Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Βασιλεύει το αγκάθι και αναδημοσίευση του εντύπου με την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη

ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
27.2.2018
1. Οἱ  ἐκ γενετῆς Σιωνιστὲς ἢ οἱ προσκυνημένοι, στοὺς ὁποίους ἐδώσαμε ἐδῶ καὶ ἑβδομήντα πέντε (75) ἔτη χριστιανικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ Γερμαναράδες τοῦ μανιακοῦ καὶ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ σαπούνι, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, βγαίνουν καὶ ἀπὸ πάνω καὶ ἄλλοι μὲν τὸ «παίζουν» δεξιοί, ποὺ εἶναι στὴν οὐσία ἐθνοκάπηλοι, ἄλλοι δὲ ἀριστεροί, ποὺ κατήντησαν Σοσιαληστές, ὅλοι τους χωρὶς τσίπα, χωρὶς φόβο Θεοῦ, καταδυναστεύουν τὸν εὐγενῆ, φιλότιμον, φιλοπρόοδον καὶ φιλειρηνικὸν Ἑλληνικὸν λαόν, τὸν ὁποῖον ἀποβλακώνουν μὲ τὰ χαζοκούτια, ναρκώνουν μὲ τὰ χημικά, ἐξαχρειώνουν μὲ τὰ διασκεδαστικά - ἐκφυλιστικὰ καὶ ὄχι ψυχαγωγικὰ θεάματα καὶ ἀκροάματα καὶ τὸν ἐξαθλιώνουν μὲ:
α. τὰ συνεχῆ ψαλιδίσματα μισθῶν καὶ συντάξεων.
β. τὶς βαρύτατες καὶ ἄγριες φορολογίες, ἐφαρμόζοντες τὸ δόγμα τῆς Δημοσιονομίας: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι, οὐδέποτε καταργοῦνται καὶ ἀν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέραν μορφὴν πάλιν». Καὶ ἐφαρμόζοντες τὴν πολιτικὴν Gebels: «μὲ κάθε θεμιτὸν ἢ ἀθέμιτον μέσον νὰ ψεύδωνται ἀσυστόλως, ὅτι ἀν ἐφαρμοσθοῦν αὐτὰ τὰ ἐπίπονα σχέδιά των θὰ εἶναι οἱ αὐριανοὶ λαοκράτες καὶ κυρίαρχοι τῆς Ὑφηλίου καὶ ὅτι θὰ τρώγουν μὲ χρυσᾶ μαχαιροπίρουνα».
γ. ἀφιονίζουν τὸν κοσμάκη σὰν νὰ εἶναι πιστοί Μωαμεθανικῆς Διδασκαλίας.
δ. ὅλα αὐτὰ διὰ τὴν ἔλλειψι ἰδεολόγων Ἡγετῶν, μὲ αὐταπάρνησι, αὐτοθυσίαν, ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, χωρὶς φιλοδοξίες ἀναδείξεώς τους καὶ μανίαν ἀποκτήσεως φήμης καὶ διαιωνίσεως τοῦ ὀνόματός των προπαντὸς δὲ μὲ ἀλτρουϊσμόν.
3. Ποταπὰ ἀνθρωπάκια ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἐλισσόμενα 180˚ τὸ δευτερόλεπτο, ποὺ εἶναι ἑτεροκίνητα καὶ εἶναι διατεθειμένα νὰ πειθαρχοῦν στὰ ρεύματα τῆς ἑκάστοτε πολιτικῆς, προβάλλονται ὡς λαοσωτῆρες.
3. Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία πασχίζουσα νὰ ἀναρριχηθῇ γίνεται δεκανίκι, φερέφωνο καὶ λιβανιστήρι τοῦ αἰσχρότατου κατεστημένου καὶ ἔτσι διαιωνίζονται οἱ ἐξωμότες ὅσον καιρὸ ἐξυπηρετοῦν μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν τὰ συμφέροντα καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους. Ἐὰν δὲ βλέπουν οἱ παγκόσμιες σκοτεινὲς δυνάμεις ὅτι αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια δὲν εἶναι πιστοὶ στὰ ἀφεντικά τους, τοὺς πετοῦν ὅπως τὶς λεμονόκουπες γιὰ νὰ ἀνεβάσουν ἄλλους δοτοὺς καὶ ἀνδρίκελα. Ἔτσι βασιλεύει πάντοτε τὸ ἀγκάθι, ὅπως γράφει ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, εἰς τὸ σπουδαιότατον πόνημά του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι»!
Μέρος τοῦ σπουδαιοτάτου αὐτοῦ πονήματός του τὸ ἔχομεν δημοσιεύσῃ εἰς τὰ τεύχη 65, σ.σ. 4 – 38 καὶ 69, σελ. 14 - 21 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.
4. Ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ κανένας εὐσυνείδητος, ἱκανός, φιλοτιμος, ἀνιδιοτελὴς καὶ ἑλληνόψυχος ἡγέτης, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ «Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς» Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ λοιποὶ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, αὐτοὺς τοὺς ἀχρηστεύουν καὶ τοὺς καθαρίζουν οἱ σκοτεινὲς Δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των, ὅπως συνέβη μὲ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, τὸν ὁποῖον δολοφόνησαν καὶ τὸν Κολοκοτρώνην ποὺ τὸν ἔκλεισαν στὴν φυλακή, ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ:
«καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ διωχθήσονται˙ πονηροὶ  δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες, προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»  (Τιμόθ. Β’, γ,12 -13).
5. Τὸ Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 προσεπάθησαν, δυστυχῶς, νὰ τὸ καπηλευθοῦν ἢ νὰ τὸ ἁμαυρώσουν πάρα πολλοὶ, διὰ νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὀνοματάκι τους καὶ νὰ εἶναι αὐριανοὶ Ἡγέτες καὶ νὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστορίαν. Οὔτε στὸ ὄνειρό τους δὲν θὰ εἶχαν ἰδῆ τέτοιαν  κοσμοθάλασσαν ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησι σοβαρῶν καὶ ἐγκύρων εἰδησεογραφικῶν Πρακτορείων, ἦτο ἄνω τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων (3.000.000) καὶ ἀν δὲν ἐφήρμοζεν τὸ τρισάθλιον κατεστημένον τὴν τρομοκρατίαν ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄλλα ἀντισυλλαλητήρια καὶ ὅτι ἀπὸ πέντε (5) σημεῖα θὰ ξεκινοῦσαν ἐπιθέσεις οἱ μισθοφόροι τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων καὶ ὅτι θὰ ἐχύνετο πολὺ αἷμα, θὰ προσήρχετο ἄλλο ἑνάμισυ ἑκατομμύριο (1.500.000) καταγανακτησμένων πολιτῶν.
6. Ἐπειδὴ εἶχε κατηγορηματικῶς ἀποφασισθῆ καὶ τονισθῆ ὅλοι ὅσοι θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸν νὰ μὴ ὑπερβοῦν τὰ δύο (2) λεπτά, ἐμεῖς ἐτηρήσαμε μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν τὸν λόγον μας, ἄλλοι ὅμως ἐμιλοῦσαν μέχρι καὶ ἄνω τῆς μισῆς ὥρας.
7. Ἀν ὁ κύριος Καμίνης εἶχε ἐπιτρέψει νὰ συνδεθοῦν τὰ μεγάφωνα ὅλων τῶν κολωνῶν, θὰ ἐνημερώνοντο καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων ποὺ εὑρίσκοντο  στὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ Γκάζι, στὴν ὁδὸν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, στὴν Πανεπιστημίου μέχρι τὴν Πατησίων, τὴν Ὁμόνοιαν καὶ μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου καὶ στὴν Ἁγίου Κωνσταντίνου μέχρι τὴν πλατεία Καραϊσκάκη.
8. Τὸ βρώμικον κατεστημένον φροντίζει πάντοτε, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, νὰ παραγράφωνται τὰ ἀδικήματα τῶν πολιτικάντηδων καὶ ἀποκρύπτει τὰ διάφορα σκάνδαλα καὶ τὰ φέρνει στὴν ἐπιφάνειαν διὰ ἀποπροσανατολισμοὺς καὶ ἐντυπώσεις. Τόσον ἀνέντιμα προσπαθοῦν νὰ ἀποκρύψουν τὴν καταγανάκτησι τῶν λαϊκῶν μαζῶν.
9. Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις ἐμεῖς θελήσαμε νὰ προβάλωμεν τὸ Συλλαλητήριον τῶν ἑλληνόψυχων διὰ τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ διανεμηθέντος ἐντύπου μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπου στὸ τέλος ἐδημοσιεύετο καὶ ἡ μικρὴ ἀνακοίνωσί μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
10. Ἐπειδὴ ἄπειρες χιλιάδες μελῶν, φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή, μᾶς παρακαλοῦν νὰ ἀναδημοσιεύσωμεν τόσον τὸἔντυπον ὅσον καὶ τὸν ίλεπτον χαιρετισμόν μας, εὐχαρίστως τὰ ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὸ Facebook:  Φίλοι του Τάματος του Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ τὸ Twitter @PANEL_TAMA
Παρακαλοῦνται δὲ οἱ φίλοι, ὅπως τὸ διαδώσουν παντοῦ.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (4.2.2018)
Φίλοι και Φίλες,
Σήμερα το πρωί έλαβα την ποιητική συλλογή του Σταυριανού Αγοραστού από
την Θεσσαλονίκη και σας διαβάζω ένα απόσπασμα σημαδιακό!
Το πνεύμα Ο νους
ανθίζουνε μετά:
Με τον Θαλή τον Θουκυδίδη
τον Πρωταγόρα τους τραγικούς
τον Μπέρτολτ Μπρεχτ
Τον Τσε την επανάσταση
Την τόλμη του Θεμιστοκλή
και του Κολοκοτρώνη,
Φίλοι και Φίλες,
Αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό
ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα, στις 4 του Φλεβάρη του 1843, πριν από 175 χρόνια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το Έθνος και την Πατρίδα -μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου- να είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα να περιφρονώ και να μάχομαι τον φασισμό σε όλες του τις μορφές και προ παντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την «αριστερόστροφη».
Σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι και δειλοί τρομοκράτες. Σαν αυτή των μειοψηφιών που κυβερνούν οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αλχημείες των αστών πολιτικών και που είναι πονηροί, θλιβερές αποφύσεις ενός συστήματος που μας δαγκώνει και μας πονά γιατί πεθαίνει και το ξέρει και γι’ αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνος!
Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου προς όλες τις κατευθύνσεις,
μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου:
Σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να
συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά και απροσδόκητα για μας προβλήματα.
Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου».
Ο στόχος αυτός λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατ’ ευθείαν απόγονοι των Βασιλέων της Μακεδονίας Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με μια κολοσσιαία πραγματικά προπαγάνδα, κατόρθωσαν να παρασύρουν σ’ αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο αριθμό κρατών επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων -κατά καιρούς υπευθύνων, που δεν έκαναν καμμία προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή την χονδροειδή παραποίηση της Ιστορίας. Πρέπει επομένως κι εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και … άδικο να ζητάμε απ’ αυτούς να αλλάξουν το όνομά «τους» που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας θίγει ως Λαό, να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας!
Από την άλλη πλευρά δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την
παραχάραξη της ιστορίας, γιατί τότε γινόμαστε συνένοχοι με τις δυνάμεις που
στοχεύουν ανοιχτά κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας!
Τότε τι μπορεί να γίνει; Νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στον γειτονικό μας λαό. Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη νόθα Μακεδονία, γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης σε μια ονομασία στην οποία δεν θα περιέχεται καθόλου και με κανένα τρόπο η λέξη «Μακεδονία» με γεωγραφικούς ή άλλους προσδιορισμούς. Π.χ. «Άνω» ή «Βόρεια» ή ακόμα χειρότερα «Νέα» Μακεδονία, που είναι ακόμα πιο προδοτικό γιατί διαγράφει την ιστορική Ελληνική Μακεδονία και ανακηρύσσει ως διάδοχό της μια περιοχή με άλλο λαό.
Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας. Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από την θέση μας για το όνομα είναι σαν να ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε για την διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας, δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυρές διεθνείς δυνάμεις που έχουν στόχο τους στην σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαυίας είναι νωπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας. Τα μαύρα σύννεφα που μας απειλούν γίνονται κάθε μέρα και περισσότερο ορατά. Εάν υποχωρήσουμε τώρα στην ανοιχτή πρόκληση των Σκοπίων που χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο στόχο της εθνικής τους πολιτικής επιδιώκουν σήμερα να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας για να μπορούν αύριο-μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της Μοίρας μας.
Εάν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει
και να επιβληθεί δια παντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας.
Οι περίφημες «παραχωρήσεις» του κυρίου Ζάεφ όπως και τα σχετικά με τη σύνθετη ονομασία είναι σκέτο κουτόχορτο, κουτοπονηριές που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλιθίων και γονατισμένων. Για μας είναι ντροπή ακόμα και να αναφερθούμε σ’ αυτά αφού η ονομασία του όποιου αεροδρομίου ή της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχέρεια να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αλήθεια, τόσο βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός πρωθυπουργός ή τόσο έτοιμους να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας… Και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτή την έκφραση. Όμως είναι η μοναδική κατανοητή από όλους αυτούς τους ξένους και τους δικούς μας, που πιστεύουν ότι επειδή μας έχουν οδηγήσει με τα Μνημόνια που μας επέβαλαν στο τελευταίο σκαλοπάτι του Κακού, ξεχάσαμε την ιστορία μας και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αγωγής και του χαρακτήρα μας. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί όλοι γύρω να πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει μεταβληθεί σε Ραγιά αλλά εκείνος σηκώνεται όρθιος.
Βεβαίως είμαστε πάντα ένας φιλειρηνικός Λαός που επιθυμεί την ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμοτεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την άμυνα της χώρας μας.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση της συνέχισης του status quo και της ειρηνικής συνύπαρξης πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία υποχώρηση που κάνουμε μπροστά στην αδήριτη πραγματικότητα. Στην ουσία εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία» παραβλέποντας ότι έτσι γελοιοποιούνται μπροστά στην Ιστορία, δεν νομίζω ότι μας αφορά, αφού η δική μας απόφαση και μόνο είναι που θα νομιμοποιήσει ιστορικά και θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα αυτό. Γιατί μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μη δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να οικειοποιού1νται στο μέλλον μέσω του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ένα αναπόσπαστο από κάθε άποψη, ιστορική και πολιτισμική, τμήμα του Ελληνισμού. Για να το πω πιο απλά ώστε να γίνω κατανοητός, χρειάζεται η βούλα της Ελλάδας για να θεωρηθούν γνήσιοι Μακεδόνες και όχι χάρτινοι και νόθοι όπως είναι σήμερα.
Εφ’ όσον εμείς αρνούμαστε όπως είπα να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας για να
είμαστε αρεστοί στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη κλπ. μπορούμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη ζωή μας όπως κάναμε τόσα χρόνια.
Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθούμε κάθε άλλη παραχώρηση, όπως
λ.χ. τη συναίνεσή μας να γίνει μέλος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.
Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή και μπροστά στην πιθανότητα να οδηγηθούμε ακόμα και σε καταστάσεις εθνικής τραγωδίας, θεωρώ ότι την ευθύνη των αποφάσεων δεν είναι ορθό να την επωμισθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο μια κυβέρνηση μειοψηφίας όπως είναι η σημερινή αλλά ακόμα και μια κυβέρνηση λαϊκής πλειοψηφίας. Ούτε ακόμα και η ίδια η Βουλή! Αλλά μόνον ο ελληνικός λαός μέσω Δημοψηφίσματος. Οι Έλληνες πολίτες, που δεν δεχόμαστε να είμαστε παθητικοί παρατηρητές την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τόσα κρίσιμα προβλήματα, ικανά να μας επηρεάσουν για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.
Σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα του ελληνικού Λαού. Πιστεύω
απόλυτα ότι κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι. Γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες. Όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του Λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!
Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία
Συντάγματος: Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική.
Ζήτω ο Ελληνικός Λαός.

Σωματεῖον Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Φωτεινὴ Γραμμή