Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Σύγχυσις φρενών ή διγλωσσία της πλάνης;

katanixis.gr: (Υπόθεση εργασίας) Διαβάζοντας τον λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην εκδήλωση για την έκδοση βιβλίου προς τιμήν του, επιχειρήσαμε μια μορφοποίηση γιατί δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε νόημα:
 • νά φυλάσσωμεν νῦν ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῶν πατρῴων παραδόσεων,
 • ἐνισχυόμενοι ἀπό
 • τάς προσευχάς καί τήν ἀγάπην τῶν ἐν πάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
 • τήν πνευματικήν παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους,
 • τήν πάνσεπτον κληρονομίαν τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως,
 • τούς ναούς καί τά ἁγιάσματά μας,
 • τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων καί
 • τάς ἱεράς εἰκόνας,
 • τήν πάμφωτον λειτουργικήν ζωήν,
 • τά σχολεῖα καί τά λοιπά ἱδρύματά μας,
 • τόν τρόπον τοῦ βίου τῶν Ὀρθοδόξων,
οἱ ὁποῖοι δέν ἔκλεισαν ποτέ τούς ὀφθαλμούς, τά ὦτα καί τό στόμα αὐτῶν ἀπέναντι
 • εἰς τό κακόν,
 • εἰς τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως,
 • εἰς τήν ἀδικίαν καί
 • τήν φαλκίδευσιν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
 • ἀγαπῶντες τόν Χριστόν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καί τόν ἄνθρωπον ἐν τῷ Χριστῷ, ἐν μιᾷ καρδίᾳ,
 • «τά ἄνω φρονοῦντες» (πρβλ. Κολ. γ’, 2-3) καί
 • «τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ’, 12),
 • ἀφορῶντες εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀρχηγόν καί τελειωτήν τῆς πίστεως ἡμῶν,
χωρίς τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχει
 • οὔτε εἰρήνη μέ τόν ἑαυτόν μας,
 • οὔτε ἀληθής κοινωνία μετά τοῦ πλησίον,
 • οὔτε εἰρήνη μέ τήν κτίσιν,
 • οὔτε ἐλπίς αἰωνιότητος».
Όποιος βγάζει μια κάποια άκρη, ένα κάποιο νόημα θερμή παράκληση να μας το μεταφέρει.
Επικαλούμενος όλα τούτα πως είναι δυνατόν
 • από τη μία να: ισχυρίζεται οτι “... φυλάσσωμεν νῦν ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῶν πατρῴων παραδόσεων”...  εμπνεόμενος από “τήν πάνσεπτον κληρονομίαν τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως”... “οἱ ὁποῖοι δέν ἔκλεισαν ποτέ τούς ὀφθαλμούς, τά ὦτα καί τό στόμα αὐτῶν ἀπέναντι”... ”εἰς τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως“
 • ενώ από την άλλη να:
 • συμπροσεύχεται ανεξέλεγκτα,
 • συγκαλλεί και
 • να επιβάλλει τις αιρετικές και μεταπατερικές αποφάσεις μιας ψευδοσυνόδου,
 • και τελικά να: 
 • τηρεί φάκελο για τους αντιδρώντες κληρικούς σαν να είναι η CIA ή το FBI
 • παραγγέλλει την καθαίρεσή τους με συνοπτικές διαδικασίες και κατασκευασμένες κατηγορίες  
 • ενώ η μία και μόνη κατηγορία τους βαραίνει είναι οτι: “φυλάσσουν  τῶν πατρῴων παραδόσεων εμπνεόμενοι από τήν πάνσεπτον κληρονομίαν τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως οἱ ὁποῖοι δέν ἔκλεισαν ποτέ τούς ὀφθαλμούς, τά ὦτα καί τό στόμα αὐτῶν ἀπέναντι εἰς τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως“.