Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

«Δύο γάϊδαροι μάλλωναν σε ξένο αχυρώνα»

 
 21.2.2018
Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους εὔχεται ἐκ μέσης καρδίας εἰς ὅλους τοὺς Πανέλληνας – Ἑλληνόψυχους καὶ μὴ εὐλογημένη, χαρούμενη, εἰρηνική καὶ Ἁγία Τεσσαρακοστή.

Ἐπαναλαμβάνουμε :
1. Ἐάν τὸ τρισάθλιο κατεστημένο δὲν ὀργάνωνε καὶ καλλιεργοῦσε τόν πανικό εἰς τούς Ἑλληνόψυχους πολίτες, ὅτι θὰ λάβουν χώρα καὶ ἀντισυλλαλητήρια καὶ ὅτι θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ 5 στρατηγικά σημεῖα νὰ ἐπιτεθοῦν εἰς αὐτούς ποὺ κάνουν χρήση τοῦ συνταγματικοῦ τους δικαιώματος καὶ ὅτι θὰ χυθῇ αἷμα, θὰ προσήρχοντο στὶς 4.2.2018 στὸ συλλαλητήριο ἄλλα 2.000.000 ἀπὸ τήν Ἀττική.
2. Παρόλα ταῦτα, ὅπως λέγουν καὶ τὰ σοβαρὰ καί ἔγκυρα ἀντικειμενικὰ διεθνῆ πρακτορεῖα εἰδήσεων, οἱ συγκεντρωθέντες ἦσαν ἄνω τωῶν 3.000.000.
 3. Αὐτό εἶναι ἕνα δυνατό « χαστούκι » ἐναντίον τῶν ἀνεγκέφαλων ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι  τὰ τελευταῖα 40 χρόνια κυβερνοῦν φασιστικῶς σάν σατράπες, διορίζοντας τὴν στρατιὰ τῶν ἀφισοκολλητῶν των καὶ τόν συμφερτό τῶν συνδικαλιστῶν, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων οὐδέποτε ἠργάσθησαν, ἀλλά  μὲ τίς ἀπεργίες καὶ τίς πορεῖες ποὺ δημιουργοῦν κάθε τόσο καὶ λιγάκι, ἀναστατώνουν καὶ «ξεχαρβαλώνουν» τὴν κοινωνία, ὅταν εἶναι στὴν ἀντιπολίτευση. Ὅταν ὅμως ἔρχονται στὴ Κυβέρνηση, ὁ ἴδιος ὁ κ. Χρῆστος Πρωτόπαππας εἰς μάτην ἐφώναζε «παράνομος καὶ καταχρηστικὴ ἡ ἀπεργία».

4. Ἄν ὑπῆρχε χρηστό κράτος Δικαίου καὶ ὄχι ἀντίχρηστο καὶ σιωνιστικό, ὅπως καταντήσαμε, ὄχι μόνον δὲν θὰ καταργοῦσαν τὰ θρησκευτικά, τὴν ἀριστεία καὶ δὲν θὰ ἦσαν τὰ ἐκπαιδευτήρια τῆς Ἑλλάδος ἐκμαυλεῖα καὶ βιομηχανίες ἀναρχικῶν καὶ ἡμιμαθῶν, ἀλλὰ τουναντίον θὰ ἦσαν τὰ ἑλληνόπουλα πρωταθλητὲς τοὺ πνεύματος καὶ ἄριστοι οἰκογενειάρχες, ἐπιχειρηματίες καὶ ἐν γένει ἐποικοδομητικὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Θὰ ἐνστερνούμενα ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο πρόγονό μας Μέγα Ἀλέξανδρο, τὸν ὁποῖον ἐμεῖς περιφρονοῦμε, ἐνῷ οἱ σλάβοι σκοπιανοὶ τὸν ἀποθεώνουν.
Θὰ μπορούσαμε νὰ εἴχαμε ἐνθαρύνει καὶ ἀναζωογονήσει τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος μας καὶ θὰ ἐπιστρέφαμε στὶς ρίζες μας μιμούμενοι τὸν ἀρχαῖο πρόγονό μας Μέγα Ἀλέξανδρο.
Μὲ τὴν ἀθάνατη Έλληνικὴ γλῶσσα, τὸ αἰώνιο ἑλληνοχριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη (ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΓΕΙΣΘΩ ΕΝ ΠΑΣΙ, ἀπὸ τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη), ὄχι μόνον θὰ εἴχαμε ἐπανευαγγελισθῆ ἀλλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπανευαγγελίζαμε ὅλην τὴν παλιμβάρβαρο ἀνθρωπότητα.
Ἔτσι θὰ ἐφηρμόζοντο οἱ στίχοι τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη : «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητῆς, θὰ γενῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
5. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἐδίδασκαν εἰς ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαιδεύσεως τὴν Καινὴν Διαθήκη ὡς π.χ. τὸ 13ο Κεφάλαιο πρὸς Ρωμαίους γιά:
Α) Τὰ καθήκοντα τοῦ χριστιανοῦ πρὸς τὸ Κράτος.
Β)  Ἡ πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη ὡς κοινωνικὸ καθῆκον.
Γ) διὰ τὴν χριστιανικὴ τελειότητα ἔξοχο κίνητρον ἡ τελικὴ σωτηρία, κλπ. κλπ.
Καὶ ἐν γένει τὸ Εὐαγγέλιο ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τέλους τελειοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο, τὸν ψυχαγωγεῖ καὶ δὲν τὸν ψυχοκτονεῖ ὅπως σήμερα γίνεται.
6. Γιὰ ὅλα αὐτὰ πταίει ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πού, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀναρτιχᾶται ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, φαυλοκρατίας καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁμνύουσα γῆ καὶ ὕδωρ.

7. Ἰδιαιτέρως δὲ πταίει ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εὐλογοῦσα τῆς ὅλης αἰσχρᾶς καταστάσεως καὶ προκαταβολικῶς ἀφήνει νὰ ἐννοηθῆ διὰ τῶν στηλοβατῶν της, τῶν «δεκανικιῶν» της καὶ μὲ τὸν συρφετὸ τῶν κολάκων της, ὅτι κανένας κληρικὸς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀντιτίθεται στοὺς αἰσχρότατους, ἀπάνθρωπους, ἀντεθνικοὺς καὶ ἀντίχριστους νόμους. Ὅταν δὲ ὑφίσταται κάποιες πιέσεις, τότε ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, κατόπιν ἑορτῆς, προσποιεῖται τὸν «κάργα», ἀφοῦ ἔχουν «τσιμεντώσει» τὰ πάντα, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα καὶ νὰ δείχνῃ ὅτι δῆθεν πρωτοστατεῖ γιὰ τὴν κάθαρσιν πολιτείας καὶ κοινωνίας!!!!!....

8. Ὅταν ὁρίζετο γιὰ πρώτη φορά ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας (ποὺ δὲν εἶχε νὰ πληρώσει οὔτε τὸ νοίκι τοῦ σπιτιοῦ του καὶ ἐδάνεισε καὶ τὸν μεγάλο Ἀνδρέα νὰ ἀγοράσει τὸ βρωμόσπιτο) καὶ τοῦ  ἔλεγε ἡ τὸτε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη αὐτὲς τὶς ἄκρως προαποφασισθεῖσες ἐντολές, θὰ ἔπρεπε, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὄχι μόνον νὰ μὴ ὁρκίσουν ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξορκίσουν τὸν κ. Παπούλια, τὴν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ ὅλους τοὺς 300, βροντοφωνώντας τους :
«Οὐκ ἔξεστι τοῖς ἐθνοπατράσι πιστεύειν, λατρεύειν, ἐφαμόζειν, ψηφίζειν καὶ ἐπιβάλειν ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστινιακούς, ἐντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους. Ὅποιος τολμήσει καὶ προσφέρει, ὄχι μόνον περιοχὲς, ὡς π.χ. τὴν Μακεδονία μας, τὴν Θράκη μας, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, παράλια Τουρκίας, τὴν Β. Ἤπειρό μας, τὶς ἑλληνικὲς μειονότητες εἰς Τουρκία, Κατεχόμενα κλ.π. (σύμφωνα μὲ τὸ ἀπάνθρωπο δόγμα των δὲν διεκδικοῦμε ἀπολύτως τίποτε, προσφέρουμε ἔναντι πινακίου φακῆς τὰ πάντα), θὰ ἐπαναλάβουμε τὴν προσταγὴ τοῦ μεγίστου στρατηλάτη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη :

ΦΩΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΝΕΚΟΥΣ

διότι

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ».

Ἀλλά, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν οὔτε ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει φόβον Θεοῦ καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται.
Καὶ γιατὶ ὄχι ; ; ;
9. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ κάνουν συγκεντρώσεις τῶν σωματείων στὴν αἰχμή τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ κατατυραννοῦν τοὺς μή ἔχοντας καὶ κατέχοντας Ι.Χ. καὶ εἶναι καταδικασμένοι νὰ μεταφέρονται μὲ τήν ἀνύπαρκτο ἤ μή σωστὰ – ὑποτυπώδη ὀργάνωση τῶν συγκοινωνιῶν.
Ἄν δὲν εἶχε καταντήσει ἡ περίφημη Ἑλλάδα μας « μπανανία », θὰ τούς ἐμάζευε καὶ θὰ τοὺς ἐπέβαλε νὰ συνεδριάζουν αὐτοί ποὺ θὰ ἔπιαναν δουλειά ἀργότερα καὶ νὰ συνεχίζῃ ἡ συνεδρίασις, γιὰ νὰ δύνανται νὰ συμμετέχουν καὶ αὐτοί ποὺ ἐσχόλασαν καὶ ἀντὶ νὰ πᾶνε νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦνε, νὰ πήγαιναν 2-3 ὧρες ἀργότερα, ὅπως κάνουν καὶ εἰς τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία καὶ σὲ ἄλλα χρηστὰ, σοσιαλιστικὰ κράτη δικαίου.

10. Γιὰ νὰ ἐξασφαλίζουν τήν διαιώνισή των ἤ τήν ἐπανεκλογή των,  οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶσες κλίκες, χρησιμοποιοῦν καὶ τήν στρατιά τῶν 500 γνωστῶν – ἀγνώστων ἐντοπίων καί ξένων μισθοφόρων. Αὐτοί δροῦν ἀναλόγως τῶν ἐντολῶν ποὺ δίνουν οἱ θῶκοι  (Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, Δικαιοσύνης, Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ λοιπά) καὶ οἱ ἀναίσχυντοι σαράντα τόσα χρόνια διατείνονται μὲ σχεδόν 100.000 ἀστυνομικούς μὲ χιλιάδες Εἰσαγγελεῖς καὶ Δικαστές, χιλιάδες πυροσβέστες καὶ τοῦ κόσμου τίς Ὑπηρεσίες, ὅτι δῆθεν δὲν εἶναι εἰς θέση νὰ τούς ἐντοπίσουν καὶ ἐκτοπίσουν.

11. Ὅμως, σὲ χρηστά κράτη Δικαίου, χαρακτηριζόμενα ὡς σοσιαλιστικά – δημοκρατικά ἤ φασιστικά – χουντικά, αὐτές οἱ κατάπτυστες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις δὲ πιάνουν.
Θὰ μποροῦσαν, ἄν ἤθελαν πραγματικά νὰ εἶναι ὄντως ἐξουσία γιὰ τοὺς ἀτακτοῦντες καὶ ὄχι σατράπηδες γιὰ τοὺς τίμιους καὶ φιλήσυχους δημοκρατικοὺς ἀνθρώπους, σὲ μερικές ὧρες νὰ ξεκαθαρίσουν τήν ὑπόθεση.
Ἐδῶ στὴν «μπανανία» ἡ Ἑλλὰς κάποτε κάποτε τοὺς πιάνουν, προσαγάγουν μερικοὺς πρὸς ἀναγνώρισιν στοιχείων καὶ τοὺς διώχνουν. Ἄν δέ, προσαχθοῦν κάποιοι στὸ Δικαστήριο, τρέμουν οἱ Εἰσαγγελεῖς καὶ οἱ Δικαστὲς μήπως τοὺς φάει κάποια σφαίρα ἤ ἀνατιναχθοῦν τὰ σπίτια τους καὶ οἱ οἰκογένειες τους στὸν ἀέρα καὶ ὑποφέρουν πῶς νὰ βροῦν τρόπο νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν, γιὰ δῆθεν «λόγους ἀμφιβολιῶν».

12. Τό 2008  ἐκαίγετο ἡ Ἀθήνα μὲ νεκρούς καὶ τραυματίες καὶ  ὁ ἴδιος, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν – Δημοσίας Τάξεως, κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἐτόνιζε : « Ἐδώσαμε ἐντολή εἰς τήν Ἀστυνομία νὰ μὴ χτυπάει τούς νεαρούς ».
Δηλαδή μετέτρεπε τά ἀστυνομικά ὄργανα σὲ φιγοῦρες γιὰ σκοποβολή ! ! !  . . .
 Ἀντιθέτως ἡ « σύντροφος » κ. Ἀλέκα Παπαρήγα ἐτόνιζε: « Μὴ χαϊδεύετε τά αὐτιά τῶν κουκουλοφόρων».
Οἱ Ἑλληνόψυχοι, φιλήσυχοι καὶ εἰρηνικοί οἰκογενειάρχες, μισοῦντες τά ἐξτρεμιστικά ἄκρα διερωτοῦντο καὶ διερωτῶνται : « Ποιός ὁμιλοῦσε πιό κοινωνικά, πιό προοδευτικά καὶ πιό ἐθνικά ; Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος ἤ ἡ « σύντροφος » κ. Ἀλέκα Παπαρήγα;;;;;»

13. Γιὰ ἕνα ζωηρό παιδί ποὺ καθύβριζε καὶ εἰρωνεύετο τό ὄργανο τῆς τάξεως (οἱ ἴδιοι ἔχουμε γίνει μάρτυρες τοιούτων τρισαθλίων καταστάσεων, νὰ καταπατῶνται καὶ νὰ ἀτιμάζωνται τά Ἱερά καὶ Ὅσια τῆς φυλῆς μας, νὰ καθυβρίζονται οἱ Φορεῖς καὶ οἱ Θεσμοί τῆς Δημοκρατίας μας, ἀλλὰ ἐκεῖ οἱ ἀστυνομικοί, δόξα τῷ Θεῷ, κάνουν «γαϊδουρινή ὑπομονή»), ἕνα ἀστυνομικό ὄργανο δὲν ἄντεξε δυστυχῶς τόν εὐτελισμό  καὶ τόν ὀχετό τοῦ νεαροῦ καὶ ἐνσυνειδήτως ἤ ἀσυνειδήτως ἐν βρασμῷ ψυχῇς ἐσκότωσε τό παρασυρθέν παιδί.

14. Γιὰ αὐτὸν γίνονται κάθε χρόνο, ὄχι μόνο μνημόσυνα καὶ πορεῖες, ἀλλά καὶ « μπάχαλο », καταστρέφονται τά καταστήματα, γραφεῖα καὶ ἐπιχειρήσεις, καθώς καὶ τά ὀχήματα βιοπαλαιστῶν ἤ ἀκόμη καὶ τά εὐτελέστατα ὀχήματα μεταφορᾶς ἀνθρώπων, ποὺ κοστίζουν πολλά ἑκατομμύρια καὶ τὰ πληρώνει « ὁ μουζίκος » – βαρύτατα φορολογούμενος πτωχός  Ἑλληνικός λαός ἤ μὲ τὰ θαλασσοδάνεια ποὺ λαμβάνουν συνεχῶς.

15.Ἐάν εἶχαν ἴχνος Χριστιανικῆς ἀνατροφῆς καὶ δέν ἐπικρατοῦσε τό:
« Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. Καὶ τούτους ἀποτρέπου. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τάς οἰκίας καὶ  αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις,  ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα... ,οὔτω καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν ».   (Β ΄ ΤΙΜΟΘΕΟΝ , ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ, 1-8), θὰ ἔκαναν ἔστω καὶ ὑποκριτικά κάποιο μνημόσυνο καὶ γιὰ τὰ θύματα τοῦ 2010, ἀλλά δυστυχῶς ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκή ρῆσις τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ : « ἀπό τότε ποὺ βγῆκε τό ἀσυνείδητο συγνώμη, ἐχάθηκε τὸ φιλότιμο ...».

16. Ὅλα αὐτὰ ὑπῆρξαν καταστρεπτικά, ὡς παράδειγματος χάριν :
α. κατάργησις  τῆς μαθητικῆς ποδιᾶς,
β.  ἀποποινικοποίησις μοιχείας, πορνείας,
γ. κατάργησις τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου μέχρι ποὺ νὰ παντρεύονται « οἱ ἄρρωστοι » - δυστυχισμένοι ὁμοφυλόφιλοι, νὰ δύνανται νὰ υἱοθετοῦν ἀκόμη καὶ δυστυχισμένα παιδάκια καὶ νὰ τὰ ἐκμαυλίζουν παιδιόθεν, ἀντὶ νὰ θηλάζονται  καὶ νὰ χαϊδεύονται ἀπὸ στοργικές μητέρες ποὺ τά γεννοῦν, νὰ τὰ ἔχει « ὁ γονεύς α ἤ ὁ γονεύς β » καὶ νὰ τὰ προαγάγει.
δ.  ὄχι μόνο νὰ μὴ ἀπαγορεύονται οἱ ἐκτρώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ γίνονται δημοσίᾳ δαπάνῃ μὲ τόν φόρο τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

17.Ἀπεναντίας δέ, ὅταν οἱ βιοπαλαιστές καμιά φορὰ ἀρρωστήσουν, δὲν δύνανται νὰ κάνουν εὐκαίρως καὶ ἐγκαίρως ἐξετάσεις καὶ νὰ προλαμβάνεται « τό κακό » καὶ καταταλαιπωροῦνται νὰ καταγράφονται στίς καταστάσεις  ἑβδομάδων, μηνῶν, ἴσως καὶ ἐτῶν ἤ ὅταν πᾶνε σὲ νοσοκομεῖα, νὰ μὴ ἐξετάζονται πλήρως καὶ σωστά καὶ νὰ διώχνονται γρήγορα. Ἄν δὲν εἶναι πολύ βαριά μερικοί ἀσθενεῖς, τότε κολλᾶνε καὶ μερικές ἄλλες ἀσθένειες ἀκόμη καὶ φεύγουνε κατάκοιτοι, εἴτε γιὰ τὸ φτωχικό τους, εἴτε γιὰ τάς αἰωνίους μονάς.

18. Δὲν ὑπάρχουν φάρμακα, παραφαρμακευτικὸ ὑλικὸ καὶ μηχανήματα, διότι « οἱ λήσταρχοι » κυβερνῶντες, ὑπηρετοῦντες σὲ θέσεις κλειδιά γιὰ στρατιωτικές καὶ κρατικές προμήθειες, χρησιμοποιοῦν τίς ἀπίθανες μεθοδίες των καὶ κατακλέβουν «τήν μερίδα τοῦ λέοντος»  σὲ ἐλεεινές ποιότητες – ἄχρηστα ὑλικά και ἐφαρμόζοντές το: « Θὰ σὲ λέω μάστρο- Γιῶργο , θὰ μὲ λές μάστρο- Κώστα, θὰ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, νὰ μᾶς ἀγαπάει ὁ κόσμος ὅλος ».

19. Κουκουλώνονται ὅλα τά εἰδεχθέστατα  σκάνδαλα, ἀφοῦ προηγουμένως « οἱ κατεργάρηδες », κοινῇ συμπαιγνίᾳ, ἔχουν φροντίσει μὲ αἰσχρότατους καὶ ἐγκληματικούς νόμους, ὡς παραδείγματος χάριν: « περί  εὐθύνης Ὑπουργῶν καὶ λοιπά καὶ λοιπά » νὰ ἔχουν διαγραφεῖ τά εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα. Ὅμως ὅταν στριμώχνονται οἱ μέν ἀπό τούς δέ, βγάζουν τίς βραδυφλεγεῖς βόμβες καὶ τίς ἐνεργοποιοῦν σὰν  ἀτομικές καὶ ὑδρογονικές βόμβες ἤ διηπειρωτικούς πυραύλους ὀλέθρου καὶ συμφορᾶς.

20. Γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπό τήν γενική κατακραυγή τοῦ λαοῦ, ἔβγαλαν  τό σκάνδαλο Novartis, γιά νά ἀποπροσανατολίσουν τήν παλλαϊκή καταγανάκτηση τοῦ συλλαλητηρίου  τῆς 4.2.2018.

21. Καί βέβαια οὐδείς θά διωχθεῖ, ἀλλά διά τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ ἐπέτυχαν τόν σκοπό των μέ τήν διαστροφή τῆς ἀληθείας ὅτι ἡ λαϊκή καταγανάκτησι τοῦ συλλαλητηρίου τῆς 4.2.18 ἦταν δῆθεν ἀπό μερικές χιλιάδες ἕως 140.000 Ἑλληνόψυχων, τούς ὁποίους τολμοῦν οἱ ἀχαρακτήριστοι φασίστες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων  νά τούς χαρακτηρίζουν ὡς δῆθεν χουντικούς- φασίστες.

22. Στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει νά ἐπαναλάβουμέ τό: « Εἶπε ὁ γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα ». Σάν τήν φρικτότατη Γκεστάπο τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, θά συνεχίσουν δυστυχῶς αὐτοί οἱ φρικτότατοι φασίστες νά ἀπαιτοῦν ἀπό τούς Ἑλληνόψυχους νὰ λένε : « ὄχι μόνον πετάει ὁ γάιδαρος, ἀλλά ὅποιος ἰσχυρισθεῖ ὅτι δέν πετάει εἶναι ἕνας γαίδαρος ».

23.Ὅλα τα ἀνωτέρω, ἀλλά καί πληθώρα ἄλλων εἶναι ἐντολές τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων γιά τήν ἐσωτερική κατάσταση, οὕτως  ὥστε νά ἀποπροσανατολίζουν τόν λαό καί νά μή ἐπιμένει εἰς τὶς αἰώνιες ἠθικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, πού εἶναι:
1.τό ὄμαιμον,
2.ἡ ἠθική οἰκογένεια
3.τό ὁμόγλωσσο
4.τό ὁμόθρησκον, ἀκραιφνής Ὀρθοδοξία.

24. Ὡς γνωστό, βάσει αὐτῶν τῶν ἀξιῶν κατορθώσαμε ἀνά χιλιετηρίδες  νά διατηρηθοῦν οἱ πυλῶνες τοῦ Ἔθνους μας, τούς ὁποίους μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσο πασχίζουν ἄρον-ἄρον νά τούς κατακρημνίζουν.
Οἱ «ἀθῶοι» μέ τά τερτίπια τῶν Ἐθνοπατέρων καί Διοικούντων εἰς τήν συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ παραμένουν ὡς «παραγραφάκηδες » καί ὄχι ὡς ἀθῶοι.

25. Τοιουτοτρόπως κατορθώνουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις νά διαιωνίζουν τό δόγμα τῶν αἰσχροτάτων φίλων μας πού πρῶτος το υἱοθέτησεν « ὁ μέγας Ἐθνάρχης »: « Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» καί τό συνεχίζουν οἱ ἄλλοι, ἀπό τούς ὁποίους οἱ σιωνιστές ἐπέτυχον πολλαπλάσια κατορθώματα ἀπό τήν δεξιάν, οἱ ὀπαδοὶ τῆς ὁποίας κατατρέχονται ὡς φασίστες, χουντικοί καί τά τοιαῦτα.

26.Τρισάθλιοι δεξιοί κυβερνῆτες, ἀλλά καί στρατηγοί εἶχαν ἀπομονώσει τελείως τούς Ἕλληνες Πομάκους καί εἶχαν βάλει ἐνδιαμέσως  περιφράξεις καί μπάρες, νά μή δύνανται οἱ Πομάκοι νά κατέβουν κάτω εἰς τήν Κομοτηνή μας, εἰς τήν Ξάνθη μας καί λοιπά.
Ἐπί σοσιαλιστῶν ὁδηγήθησαν εἰς τήν Τουρκία νά διδάσκονται τήν Τουρκική γλώσσα, ἀντί νά τούς διαθέσουμε σχολεῖα, λεξικά, δασκάλους καί νά  τούς ποῦμε: « Μάθετε καί ἐπιστημονικῶς τήν γλώσσα σας ». 
Τώρα ἔφτασαν νά εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ τουρκικῆς συνειδήσεως ἐπάνω ἀπό 50%.
Ἡ ἱστορία πρέπει νά γραφθῇ μέ τά μελανότερα γράμματα, τόσο  τῆς δεξιᾶς - ἐθνοκαπήλων, ὅσο καί τῶν σοσιαλ(η)στῶν.

27. Στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει οἱ Ἑλληνόψυχοι  νά «ξυπνήσουν» καί νά ἀπαιτοῦν, ὄχι μόνο συλλαλητήρια, ἀλλά ἐλεύθερα Δημοψηφίσματα καί ὄχι καθοδηγούμενα Δημοψηφίσματα, ὅπως καί τήν τελευταία φορά πού κάνεις δέν κατάλαβε τί ἐψήφισε ( εἴτε τοῦ ναί, εἴτε τοῦ ὄχι ). 
Γιατί ὁ Ἑλληνικός λαός ἐξαπατήθηκε σφόδρα.

28. Ἐπιβάλλεται δέ νά γίνονται καί συλλαλητήρια ὄχι μόνον γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ γιὰ τοὺς θεσμοὺς τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Εἰρήνη στὴν περιοχή. Συλλαλητήρια προστατευόμενα καί ὄχι κατατρομοκρατούμενα καί  κατατρεχόμενα, μέ ἀντισυλλαλητήρια, ἐπιθέσεις καί χύσιμο ἀθρόου καί ἀθώου αἵματος.

29. Γιά νά μὴ κλέβουμε τόν ἐλαχιστότατο καί πολυτιμότατον χρόνο τῶν φίλων – παραπέμπουμε στὴν ἱστοσελίδα μας  «Φωτεινή Γραμμή», facebook: Τάμα του Ἐθνους (Φωτεινη Γραμμή), διότι τά δύο ἄλλα, λίαν προσφιλῆ facebook πού εἴχαμε μᾶς τά κατέστρεψαν ἀπό τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο 2017.

30. Σάν ἐπισφράγισμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων καί μή ἀναφερθέντων, νομίζουμε ὅτι ὀφείλουμε νά ἐπαναλάβουμε τό ἀκροτελεύτιο στίχο τοῦ Ἕλληνος ποιητοῦ Γεωργίου Σουρῆ ἀπό ἐδῶ καί 130 χρόνια:

Ὤ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα ; ; ;
Εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν ἴδια θέρμη νὰ ἀγωνίζεται, ἀλλά καὶ κυρίως, νὰ ἀποδώσῃ ὁ ἀγώνας του.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321