Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Πρωτοπρ. Ιωάννης Διώτης, Ο όρκος των αθέων υπουργών

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος
Κατά το έτος 1998, 53 βουλευταί είχον προτείνει να ορκίζωνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι βουλευταί, όχι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά «εις το όνομα του ελληνικού λαού». Τότε έγραψα («Καθημερινή», 21-5-98) ότι η ορκωμοσία αυτή θα γίνεται και εις το όνομα αναρχικών, κλεπτών, τρομοκρατών, ληστών, δολοφόνων, εκβιαστών, ψευδόρκων, καταχραστών, επιόρκων, εκμεταλλευτών, αντιχρίστων και απάτριδων Μαρτύρων του Ιεχωβά, αιρετικών, αλλοθρήσκων, οπαδών των επικινδύνων παραθρησκειών, εγκληματιών πάσης φύσεως κ.λπ. Όλοι οι τοιούτοι υπάρχουν εις τον ελληνικόν λαόν.
Τώρα, δια πρώτην φοράν, είχομεν ορκωμοσίαν των νέων υπουργών «εις την τιμήν και υπόληψίν» των. Όμως, ο όρκος δια την ανάληψιν δημοσίων καθηκόντων πρέπει να δίδεται εν ονόματι υπερτάτης αξίας, εις κάτι το πανυπερτέλειον και αμετάβλητον. Και αυτό είναι μόνον ο Θεός. Ο τοιούτος όρκος, από της αρχαιότητος και μέχρι σήμερον, δίδεται εις το θείον.  Ο όρκος του Ιπποκράτους αρχίζει: «Ορκίζομαι εις πάντας τους θεούς…».
Οι φαιδροί αυτοί άνθρωποι φαίνεται ότι ετυφλώθησαν εγωιστικώς ένεκα του υπουργικού αξιώματος και έθεσαν την αμφιλεγομένην τιμήν και υπόληψίν των υπεράνω του Θεού η υπεράνω οιασδήποτε άλλης υπερτάτης αξίας.
Ποίαν τιμήν και υπόληψιν έχουν οι άνθρωποι αυτοί, όταν ενετάχθησαν εις μίαν κυβέρνησιν η οποία επεδείνωσεν εις το έπακρον την οικονομικήν δυσπραγίαν των Ελλήνων και υποσκάπτει τα θεμέλια της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως του Γένους ημών; Δυστυχώς, η τιμή και η υπόληψις πολλών πολιτικών έχει αμαυρωθή με καταδικαστικάς αποφάσεις και δημοσιευόμενα συγκλονιστικά σκάνδαλα πολιτικής πράξεως. Εξ άλλου, η τιμή και η υπόληψις πολιτικών αμφισβητείται από τους ιδίους τους πολιτικούς, οι οποίοι συνεχώς αλληλοϋβρίζονται εντός του κοινοβουλίου.
Οι νέοι αυτοί υπουργοί, ο άθεος Πρωθυπουργός και οι άλλοι ομοϊδεάται των αποστρέφονται και περιφρονούν το άγιον Ευαγγέλιον, αντί να προσπαθούν δια την εφαρμογήν του. Εάν το άγιον Ευαγγέλιον εφηρμόζετο από όλους, δεν θα υπήρχον αναρχικοί, κλέπται, λησταί, τρομοκράται, δολοφόνοι κ.λπ. Ούτε φυλακαί θα υπήρχον. Το θεμελιώδες τρίπτυχον της διδασκαλίας του Ευαγγελίου είναι η Αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η Αγάπη. Χωρίς Θεόν όλα επιτρέπονται και όλα τα κακά διαπράττονται. Η αθεΐα είναι η πρώτη αιτία πάσης εγκληματικότητος.
Κύριοι, συνέλθετε. Δεν είσθε μόνον άθεοι και περιφρονηταί του ορθοδόξου ελληνικού Λαού, αλλά δεν είσθε ούτε σοβαροί.
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Κ. Διώτης
Θεολόγος και Δημοσιογράφος