάζουν τον οικουμενισμό αντί να τον καταδικάσουν.
Με δεινές σοφιστείες αναζωπύρωσαν την λύμη των αιρέσεων.
Αντί να είναι ευαγγελιστές της Αλήθειας του Λόγου έγιναν εισαγγελείς και διώκτες του ποιμνίου τους.  
Δεν διακρίνονται με ομολογιακό ήθος για αγώνες υπεράσπισης αλλά αντιθέτως με υπονόμευση της Αληθούς Πίστεως.
Εις την παμβέβηλη οικουμενιστική πορεία των διαλόγων τους με ετεροδόξους απαξίωσαν την Τεθησαυρισμένη Αλήθεια και έγιναν πρόξενοι ακανθωδών βλαστημάτων.
Διατί δεν εξφενδόνησαν διά των θεοπνεύστων δογμάτων τας πλοκάς των οθνείων της πίστεως ύβρεων και ατοπημάτων;
Διατί δια του δραστικώτατου φαρμάκου της Ομολογίας δεν εξάλειψαν την νομήν και σηπεδώνα της καρκινωματικής παναιρέσεως;
Διατί μας γκρεμοκύλισαν εις τα θολερά ύδατα των αιρετικών λυμάτων;
Οι ιεράρχαι του Θεού απόστοργοι, επόμενοι των ληρηματικών κακοδόξων αιρετικών, ουκ αποφεύξονται καμίνου φλογός τιμωρίαν.
Σηματοδότησαν με ψευδείς ταμπέλες τα μονοπάτια και τα σταυροδρόμια της Ορθοδοξίας για να χαθούμε εις τον κικεώνα της πανθρησκείας.
Αντάλλαξαν το φάρμακο της Σωτηρίας με δηλητήριον  απωλείας δια να εκπνεύσουμε εκ της ανιάτου νόσου της νεοπατερολογίας.
Έστρεψαν το πηδάλιο του Πλοίου της Εκκλησίας σε καταποντιστική πορεία στα βάθη των ωκεανών της ανομίας.
Τώρα περιμένουν σε λάθος στάση όπου δεν περνάει το λεωφορείο της ουρανίου Ορθοδόξου Σωτηρίας.
Είναι πνευματικά αλυσοδέσμιοι και μόνον ο Κύριος είναι ο απελευθερωτής. Ας Φωνάξουν Ομολογία Αληθείας και εγγύς ο Κύριος των Δυνάμεων ο Κύριος της Άνω Βασιλείας.
Την σύμπασαν Ποίμνην της Εκκλησίας βλασφήμως αναταράξαν και παρεισήγαγαν βδελυρά σεβάσματα αντιπίπτοντες τω Αγίω Πνεύματι.
Και εν βορβόρω ρίπτονται οί εις κενόν αυθαδίσαντες μετ’ αισχύνης, περίλυποι αισθάνοντες, ουρανού γαρ η κρίσις αψευδής και αδέκαστος.
Πότε ούν γνώσονται ότι πλανώνται;
Παρέδωσαν την Πίστη μας βορά εις τις ύαινες της παναιρέσεως δια να κατατρώγει τις σάρκες της σωτηριώδους Εκκλησίας μας.
Ως παραβάτες της ορθής Πίστεως και των πατρικών Θεσμών αιχμαλωτίσθηκαν εκ των αιρετικών λογισμών των και κατήντησαν ανενέργητοι νόες βλασφημήσεων.
Διέγραψαν τους Ιερούς Κανόνες και παραθεώρησαν το Πηδάλιον της Εκκλησίας.
Ενήργησαν απουσία Αγίου Πνεύματος και παρουσία ακαθάρτου πνεύματος με διαβολικό ρεσιτάλ διγλωσσίας και ασάφειας και δεν πρόκειται για λάθη, γιατί θα τα διόρθωναν άμεσα ούτε λόγω βιασύνης, γιατί τα «μαγείρευαν» εκατό 100 περίπου χρόνια ούτε λόγω άγνοιας,γιατί είναι η αποστολή τους και τα ξέρουν πολύ καλά.
Ως αλαζόνες οδηγούνται σε Θεία Δίκη όντες συνυπεύθυνοι και συνδημιουργοί αυτής της Εκκλησιαστικής κρίσης.
«ὁ φθείρων τὴν πίστιν ἐν τῇ κακῇ διδασκαλίᾳ, ρυπαρὸς γενόμενος εἰς πῦρ ἄσβεστον χωρήσει ὁμοίως καὶ ὁ ἀκούων αὐτοῦ;» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Θεοφόρος, P.G, 5,657)
Άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου γέμων δυσωδίας και βλασφημίας, καθεύδοντες μετά ανοίας.
Χωρίς πνευματικές αξίες εδώ και πολλά χρόνια ενεργούν με συγκεκριμένο σκοπό την μεθοδική αλλοίωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θέλοντας έτσι να φέρουν την πανθρησκεία δηλ. τον αντίχριστο, την οποία και διαφημίζουν!
Αυτός είναι και ο λόγος που κανείς δεν τους αποσείει από την θέση τους, παρόλο που καταπατούν  όλους τους κανόνες της Εκκλησίας (Πηδάλιο) και όλες τις εντολές του Κυρίου. Όσοι τους ακολουθούν είναι ίδιοι και όμοιοι τους, η δε άγνοια δεν συγχωρείται.
«Εσείς όμως προσέχετε! Ιδού σας τα έχω προείπει όλα ,ώστε να μην χωρεί δικαιολογία δια την τυχόν αποπλάνησιν σας»  (Μαρκ. ΙΓ’23).
Ποτέ οι Άγιοί μας, οι έχοντες Άγιον Πνεύμα δεν μίλαγαν με ασάφεια, ακαταλαβίστικα και διφορούμενα. Σε θέματα ΠΙΣΤΕΩΣ μάλιστα ήταν τόσο ξεκάθαροι που προκειμένου να αναδείξουν, τονίσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ ,την προσέγγιζαν με σαφείς και διαφορετικούς λόγους ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή και ο λόγος τους να λάμψει.
Έκαναν προσευχή και αυστηρή νηστεία και αν δεν είχαν πληροφορία «άνωθεν» και μάλιστα πλέον της μίας φοράς, για επιβεβαίωση και σιγουριά, δεν έπαιρναν αποφάσεις για τον εαυτό τους …πόσο μάλλον για άλλους. Τόσο πολύ ήθελαν να είναι σίγουροι ότι επικοινωνούσαν με το Θεό και ότι δεν ήταν του διαβόλου τέχνη. Μη τολμούσε δε κανείς, να τους αποκαλέσει Αγίους…
Πού είναι οι πρώην λέοντες που άλλοτε Πύρ πνέοντες κατακαίαν λύμες και συπεδόνες και ήσαν αργύριον πεπυρωμένον του Κυρίου;
Όταν η χάρις του Αγίου Πνεύματος ενεργεί, σε κάθε περίπτωση, η χαρά είναι ανείπωτη λόγω της επίλυσης των εκκλησιαστικών προβλημάτων και δε συνοδεύεται με κρυψίνια συμπεριφορά, εσωστρέφεια, κατήφεια και αμφίβολες σκέψεις, ούτε αφήνει περιθώρια λάθους. Το Άγιο Πνεύμα, όπου ενεργεί λύνει προβλήματα  και δεν δημιουργεί!! Λαμπρύνει τις σκέψεις και μεγάλη χαρά φέρνει, την οποία δεν κρύβει, αλλά διαδίδει!
Πανταχού ο Δεσπότης Χριστός μετά των Προφητών και Αγίων Του, στηλιτεύει και πομπεύει τους ασεβείς και αιρετικούς, δια να μη πλανηθώμεν ημείς.» (Αγ. Αναστασίου του Σιναίτου).
Ορύονται για τα Θρησκευτικά, για την πορνική βαβυλώνα και τα σαρκικά, αλλά συμβιβάζονται προδοτικά και αρνούνται να καταδικάσουν τα αιρετικά, ρήτορες άλλων εποχών, μουγγοί των ημερών.
Αθέτησαν την ευαγγελική οδό και μετέθεσαν τα όρια εις κρημνόν απωλείας.
Το απατηλό πιστεύω τους και τα οικουμενιστικά λεχθέντα και πραχθέντα τους, απιστούν εις τον αυθεντικό Χριστό και προβάλλουν έναν άλλο νοθευμένο, διαστρεβλωμένο και ουσιαστικά κατακερματισμένο Χριστό.
Τολμούν χωρίς ντροπή και φόβο Θεού να αποκαλούν την ψευτοσύνοδο ως «Αγία» φρίξον ήλιε. Εμμέσως πλην σαφώς, υπαινίσσονται ότι και οι συμμετέχοντες σε αυτήν ήταν φωτισμένοι και άγιοι.
Τόσο  «αγία» ήταν που μετά από από ενάμισυ χρόνο ,το ποίμνιο έχει ακόμα άγνοια γιατί το τί αποφάσισαν ερήμην του.
Τόσο  «αγία» ήταν που έφερε την μεγαλύτερη ταραχή στην εκκλησία διχάζοντας τους πιστούς, λαϊκούς και κληρικούς. Ο Θεός να τους ελεήσει.
«Δεν ήσαν πράγματι από ημάς. Δεν ήσαν ποτέ μέλη γνήσια της Εκκλησίας… Αλλ’ έφυγαν και εβγήκαν από την Εκκλησίαν, δια να μη μείνουν κρυμμένοι, αλλά δια να φανερωθούν, ότι όλοι τους δεν είναι από ημάς, δεν είναι γνήσιοι Χριστιανοί» (Ιωαν. Α’Β’19).
«Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἵδητε· ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν κάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αυτούς. Εγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ’ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων» (προφητεία Ἠσαΐου).
«Αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί· φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καί ἀποπηδᾶν δεήσει, μηδ’ ἀπατηθῆναι προσελθεῖν, κἄν ἥμερον περισαίειν δοκῇ. φύγε τήν κοινωνίαν αὐτοῦ καί τήν πρός αὐτόν ὁμιλίαν ὡς ἰόν ὄφεως...· φεύγειν οὖν παντί σθένει διά ταῦτα προσήκει τούς τοιούτους» (Μ. Φώτιος ΕΠΕ 12, 400,31).
Λησταί της Ψευδοσυνόδου, πρεσβευταί κακοδοξιών και πνευματικό πύον της Εκκλησίας, μολύνων τους πιστούς. Μας λέγουν ότι σώζετε ο κάθε ένας στην πλάνη του.
«Εάν το άλας μωρανθή έν τινι αλισθήσεται;» (Κατά Ματθαίον 5.13).
Διατυμπανίζουν το κάλπικο κέρδος της ψεοδοσυνόδου τους και αποσιωπούν την ολέθρια ζημιά και την αιώνια καταδίκη των ψυχών.
Άμβλυναν τα κριτήρια της Ορθοδόξου Πίστεως μας με πονηρές δόσεις αγαπολογικού οικουμενισμού, νοσούντες αιρετικώς και συνεδριαζόμενοι συναγελαστικώς.
«Αλλοίμονον εις εσάς ότι κλείετε την Βασιλείαν των ουρανών. Διότι και εσείς δεν έρχεσθε και τους άλλους δεν αφήνετε να έλθουν» (Αναστασίου Σιναίτου λόγος Δ΄).
Προσβάλλουν τα θεμελιώδη δόγματα της μοναδικής εν τώ κόσμῳ αποκαλύψεως και σωτηρίας των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού. Τεμαχισταί της Αγάπης και της Αληθείας, και συνοδοιπόροι της απάτης. Χώρισαν τα αχώριστα και διαίρεσαν τα αδιαίρετα, την αγάπη από την αλήθεια, όπου ο Χριστός εστί η Εσταυρωμένη Αγάπη  και Πηγή της Αλήθειας.
Ο Χριστός είναι η αποκλειστική Αποκάλυψη της Αληθείας, η ίδια η Αλήθεια, ο Υιός και Λόγος του Θεού, και δέν υπάρχει εκτός του Χριστού άλλη Αλήθεια.                        
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΒΕΡΑ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΒΕΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ;
Καλώντας ο Κριτής τους Αγγέλους, έφεραν άλλη μία συναγωγή των Αιρετικών και κρέμονταν στις γλώσσες τους έχιδνες (φίδια), και γυρνώντας ο Κύριος είπε:
Πώς ετολμήσατε, να σχίσετε τον χιτώνα της ορθόδοξης εκκλησίας μου και να απωλέσετε άπειρο πλήθος ψυχών ανθρώπων;
Τότε αρπάζοντας τους οι Άγγελοι τους έρριψαν στην πύρινη εκείνη θάλασσα (Από Σιναΐτικο Χειρόγραφο του 15-16ου αιώνα).
Εάν οι θεοφόροι Απόστολοι, οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας που με διωγμούς, κακώσεις, βασανιστήρια, εξορίες, καταθλίψεις και άλλα πολλά, τα οποία υπέμειναν για τη στερέωση της Ορθοδοξίας και την καταπολέμηση των κακόδοξων αιρέσεων, προέβλεπαν ότι δεν υπάρχει δικαίωση, ότι όλοι οι κακόδοξοι αιρετικοί θα ελεηθούν και θα συναριθμηθούν μετά των Ευσεβών και Αγίων,τότε περιττή θα ήταν η φροντίδα για την σύσταση των Οικουμενικών  και  Τοπικών Συνόδων και μάταιοι οι αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας.
Αυτοί ως επηρμένοι αιρετικοί και καλύτεροι σύμβουλοι του ανθρωποκτόνου, διώκουν όλους όσους ακολουθούν τις παραδόσεις και τις εντολές των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, λέγοντας ότι δημιουργούν σχίσμα και πώς βγάζουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας, ότι έχουν άκυρα μυστήρια, βλασφημώντας έτσι κατά του Αγίου Πνεύματος, επειδὴ διακόπτουν τὴν κοινωνία με αυτούς τους αιρετικούς καὶ δεν τους ακολουθούν στὴν απώλεια της παναιρέσεως.
Ἀπόδειξη, τά ἀτελείωτα πάρε-δῶσε μέ τήν πανσπερμία τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἀλλοπίστων, ἡ ἐνυπόγραφη ‘’συνοδική’’ ἀναγνώριση τῶν άντιχρίστων ἀποφάσεων τοῦ λεγόμενου παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιῶν, τά ἐντατικά μαθήματα ἱερωμένων γιά τήν ἐμπέδωση τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἡ μετάλλαξη τῶν περισσοτέρων ἀντιαιρετικῶν γραφείων σέ κέντρα συνεργασίας μέ ‘’ἑτεροδόξους ἀδελφούς’’,  ἡ μετατροπή Ἱερῶν Μονῶν σέ ἄντρα ‘’μεταπατερικῆς θεολογίας’’ καί διδασκαλεῖα ‘’σύγχρονων φιλοσοφικῶν θεωριῶν’’, καί πάνω ἀπ’ ὅλα τό μένος ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀξιωματούχων ἐναντίον κάθε Ρωμηοῦ ρασοφόρου (παπᾶ ἤ μοναχοῦ), πού δηλώνει ἐλάχιστος μιμητής τοῦ νεοφανοῦς καί θαυματουργοῦ Ἀγίου μας, τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, τοῦ μαρτυρήσαντος στήν νῆσο Λέσβο.
«Tω εις το Άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ουκ αφεθήσεται» (Λουκ. 12,10).
«Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων»   (ΕΠΕ 23, 492 - 494" άγ.Ιωάννης).
«ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» (Ματθαίου 19 Κ.5).
«Τούτο πρώτον γινώσκετε,ότι έρχονται εν ταις υστεριναίς ημέραις εμπαίκται,να πορεύωνται κατά τας ιδίας επιθυμίας»,και πάλιν λέγει: «Από εσάς θέλουν γενούν ψευδοδιδάσκαλοι,οι οποίοι θέλουν κάμει αιρέσεις απωλείας,και τον Δεσπότην τον αγοράσαντα αυτούς αρνούμενοι,και πολλοί θέλουν εξακολουθήσει την πλάνην αυτών,των οποίων η ανταπόδοσις δεν αργεί,και η απώλεια ου νυστάξει. Της κατάρας τέκνα, διατί αφήκαν τον ίσιον δρόμον και περιπατούν κατά την πλάνην του νοός αυτών» (Άγιος Πέτρος).
«Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ·ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με» (Λουκ.Ι, 16).
Ο καταπροδομένος ευσεβής Λαός του Θεού, μόνος αυτός ο ίδιος θα υπερασπισθεί και θα διασφαλίσει την Ορθοδόξο του Πίστη από τους βαρείς λύκους.
«Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν. Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου γαρ ουν, ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών… Στήσετε, κρατούντες τας παραδόσεις, ας παρελάβατε, τας τε εγγράφους και αγράφους, ίνα μη τη των αθέσμων πλάνη συναπεχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμού» (Άγιος Μάρκος ο Εύγενικός).
Εμείς τὸ πτωχό καὶ μικρὸ ποίμνιο προτιμούμε νὰ ακολουθούμε τὴν διαχρονικὴ ιερὰ παράδοση της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατρᾶσι».
«Οἱ μὲν αἱρετικοὶ τέλεον περί τὴν πίστιν ἐναυάγησαν, οἱ δὲ εἰ καὶ τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεμποτίσθηκαν, ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, 1116A).
O ιερός Χρυσόστομος χαρακτήριζε εχθρούς του Θεού τους αιρετικούς καὶ αυτούς που επικοινωνούν εκκλησιαστικά μαζί τους» (39 Ἐπιστολή Ἁγίου Θεοδώρου  Στουδίτου προς  ἡγούμενον Θεόφιλον).
Σε όλους όσους επιμένουν να παραμένουν στην αίρεση και εις την αποστασία που μάχεται το Χριστό και δεν θέλουν την σωτηρία τους, σε αυτούς που έχουν πέσει εις αυτήν την πλάνη χωρίς επιστροφή και έχουν κλειστά τα αυτιά τους στην καταδίκη του Θεού και στην  πνευματική του διδασκαλία, επειδή είναι ήδη σάπιοι και έχουν αποσχιστεί από το κοινό σώμα της εκκλησίας, ανάθεμα (Ζ' Οικ.Σύνοδος).  
Ψευδοδιδάσκαλοι, δημιουργοί αιρέσεων απωλείας.
«Παυέσθωσαν λοιπόν οι διαστρέφοντες την αλήθειαν του Θεού ψευδέσι λόγοις και εαυτοίς προσεχέτωσαν. Ημείς γαρ της εντολής τηλαυγούς ούσης και τη παραβάσει το αιώνιον πύρ απειλούσης, ούχ υποκύψωμεν τοις ανθρωπίνοις φόβοις ή πόνοις. Ού, μά και τους υπέρ αρετής αγώνας, αλλ΄ει και το αίμα χεύσαι δεί, μετά χαράς ποιησόμεθα, Θεού ενισχίοντος δια των σών αγίων προσευχών» ( επιστολή Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου πρός πνευματικόν του πατέρα Πλάτωνα).
Νά ξέρετε πώς τα λόγια πού ταιριάζουν ἀπόλυτα σε εσάς, είναι του Κυρίου μας: «ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς» (Ἀποκ. κεφ. 3, 17-18).
Μία είναι η Πίστη του Χριστού, η Πίστη των Πατέρων και των Αγίων οι οποίοι πολέμησαν και θυσιάστηκαν γι αυτήν.
Είναι πασιφανές ότι η Μία Αγία Ορθόδοξη Αποστολική Εκκλησία του Χριστού προδόθηκε από τους ψευδοποιμένες της συνοδικώς, εν σφραγίδι και υπογεγραμμένως εις το Κολυμπάρι ξενοπνευματικώς αποφανθέντες.
Περιμέναμε από συγκλήσεως της σύνοδου έως τώρα να αντιδράσετε και να ομολογήσετε την Αλήθεια όπως οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και Απόστολοι αλλά δεν το πράξατε.
«Ὁ σιωπῶν ἐν καιρῷ ἀσεβείας εἶναι ἔνοχος γιά τὸ αἷμα τῶν ἁμαρτανόντων»                
(Μ. Βασιλείου P.G. 31,1257).                  
«Αύτη ούν ποιμένος αληθινού επιστασία, διελέγχουσα τους ψευδωνύμους και όντως δεικνυμένη τω Θεώ και Πατρί και Αρχιποίμενι επάξιος. Τας ιοβόλους φωνάς και απατηλοθελείς, των ώς όφεων υποσυρομένων σοι και θελόντων σε του ξύλου του ζωτικού της Αληθείας απάξαι, φεύγε και ενωτίζου άπαξ κραταιωθείς εν τη Αληθεία και συσφιγχθείς, έσθ΄ότε και ανθρώπων ευσεβών εις παντελή ακινησίαν, όπως τεύξη κα΄κείνης της φωνής το εγκώμιον. Ο ποιών ταύτα ού σαλευθήσεται εις τον αιώνα» (Θεοδώρου Στουδίτου προς αδελφόν του Ευθύμιο).
«Αποδιίστασθαι παντός τυχόν ανθρώπου και τη εμμελεί αγχινοία σου τα σκολιά ποίησον λεία και τα τραχύνοντα καθομάλισον. Το αντεισάγειν την εαυτού γνώμην διά μαρτυρίας της Θεοπνεύστου Γραφής, ανδρός όντως υγιούς και νούν έχοντος» (Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου).
Όταν κάποιος υπερασπίζεται ανεπιφύλακτα και με κάθε θυσία την Αλήθεια  τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας  τότε είναι πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού και δικαιούται να ονομάζεται Ορθόδοξος Χριστιανός.
Αυτός είναι και ο λόγος της στάσης μου απέναντι σας αν καταλάβατε.
Είναι πασιφανές  ότι  εκκόλαψαν μία νέα θρησκεία που εφηύραν ως «σοφότεροι» του τριαδικού Θεού μας και των Αγίων Πατέρων και απαιτούν να τους ακολουθήσουμε διά της βίας εμμέσως πλην σαφώς.
Όχι μόνον συμβιβάσθηκαν  αλλά πρόδωσαν και αλλοίωσαν την Ορθόδοξη  Πίστη, διότι:
1ον : Με έλλειμμα συνοδικότητας και ανεπαρκή εκπροσώπηση από τους επισκόπους των Εκκλησιών, κατέστη η ψευδοσύνοδος  άκυρη.
2ον: Δεν επικύρωσαν  ως όφειλαν τις προηγούμενες Συνόδους για να θεωρηθεί συνέχεια αυτών και συνέχεια της εκκλησιαστικής παραδόσεως, συνεπώς αποκόπηκε από μόνη της καθιστάμενη άκυρη.
3ον: Όχι μόνο δεν καταδίκασαν τους παπικούς και γενικά τους αιρετικούς, αλλά και ενθάρρυναν τις συμπροσευχές μαζί τους, κατά συνεπώς αντιτάχθηκαν στους κανόνες και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θεωρούμενη άκυρη.
4ον: Δεν ενημέρωσαν Κλήρο και Λαό ως όφειλαν για να αποδειχθεί πως ενδιαφέρονται για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η κρυψίνοια και δόλια ενέργειά τους την καταδίκασε ως  άκυρη.
5ον: Υπέγραψαν κάποιοι ολίγοι χωρίς την συγκατάθεση όλων των ιεραρχών εν αγνοία του ποιμνίου, επομένως οι περισσότεροι την κατέστησαν άκυρη.
6ον: Εισήχθησαν και ψηφίστηκαν θέματα άκρως αντιορθόδοξα. Συνεπώς η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού μας, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία την κατέστησε άκυρη.
7ον: Ψήφισαν εκ των προτέρων το αλάθητο των αποφάσεων τους, συνεπώς είναι άκυρη.
8ον: Συνεχίζουν τους κατάπτυστους οικουμενιστικούς διαλόγους  παρακούοντας τους Αγίους οι οποίοι την καταδικάζουν ως άκυρη.
9ον:Δεν την παραδέχονται οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και την θεωρούν άκυρη.
10ον: Ψήφισαν την προλείανση του παναιρετικού και πνευματικώς δυσώδους οικουμενισμού για την ένωση όλου του συνονθυλεύματος των αιρετικών.
Η Ορθοδοξία την θεωρεί άκυρη.
11ον: Διοργανωμένη και ελεγχόμενη η σύνοδος από το Π.Σ.Ε. έχασε το Ορθόδοξο κύρος και είναι άκυρη.
12ον: Νομιμοποίησαν τις αιρέσεις ως εκκλησίες και πρόδωσαν την Εκκλησία του Χριστού, διότι συντάχθηκαν με τους σταυρωτές Του, γι’ αυτό και είναι άκυρη.
13ον: Προσδίδοντας εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς, ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες και όχι μόνο αποδεχόμενοι τα μυστήρια τους ως έγκυρα, η «σύνοδος» είναι άκυρη.
Ποτέ δεν ανήκαν στην εκκλησία «εισήλθαν ακάλεστοι  στη γιορτή του γάμου». Ούτε το αιώνιο πυρ της κολάσεως τους φοβίζει. Για αυτό και θα εκδιωχθούν κακήν-κακώς υπό των Αγίων Αγγέλων. Εάν είχαν διάθεση και Ιεροσύνη δεν θα επέτρεπαν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να γίνονται τέτοια έκτροπα. Θα απομάκρυναν με την πρώτη κακοδοξία τους αιρετικούς και θα καθάριζαν την Εκκλησία.
Η σιωπή τους όμως και η ανοχή τους δεν είναι απλά λόγω αδρανείας, αλλά είναι συνενοχή  γιατί γνωρίζουν με ακρίβεια τι διαπράττουν.
«Έως του θανάτου αγωνισταί περί της Αληθείας, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» (Σ. Σειρ. 4,28).
Με ειλικρινή αγάπη, προς αυτόν που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού, τον λόγο της Αληθείας.
Ο ελάχιστος εν Αδελφοίς
 Γεώργιος Πάσχος