Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Π. Ιωάννης Διώτης: Συλλαλητήριο πέντε εκατομμυρίων

Ὁ π. Ἰωάννης Κ. Διώτης μὲ μεγάλην Σημαίαν εἰς τὸ Συλλαλητήριον. Εἶπεν ὅτι διὰ πρώτην φορὰν ἔμεινεν ὄρθιος συνεχῶς ἐπὶ πέντε (5) ὥρας.
Ο π. Ιωάννης Διώτης σχολιάζει τὸ Συλλαλητήριο
Να παραιτηθεί ο Αρχηγός της Αστυνομίας
Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Διώτης, θεολόγος καὶ δημοσιογράφος, ἀναφερόμενος εἰς τὸ μεγαλειῶδες Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 εἰς τὴν Πλατεῖαν Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν, εἶπεν ὅτι τὸ ἐθνικὸν φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ ἡ σταθερὰ ἐμμονή του εἰς τὰς Ἑλληνορθοδόξους Παραδόσεις τοῦ Γένους ἡμῶν δὲν ἐμειώθησαν ἕνεκα τῆς πολυετοῦς καὶ ἐξαντλητικῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας. Ἐτόνισε δὲ ὅτι εἰς τὸ συγκλονιστικὸν αὐτὸ Συλλαλητήριον, ἀπὸ ἀπόψεως πλήθους καὶ παλμοῦ, συμμετεῖχον εἰς τὴν πραγματικότητα Ἕλληνες πολῖται ἄνω τῶν πέντε ἑκατομμυρίων (5.000.000). Ἡ παλαιοτέρα καὶ ἀντικειμενικὴ ἐφημερὶς «ΕΣΤΙΑ» εἰς πρωτοσέλιδον τίτλον γράφει ὅτι: «1,5 ἑκατομμύριο Ἕλληνες ἔσωσαν τὴν ὑπόληψη τῆς Χώρας». Ὅμως, περισσότεροι ἦσαν οἱ ἀπόντες Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι ἤθελον νὰ παρευρεθοῦν εἰς τὸ Συλλαλητήριον, τὸ ὁποῖον παρηκολούθησαν ἀπὸ τὴν Τηλεόρασιν. Κατὰ μίαν ἐκτίμησιν, περίπου ἀκόμη τρία ἑκατομμύρια (3.000.000) ἀποδήμων Ἑλλήνων εὑρίσκοντο νοερῶς εἰς τὸ Συλλαλητήριον. Ὡς γνωστόν, δυναμικὰ Συλλαλητήρια διὰ τὴν προστασίαν τῆς Μακεδονίας ἐπραγματοποιήθησαν εἰς μεγάλας πόλεις τῆς Εὐρώπης καὶ ἀλλοῦ.
Ἑάν, παρὰ τὴν κινητοποίησιν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, τόσων πατριωτῶν Ἑλλήνων, ὑπάρξουν πολιτικοὶ οἱουδήποτε κόμματος οἱ ὁποῖοι θὰ ὑπογράψουν ἤ θὰ ψηφίσουν τὴν παραχώρησιν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας εἰς τὸ ἀδύναμον κρατίδιον τῶν Σκοπίων, αὐτοὶ θὰ εἶναι προδόται τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων.
Ἔκπληξις ! Κατάπληξις ! Ἀποτροπιασμός ! Ἀπογοήτευσις ! Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ἀνεκοίνωσεν ἐπισήμως ὅτι οἱ διαδηλωταὶ τοῦ ἐν λόγῳ Συλλαλητηρίου ἦσαν 140.000. Κατ' αὐτὸν τόν τρόπον, ἡ Ἀστυνομία ἐξηπάτησεν ὅλα τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Ἑλλήνων καὶ τὴν διεθνῆ κοινὴν γνώμην. Νὰ παραιτηθῇ ἀμέσως ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ζητεῖ ὁ π. Ἰωάννης.