Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Το Τάμα του Έθνους συγχαίρει το Σ.Τ.Ε για την απόρριψη του νέου βιβλίου θρησκευτικών

ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΘΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΡ (2018)
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
                                                                                  21.3.2018
1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΙΠΗΠΑ), ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀποδείξει ἐμπράκτως, εἴμαστε ὑπὲρ τῆς εὐρείας διαδόσεως ὠφελίμων βιβλίων, ἄρθρων, ἱστοσελίδων, TWITTER & FACEBOOK.
Ἰδιαιτέρως γιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἐπαινοῦν τὸ καλὸ καὶ στηλιτεύουν τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως πρὸς ἐπιμόρφωση τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ Ἑλληνοψύχων.
Οἱ ἐκδόσεις «Ἔαρ» κυκλοφοροῦν τὸ βιβλίον τοῦ Θωμᾶ Μαυρομμάτη ὑπὸ τὸν τίτλον Ἀληθινοὶ Ἥρωες ποὺ εἶναι λίαν παιδαγωγικὸ γιὰ μικρὰ καὶ μεγάλα παιδιά, ἰδίως γιὰ τὰ πιὸ μικρὰ παιδιά, ἀπὸ 8 ἐτῶν, τὴν χρυσῆ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος. Ἀναφέρεται στοὺς ἥρωες τοῦ 1821 (καὶ στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους) καὶ συνοδεύεται μὲ αὐτοκόλλητα, ποὺ βοηθοῦν στὴν ἐμπέδωση τῶν πληροφοριῶν. Κυκλοφορεῖ κυρίως εἰς τὰ Βιβλιοπωλεῖα Θρησκευτικῶν Βιβλίων.
Τὸ συνιστοῦμε ἔνθερμα. Μακάρι καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς νὰ ἐκδίδουν λίαν παιδαγωγικὰ καὶ ὠφέλιμα βιβλία καὶ οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγητὲς Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως νὰ τὰ συνιστοῦν στὰ παιδιὰ ὡς ἐξωσχολικὰ βιβλία.
2. Ἐπ΄ εὐκαιρία ταύτη δὲν θέλομε νὰ παραλείψωμε νὰ συγχαρῶμε τοὺς Δικαστὲς τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, οἱ ὁποῖοι ὁμόφωνα ἀπέρριψαν τὰ τρισάθλια ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντίχριστα νέα σχολικὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὅμως δὲν ἀρκεῖ μόνον αὐτό. Πρέπει γονεῖς, κηδεμόνες, δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς  - ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων νὰ ἐπαγρυπνοῦν καὶ νὰ συνεργάζωνται, διότι πέραν τῶν βιβλίων ὑπάρχουν καὶ στρατιὲς ψευδοδιανοουμένων ποὺ  ἐκαιδεύονται ἀπὸ τὶς ἀπάνθρωπες, ἀντίχριστες, ἀνθελληνικὲς ὀργανώσεις καὶ καλλιεργοῦν παντοιοτρόπως συστηματικὰ τὴν ἀθεϊα, τὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὸν ἐκμαυλισμό. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους - διδάσκοντας εἶναι ἐξομῶτες καὶ μισθοφόροι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Αὐτοὶ οἱ δῆθεν Διαφωτιστές, στὴν οὐσία σκοταδιστὲς καὶ ἀπαίσιοι διαστροφεῖς τῆς Ἱστορίας, αὐτοὶ οἱ νέοι Γενίτσαροι τοῦ Πνεύματος, τεχνηέντως χύνουν δηλητήριο στὶς ψυχὲς τῶν ἀθώων ἑλληνοπαίδων καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐμφανίζωνται καὶ νὰ πολλαπλασιάζωνται εἰς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία οἱ ἀναρχικοί, οἱ «μπαχαλάκηδες» καὶ οἱ χαοτικοί. Ὅλοι αὐτοὶ πρέπει νὰ καταγγέλωνται ὄχι μόνον εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα ΜΜΕ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, τὶς Εἰσαγγελίες, τὰ Δικαστήρια, ἀλλὰ καὶ εἰδικοὶ Ἐπιστήμονες πρέπει μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα νὰ κονιορτοποιοῦν αὐτοὺς τοὺς ἐκμαυλιστὲς ποὺ μετατρέπουν τὴν ὅλη κοινωνία μας καὶ τὰ σχολεῖα μας, τὰ ἐκπαιδευτήριά μας, τοὺς διάφορους ψυχαγωγικοὺς χώρους εἰς ἄντρα φρικτότατης ἀκολασίας.
Πρέπει δὲ κατὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα ὅλων αὐτῶν ποὺ πρωτοστατοῦν νὰ προστατεύωνται οἱ ἀνώμαλοι, ψυχοπαθεῖς, ναρκωμανεῖς καὶ λοιποὶ.
Ὑποψήφιοι Βουλευτὲς καὶ ἰθύνοντες τῆς κοινωνίας, ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῶν ἄντρων ἀκολασίας, τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως ναρκωτικῶν καὶ λοιπῶν ἀπάνθρωπων, ἀντίχριστων καὶ σατανικῶν νόμων νὰ μαυρίζωνται καὶ νὰ μὴ ἀτιμάζουν τὸν Τίμιον Σταυρὸν οἱ ἀφελεῖς, εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι, θέτοντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν μπροστὰ ἀπὸ τὸ ὄνομά των.
Πρέπει νὰ ψηφίζωνται πρόσωπα ἁγνὰ μἐ ἦθος, χαρακτῆρα, ἀγάπη καὶ θυσία γιὰ τὰ σύμβολα καὶ τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες - τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ ὄχι παθιασμένοι ἀριστεροὶ καὶ ἐθνοκάπηλοι. Διαφορετικὰ θὰ πηγαίνωμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.
Τὸ περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή,  ἡ ἱστοσελὶς www.fotgrammi.gr, τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ΙΠΗΠΑ) εὔχονται σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ ἑλληνόψυχους καλὸ καὶ εὐλογημένο ὑπόλοιπο Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, διότι ὁ πολυχαϊδεμένος «φίλος» Σουλτάνος μας βρυχᾶται καὶ τὰ κολοβὰ φίδια «φίλοι» μας ἀναισχύντως καὶ ἀλαζονικῶς μᾶς συνιστοῦν νὰ τὰ εὕρωμε μὲ τὸν σύγχρονον Ναζιστὴ καὶ ψυχοπαθῆ νέον Χίτλερ,
ἐπαναλαμβάνοντες τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ:
«ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,
μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆ τὰ φτερά.
Ἕνας μονάχα μᾶς μένει πιὰ
ἐλπίδα καὶ χαρά
Ἐὰν ἀκολουθήσωμε τὶς προτροπὲς Αὐτοῦ:
α. «Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6)
β. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32)
γ. «Ἑως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)
Τότε, ἐὰν καθαρίσουμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ἐπανέλθωμε στὶς ρίζες μας καὶ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖον ἔλεος, τότε πραγματοποιῶντας τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον μισοῦν «θεοὶ» καὶ Δαίμονες, τότε θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλἠνων καὶ θὰ ἐπανευαγγελίσωμε τόσον τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας, ὅσον καὶ ὁλόκληρον τὴν παλιμβάρβαρον ἀνθρωπότητα, ἐφαρμοζομένων τῶν στίχων τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...»
 Ἂμὴν γένοιτο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ.  210-3254321